проф. д-р Андрей Диамандиев

ръководител на катедрата


Катедра „Теория на музиката“ е едно от основните звена в структурата на НМА. Тя осигурява обучението по музикалнотеоретичните дисциплини за всички специалности от трите факултета, като включва и дисциплините от педагогическия и философския цикъл. Както в миналото, когато в нея са работили някои от най-забележителните български творци, така и днес катедрата е средище, в което се създават фундаментални трудове, представляващи основата на българската музикалнотеоретична наука, и се осъществяват специализирани музикологични изследвания.

Скоро след основаването на ДМА се появяват първите български учебници по някои теоретични дисциплини – инструментознание, музикален анализ, хармония, контрапункт и др. Първи преподаватели по тези дисциплини са проф. Димитър Хаджигеоргиев, проф. Димитър Радев, проф. Добри Христов, проф. Никола Атанасов, проф. Цанко Цанков, Христо Панчев. Особено големи са заслугите за задълбоченото навлизане в проблематиката на основните теоретични дисциплини (хармония, музикален анализ, полифония, симфонична оркестрация и духова оркестрация) на проф. Веселин Стоянов, проф. Асен Карастоянов и проф. Парашкев Хаджиев – доайени в катедрата и дългогодишни преподаватели в Академията. Основополагащи са трудовете на проф. Константин Константинов, проф. Иван Пеев, проф. Камен Попдимитров, които прокарват интегративните връзки на дисциплината солфеж с другите теоретични дисциплини. Огромно значение за въвеждане на строга научна методология при изучаване на дисциплината музикален анализ има проф. д.изк. Пенчо Стоянов.

През последните десетилетия на ХХ и началото на ХХI век важна роля имат научните разработки на професорите Елена Кутева, Елена Стоянова, Звезда Йонова, Пенка Кадиева, Мария Симеонова, Томи Кърклисийски.

 

* * *

 

Към състава на катедра „Теория на музиката“ през 1973 г. се присъединяват и преподавателите по дисциплините за нововъведената специалност „Тонрежисура“, чиито основи са положени от доц. Михаил Люцканов – завършил в Германия, и проф. Славчо Маляков – инженер и специалист в областта на киното. Голяма роля за развитието на специалността има Иво Керемидчиев – първият професор по звукорежисура в България. Специализирал в Детмолд, той актуализира специалността и утвърждава висок стандарт на звукозаписа и образованието. Понастоящем водещи фигури в специалността са проф. д-р Кремена Ангелова и доц. д-р Павел Стефанов, с чиято инициативност учебният процес се обогатява, а технологичната база се модернизира.

 

* * *

 Приемно време на преподавателите

Проф. д-р Андрей Диамандиев: сряда, 15.30-17.30 ч. в стая 60
andrey_dmap@abv.bg
Проф. д-р Сабин Сабин Леви – петък, 14:00-16:00 ч, стая 35
krokotak@hotmail.com
Проф. Ангелина Петрова: сряда, 14-16 ч. в стая 42
angelinapetrov@abv.bg
Доц. Христо Павлов: събота, 14.30-15.30 ч. в стая 39
christopavlov@gmail.com
Проф. Николай Градев: сряда, 11-13 ч. в ст. 42
gradev.nikolay@gmail.com
Доц. Емил Деведжиев: четвъртък, 16-18 ч. в стая 53
emilognqnov24@gmail.com
Ас. Петър Керкелов: понеделник, 15:00-17:00 ч. в стая 53
peter.kerkelov@gmail.com
Доц. Теодора Димитрова: вторник, 13.30-15.30 ч. в стая 59
teodora.dim@gmail.com
Проф. Весела Наумова: сряда, 14-16 ч. в стая 42
v_naumova@mail.bg
Проф. Весела Бояджиева: вторник, 12-14 ч. в стая 23
boyadjieva.v@abv.bg
Проф. Снежина Врангова: четвъртък, 13-15 ч. в стая 58
snegi_vrangova@abv.bg
Доц. Ирина Харалампиева: петък, 10:00-12:00 ч. в стая 66
irinahara@yahoo.com
Гл. ас. Надежда Тодорова: понеделник, 12-14 ч. в стая 68
nadia1bg@abv.bg
проф. д-р Кремена Ангелова – 09:00- 11:00 ст.43
akremena@yahoo.com
доц. д-р Петър Костов – понеделник от 10:00 – 12:00 ст.44
agnuspeter@hotmail.com
доц. д-р Павел Стефанов – вторник 15:00-17:00 ст.44
pavel_stfnv@mail.bg
гл.ас. д-р Ани Свинарова – понеделник 12:00 – 14:00 ст.55
ani_8@mail.bg

