Кандидатстудентски справочник

Кандидатстудентски справочник 2024-2025

Кандидатстудентски справочник за уч. 2024/2025 г. /прием след средно образование/

Бланка за заявление и бланка за декларация се изтеглят оттук:

Заявление за кандидатстване и Декларация за информираност относно обработка на лични данни

 

ВАЖНО!!!

При кандидатстване с оценките от държавния изпит по теория и практика на професията е необходимо на представите уверение/удостоверение от училището, което сте завършили, в което да са написани отделно и двете оценки от изпитите Ви – по теория и по практика.

Н А Ц И О Н А Л Н А    М У З И К А Л Н А   А К А Д Е М И Я

„Проф. Панчо Владигеров”

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ СПРАВОЧНИК

/прием след средно образование/

за учебната 2024-2025 година

 

 УСЛОВИЯ

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ

В НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

“Проф. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

________________________________________

 1. За обучение в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” (НМА) могат да кандидатстват чрез конкурс български граждани и граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.
 2. Местата, за които се приемат студенти, са по държавна поръчка.
 3. В НМА студентите могат да изучават две специалности. Ако специалностите са в рамките на един факултет, студентът заплаща една пълна такса за обучение за едната специалност и 50% от таксата за другата; ако размерът на таксите е различен, по-ниската такса се заплаща в размер на 50 %. Ако специалностите са в два различни факултета, студентът заплаща две пълни такси за обучение.
 4. Документите се подават САМО ОНЛАЙН, като кандидат-студентите /български граждани/ подават по имейл /посочени на стр. 4/ на съответната факултетна канцелария следните документи за участие в приемните изпити:

а) диплома за завършено средно образование – снимано/сканирано цветно изображение. В случай, че дипломата не е изготвена към датата на подаване на документите, кандидат-студентът представя служебна бележка за успешно издържани държавни зрелостни изпити и предстоящо издаване на диплома за средно образование от съответното средно училище;

– снимано/сканирано цветно изображение на документ за успешно издържани държавни изпити по теория и практика на професията, с вписани отделни оценки за учебната 2023/2024 година – за желаещите да кандидатстват с резултатите от тези изпити в съответната специалност в: Инструментален факултетвсички специалности, Вокален факултет – Класическо пеене, Поп и джаз инструментално изкуство – вид инструмент, Поп и джаз пеене, Балетно изкуство/Балетна педагогика, Фолклорна хореография.

– български граждани и граждани на държави-членки на Европейския съюз, завършили средно образование в чуждестранни училища, подават легализирана, преведена и заверена диплома, както и Удостоверение за признато средно образование, издадено от Регионалното управление на образованието – снимани/сканирани цветни изображения;

б) Заявление и Декларация – попълнени, подписани и снимани/сканирани;

в) снимано/сканирано цветно изображение на документ за платена такса за явяване на кандидатстудентски изпити (таксата се заплаща по банков път);

– такси за приемни изпити по факултети/специалности:

ТКДФ – 75 лева /без специалност Звукорежисура, звуков и медиен дизайн/

за специалност Звукорежисура, звуков и медиен дизайн – 100 лева

ИФ – 75 лева /за всички специалности, в т.ч. Фолклорно пеене и Фолклорни инструменти/

ВФ – Класическо пеене – 100 лева

ВФ – Музикално-сценична режисура – 75 лева

ВФ – Балетно изкуство/Балетна педагогика – 75 лева

ВФ – Фолклорна хореография – 75 лева

ПДИ – Инструментално изкуство – 75 лева /за всички специалности/

ПДИ – Пеене – 100 лева

Кандидатстващите с оценка от Държавния изпит по теория и практика на професията заплащат такса от 50 лева.

            Таксите се заплащат по банков път. В платежния документ се изписват имената на кандидат-студента и специалността/специалностите, за която/които кандидатства.  Ако се кандидатства за две специалности, се заплаща такса за всяка специалност поотделно, посочват се специалностите (на едно платежно нареждане); ако специалностите са в различни факултети, документите се изпращат на двата е-mail адреса, посочени по-долу.  

Банкова сметка:

Наименование: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”

Банка: БНБ

Клон София

IBAN: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

След изпращане на документите по имейл всеки кандидат-студент ще  получи кандидатстудентски номер от съответната факултетна канцелария на посочената от него електронна поща. При две специалности кандидатът получава само един номер за специалността, посочена от него в заявлението за кандидатстване като първа. Той важи и за двете специалности.

 1. Документите за кандидатстване и условията за приемане на студентите са съобразени с Наредбата на МОН за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.
 2. Чуждестранните граждани от страните на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство кандидатстват при условията за приемане на български студенти.
 3. Необходими документи за кандидатстване на чужденци – граждани на Европейския съюз:

а) Заявление и Декларация – попълнени, подписани и снимани/сканирани;

б) снимано/сканирано цветно изображение на дипломата за завършено средно образование и на приложението с оценките, в което е задължително да е вписана оценка по музикална дисциплина;

в) снимано/сканирано цветно изображение на документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;

г) снимано/сканирано цветно изображение на удостоверение за признато средно образование, придобито в чужда държава, издадено от Регионалното управление на образованието /България/, съгласно Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;

д) снимано/сканирано цветно изображение на документ за владеене на български език, издаден от висше училище на Република България;

е) документ за платена такса за явяване на кандидатстудентски изпити (таксата се заплаща по банков път, таксите са посочени в т. 4, буква в);

ж) две снимки.

 

Забележка: Документите по т. 7 се изпращат и на хартиен носител по пощата  или се подават лично или чрез упълномощено лице на адрес – София 1505, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94 /за Учебен отдел/.

 

 

Банкова сметка:

Наименование: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”

Банка: БНБ

IBAN: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

 

ВАЖНО! Документите по точка 7 б) и в) трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи. Копията на документите трябва да притежават оригинален апостил или оригинална консулска заверка, преводът на документите трябва да бъде нотариално заверен.

Кандидат-студентите, които са преминали езикова и специализирана подготовка в подготвителен курс към Национална музикална академия, трябва да положат писмен и устен изпит по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК през месец юни. До конкурсни изпити се допускат само тези, които са издържали успешно изпитите по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.

 

         Документите по т. 4 и т. 7 се изпращат на съответния имейл, в зависимост от желаната специалност.

