НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ 

„Проф. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” 

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ 

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

по научна специалност

МУЗИКОЗНАНИЕ И МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО

професионално направление

8.3 МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДОКТОРАНТУРА

Редовна форма на обучение

Срок на обучение: три години 

Специалности:

 • Музикознание – история на музиката, етномузикология, солфеж, хармония, полифония, музикален анализ, симфонична оркестрация, музикална философия, музикална естетика 
 • Композиция 
 • Дирижиране  –  хорово, оперно-симфонично, духов оркестър 
 • Пиано
 • Звукорежисура, звуков и медиен дизайн
 • Медийна композиция и електроакустична музика
 • Мениджмънт на музикалните индустрии
 • Музикотерапия

Компетенции:

Докторантите ще получат задълбочени и високо специализирани знания в областта на музикалната теория, историография и фолклористика; оперно-симфоничното, хоровото и духово диригентско изпълнителство;  композиторската творческа практика; процесите на звукорежисурата, звуковия и медиен дизайн; изразните възможности на мултимедията в композиционната практика; управлението на музикалните индустрии; музикалното изкуство като фактор в лечебния процес.

Докторантите ще изградят качества за реализация на своите способности като:

 • високо квалифицирани изследователи теоретици и музикални историци;
 • ерудирани специалисти по съвременните процеси, свързани с музикалния фолклор;
 • изпълнители-диригенти във всички сфери на ансамбловото изпълнителство;
 • композитори-творци, владеещи съвременните творчески системи;
 • звукорежисьори, подготвени научно и практически за работа в съвременната звукова среда и обслужващите я институции, покриващи и развиващи нейния сложен технологичен  спектър;
 • специалисти в областта на организацията и ръководството на музикално-културните процеси;
 • преподаватели във висшите училища по изкуства и университетите.

 

Прием:

I. Писмен конкурсен изпит по предварително обявени теми.

II. Събеседване върху писмената работа на кандидата и плановете му за неговото бъдещо научно развитие.

III. Изпит по чужд език.

 

За някои специалности е възможно да бъдат предявени допълнителни изисквания, например: представяне на авторско творчество – за композиция; практически изпит по дирижиране, пиано и т.н. Тези условия се отбелязват в конспекта за конкурсния изпит и се предоставят на кандидатите при обявяване на конкурса.

 

Продължителност на редовното обучение: 6 семестъра.

Обучението в докторантските програми включва:

 • посещение на две специализирани задължителни дисциплини;
 • посещение на минимум два избираеми курса/дисциплини;
 • самостоятелна изследователска работа в различни форми (публикации на статии и студии, участие в научни прояви и проекти);
 • преподавателска дейност;
 • изпит по докторски минимум по специалността;
 • обсъждане и защита на дисертационния труд пред катедрата, в която е осъществено обучението.

 

Присъждането на образователната и научна степен „доктор“ става след успешна публична защита на дисертационен труд пред специализирано научно  жури, съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България.

Изисквания:

1. Научно-изследователска и изпълнителска дейност:

 • самостоятелни изследвания;
 • работа с научен ръководител (консултант);
 • научни публикации и съобщения, статии, доклади, лекции, медийни изяви;
 • самостоятелни концерти или участия, творческа продукция, конкурси, записи и др. изяви.

2. Преподавателска дейност:

 • педагогическа работа, семинари;
 • водене на упражнения, ръководство на курсови работи и др.;

3. Посещение на курсове по учебен план (задължителни и избираеми) и полагане на изпити.

4. Изпит за докторски минимум по специалността.

5. Защита на докторска дисертация.

 

Учебен план

1. Работа с научния ръководител – 2 часа седмично (30 часа на семестър, общо за срока на обучение – 180 часа)

2. Задължителни курсове и дисциплини за всички специалности в НМА:

2.1. Философия на музиката – 60 часа за 2 семестъра.

2.2. Чужд език – 60 часа за 4 семестъра.

Препоръчително е задължителните дисциплини да бъдат взети в рамките на първите две години.

 

3. Избираеми курсове и дисциплини (хорариум 30 часа за всеки):

3.1. Музикално-жанров анализ

3.2. Взаимодействие между музикалните форми

3.3. Аспекти на стила в музиката (Музикално стилознание и музикалностилов анализ)

3.4. Основни хармонични системи на 20-ти век. Хиндемит, Шьонберг, Месиан

3.5. Оркестрови проблеми на различните стилове

3.6. Съвременни педагогически системи

3.7. Музикалнослухов анализ

3.8. Многогласие в православието

3.9. Етноорганология

3.10. Композицията – творчество и познание

3.11. Научна информация в музикознанието

3.12. Дисертационният труд като изследване и текст

3.13. Художествени тенденции и творчески интерпретации в музиката на ХХ век

3.14. Теория и практика на жанра мюзикъл

3.15. Пиано

3.16. Дирижиране на хор

3.17. Музикален мениджмънт

3.18. Специализиран курс по звукорежисура, съобразен с темата на докторанта

3.19. Курсове по графичен и мултимедиен дизайн

3.20. Езикова култура в българския език.

Избираемите курсове са формирани по предложение на катедрите и тематично-изследователските потребности на съставляващите ги различни специалности.

Препоръчително е избираемите  курсове и дисциплини (с хорариум 30 часа за всеки от тях) да бъдат взети в рамките на първите две години. Докторантът е длъжен да получи оценка по два от тях (изпит/курсова работа/друга форма).

Докторантите имат право да посещават като наблюдатели класове и курсове със съгласието на съответните преподаватели.

Индивидуален план и атестационен лист

Обучението на докторантите се извършва по предварително изготвен съвместно с научния ръководител индивидуален план, в който са отразени:

 • учебната работа и педагогическата дейност;
 • научноизследователската работа;
 • етапите и сроковете за контрол и реализация на поставените цели и задачи.
 • катедрите, в които се обучават докторанти, имат задължението да провеждат контрол върху тяхното научно развитие;
 • в края на всеки семестър докторантът представя отчет за извършената работа с попълнен атестационен лист, подписан от научния ръководител;
 • катедрата обсъжда отчета и докладва своята оценка на заседание на Факултетния съвет.