проф. д-р Александър Василенко

ръководител на катедрата


Катедра „Пиано“ към Теоретико-композиторския и диригентски факултет е основана през учебната 1976/1977 година. Нейната поява е обусловена от новите учебни програми и повишените изисквания към обучението по дисциплината пиано във всички специалности на факултета. В състава на катедрата са включени изявени преподаватели от функциониращата дотогава в Инструментален факултет катедра „Задължително пиано“, както и млади перспективни пианисти, защитили дисертационни трудове.

Катедрата осъществява обучението по пиано – единствения задължително изучаван инструмент за всички специалности във факултета. Дисциплината пиано има съществено място в процеса на професионалното изграждане на младите музиканти от различните специалности. Изучаването и интерпретирането на клавирен репертоар от всички музикални епохи, стилове и жанрове създава солидна база за навлизането на студентите в основните закономерности на теоретичните дисциплини. Придобиването и усъвършенстването на клавирни умения помагат на студентите от факултета да развиват своето творческо мислене и да култивират разбирания, подход и оценка за музиката от различни художествено-професионални аспекти. Профилирано за различните специалности, обучението по пиано се съобразява и с индивидуалните предпочитания, интереси и изпълнителско ниво на всеки студент. Учебните програми по дисциплината дават възможност не само за овладяване на инструмента, необходимо за бъдеща професионална реализация в различни сфери, но и за насърчаване, развитие и сценична изява на пианистични и интерпретаторски способности.

Катедра „Пиано“ осъществява и обучението по дисциплината задължително пиано в останалите два факултета на НМА – Инструментален и Вокален (с изключение на студентите от специалност „Поп и джаз изкуство“).

 

* * *

 Приемно време на преподавателите

Проф. д-р Евгения Симеонова – понеделник 11.00-13.00 №52
evgenia.simeonova@gmail.com
Проф. д-р Александър Василенко – петък 15.00-17.00 №41
alexandervassilenko@yahoo.com
Проф. д-р Десислава Щерева – четвъртък 14.00-16.00 №69
desislavashtereva@gmail.com
Проф. д-р Елена Дикова – сряда 11.00-13.00 №41
edikova@gmail.com
Доц. д-р Маргарита Илиева – вторник 14.00-16.00 №36
margarita_itilien@abv.bg
Доц. Мартин Бъчваров – понеделник 15.00-17.00 №69
bachvarovmartin@gmail.com
Гл. ас. д-р Анелия Господинова – сряда 14.00-16.00 №69
aneliagospodinova@abv.bg
Ст. преп. Радослав Николов – вторник 14.00-16.00 №37
radoslav_nikolov@yahoo.com

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ В КАТЕДРАТА ДНЕС

проф. Богдана Попова

проф. д-р Димитър Цанев

проф. д-р Красимир Тасков

проф. д-р Евгения Симеонова

проф. д-р Александър Василенко

проф. д-р Десислава Щерева

проф. д-р Елена Дикова

доц. Мартин Бъчваров

доц. д-р Маргарита Илиева

ас. Радослав Николов

Гл. ас. д-р Анелия Господинова

 

* * *

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ В КАТЕДРАТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

Божана Трашлиева (1930 – 2015)

Лили Попилиева (1930 – 2018)

Лилян Томов Герджиков (1933 – 1998)

Павлина Бешкова (1933 – 1988)

д-р Анна Аврамова

Татяна Белова

д-р Людмила Стоянова

Филипина Филипова

проф. д.изк. Любомир Динолов (1934 – 2008)

проф. Иван Ефтимов (1937 – 2019)

проф. д-р Тихомира Бъчварова (1934 – 2009)

проф. Лиляна Стефанова (1935 – 2013)

проф. Никола Дюлгеров (1935 – 2008)

проф. Емилия Михайлова (1945 – 2016)

проф. Елка Русева

проф. д-р Правда Горанова

ас. Искра Манчева

ас. Велислава Генова

гл. ас. Веско Стамболов

д-р Явор Русев, хоноруван преподавател

проф. д-р Ростислав Йовчев

 

* * *

 

РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРАТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

проф. Снежана Барова (1929 – 2021)

проф. Иван Ефтимов (1937 – 2019)

проф. д-р Правда Горанова

проф. д-р Димитър Цанев

проф. д-р Ростислав Йовчев

проф. д-р Александър Василенко