– Теоретико-композиторски и диригентски факултет – e-mail: sbogdanova@nma.bg, тел. 0882 33 50 43

– Инструментален факултет – e-mail: deni@nma.bg, тел. 0882 33 50 39

– Вокален факултет – e-mail: juliana@nma.bg или alexandram@nma.bg тел. 0882 33 50 42

– Поп и джаз изкуство – e-mail: verageorgieva@nma.bg, тел. 0886 81 69 03

 

 

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ,

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ

 

 1. Кандидатстудентските документи се подават в периода от 17 юни до 12:00 часа на 24 юни 2024 г.
 2. Кандидатстудентските изпити ще се проведат от 25 юни до 27 юни 2024 г.
 3. Кандидат-студентите се явяват на изпитите по ред, определен чрез служебен жребий един ден преди началото на приемните изпити.
 4. При провеждане на изпитите:

а)  Кандидат-студентите за Теоретико-композиторски и диригентски факултет:

– За специалностите „Теория на музиката“, „Композиция”, „Дирижиране” (хорово дирижиране; оперно-симфонично дирижиране, дирижиране духов оркестър), „Музикознание“ – ако получат оценка, по-ниска от среден (3.00) на изпита по солфеж и теория на музикалните елементи, не се допускат до изпита по пиано; получилите оценка по пиано, по-ниска от среден (3.00), не участват в класирането.

– За специалността „Звукорежисура, звуков и медиен дизайн“ – ако  на първия етап от изпита получат оценка, по-ниска от среден (3.00), не се допускат до втория етап; ако на втори етап получат оценка, по-ниска от среден (3.00), не се допускат до трети етап; ако на трети етап получат оценка, по-ниска от среден (3.00), не участват в класирането.

б) Кандидат-студентите за Инструментален факултет, ако получат на изпита по специалността оценка, по-ниска от добър (4.00), не се допускат до участие в следващия конкурсен изпит. Оценяването на изпита по теория на музикалните елементи става с “да” или “не”. Балът на кандидат-студентите, получили оценка “не”, се намалява с една единица.

Държавният зрелостен изпит в музикалните училища по теория и практика (тест и специалност –  инструмент и фолклорно пеене) се признава за приемен в Инструменталния факултет за съответната специалност. Балът се образува от утроената оценка по специалността. Ако тя е по-ниска от добър (4.00), кандидатът няма право да участва в класирането и може да кандидатства в НМА, като се яви на приемен изпит. Оценката от изпита по теория се приема за „да“, ако е минимум добър (4.00), и за „не“, ако е под добър (4.00). При оценка „не“ балът се намалява с една единица.

в) Кандидат-студентите за Вокалния факултет:

– За специалността ”Класическо пеене” кандидатите, получили оценка по-ниска от добър (4.00) на I или на ІІ етап не се допускат до участие в следващите конкурсни изпити. Изпитът по солфеж и теория на музикалните елементи се оценява с “да” и “не”. Балът на кандидат-студентите, получили оценка “не” на този изпит, се намалява с една единица.

Държавният зрелостен изпит в музикалните училища по теория и практика по специалност Класическо пеене се признава за приемен. Балът се образува от сбора на удвоената оценка по практика /не по-ниска от добър 4,00/ и годишната оценка по актьорско майсторство /не по-ниска от добър 4,00/ от дипломата за средно образование. Оценката от теоретичния тест се приема за „да“, ако е минимум добър (4.00), и за „не“, ако е под добър (4.00). При оценка „не“ балът се намалява с една единица.

– За специалността “Музикално-сценична режисура” кандидат-студентите, получили оценка, по-ниска от добър (4.00) на I етап, не се допускат до участие в следващия конкурсен изпит. Получилите оценка, по-ниска от добър (4.00) на II етап не участват в класирането.

– За специалността ”Поп и джаз инструментално изкуство”, които се явяват с изпълнение на музикални инструменти, ако получат на изпита по специалността оценка, по-ниска от добър (4.00), не се допускат до участие в следващия конкурсен изпит. Оценяването на изпита по Солфеж и теория на музикалните елементи става с “да” или “не”. Балът на кандидат-студентите, получили оценка “не”, се намалява с една единица.

Държавният зрелостен изпит в музикалните училища по теория и практика по специалност ”Поп и джаз инструментално изкуствовид инструмент“ се признава за приемен в съответната специалност. Балът се образува от утроената оценка по практика. Ако тя е по-ниска от добър (4,00), кандидатът няма право да участва в класирането и може да кандидатства в НМА, като се яви на приемен изпит. Оценката от изпита по теория  се приема за „да“, ако е минимум добър (4.00), и за „не“, ако е под добър (4.00). При оценка „не“ балът се намалява с една единица.

– За специалността “Поп и джаз пеене”, получили по пеене оценка, по-ниска от добър (4.00) на I или II етап, както и по актьорско майсторство, не се допускат до участие в следващите конкурсни изпити. Оценяването на изпита по солфеж и теория на музикалните елементи е с “да” или “не”. Балът на кандидат-студентите, получили оценка “не”, се намалява с една единица.

Държавният зрелостен изпит в музикалните училища по теория и практика по специалност ”Поп и джаз пеене” се признава за приемен. Балът се образува от сбора на удвоената оценка по практика и годишната оценка по актьорско майсторство от дипломата за средно образование. Ако една от двете оценки е по-ниска от добър (4,00), кандидатът няма право да участва в класирането и може да кандидатства в НМА, като се яви на приемен изпит. Оценката от изпита по теория  се приема за „да“, ако е минимум добър (4.00), и за „не“, ако е под добър (4.00). При оценка „не“ балът се намалява с една единица.

– За специалността “Балетно изкуство – Балетна педагогика” кандидат-студентите, получили оценка, по-ниска от добър (4.00) на I етап – практически изпит, отпадат от участие в следващия конкурсен изпит. Получилите оценка, по-ниска от добър (4.00)  на II етап – теоретичен изпит, не участват в класирането.

Държавният зрелостен изпит по теория и практика на професията по специалност ”Балетно изкуство – Балетна педагогика” се признава за приемен. Балът се образува от сбора на двете оценки, като всяка от тях трябва да е минимум добър (4,00). Ако една от двете оценки е по-ниска от добър (4,00), кандидатът няма право да участва в класирането и може да кандидатства в НМА, като се яви на приемен изпит.

– За специалността “Фолклорна хореография” кандидат-студентите, получили оценка, по-ниска от мн. добър (4.50) на I етап – практически изпит, отпадат от участие в следващия конкурсен изпит. Получилите оценка, по-ниска от мн. добър (4.50)  на II етап – събеседване, не участват в класирането.

Държавният зрелостен изпит по теория и практика на професията по специалност „Български танци“  се признава за приемен за I етап. Балът се образува от сбора на двете оценки, като всяка от тях трябва да е минимум мн. добър (4.50). Ако оценката е по-ниска от мн. добър (4.50), кандидатът няма право да участва в класирането и може да кандидатства в НМА, като се яви на приемен изпит. Кандидатстващите с оценка по Главен специален предмет „Български танци“ се явяват на II етап в общия график. Минималната оценка от II етап за участие в класирането е мн. добър (4.50).