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО РАЗЛИЧНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ ДНЕС

 

Солфеж

проф. д-р Ангелина Петрова

доц. д-р Теодора Димитрова

ас. Антонина Неделчева

ас. д-р Боряна Найденова

 

Хармония

проф. д-р Андрей Диамандиев

проф. д-р Николай Градев

проф. д-р Весела Наумова

гл. ас. д-р Надежда Тодорова

 

Полифония

проф. д-р Нева Кръстева

проф. д-р Весела Бояджиева

проф. д-р Сабин Леви

 

Симфонична оркестрация

проф. д-р Андрей Диамандиев

доц. д-р Христо Павлов

 

Духова оркестрация

д-р Денислав Томов, хоноруван преподавател

 

Инструментознание

доц. д-р Христо Павлов

 

Музикален анализ

проф. д.изк. Томи Кърклисийски

проф. д-р Снежина Врангова

 

Музикална естетика

проф. д-р Иля Йончев

доц. д-р Ирина Харалампиева

доц. д-р Йордан Банев

 

Музикална философия

проф. д-р Иля Йончев

доц. д-р Йордан Банев

 

Музикална педагогика

проф. д-р Иля Йончев

доц. д-р Йордан Банев

доц. д-р Емил Деведжиев

проф. д-р Ирина Колева, хоноруван преподавател

 

Увод в музикознанието

проф. д.изк. Кристина Япова, хоноруван преподавател

 

Специалност „Звукорежисура, звуков и медиен дизайн“

проф. д-р Кремена Ангелова – звукорежисура, психоакустика, аналогов монтаж, дигитален монтаж

доц. д-р Павел Стефанов – музикална акустика, озвучаване, звукозаписна практика

доц. д-р Петър Костов – звукотехника, базисни звукови елементи и системи

гл. ас. д-р Ани Свинарова – звуков синтез и MIDI

проф. Бойка Анева, хоноруван преподавател – основи на звука

Станимир Иванов, хоноруван преподавател – телевизионна практика, слухов трениг, видеомонтаж, радиопрактика

 

* * *

                  

ПЪРВИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ТЕОРЕТИЧНИ ДИСЦИПЛИНИ В ДМА:

проф. Димитър Хаджигеоргиев (1873 – 1932)

проф. Димитър Радев (1874 – 1952)

проф. Добри Христов (1875 – 1944)

проф. Никола Атанасов (1886 – 1969)

проф. Цанко Цанков (1899 – ?)

Христо Панчев (1882 – ?)

           

* * *

                 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО РАЗЛИЧНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

 

Солфеж

проф. Константин Константинов (1903 – 1955)

проф. Камен Попдимитров (1904 – 1992)

проф. Иван Пеев (1907 – 1981)

проф. Пенка Кадиева (1938 – 2015)

проф. Звезда Йонова

проф. Мария Симеонова

 

Хармония

проф. Веселин Стоянов (1902 – 1968)

проф. Асен Карастоянов (1893 – 1976)

проф. Парашкев Хаджиев (1912 – 1992)

проф. Александър Райчев (1922 – 2003)

проф. Бенцион Елиезер (1920 – 1993)

