ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДОКТОРАНТУРА

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА 

по научната специалност

 МУЗИКОЗНАНИЕ И МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО

Професионално направление

8.3 МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

С оглед спецификата на обучение и художественотворческата насоченост на повечето специалности в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” (всички инструментални специалности в Инструменталния факултет; пеене и музикално-сценична режисура във Вокалния факултет; композиция и дирижиране в Теоретико-композиторския и диригентски факултет), в НМА е акредитиран   вариант на обучението в образователната и научна степен „Доктор”, както и на изискванията за получаването на тази степен. (Решение на НАОА, Протокол № 16, 21.07.2010)

Този вид се нарича „Художественотворческа докторантура”  и се състои от два компонента:

  • реализация на ярки творчески постижения, обединени от единен замисъл, които представляват принос в националната и/или международна музикална култура;
  • научен труд в обем не по-малко от 80 страници, тематично обвързан с творческия замисъл на артистичните изяви.

При редовна тригодишна докторантура се изискват не по-малко от две ярки художественотворчески изяви през всяка учебна година (общо шест). Критериите за тези изяви са различни за различните специалности и се посочват от катедрите, в които се провежда обучението.

Критериите за зачитане на творческите изяви като компонент от художественотворческата докторантура се определят с приетите в НМА стандарти:

  • изпълнение на високо професионално и художествено ниво, адекватно на образователната степен „доктор“;
  • изпълнителската дейност да представя задълбочено автора или проблемите, върху които е теоретичното изследване;
  • художественотворческите изяви да имат информационна/ образователна стойност или да притежават качества на репертоарно откривателство на нови произведения и автори;
  • концертните изяви да представят произведения в специфичен жанров и стилов ракурс;
  • ярки творчески изяви могат да бъдат солов рецитал, солиране на оркестър, роля в спектакъл от музикално-сценичните жанрове, лауреатство и награда от престижен национален или международен конкурс и др.

При отчитане на художественотворческите изяви на докторанти на самостоятелна подготовка има възможност за взимане под внимание и на минали ярки артистични и/или творчески постижения, съответно документирани.

Публичната защита пред научното жури включва както обосноваване на теоретичното изследване, така и атестиране на цялата регламентирана в докторската програма творческа дейност на докторанта (документирана с аудио и видео материали, документи и др.).