 

Кандидатстващите с оценките от Държавния зрелостен изпит по теория и практика на професията  придобиват право на участие в общата класация наравно с положилите кандидатстудентски изпити, ако имат минимален бал за съответната специалност.

            С оценки от Държавния зрелостен изпит по теория и практика на професията се кандидатства само в годината, в която е положен.

 

 

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА

И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

Образуването на бала и класирането на кандидат-студентите се извършва както следва:

 1. За Теоретико-композиторски и диригентски факултет:

а) за специалностите „Теория на музиката“, „Музикознание“, Дирижиране“ („Хорово дирижиране“, „Оперно-симфонично дирижиране“, „Дирижиране духов оркестър“), „Композиция“ – от сбора на удвоената оценка по солфеж и теория на музикалните елементи и оценката по пиано; кандидатите, получили общ бал, по-нисък от 12, не участват в класирането.

б) за специалността „Звукорежисура, звуков и медиен дизайн“ – от сбора на оценките от трите етапа на изпита; кандидатите, получили общ бал, по-нисък от 12, не участват в класирането.

 1. За Инструментален факултет: от утроената оценка от изпита по специалността; кандидатите, получили общ бал, по-нисък от 12, не участват в класирането. Балът на кандидат-студентите, получили оценка “не” на изпита по теория на музикалните елементи, се намалява с една единица.
 2. За Вокален факултет:

а) За специалността ”Класическо пеене” – от сбора на удвоената оценка от изпита по специалния предмет от I етап и оценката по актьорско майсторство от II етап; балът на кандидат-студентите, получили оценка “не” на изпита по солфеж и теория на музикалните елементи се намалява с една единица. Кандидатите, получили общ бал, по-нисък от 12, не участват в класирането; класирането на кандидатите е по реда на бала, отделно за следните гласове: сопрани, медзосопрани, тенори, баритони, баси.

б) За специалността “Музикално-сценична режисура” – от сбора на удвоената оценка от писмената работа на I етап и оценката от изпита-събеседване от II етап; кандидатите, получили общ бал, по-нисък от 12, не участват в класирането;

в) За специалността “Поп и джаз инструментално изкуство” за кандидатите, които се явяват на конкурсен изпит с изпълнение на музикални инструменти – от утроената оценка по специалността; кандидатите, получили бал, по-нисък от 12, не участват в класирането. Балът на кандидат-студентите, получили оценка “не” на изпита по солфеж и теория на музикалните елементи се намалява с една единица.

г) За специалността „Поп и джаз пеене” – от сбора на оценките по пеене от I и II етап и оценката по актьорско майсторство от II етап; кандидатите, получили общ бал, по-нисък от 12, не участват в класирането. Класирането на всички кандидати за специалността е по реда на бала, отделно за всеки музикален инструмент или пеене. Балът на кандидат-студентите, получили оценка “не” на изпита по солфеж и теория на музикалните елементи се намалява с една единица.

д) За специалността “Балетно изкуство – Балетна педагогика” – от сбора на оценките от I и II етап; кандидатите, получили общ бал, по-нисък от 8, не участват в класирането.

е) За специалността “Фолклорна хореография” – от сбора на оценките от I и II етап; кандидатите, получили общ бал, по-нисък от 9, не участват в класирането.

 

 

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

 1. Записването на новоприетите студенти се извършва със Заповед на Ректора, онлайн или присъствено.
 2. Информация за новоприетите студенти ще бъде обявена след 10:30 ч. на 28 юни 2024 г. на сайта на НМА.
 3. Записване на новоприетите студенти, заедно с класираните от предварителния прием, ще се извърши на 28 юни, 01, 02 и 03 юли 2024 г. от 10:30 до 12:00 и от 13:00 до 15:00.
 4. Незаписалите се без уважителни причини в определения срок губят придобитите студентски права.

         Записването ще бъде онлайн или присъствено /по избор на студента/.

Онлайн записване – посочените по-долу документи се изпращат по имейл на съответната факултетна канцелария:

 

– Теоретико-композиторски и диригентски факултет – e-mail: sbogdanova@nma.bg, тел. 0882 33 50 43

– Инструментален факултет – e-mail: deni@nma.bg, тел. 0882 33 50 39

– Вокален факултет – e-mail: juliana@nma.bg или alexandram@nma.bg тел. 0882 33 50 42

– Поп и джаз изкуство – e-mail: verageorgieva@nma.bg, тел. 0886 81 69 03

 

 1. Новоприетите студенти представят при записването си следните документи:

а) Снимано/сканирано цветно копие на диплома за завършено средно образование, ако дипломата е издадена в чужбина – снимано/сканирано цветно Удостоверение от РУО за признато средно образование, придобито в чужбина и копие на дипломата с оригинален апостил, превод и заверка;

б) снимано/сканирано цветно копие на документа за платена семестриална такса, таксата се заплаща само по банков път на следната сметка:

Наименование: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

Банка: БНБ

Клон: София

Адрес на банката: пл. „Княз Александър І“ № 1

IBAN сметка в лева: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

В платежното нареждане се изписват задължително следните данни:

 • трите имена на студента;
 • факултет;
 • курс;
 • учебна година;
 • семестър.

 

в) документи по утвърден образец, които се изтеглят от сайта и се изпращат попълнени, подписани и снимани/сканирани и изпратени като прикачени файлове:

именник;

декларация за здравно осигуряване;

декларация за запознаване с правилата за вътрешния ред в НМА;  (правила)

декларация – държавна поръчка;

декларация за информираност относно обработването на личните данни;

молба за разпределение по специален предмет.

 

Студентска книжка, студентска лична карта, четири снимки, както и оригиналните документи изпратени на e-mail, ще се представят във факултетните канцеларии в началото на учебната година. Студентската книжка и лична карта следва да бъдат попълнени четливо и където е необходимо да бъдат залепени снимки. Кредитен лист се получава в началото на учебната година от съответната факултетна канцелария.

 

 

Присъствено записване

Студентите се записват в следните канцеларии:

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94:

– за Теоретико-композиторски и диригентски факултет –  ет. 1, стая № 20; 

– за Вокален факултет – ет. 1, стая № 19;

 

ул. „Акад. Людмил Стоянов“ № 6:

– за Инструментален факултет – ет. 2, стая № 216.

– за Поп и джаз изкуство – ет. 3, стая № 319.

 

 1. Новоприетите студенти представят при записването си следните документи:

а) диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие (оригиналът се връща след сверка с ксерокопието), ако дипломата е издадена в чужбина – оригинално Удостоверение от РУО за признато средно образование, придобито в чужбина и копие на дипломата с оригинален апостил, превод и заверка;

б) документ за платена семестриална такса, таксата се заплаща само по банков път на следната сметка:

Наименование: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

Банка: БНБ

Клон: София

IBAN сметка в лева: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

В платежното нареждане се изписват задължително следните данни:

 • трите имена на студента;
 • факултет;
 • курс;
 • учебна година;
 • семестър.

