Кандидат-студенти от българска народност – ПМС № 103/1993 г. и кандидат-студенти по ПМС № 228/1997 г.

 

В Национална музикална академия  се приемат за обучение лица от българска народност, живеещи извън Република България, както и граждани на Република Северна Македония за студенти, съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г . за приемане на граждани на Република Северна Македония за студенти в държавните висши училища на Република България.

Прием 2022/2023:

Кандидатстването по посочените по-горе постановления се осъществява чрез Министерството на образованието и науката на Р. България. Информация може да бъде намерена в интернет страницата на МОН – https://www.mon.bg/bg/173

Приемните изпити в НМА ще се проведат на 8, 9 и 12 септември в НМА.

за ОКС „бакалавър“

Класическо пеене – изпити по Класическо пеене и Актьорско майсторство – 09.09.2022 г., № 8, 11:00 часа /бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94/

Поп и джаз изкуство – изпити по Поп и джаз инструмент или Поп и джаз пеене и Актьорско майсторство – 09.09.2022 г. 10:00 часа зала „Алтернатива“ /ул. „Акад. Людмил Стоянов“ №6/

Инструментално изкуство – изпити по инструмент – 08.09.2022 г. №48, 10:00 часа /бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94/

Солфеж и теория на музикалните елементи – за всички специалности за ОКС „бакалавър“, успешно издържали изпитите по специалности – 12.09.2022 г., №40, 10:00 часа /бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94/

 

Изпитни програми – за ОКС „бакалавър“Специалности и брой места за ОКС „бакалавър“:

ПМС № 103/1993 г.

Класическо пеене – 3 места

Поп и джаз изкуство – 2 места

Инструментално изкуство – 3 места

ПМС № 228/1997 г.:

Класическо пеене – 1 място

Поп и джаз изкуство – 1 място

Инструментално изкуство – 1 място

Приемните изпити в НМА ще се проведат присъствено както следва:

за ОКС магистър след бакалавър

Поп и джаз изкуство/Поп и джаз пеене  – 20.09.2022 г. 10:00 часа зала „Алтернатива“ /ул. „Акад. Людмил Стоянов“ №6/

Инструментално изкуство – изпити по инструмент – 26.09.2022 г. зала „Д. Ненов“, 13:30 часа /л. „Акад. Людмил Стоянов“ №6/

Класическо пеене – изпити по Класическо пеене и Актьорско майсторство – 27.09.2022 г., № 8, 10:00 часа /бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94/

 

Изпитни програми – за ОКС „магистър“ след „бакалавър“

Специалности и брой места за ОКС „магистър“ след „бакалавър“:

ПМС № 103/1993 г.

Класическо пеене – 1 място

Поп и джаз изкуство – 1 място

Инструментално изкуство – 1 място

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Прием 2021/2022:

МОН СТАРТИРА КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ по ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. за учебната 2021/2022 година. Информацията можете да намерите тук.

На вниманието на кандидат-студентите по ПМС № 103/1993 г.

 

Информация относно провеждането на специализираните приемни изпити за кандидат-студентите по ПМС № 103/1993 г., допуснати до кандидатстване в НМА за учебната 2021/2022 г.:

Специализираните изпити в НМА ще се проведат дистанционно чрез изпращане на видеоматериали със запис на изпълнение на изисквания изпитен материал по специалностите – Класическо пеене, Инструментално изкуство – вид инструмент, Поп и джаз инструментално изкуство, Поп и джаз пеене. По специалност Класическо пеене, след успешно полагане на изпитите от първите два етапа, кандидат-студентите биват допуснати до трети етап – Солфеж и теория на музикалните елементи, който ще се проведе онлайн в Zoom, за което е необходимо кандидатите да имат компютър или лаптоп с интернет връзка и инсталирано десктоп приложение ZOOM, аудио слушалки и микрофон.

Изпитните програми са публикувани тук:

КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ

ИНСТРУМЕНТАЛНО ИЗКУСТВО – вид инструмент

ПОП И ДЖАЗ ИНСТРУМЕНТАЛНО ИЗКУСТВО

ПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ

ВИДЕОМАТЕРИАЛИТЕ трябва да се изпратят С ЛИНК, качени в някоя от платформите,  например – one drive, google drive.

Информация за споделяне на файлове и папки в One drive.

Информация за споделяне на файлове в Google drive /Google Диск/

 

Видеоматериалите се изпращат в СРОК  ДО 03 СЕПТЕМВРИ  на следния имейл адрес – nikoleta@nma.bg

Записът трябва да започва с представяне на кандидата и показване на документ за самоличност, както и съобщаване на материала, който ще бъде изпълнен.

