Библиотека и фонотека

Библиотеката на НМА „Проф. Панчо Владигеров” съществува от основаването на Академията през 1921 г. Тя е уникално, специализирано научно-методично звено за нотни и музикално-теоретични издания у нас. Историята й е свързана с името на проф. д-р Стоян Брашованов, който я оглавява от 1925 г. до 1941 г. След него се подреждат имената на проф. Асен Карастоянов,  д-р Васил Спасов, Никола Топузов, Йорданка Ексарова,  съдействали за нейното разрастване и с важен принос за  развитието й.

Днес Библиотеката изпълнява съществена роля в подготовката и правилното протичане на учебния процес в НМА. Фондът е разкрит в множество отдели – в 64 от тях е представена нотната литература за инструментална, симфонична, камерна, вокална, вокално-инструментална музика и др. ,15 отдела оформят книжния фонд, най-развити от които са – изкуство, теория на музиката, история на музиката (обща, българска, западно-европейска, руска и персоналии). Една голяма част от тях са редки, ценни екземпляри, ръкописи, стари издания с високa библиографска стойност. Към Библиотеката съществува и Фонотека в която се събира, обработва и съхранява музикален фонд, отразен в звуконосители. Извършва се работа по обработка (презапис, реставрация), архивиране и възпроизвеждане на фонограми.

От 1996 г. в Библиотеката започва автоматизирана обработка на новопостъпилите материали. През 2008/09 год. по проект, финансиран от Министерство на образованието, младежта и науката с помощта на студенти от Академията е осъществена и пълна ретроконверсия на старите каталози. Автоматизираната библиотечно информационна система на НМА предвижда ползването на индивидуални пароли за достъп до интернет каталога на всеки регистриран в нея преподавател, студент или служител на Академията. Процедурата по заемане на материали за домашно ползване до края на учебната година (30.06) и само за деня е строго регламентирана, при стриктно спазване сроковете за връщане. След изтичането им, системата автоматично начислява глоба за неиздължилите се.

 

*

От 2008 г. Националната музикална академия е член на Международната асоциация на музикалните библиотеки (IAML – International Association of Music Libraries). Четири са основните проекти на Асоциацията, с които се цели не само възможно най-пълната информационна осигуреност на специалистите от всички области на музикалната наука и изкуство, но и пълното представяне на националните култури в световните бази данни:

RILM – Repertoire International de Literature Musicale, RISM – Repertoire International des Sourses Musicales, RIPM – Repertoire International de la Presse Musicale, RidiM – Repertoire International d’iconographie Musicale. На територията на Академията има достъп до  три световни бази данни, осигурен от Министерството на образованието и науката: “Web of Sceince”, ‘Science Direct”, “Scopus”.

Библиотеката предоставя и други електронни ресурси по абонамент и свободно достъпни.

Контакти:

 д-р Елисавета Петкова Директор на Библиотеката  02 / 4409 771 elpetkova@nma.bg
Ива Ханджиева-Мавродиева  Библиотекар-експерт  02 / 4409 773/774 iva.mavrodieva@nma.bg
 Наталия Крачанова  Библиотекар-експерт  02 / 4409 773/774 natalia_krachanova@nma.bg
 Любомир Ангелов  Експерт техническа информация  02 / 4409 772 ljubo_angelov@nma.bg
 Александър Бойчев  Библиотекар  02 / 4409 773/774 boychev_alex@nma.bg