 

в) документи по утвърден образец, които включват:

– студентска книжка;

– студентска лична карта;

– именник;

– четири снимки паспортен формат;

г) документи, които се получават от факултетната канцелария:

– декларация за здравно осигуряване;

– декларация за запознаване с правилата за вътрешния ред в НМА;

– декларация за информираност относно обработването на личните данни;

– молба за разпределение по специален предмет;

– кредитен лист;

 

Забележка: Документите трябва да бъдат попълнени четливо и където е необходимо, да бъдат залепени снимки.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. За проявена недобросъвестност при обработката на кандидатстудентските документи, за неспазване на установения ред при оценяването на писмените работи, класирането и записването на студентите, членовете на комисиите се наказват съгласно Закона за висшето образование, а лицата от административния персонал – съгласно КТ.
 2. Кандидат-студентите, представили документи с невярно съдържание, направили опит да дадат невярна информация при попълването на кандидатстудентските си документи или да заблудят приемните комисии и ръководството на НМА, се отстраняват от участие в конкурса и се уведомява прокуратурата за търсене на наказателна отговорност.
 3. Молбите и жалбите на всички кандидат-студенти се отправят до Ректора на НМА на 28 юни и 01 юли 2024 г. вкл. Ректорът дава окончателно решение по всички кандидатстудентски молби и жалби в съответствие със Закона за висшето образование и условията за приемане на студенти в НМА до 03 юли 2024 г.

 

 

ФАКУЛТЕТИ и СПЕЦИАЛНОСТИ

 

В Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” се провеждат приемни изпити по следните СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

 

„Теория на музиката“ –  5 години, редовно обучение, ОКС „МАГИСТЪР“ след средно образование;

„Композиция“ – 5 години, редовно обучение, ОКС „МАГИСТЪР“ след средно образование;

„Дирижиране“ (хорово дирижиране; оперно-симфонично дирижиране; дирижиране духов оркестър) – 5 години, редовно обучение, ОКС „МАГИСТЪР“ след средно образование;

„Музикознание“ – 5 години, редовно обучение, ОКС „МАГИСТЪР“ след средно образование;

Забележка: Приемът на студенти  за специалностите „Теория на музиката“, Композиция”, „Дирижиране” (хорово дирижиране; оперно-симфонично дирижиране, дирижиране духов оркестър), Музикознание“ става в общ теоретичен курс. Профилиращи изпити за специалностите Композиция”, „Дирижиране” (хорово дирижиране; оперно-симфонично дирижиране, дирижиране духов оркестър), Музикознание“ се полагат в края на първата учебна година. Не се изискват профилиращи изпити за специалността „Теория на музиката“.

 

„Звукорежисура, звуков и медиен дизайн“  – 4 години, редовно обучение, ОКС „БАКАЛАВЪР“.

 

  

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 

„Инструментално изкуство – вид инструмент“: пиано, орган, чембало, акордеон, цигулка, класическа китара, виола, виолончело, контрабас, арфа, келтска арфа, флейта, обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбон, туба, тенорхорн, баритонхорн, ударни инструменти – 4 години, редовно обучение, ОКС „БАКАЛАВЪР“.

„Фолклорно инструментално/вокално  изкуство – вид инструмент/пеене“: тамбура, гъдулка, гайда, кавал, фолклорно пеене – 4 години, редовно обучение, ОКС „БАКАЛАВЪР“.

 

 

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

 

Класическо пеене” – 4 години, редовно обучение, ОКС „БАКАЛАВЪР“.

Музикално-сценична режисура” – 4 години, редовно обучение, ОКС „БАКАЛАВЪР“.

“Поп и джаз инструментално изкуство” – пиано, акордеон, флейта, саксофон, тромпет, цугтромбон, китара, баскитара, контрабас, ударни инструменти – 4 години, редовно обучение, ОКС „БАКАЛАВЪР“.

“Поп и джаз пеене” – 4 години, редовно обучение, ОКС „БАКАЛАВЪР“.

Балетно изкуство – Балетна педагогика” – 4 години, задочно обучение, ОКС „БАКАЛАВЪР“.

“Фолклорна хореография” – 4 години задочно обучение, ОКС „БАКАЛАВЪР“.

Забележка: НМА предлага обучение за придобиване на ОКС „МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР“. Условията за приемане на студенти в магистърските програми не се разглеждат в настоящия Справочник.

 

ПРОГРАМИ

ЗА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ

В НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

______________________________________________

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

Приемът на студенти в специалностите „ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА“, КОМПОЗИЦИЯ”, „ДИРИЖИРАНЕ” (ХОРОВО ДИРИЖИРАНЕ; ОПЕРНО-СИМФОНИЧНО ДИРИЖИРАНЕ, ДИРИЖИРАНЕ ДУХОВ ОРКЕСТЪР), МУЗИКОЗНАНИЕ“ става в общ теоретичен курс. В края на първата учебна година се полагат профилиращи изпити за специалностите „КОМПОЗИЦИЯ“, „ДИРИЖИРАНЕ“ (ХОРОВО ДИРИЖИРАНЕ; ОПЕРНО-СИМФОНИЧНО ДИРИЖИРАНЕ; ДИРИЖИРАНЕ ДУХОВ ОРКЕСТЪР) и „МУЗИКОЗНАНИЕ“. Не се изискват профилиращи изпити за СПЕЦИАЛНОСТТА „Теория на музиката“.

Приемни изпити:

І. СОЛФЕЖ И ТЕОРИЯ НА МУЗИКАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

 1. Изпяване на два солфежа, определени чрез жребий по време на изпита, в тоналност до два знака, с алтерации, по зададен тон „ла“.
 2. Познаване, построяване и изпяване на ладове, интервали и акорди (видове тризвучия и мажорно-малкия септакорд и техните обръщения) по зададен тон.
 3. Нотиране на виолинов, алтов, теноров и басов ключ.

ІІ. ПИАНО

 1. Първа част из соната по избор от Хайдн, Моцарт или Бетовен.
 2. Пиеса по избор на кандидата (без ограничения за епохи и стилове).

Забележка: Произведенията се изпълняват наизуст.

 

СПЕЦИАЛНОСТ „ЗВУКОРЕЖИСУРА, ЗВУКОВ И МЕДИЕН ДИЗАЙН“

Приемни изпити:

Първи етап:

Писмен изпит-тест за проверка на знанията по специалността по темите от конспекта. Тестът се провежда в рамките на 60 минути.

