Срокове

Информация за подаване на документи за студентските общежития


Необходими документи

Комплект документи ще може да се закупи в НМА. В комплекта са включени изискуемите бланки на документи от Раздел І., т. 1, 3 и 4 и Раздел ІІ. т. 1 и 2.

  1. Молба-декларация
  2. Настанителна заповед
  3. Уверения
  4. Декларация за информираност относно обработка на лични данни –  попълва се САМО ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПЪРВИ КУРС.

І. За несемейни студенти:

1.      Молба-декларация (по образец).

2.      Документи за доходите на всеки член от семейството за последните 6 / шест / месеца от март до август вкл.

3.      Уверение от съответния Деканат.

4.      Служебна бележка от управител-домакина на блока за липса на финансови задължения (не важи за студентите от І курс).

5.      Студентска книжка.

6.      За ползващите предимство поради:

  • един или двама починали или неизвестни родители – към молбата-декларация се прилагат:

–          копие от препис за смъртен акт при починали родители;

–          удостоверение за раждане при неизвестни родители.

  • Родител-инвалид с над 90% намалена трудоспособност – към молбата-декларация се прибавя:

–          копие от решението на ТЕЛК.

  • Деца от многодетно семейство (три или повече) – към молбата-декларация се прибавя:

–          документи (уверения) от съответните учебни заведения, когато някой от братята/сестрите е студент, докторант, специализант или ученик;

–          копия от удостоверенията за раждане на братята/сестрите.

–          Инвалидност на учащия с над 70% намалена трудоспособност – към молбата-декларация се прибавя:

–          Копие от решението на ТЕЛК

  • Студенти, които до навършване на пълнолетие за живели в ДОВДЛРГ – към молбата-декларация се прибавя:

–          Служебна бележка от съответната институция

7.      Лична карта

8.      Две снимки

ІІ. За семейни студенти:

1.    Молба-декларация (по образец).

2.    Служебна бележка от управител-домакина на блока за липса на финансови задължения

3.    Студентска книжка за всеки от съпрузите, който е студент.

4.    Удостоверение за сключен граждански брак (копие)

5.    Удостоверение за раждане на всяко от децата (копие)

6.    Две снимки.

7.    Несемейни, разведени или овдовели учащи, грижещи се сами за непълнолетните си деца, към молбата-декларация прилагат копия на следните документи:

–          удостоверение за раждане на детето/децата;

–          съдебно решение за развод;

–          препис от смъртен акт при починал съпруг/съпруга.

Блок № 10

Цецка Кръстева

Управител-домакин

0885845775


Портал: 0885845774

Блок № 22 б

Цецка Кръстева

Управител-домакин

0889457704


Портал: 0889457703

д-р Мариян Георгиев

Експерт

02/4409782


Наеми

Класираните и настанени студенти в студентските общежития заплащат ежемесечни наеми и годишен депозит утвърдени със заповед на Ректора на НМА .

Депозитът е в размер на 25 лева за всеки семестър.

Размер на месечните наеми за учебната 2023/2024 година съгласно Заповед № Рд-09-12/06.01.2021 год. на Ректора на НМА (в сила от месец февруари 2021):

 

Блок № 10

Тип стая За едно легло в лв.
Типова стая 85,00 лв.
Стая с вътрешна тераса /единична/ 130.00 лв.
Стая с външна тераса 89,00 лв.
Апартамент 85,00 лв. / 100,00 лв.

 

 

 

 

 

Блок № 22 б

Тип стая

За едно легло в лв.

Типова стая 85,00 лв.
Типова стая с тераса 89,00 лв.
Маломерна стая 120,00 лв.
Апартамент 801 100,00 лв.
Апартамент 802 85,00 лв.

Кандидат-студентите могат да ползват студентско общежитие по време на подаването на документи, консултациите, провеждането на приемните изпити и записването, срещу следните документи:

–          Документ за платена такса за консултации.

и/или

–          Документ за платена такса за приемни изпити.

–          Кандидатстудентска карта.

 

Цени за нощувки в студентските общежития на НМА – бл. № 10 и бл. № 22 „б”.

 

Вид на помещението

За кандидат-студенти

/България и ЕС/

За родители, придружители, /България и ЕС/

такса

общо с ДДС

такса

общо с ДДС

Стая с 1 легло

10,00 лв

12,00 лв

15,00 лв

18,00 лв

Стая с 2 легла (на легло)

7,50 лв

9,00 лв

12,50 лв

15,00 лв