Прослушването на видеоматериалите ще бъде на 8, 9 и 10 септември.

На 10 септември онлайн /синхронно/ ще се проведе изпитът по Солфеж и теория на музикалните елементи за специалност Класическо пеене, за което кандидат-студентите ще получат информация по имейл.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

МОН ПРЕДЛАГА ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ НА БЪЛГАРИ ОТ ЧУЖБИНА В ДЪРЖАВНИ УНИВЕРСИТЕТИ У НАС

(публ. 14.07.2020 г.)

Платформа, предоставяща възможност за онлайн кандидатстване в български държавни университети, разработи Министерството на образованието и науката. Платформата ще е полезна за българи от чужбина и граждани на Северна Македония, които желаят да продължат обучението си в нашата страна.

Заради пандемията от COVID-19 тази година няма да се провежда традиционният изпит – тест по български език, литература и история на България, с който се кандидатства по постановленията за образователна дейност сред българите в чужбина и за граждани на Северна Македония.

За улеснение на кандидат-студентите в платформата са разработени регистрационна форма, форма за вход в системата и електронен формуляр с желанията на кандидата.

Тази година класирането ще се извършва въз основа на средния успех и оценките по балообразуващите предмети от дипломата за завършено средно образование.

Втори модул от платформата съдържа информация за всички български държавни висши училища и ще е полезен за младите хора да се запознаят с възможностите за обучение у нас.

Адресът за кандидатстване е: https://higher-edu.mon.bg/ap/home

 

 

СЪОБЩЕНИЕ на Министерството на образованието и науката на Република България

(публ. 29.05.2020 г.)

Съобщение

Предвид разрастващата се световна пандемия от COVID-19 българската държава полага максимални усилия за осигуряване на най-благоприятните условия за безпрепятствено и безопасно кандидатстване за обучение в български висши училища през учебната 2020-2021 година на кандидат-студенти по ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и по ПМС № 228/1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България.

За целта Министерството на образованието и науката разработва платформа за онлайн кандидатстване на българи, живеещи извън Република България, и граждани на Република Северна Македония.

През настоящата година традиционният изпит – тест по български език, литература и история на България, няма да се провежда. Класирането ще се извършва въз основа на средния успех и оценките по балообразуващите предмети от дипломата за завършено средно образование.

Инструкциите за кандидатстване ще бъдат разписани и публикувани на интернет страницата на министерството – www.mon.bg в рубриката „За българите зад граница“, Обучение в България, до края на месец юни 2020 година.

Ще е необходимо да бъде попълнен електронен формуляр с желанията на кандидат-студента, както и да се прикачат съответните документи: диплома за завършено средно образование; удостоверение за раждане; документ за българска народност съгласно чл. 1, ал. 2 на ПМС № 103/1993 г. и документ за самоличност, гражданство и адресна регистрация.

 

 

 

 

 

 

 

    Приемането на кандидат-студенти за субсидирано от държавата обучение за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър” или „магистър” след завършено средно образование се организира за –

• Лица от българска народност, живеещи извън Република България, които:

– имат поне един възходящ от български произход;

– притежават българско национално съзнание;

– пребивават трайно или постоянно на територията на друга държава. (за обучение по реда на чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г.)

• Граждани на Република Македония, живеещи постоянно на територията на републиката (за обучение по реда на чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г.).

    Не се допускат до кандидатстване лица, които:

– пребивават постоянно на територията на Република България.

– са студенти в български държавни висши училища.

– са ползвали правата си по ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., но не са приключили в срок обучението си по съответната образователно-квалификационна степен на висшето образование (бакалавър и магистър).

– са подали за участие в конкурса документ с невярно съдържание.

   

 

 

Кандидатстване до 2019/2020 г.

Чуждестранните граждани, които са от българска народност, подават документи за кандидатстване в Министерството на образованието и науката.

След успешно полагане на изпитите, които се организират от МОН, ако кандидатите са класирани, се явяват на специализирани изпити в НМА. Тези кандидат-студентите се приемат в рамките на ежегодно утвърждавания от Министерския съвет брой студенти.

Приетите студенти се записват в НМА след представяне на:

–         Удостоверение за записване, издадено от МОН;

–         Документите, които за подадени в МОН при кандидатстването;

–         Документ за платена семестриална такса.

Студентите, приети  съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България, заплащат такса за обучение в размер, определен за българските граждани.