Втори етап:

Изпълнение на музикален инструмент (класически или народен) или пеене (класическо, поп и джаз, народно). Кандидатите изпълняват две творби с времетраене до 10 минути:

 • класически инструменти: пиано, флейта, обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбон, туба, цигулка, виола, виолончело, контрабас, китара, акордеон, маримба, вибрафон, ксилофон
 • народни инструменти – кавал, гъдулка, гайда, тамбура

Заб. Произведенията се изпълняват наизуст. За Класически инструмент и за Класическо и Поп и Джаз пеене кандидатите по желание си осигуряват съпровод, а за Народен инструмент и Народно пеене кандидатите се явяват без съпровод.

Трети етап:      

Събеседване с комисията. Проверка на слуховата подготовка на кандидатите чрез специфични музикални примери, които имат за цел да проверят способността им за музикално и техническо диференциране, познаването на общата музикална терминология, музикалните инструменти и ансамбли от класическия и поп спектър. Ще бъдат задавани въпроси от областта на музикалната акустика, звукотехниката и компютърните науки.

 

ТЕМИ ЗА ТЕСТА:

 1. Физически характеристики на звука – дефиниции и основни понятия.
 2. Пространствена акустика. Разпространение на звуковите вълни. Интерференция и дифракция.
 3. Електроакустични преобразуватели – микрофони и високоговорители. Видове, характеристики, приложение.
 4. Пространствени звукови формати – моно, стерео, сърраунд. Базова характеристика, особености, приложение.
 5. Компютърни системи. Хардуер и софтуер. Периферни устройства.
 6. Кабели и конектори за звук и видео.
 7. MIDI и електронни музикални технологии. Характеристика, приложения, употреба.

 

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Ballou, Glen M. Handbook for Sound Engineers. Fourth edition, Elsevier Inc., 2008.
 2. Huber, David M., Runstein, Robert E. Modern Recording Techniques. 7th edition, Elsevier Inc., 2010.
 3. Eargle, John. The Microphone Book. Elsevier Inc., 2005.
 4. Eargle, John. Loudspeaker Handbook. Springer International Publishing AG, 2003.
 5. Маляков,  Славчо. Обща звукотехника. София, Музика, 1985.
 6. Маляков,  Славчо. Електроакустични преобразуватели. София, „Музика“, 1977.
 7. Маляков,  Славчо. Студийна акустика. София, „Музика“, 1979.
 8. Георгиев, Емил. Музикална акустика. София, „Наука и изкуство“, 1975.
 9. Малиновски, Георг. Стереофоничен запис и възпроизвеждане. София, „Техника“, 1986.
 10.  Кусев,  Алекси. Музикална акустика, 1 ч. София, НБУ, 2011.
 11.  Кусев,  Алекси. Пространствена акустика. София, НБУ, 2011.

 

 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ

І. Изпит по специалността.

ІІ. Устен изпит по теория на музикалните елементи, който включва:

а) Развиване на въпрос, определен чрез жребий по време на изпита по следния конспект:

 1. Свойства на тона.
 2. Музикална система. Разпределение на тоновия обем на октавови групи.
 3. Диатонични и хроматични цели тонове и полутонове. Енхармонизъм.
 4. Записване на тоновите трайности.
 5. Особено деление на двуделните и триделни нотни стойности (дуоли, триоли, квартоли и др.).
 6. Записване височината на тоновете. Нотни ключове.
 7. Ритъм, метрум, размер и такт. Видове метруми и размери.
 8. Синкоп. Видове синкопи.
 9. Лад, тоналност, гама.
 10. Разновидности на мажора и минора.
 11. Старинни ладове.
 12. Интервали.
 13. Акорди. Видове тризвучия и четиризвучия и техните обръщения.
 14. Темпо. Видове темпа и отклонения.
 15. Динамика и динамични знаци.
 16. Украшения.

б) Нотиране и четене на виолинов, алтов, теноров и басов ключ.

в) Познаване на интервали (мелодични и хармонични), акорди (видове тризвучия и

мажорно малкия септакорд и техните обръщения), разновидности на мажора и минора и

старинни ладове, както и тяхното построяване и изпяване по зададен основен тон.

 

ПРОГРАМА

за изпитите по специалности

 

         Кандидат-студентите сами осигуряват корепетитор за специалностите, за които е необходим съпровод.

 

ПИАНО, ОРГАН, ЧЕМБАЛО

 1. Прелюд и фуга от Й. С. Бах
 2. Първа част от класическа соната от Хайдн, Моцарт или Бетовен
 3. Романтична пиеса

Забележка: Произведенията се изпълняват наизуст.

 

АКОРДЕОН

Две пиеси в различен стил

Забележка: Произведенията са по избор на кандидата.

 

ЦИГУЛКА

 1. Гами – едноглас и двуглас.

Кандидатът свири гама по свой избор

 1. Й.С.Бах – две контрастни части из соловите сонати и партити
 2. В.А.Моцарт- Концерт (I ч.), или един каприз от Н. Паганини, Х. Виенявски, П. Христосков, К. Липински и др.
 3. Концерт – I ч. или II и III ч.

Забележка: Произведенията се изпълняват наизуст и със съпровод.

 

КЛАСИЧЕСКА КИТАРА

 1. Полифонична пиеса от Й. С. Бах, С. Л. Вайс или Дж. Дауланд.
 2. Виртуозен етюд от Ф. Сор, М. Джулиани, Д. Агуадо или Ф. Карули.
 3. Сонатно алегро по избор на кандидата.
 4. Романтична или съвременна пиеса по избор на кандидата.

Забележка: Произведенията се изпълняват наизуст.

 

ВИОЛА

 1. Гами и разложени акорди в три октави по избор на кандидата.
 2. Един етюд по избор на кандидата от трудността на Кройцер, Роде, Донт, Кампаньоли, Хофмайстер.
 3. Й. С. Бах – две части (бавна и бърза) от цигулковите соло сонати и партити или виолончеловите соло сюити.
 4. Концерт – І част или ІІ и ІІІ част от: Щамиц, Хофмайстер, Ванхал и други от същата трудност.
 5. Пиеса по избор на кандидата.

Забележка: Произведенията се изпълняват наизуст и със съпровод.

 

ВИОЛОНЧЕЛО

 1. Гами и разложени акорди в три октави, по избор на кандидата. Една гама в терци, сексти и октави по избор на кандидата.
 2. Един етюд по избор на кандидата от: Попер, Пиати, Серве, Бекер, Букник и други от същата трудност.
 3. Концерт – І част или ІІ и ІІІ част по избор на кандидата от: Бокерини, Хайдн, Сен Санс, Лало и други.
 4. Й. С. Бах – бавна и бърза част из сюита за соло виолончело.
 5. Пиеса по избор на кандидата.