Надежда Гагосова (1924 – ?), хоноруван асистент

проф. Цветан Цветанов (1931 – 1982)

проф. Стефан Икономов (1937 – 1994)

проф. Евгений Аврамов

доц. Дойчин Ошанов

Елена Карастоянова, хоноруван асистент

проф. Михаил Пеков

проф. Георги Костов

проф. д-р Жорж Бонев

 

Полифония

проф. Асен Карастоянов (1893 – 1976)

проф. Здравко Манолов (1925 – 1983)

проф. Димитър Христов (1933 – 2017)

Димитър Петков (1919 – 1997), хоноруван преподавател

проф. Артин Потурлян

 

Симфонична оркестрация

проф. Веселин Стоянов (1902 – 1969)

акад. Марин Големинов (1908 – 2000)

Румяна Златанова, хоноруван преподавател

проф. Димитър Сагаев (1915 – 2003)

проф. Димитър Тъпков (1929 – 2011)

проф. Божидар Абрашев (1936 – 2006)

проф. Евгений Аврамов

проф. Александър Текелиев

 

Духова оркестрация

проф. Димитър Сагаев (1915 – 2003)

Нечо Русев

доц. Христо Тонев

Николай Братанов

 

Инструментознание

акад. Марин Големинов (1908 – 2000)

проф. Димитър Сагаев (1915 – 2003)

проф. Димитър Тъпков (1929 – 2011)

проф. Божидар Абрашев (1936 – 2006)

проф. Евгений Аврамов

проф. Александър Текелиев

 

Музикален анализ

проф. Веселин Стоянов (1902 – 1969)

проф. д.изк. Пенчо Стоянов (1931 – 2020)

доц. Емил Димитров (1929 – 2011)

доц. Светлана Захариева (1937 – 2013), хоноруван асистент

Стефан Ременков (1923 – 1988), хоноруван асистент

Жул Леви (1930 – 2006)

проф. д-р Кина Проданова

проф. д-р Елена Стоянова

проф. д-р Елена Кутева

 

Музикална естетика

проф. Крум Ангелов (1918 – 2006)

доц. д-р Андрей Коралов (1938 – 1987)

проф. д-р Веса Харалампиева

 

Музикална педагогика/методика

Антон Николов (1906 – 1971)

Генчо Гайтанджиев (1935 – 2010), хоноруван преподавател

Беню Тотев (1911 – 1987), хоноруван преподавател

Георги Торбов, хоноруван преподавател

проф. д-р Галина Стоянова, хоноруван преподавател

Тотю Георгиев, хоноруван преподавател

Нечо Русев

проф. д-р Елена Стоянова

проф. д-р Ангелина Петрова

 

Специалност „Тонрежисура“

доц. Михаил Люцканов (1934 – 1959) – тонружисура

проф. Славчо Маляков – звукозапис

Антон Станчев – тонрежисура

инж. Атанас Атанасов – студийна технология

Алекси Кусев – акустика

Емил Милев – студийна радиотехника

Симо Лазаров – звукооператорство и монтажи, музикална и електроакустика

Радка Шехтанова-Кусева – звукооператорство и монтажи

Константин Хаджиев – телевизионна практика

Иван Венциславов – телевизионна практика

Стефан Владков – радиопрактика

Елена Чангърова – радиопрактика

Милослав Попов – звуков синтез и MIDI

проф. Иво Керемидчиев (1954 – 2008) – тонрежисура, музикална акустика

 

* * *

 

РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРАТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

проф. Димитър Сагаев (1915 – 2003)

проф. Александър Райчев (1922 – 2003)

проф. Здравко Манолов (1925 – 1983)

проф. Пенчо Стоянов (1931 – 2020)

проф. Цветан Цветанов (1931 – 1982)

проф. Звезда Йонова

проф. д-р Нева Кръстева

проф. Веса Харалампиева

проф. д-р Елена Стоянова

проф. д.изк. Томи Кърклисийски