Lecturers

20.06.2024

Yassen Teodosiev, Prof. PHD

20.06.2024

Yavor Gochev, Assoc. prof. PHD

20.06.2024

Yulian Kujumdzhiev, Prof. PHD

20.06.2024

Tzvetomira Tzoneva, Lecturer

20.06.2024

Tzvetomir Lazarov, Prof. PHD

20.06.2024

Tzvetan Nedyalkov, Prof. PHD

20.06.2024

Christo Yotzov, Prof.

20.06.2024

Teodora Pavlovich, Prof. PHD

20.06.2024

Teodora Dimitrova, Assoc. prof. PHD

20.06.2024

Stiliana Ivanova, Lecturer

20.06.2024

Stefan Donev, Assistant

20.06.2024

Snezhina Vrangova, Assoc. prof. PHD

20.06.2024

Snezhana Abrasheva, Senior lecturer

20.06.2024

Svilen Raychev, Prof. PHD

20.06.2024

Svetozara Toneva, Senior lecturer

20.06.2024

Svetlana Spassova, Senior lecturer

20.06.2024

Sava Slavchev, Lecturer

20.06.2024

Sava Dimitrov, Prof. PHD

20.06.2024

Sabil Levi, Prof. PHD

20.06.2024

Rumen Tzanov, Senior lecturer