Забележка: Произведенията се изпълняват наизуст и със съпровод.

 

КОНТРАБАС

 1. Гама по избор (мажор, мелодичен и хармоничен минор, тризвучия, умален и доминантов септакорд).
 2. Етюд.
 3. Й. С. Бах – 1 част от человите сюити
 4. Пиеса по избор
 5. Част от концерт (първа или втора и трета)

Забележка: Произведенията се изпълняват наизуст и със съпровод.

АРФА

 1. Предкласическа пиеса по избор на кандидата.
 2. Концерт – І част или ІІ и ІІІ част по избор на кандидата.
 3. Етюд по избор на кандидата.
 4. Концертна пиеса по избор на кандидата.

Забележка: Произведенията се изпълняват наизуст.

   

КЕЛТСКА (БЕЗПЕДАЛНА) АРФА

 1. Етюд: А. Кастнер – Es dur или Н. Бокса – С dur.
 2. Пиеса: Самуел Прат – Прелюд No 1 G dur или Ал. Скарлати – едночастна соната – D dur.
 3. Г. Фр. Хендел – Концерт B dur І ч. или ІІ и ІІІ ч.
 4. Концертна пиеса: Ани Шалан – „Водопад“ или Елица Александрова – „Навино хоро“ из цикъл за безпедална арфа „Песни от Тракия“ или Ал. Хаселманс – „Мечтание“.

 

ФЛЕЙТА

 1. Концерт – В.А. Моцарт сол мажор I част, без каденца
 2. Барокова соната по избор – бавна и бърза част
 3. Пиеса – по избор

Забележка: Произведенията се изпълняват със съпровод.

 

ОБОЙ

 1. Концерт – Й. Хайдн 1 част, без каденца
 2. Соната – Г.Ф. Телеман сол минор 1 част
 3. Пиеса – по избор.З0

Забележка: Произведенията се изпълняват със съпровод.

 

КЛАРИНЕТ

1.Задължителен етюд: Сава Димитров – Етюд № 8 от IV тетрадка “Етюди за кларинет”

2.Концерт – В.А. Моцарт ла мажор 1 част

3.Виртуозна пиеса по избор на кандидата

Забележка: Произведенията се изпълняват със съпровод.

 

ФАГОТ

1 Етюд по избор

2.Концерт –  А. Вивалди  1 част, по избор

3.Пиеса – по избор

Забележка: Произведенията се изпълняват със съпровод.

 

ВАЛДХОРНА

 1. Гама до 7 знака по избор на кандидата, с тризвучие и септакорд
 2. Етюд в транспорт по избор на кандидата от Копраш I тетрадка, № 8, 12, 16, 17, 18, 21
 3. Пиеса по избор на кандидата
 4. Моцарт – Концерт № 3, I част с каденца

Забележка: Произведенията се изпълняват със съпровод.

 

ТРОМПЕТ

 1. Гама до 7 знака по избор на кандидата, с тризвучие и септакорд
 2. Етюд в транспорт от Уилямс
 3. Пиеса по избор на кандидата.
 4. Й. Хумел – Концерт 1ва част

Забележка: Произведенията се изпълняват със съпровод.

 

ЦУГТРОМБОН

 1. Гама до 7 знака по избор на кандидата, с тризвучие и септакорд
 2. Етюд – Григориев
 3. Е. Боцца – В чест на Бах
 4. Пиеса по избор на кандидата

Забележка: Произведенията се изпълняват със съпровод.

  

ТУБА

 1. Гама до 7 знака по избор на кандидата, с тризвучие и септакорд
 2. Етюд – Г. Тодоров
 3. Телеман – Соната І и ІІ ч.
 4. Пиеса по избор на кандидата.

Забележка: Произведенията се изпълняват със съпровод.

 

     ТЕНОРХОРН (БАСФЛИГОРНА)

 1. Гама до 7 знака по избор на кандидата, с тризвучие и септакорд
 2. Етюд по избор на кандидата
 3. Ж. Пурре – Концертино.

Забележка: Произведенията се изпълняват със съпровод.

 

       БАРИТОНХОРН

 

 1. Гама до 7 знака по избор на кандидата, с тризвучие и септакорд
 2. Етюд – Григориев
 3. Н. Римски-Корсаков – Концерт І ч.
 4. Пиеса по избор на кандидата.

Забележка: Произведенията се изпълняват със съпровод.

 

УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ

 1. Гама до 7 знака по избор на кандидата, с тризвучие и септакорд
 2. При наличие на пластинков инструмент – Пиеса по избор на кандидата
 3. Зигфрид Финк – Соната за малък барабан – първа част

 

 

Фолклорни инструменти и Фолклорно пеене

 

 

     ТАМБУРА

 1. Автентична мелодия от фолклорна област.
 2. Една пиеса по избор на кандидата.

 

     ГЪДУЛКА

 1. Автентична мелодия от фолклорна област.
 2. Една пиеса по избор на кандидата.

 

    ГАЙДА

 1. Автентична мелодия от фолклорна област.
 2. Една пиеса по избор на кандидата.

 

КАВАЛ

 1. Автентична мелодия от фолклорна област.
 2. Една пиеса по избор на кандидата.

 

ФОЛКЛОРНО ПЕЕНЕ

 1. Автентична песен от фолклорна област.
 2. Една песен по избор на кандидата.

 

 

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

СПЕЦИАЛНОСТ “КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ”

Първи етап

 1. Изпълнение на романтична или класическа ария от опера или оперета ( по избор на кандидата). Кандидатът може да представи или ария от мюзикъл от чуждестранен композитор.
 2. Изпълнение на предкласична ария или художествена песен (по избор на кандидата) написана от чуждестранен композитор.
 3. Изпълнение на произведение (ария или песен) от български композитор.
 4. Разпяване по преценка на комисията.

Произведенията се изпълняват на оригинален език.

 

Втори етап

 1. Актьорско майсторство

а) изпълнение на стихотворение, басня или монолог (по избор на кандидата )

б) сценично изпълнение на малко произведение (ария, песен или дует от опера, оперета или мюзикъл, романс, художествена песен), различна от материала изпълнен на първия етап.

в) изпълнение на два танца – един народен и един по избор, различен от народния, предварително подготвени от кандидата.

Задължително е изпълнението да бъде на български език.

Забележка: При присъствено провеждане на приемните изпити кандидатите са длъжни да си осигурят акомпанимент /акомпанятор или запис на дигитален носител, смартфон, CD диск, memory stick или др. – всички в mp3 формат/.

