ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

по научната специалност

МУЗИКОЗНАНИЕ И МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО

професионално направление

8.3 МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

Съобразно спецификата на НМА като висше училище по изкуства, обучението в образователната и научна степен “доктор” има за цел да изведе до заключителен етап академичната подготовка на изявени и с подчертан интерес към научно-теоретична дейност студенти от различни специалности – както музикологични, така и музикално-изпълнителски. Утвърждаваните теми на дисертационните трудове са в перспективни за развитие научни полета, насочени са към актуална проблематика. По такъв начин е очертана цел с двойно измерение:

 • най-висока квалификация с тясно аспектна подготвеност на специалиста;
 • необходимост на самата научна област от разработвания от докторанта научен аспект.

Целите и задачите на обучение на докторантите в научната специалност “Музикознание и музикално изкуство” имат специфични особености в различните факултети – Теоретико-композиторски и диригентски, Инструментален, Вокален и катедра „Поп и джаз изкуство“ – поради понятните различия в учебния процес.

Докторантите от Теоретико-композиторския и диригентски факултет получават задълбочени и високо специализирани знания в областта на музикалната теория, историография и фолклористика; оперно-симфоничното, хоровото и духово диригентско изпълнителство; в композиторската творческа практика и в процесите на звукорежисурата, звуковия и медиен дизайн. Те изграждат качества за реализация на своите способности като:

 • високо квалифицирани изследователи теоретици и музикални историци;
 • ерудирани специалисти по съвременните процеси, свързани с музикалния фолклор;
 • изпълнители-диригенти във всички сфери на ансамбловото изпълнителство;
 • композитори-творци, владеещи съвременните творчески системи;
 • звукорежисьори, подготвени научно и практически за работа в съвременната звукова среда и обслужващите я институции, покриващи и развиващи нейния сложен технологичен  спектър;
 • преподаватели във висшите училища по изкуства и университетите.

Докторантите в Инструменталния факултет получават разностранни и задълбочени знания в широк спектър от музикално-теоретични и други дисциплини. Обучението се води съобразно спецификата на всеки отделен инструмент: пиано, чембало, орган, цигулка, класическа китара, виола, виолончело, контрабас, арфа, флейта, обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбон, туба, ударни инструменти, камерна музика – вид инструмент, клавирен съпровод. Особено внимание се обръща на самостоятелната работа на докторантите и изграждането им като пълноценни творчески личности, способни да реализират своите идеи и да достигнат до заключения, представляващи принос в съвременната музикална теория и практика. Докторантите изграждат качества за реализация на своите способности като:

 • висококвалифицирани творци в областта на музикално-изпълнителското изкуство;
 • задълбочени изследователи на проблемите на музикално-изпълнителското изкуство и музикалната педагогика;
 • ерудирани специалисти по съвременните процеси, свързани с музикално-изпълнителското изкуство и методиката на инструменталното обучение;
 • преподаватели във висшите училища по изкуства и университетите.

Докторантите във Вокалния факултет получават задълбочени и тясно специализирани знания в областта на музикалните изкуства и изграждат качества за реализация на своите способности като:

 • висококвалифицирани специалисти в областта на музикално-сценичното изкуство;
 • изпълнители във всички сфери на музикално-сценичните изкуства;
 • преподаватели във висшите училища по изкуствата и университетите;
 • творци и ерудирани изследователи-музиколози.

Обучението на докторантите в катедра „Поп и джаз изкуство” се провежда в съответствие със съвременните тенденции в развитието на художественотворческата дейност и технологиите. Те ще получат задълбочени и тясно специализирани знания в областта на поп и джаз инструменталното и вокално изкуство и ще изградят качества за реализация на своите способности като:

 • висококвалифицирани инструменталисти в областта на поп и джаз музиката;
 • висококвалифицирани вокални изпълнители в областта на поп и джаз музиката;
 • композитори-творци, владеещи съвременни композиционни средства;
 • специалисти по съвременните процеси, свързани с музикалната педагогика и методиката на инструменталното  и вокално обучение в жанра;
 • преподаватели във висшите училища по изкуства и университетите.