ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДОКТОРАНТУРА

Редовна форма на обучение

Срок на обучение: три години

 

АРГУМЕНТАЦИЯ

НА ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКАТА ДОКТОРАНТУРА

 

С оглед спецификата на обучение в ИФ и художественотворческата насоченост на специалностите, в НМА е акредитиран вариант на обучението в образователната и научна степен „доктор“ – художественотворческа докторантура, както и на изискванията за получаването на тази степен. (Решение на НАОА, Протокол № 16, 21.07.2010)

Художественотворческата докторантура се състои от два компонента:

 • реализация на ярки творчески постижения, обединени от единен замисъл, които представляват принос в националната и/или международна музикална култура;
 • научен труд в обем не по-малко от 80 страници, тематично обвързан с творческия замисъл на артистичните изяви.

При редовна тригодишна докторантура се изискват не по-малко от две ярки художественотворчески изяви през всяка учебна година (общо шест). Критериите за тези изяви са различни за различните специалности и се посочват от катедрите, в които се провежда обучението.

Критериите за зачитане на творческите изяви като компонент от художественотворческата докторантура се определят с приетите в НМА стандарти:

 • изпълнение на високо професионално и художествено ниво, адекватно на образователната степен „доктор“;
 • изпълнителската дейност представя задълбочено художествения обект или проблемите, върху които е теоретичното изследване;
 • художественотворческите изяви имат информационна/ образователна стойност или притежават качества на репертоарно откривателство на нови произведения и автори;
 • концертните изяви представят произведения в специфичен жанров и стилов ракурс;
 • ярки творчески изяви могат да бъдат солов рецитал, солиране на оркестър, лауреатство и награда от престижен национален или международен конкурс и др.

Публичната защита пред научното жури включва както обосноваване на теоретичното изследване, така и атестиране на цялата регламентирана в докторската програма творческа дейност на докторанта (документирана с аудио и видео материали, документи и др.).

 

Специалности:

 • Инструментално изкуство – вид инструмент (Пиано, Чембало, Орган, Акордеон, Цигулка, Класическа китара, Виола, Волончело, Контрабас, Арфа, Флейта, Обой, Кларинет, Фагот, Валдхорна, Тромпет, Цугтромбон, Туба, Ударни инструменти)
 • Камерна музика – вид инструмент
 • Клавирен съпровод

 

Компетенции:

Докторантите ще постигнат високопрофесионални и артистични резултати в съответния творчески профил, ще получат задълбочени теоретични познания по отношение на всички елементи, съставляващи музикалното творчество и изпълнителство.

Докторантите ще изградят качества за реализация на своите способности като:

 • висококвалифицирани творци в областта на музикалноизпълнителското изкуство;
 • ерудирани специалисти по съвременните процеси, свързани с музикалноизпълнителското изкуство и методиката на инструменталното обучение;
 • педагози, способни да обучават в сложните стилово-технологични процеси на творчеството и музикалното изпълнителство;
 • преподаватели във висшите училища по изкуства и университети.

 

Приемът се осъществява с конкурс, който се провежда в три тура:

 1. Писмен изпит по предварително обявени теми.
 2. Изпит по инструмент – изпълнение на програма, включваща произведения от различни стилове; събеседване по научните интереси на кандидата и идеята за докторска теза.

III. Изпит по чужд език.

Темите за писмения изпит включват технически и интерпретационни проблеми, характерни за спецификата на съответния инструмент, проблеми на ансамбловото музициране, както и по-общи теми, свързани с музикалното изкуство. Темите за писмения изпит, както и програмата за инструменталното изпълнение са различни за всяка специалност и се определят от съответните катедри.

 

Продължителност на редовното обучение: 6 семестъра

 

Обучението в докторантските програми включва:

 • посещение на два специализирани задължителни курса;
 • посещение на минимум два избираеми курса;
 • работа за изграждане на високо изпълнителско/творческо майсторство в областта на основната специалност;
 • самостоятелна творческа изява в различни форми (рецитали, концерти, творческа продукция, конкурси, записи, публикации и др.);
 • преподавателска дейност;
 • изпит за докторски минимум по специалността;
 • обсъждане и защита на творческите постижения и теоретичния труд пред катедрата, в която е осъществено обучението.

 

Присъждането на образователната и научна степен „доктор“ става след успешно представяне на творческата дейност и защита на теоретичния труд пред специализирано научно жури, в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България.

 

Изисквания:

 1. Научноизследователска и изпълнителска дейност:
 • самостоятелни изследвания, тематично насочени и свързани с изпълнителската дейност;
 • работа с научен ръководител;
 • статии, доклади, публикации, лекции, участия в научни прояви и проекти, медийни изяви;
 • самостоятелни или камерни концерти, участия, конкурси, записи и др.

Художeственотворческите изяви на редовните докторанти трябва да са не по-малко от шест за целия курс на обучение, като задължително се документират (CD или DVD) и представят заедно с теоретичната част на доктората.

 • Преподавателска дейност:
 • педагогическа работа – по преценка на съответната катедра на българските докторанти и на докторанти членове на ЕС може да се възлагат до 8 учебни часа седмично като педагогическа дейност по учебния план;
 • Семинари, водене на упражнения, ръководство на курсови работи и др.;

 

 1. Посещение на курсове по учебен план (задължителни и избираеми) и полагане на изпити.
 2. Изпит за докторски минимум по специалността.
 3. Защита на докторска дисертация.

 

Учебен план

 1. Работа по изпълнителската специалност – 1 час седмично (15 часа на семестър, за цялото обучение – 90 часа)
 2. Работа с научния ръководител на дисертационния труд – 1 час седмично (15 часа на семестър, за цялото обучение – 90 часа)
 3. Задължителни курсове и дисциплини:

3.1. Дисертационният труд като изследване и текст

– 30 часа за 1 семестър.

3.2.  Чужд език – 60 часа за 2 семестъра /за български докторанти/ и Български език за чужденци – 120 часа за 4 семестъра /за чуждестранни докторанти /

 

Препоръчително е задължителните дисциплини да бъдат взети в рамките на първите две години.

 1. Избираеми курсове и дисциплини (хорариум 30 часа за всеки):

За докторска програма по:

4.1. Специален предмет  – вид инструмент: Пиано, Чембало, Орган, Акордеон, Цигулка, Класическа китара, Виола, Виолончело, Контрабас, Арфа, Флейта, Обой, Кларинет, Фагот, Валдхорна, Тромпет, Цугтромбон, Туба, Ударни инструменти

4.1.1. Специален предмет

4.1.2. Камерна музика

4.1.3. Методика на инструмента

4.1.4. Педагогическа практика – инструмент

4.1.5. Научна информация в музикознанието

4.1.6. Звукозаписна практика в студио

4.1.5. Интелектуална собственост в музиката

 

4.2. Камерна музика – вид инструмент

4.2.1. Камерна музика

4.2.2. Вид инструмент

4.2.3. Научна информация в музикознанието

4.2.4. Звукозаписна практика в студио

4.2.5. Интелектуална собственост в музиката

 

        4.3. Клавирен съпровод

4.3.1. Клавирен съпровод

4.3.2. Пиано

4.3.3. Камерна музика

4.3.4. Научна информация в музикознанието

4.3.5. Звукозаписна практика в студио

4.3.6. Интелектуална собственост в музиката

Препоръчително е избираемите курсове и дисциплини (с хорариум 30 часа за всеки от тях) да бъдат взети в рамките на първите две години.

Докторантът е длъжен да получи оценка по два от тях.

Докторантите имат право да посещават като наблюдатели класове и курсове със съгласието на съответните преподаватели.