 

Трети етап

            Проверка на познанията по солфеж и теория на музикалните елементи, която включва:

а) пеене от пръв поглед в тоналности до два знака;

б) въпроси по теория на музикалните елементи по следния конспект:

 1. Разпределение на тоновия обем по октави.
 2. Ритъм, метрум, размер и такт.
 3. Лад, тоналност, гама, квинтов и квартов кръг.
 4. Разновидности на мажора и минора.
 5. Интервали.
 6. Динамични знаци.
 7. Темпа и отклонения.

 

СПЕЦИАЛНОСТ “МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНА РЕЖИСУРА”

 

Първи етап

Писмен анализ на спектакъл от репертоара на българските оперни и оперетни театри, реализирани през 2019-2023 г., по избор на кандидата.

Анализът трябва да обхваща историята и музикалната драматургия на произведението, анализ на работата на режисьора с диригента, художника и хореографа. Анализ на работата на режисьора с актьорите и хора, техническите сътрудници и осветлението.

Забележка: Писменият изпит е с продължителност 4 часа.

Втори етап

Изпит-събеседване:

 • по писмената работа, както и на тема: „Специфични проблеми в професията на режисьора в музикалния театър (опера, оперета, мюзикъл, вариете)”;
 • устен анализ и събеседване по едно от зададените музикално-сценични произведения. Стилови и жанрови характеристики, музикално-драматургична проблематика, вокални и актьорски специфики на образите в произведението. Режисьорски рефлексии.
 • оперите „Сватбата на Фигаро“ – В. А. Моцарт; „Севилският бръснар“ – Дж. Росини „Травиата“Дж. Верди; „Бохеми“Дж. Пучини;
 • оперетата „Царицата на чардаша“Имре Калман;
 • мюзикълът „Службогонци“П. Хаджиев.

Примерна литература:

 1. Аберт, Г. В. А. Моцарт, ч. 2, кн. 1. Москва, Музыка 1989. /“Сватбата на Фигаро“/
 2. Каракостова, Р. Идеята Държавен музикален театър и проекцията й в националния репертоар до края на ХХ век. София, Марс 09, 2012. /„Службогонци“/
 3. Левашева, О. Пуччини и его современники. Москва, Сов. композитор, 1980. /„Бохеми“/
 4. Marchesi, G. L’opera lirica. Guida storico-critica dalle origini al novecento. Ricordi/Guinti, Stampato in Firenze, 1986.
 5. 5. Михеева, Л., А. Орелович. В света на оперетата. София, Музика, 1983.
 6. Сагаев, Л. Книга за операта. София, Музика, 1976.
 7. Станиславский – реформатор оперного искусства. Материалы, документы. Москва, Музыка, 1977. /„Бохеми“, „Севилският бръснар“/

 

ПОП И ДЖАЗ ИЗКУСТВО

 

ПОП И ДЖАЗ ИНСТРУМЕНТАЛНО ИЗКУСТВО

 

Първи етап

Практически изпити (изпълнение на музикален инструмент) по поместената по-долу програма.

 

Втори етап

Устен изпит по солфеж и теория на музикалните елементи, който включва:

а) изпяване на солфеж в тоналност до два знака, с алтерации, по зададен тон „ла”;

б) въпроси по теория на музикалните елементи по следния конспект:

 1. Разпределение на тоновия обем по октави.
 2. Диатонични и хроматични цели тонове и полутонове. Енхармонизъм.
 3. Лад, тоналност и гама. Квинтов и квартов кръг.
 4. Разновидности на мажора и минора.
 5. Нотни ключове.
 6. Интервали.
 7. Синкоп. Видове синкопи.
 8. Акорди. Видове тризвучия, четиризвучия и техните обръщения.

в) познаване и построяване на интервали (мелодични, хармонични), акорди (видове тризвучия и мажорно-малкия септакорд и техните обръщения) и разновидности на мажора и минора, както и тяхното построяване по зададен тон.

 

  

ПРОГРАМА ЗА ИЗПИТИТЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

ПОП И ДЖАЗ ИНСТРУМЕНТАЛНО ИЗКУСТВО”

ПИАНО

 1. Й. С. Бах – прелюд и фуга из „Добре темперирано пиано“.
 2. Пиеса в стил и автор по избор – класицизъм, романтизъм, импресионизъм.
 3. Две жанрови пиеси със значителна трудност по избор на кандидата.
 4. Импровизация върху блус схема до 2 знака.

 

ФЛЕЙТА

 1. Ернесто Кьолер – етюд № 7 оп. 33 из III тетрадка и гами до 4 знака.
 2. Й. С. Бах – Соната № 5, I и II част или Моцарт – концерт за флейта, I и II част.
 3. Dave Brubeck – “Take five” .
 4. Жанрова пиеса с импровизация – по избор.

 

 САКСОФОН

 1. Lenny Nihouse – етюд по избор на кандидата и гами до 4 знака .
 2. Л. Винчи – соната, I част.
 3. Жанрова пиеса с импровизации – по избор.
 4. Charlie Parker – “Now’s the time” или “Billie’s bounce” – импровизация върху блус схема.

 

ТРОМПЕТ

 1. Томаш Станко – етюд № 1 (из „Мелодични етюди) и гами до 4 знака.
 2. Ерол Гарнер – “Мъгливо”.
 3. Жанрова пиеса – по избор на кандидата.
 4. Жанрова пиеса с импровизация по избор на кандидата.

 

ЦУГТРОМБОН

 1. Дж. Арнолд – етюд № 11 от „Избрани етюди за тромбон” – съст. Илия Ненов.
 2. Карлстон – „Джа – да” из албума „Тромбон в джаза”.
 3. Жанрова пиеса от български композитор.
 4. Жанрова пиеса с импровизация – по избор на кандидата.

  

КИТАРА

 1. Мажорни и минорни гами до 7 знака изтеглени чрез жребий от кандидат-студента.
 2. Джазова пиеса по избор на кандидата.
 3. Две жанрови пиеси по избор на кандидата.
 4. Свирене на непознат нотен текст от пръв поглед и акомпанимент по буквени означения.

 

БАС КИТАРА

 1. Етюд № 71 или № 100 от „Школа за бас китара“ – Ив. Стоянов
 2. Една джазова пиеса в стил „суинг“ с акомпанимент и един хорос.
 3. Една солова жанрова пиеса с един хорос.

Забележка: Етюдът и жанровите пиеси се изпълняват с инструментални версии, осигурени от кандидата.

 

КОНТРАБАС

 1. Една гама от тоналностите „E, F, G“ в две октави с разновидности (натурален мажор, натурален, хармоничен и мелодичен минор), и обръщения на следните акорди: квинтакорди, секстакорди, квартсекстакорди и септакорди – доминантов и умален.
 2. Етюд №16 или №17 – от „33 етюда за баскитара и контрабас“ на С. Венков
 3. Една джаз пиеса по избор в стил „суинг“ с акомпанимент на четири и един хорус.
 4. Една джаз пиеса по избор в стил „Боса Нова“ с акомпанимент и един хорус.

Забележка: Етюдът и пиесите се изпълняват с инструментални версии осигурени от кандидат-студента.

 

УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ

 1. Един етюд за малък барабан по избор м/ду N 1, 2 и 11 от „Charley Wilcoxon 150 Rudimental solos“.
 2. Пиеса за комплект барабани от Христо Йоцов
 3. Пиеса с плейбек по избор на кандидата
 4. Прима виста: кратък текст за малък барабан
 5. Свободна импровизация на комплекта 3-4 мин.

Забележка:  Не е задължително пиесите да се свирят наизуст – важи само за специалност ПДИ – Ударни инструменти.

Въпроси, относно материалите за изпита по ПДИ – Ударни инструменти, можете да задавате на имейл – hristoyotsov@yahoo.com.

 

 

ПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ

Първи етап

Изпълнение на 3 песни със значителна трудност със съпровод на пиано или синбек от областта на поп и джаз музиката, от които най-малко една от български композитор и български автор на текста.

Втори етап

 1. Изпълнение на 3 песни със значителна трудност със съпровод на пиано или синбек от областта на поп и джаз музиката, от които най-малко една от български композитор и български автор на текста.
 2. Изпит по актьорско майсторство, който включва:

изпълнение наизуст на един материал по избор на кандидата: стихотворение, откъс от проза, комедиен или драматичен монолог от световна или българска драматургия;

Литературните текстове да са с дължина не по-малка от:

– за стихотворение – 450 знака;

– откъс от проза (разказ, роман, новела) – 1500 знака.

– за комедиен или драматичен монолог – 1500 знака;

Забележка: Песните от двата етапа и стихотворението, откъс от проза, комедиен или драматичен монолог от трети етап се изпълняват наизуст. Синбеците се осигуряват на цифров носител от кандидат-студента.

Трети етап

Устен изпит по солфеж и теория на музикалните елементи, който включва:

а) изпяване на солфеж в тоналност до два знака, с алтерации, по зададен тон „ла”;

б) въпроси по теория на музикалните елементи по следния конспект:

 1. Разпределение на тоновия обем по октави.
 2. Диатонични и хроматични цели тонове и полутонове. Енхармонизъм.
 3. Лад, тоналност и гама. Квинтов и квартов кръг.
 4. Разновидности на мажора и минора.
 5. Нотни ключове.
 6. Интервали.
 7. Синкоп. Видове синкопи.
 8. Акорди. Видове тризвучия, четиризвучия и техните обръщения.

в) познаване и построяване на интервали (мелодични, хармонични), акорди (видове тризвучия и мажорно-малкия септакорд и техните обръщения) и разновидности на мажора и минора, както и тяхното построяване по зададен тон.

 

СПЕЦИАЛНОСТ

БАЛЕТНО ИЗКУСТВО – БАЛЕТНА ПЕДАГОГИКА”

 

 1. I. Практически изпит – по приложения конспект.
 2. II. Теоретичен изпит – събеседване по приложения конспект.

 

КОНСПЕКТ

за ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ И ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ

за кандидатстудентския изпит по специалността

БАЛЕТНО ИЗКУСТВО – БАЛЕТНА ПЕДАГОГИКА”

 

I.

 1. Балетен педагог – същност на професията. Роля и значение за формиране на балетния педагог.
 2. Battement tendu: видове, основни методически правила, значение.
 3. Sissonne fermée: в коя група на Allegro се числи? Правила, значение. Sissonne fondu – прилика и разлика със sissonne fermée.

II.

 1. Специфика на педагогическата работа в учебното заведение
 2. Battement tendu jeté: видове, основни методически правила, значение
 3. Pas échappé: в коя група на Allegro се числи? Основни правила на изпълнението, значение.

III.

 1. Специфика на педагогическата работа в театъра.
 2. Rond de jambe – видове, значение. Анализ на grand rond de jambe.
 3. Pas jeté: видове, значение. В коя група на Allegro се числят?

IV.

 1. Задачи на балетния педагог в работата му с начинаещи и напреднали – същност и различия.
 2. Battement fondu: видове, основни правила, значение.
 3. Pas assemblé: видове; всеки отделен вид към коя група в Allegro се числи? Значение.

Методически анализ на petit assemblé.

V.

 1. Значение и последователност на екзерсиса. Построяване на урока
 2. Battement frappé: видове, основни правила, значение.
 3. Sissonne ouverte: към коя група на Allegro се числи? Видове, значение. Методически анализ на sissonne ouverte без придвижване.

VI.

 1. Качества, които трябва да притежава балетният педагог.
 2. Fouetté: видове, значение. Основни правила на изпълнение.
 3. Pas de bourrée: видове, значение. Pas de bourrée dessus-dessоus – анализ.

VII.

 1. Ролята на балетния педагог и значението на личностните му качества за професионалното възпитание на балетния артист.
 2. Pas coupe: основни правила, значение.
 3. Grand fouetté sauté в arabesque. Анализ.

 

 

ЛИТЕРАТУРА

Тарасов, Н. Классический танец. Москва, ”Искусство”, 1981.

Ваганова, А. Основы классического танца.Ленинград, ”Искусство”, 1963.

Базарова, Н., В. Мей. Азбука классического танца. Ленинград, ”Искусство”, 1983.

Кастровицкая, В., А. Писарев. Школа классического танца. Ленинград, ”Искусство”, 1986.

Ваганова, А. Статьи, воспоминания, материалы.  Ленинград – Москва,”Искусство”,   1958.

История русского балета. Москва, ”Советская Россия”, 1965.

Богоева, К. Класически танц. София, 1985.

 

 

 СПЕЦИАЛНОСТ

“ФОЛКЛОРНА ХОРЕОГРАФИЯ”

 

I етап – Практически изпит

 • Представяне на танцов екзерсис – 1 упражнение от станка, 1 упражнение от среда и 1 диагонал по избор на кандидата, под съпровод на корепетитор, осигурен от Академията. Изпълненията на кандидат-студента, трябва да са подготвени предварително и да се изпълняват с репетиционно облекло. Общата продължителност на частите от екзерсиса да не надвишава повече от 2 минути.
 • Представяне на 3 танцови комбинации по избор от различни етнографски области, под съпровод на корепетитор, подсигурен от Академията. Изпълненията на кандидат-студента трябва да са подготвени предварително и да се изпълняват с репетиционно облекло.  Общата продължителност на трите танцови комбинации да не е повече от 2 минути.

II етап – Събеседване

Провеждане на събеседване на комисията с кандидат-студента по теми в областта на танцовото изкуство.

 

Ръководството на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ си запазва правото на промени.

 

 

2024-2025 учебна година