доц. д-р Илия Граматиков

ръководител на катедрата


Дисциплините история на музиката и етномузикология (музикален фолклор) присъстват в учебните програми на Академията от основаването й. Още през 20-те години на ХХ век са съставени учебни пособия по история на музиката от Димитър Хаджигеоргиев (1873 – 1932) и Димитър Радев (1874 – 1952).

Голяма е заслугата на един от първите музиколози в България – проф. д-р Стоян Брашованов (1888 – 1956), защитил през 1923 г. докторска дисертация върху ритмическите особености на българската народна песен в Лайпцигския университет. От средата на 20-те години той е титуляр на дисциплината история на музиката. Заслуга за утвърждаването на дисциплината етномузикология (в различни години съществувала под названията българска народна музика и български музикален фолклор) има проф. д-р Стоян Джуджев (1902 – 1998), възпитаник на парижката Сорбона, където през 1931 г. защитава докторска дисертация също върху ритмическите особености на българския музикален фолклор. От 1934 г. той е титуляр на тази дисциплина. Дотогава преподаването по нея се свързва и с изтъкната фигура на акад. Добри Христов и неговата основополагаща теория на българската народна музика.

През 1947 е учредена Катедра по музикални науки, за чийто пръв ръководител е избран проф. д-р Стоян Брашованов. Към нея е и дисциплина църковна музика, водена от големия познавач и изследовател в тази област Петър Динев (1889 – 1980). През 50-те години ръководството на катедрата се поема от проф. д-р Стоян Джуджев. Към втората половина на 60-те години се създава Катедрата по история на музиката и музикален фолклор.

Дисциплините история на музиката, етномузикология и обособената в самостоятелен курс история на българската музика заемат съществено място при професионалното изграждане на студентите от всички специалности. Изучаването им е солидна основа за придобиването на богата музикална култура и широк хуманитарен хоризонт. Учебните програми са съобразени с различните специалности и надграждат знанията, които студентите получават по теоретичните дисциплини хармония, полифония, музикален анализ, композиция, оркестрация и др.

В началото на 90-те години към катедрата се присъединяват като специализирано звено и преподавателите по чужди езици и български език като чужд, които дотогава са членували в самостоятелна катедра. В по-далечното минало катедрата по езици е обслужвала всички висши училища по изкуствата в София. В различни години към катедрата е била и дисциплината история на изкуството.

 

* * *

Приемно време на преподавателите

Доц. д-р Илия Граматиков: четвъртък, 9:00 – 11:00 часа, стая № 24
iliya.gramatikoff@gmail.com
Проф. д-р Горица Найденова: четвъртък, 13:00 – 15:00, стая № 42
goritzanaidenova@abv.bg
Проф. д-р Юлиан Куюмджиев: сряда, 14:00 – 16:00, стая № 25
j_kujum@hotmail.com
Доц. д-р Мануела Бончева: четвъртък, 11:00 – 13:00 часа, стая № 37
boncheva_manuela@abv.bg
Гл. ас. д-р Петя Цветанова: вторник, 14:00 – 16:00 часа, стая № 42
cvetanovapetq@gmail.com
Ст. пр. д-р Бонка Василева: вторник, 12:00 – 14:00 часа, стая № 60А
bvassileva@abv.bg
Ст. пр. д-р Сава Славчев: вторник, 12:00 – 14:00 часа, стая № 39
sava.slavchev@gmail.com
Ст. пр. Пети Накева: понеделник, 14:00 – 16:00 часа, стая № 56
peti_nakeva@abv.bg
Ст. пр. Любов Тасева: четвъртък, 13:00 – 15:00, стая № 42
lbtasseva@gmail.com
Пр. Антония Божкова: понеделник, 14:00 – 16:00 часа, стая № 56
tonibozhkova@gmail.com
Пр. Ирина Илиева: сряда, 14:00 – 16:00 часа, стая № 42
Ilieva777@gmail.com

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО РАЗЛИЧНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ ДНЕС

 

История на музиката

проф. д-р Наташа Япова

проф. д-р Юлиян Куюмджиев

доц. д-р Илия Граматиков

гл. ас. д-р Петя Цветанова

 

Етномузикология

проф. д-р Горица Найденова

доц. д-р Мануела Бончева

 

Стара българска музика

чл.-кор. проф. Светлана Куюмджиева, хоноруван преподавател

 

Чужди езици

ст. пр. Любов Тасева (английски език)

пр. Антония Божкова (английски език)

ст. пр. Пети Накева (френски език)

ст. пр. д-р Сава Славчев (италиански език)

пр. Ирина Илиева (немски език)

Ирина Азарян (руски език), хоноруван преподавател

 

Български език като чужд

ст. пр. д-р Бонка Василева

пр. Мая Йосифова

Савина Савова-Вачева, хоноруван преподавател

Вирджиния Горанова, хоноруван преподавател

Таня Илиева, хоноруван преподавател

Аспазия Борисова, хоноруван преподавател

 

* * *

                  

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО РАЗЛИЧНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

 

История на музиката

проф. Димитър Хаджигеоргиев (1873 – 1932)

проф. Димитър Радев (1874 – 1952)

проф. д-р Стоян Брашованов (1888 – 1956)

д-р Стоян Паунчев (1916 – 1946), хоноруван преподавател

доц. Дора Георгиева-Маринска (1914 – 2002)

проф. Венелин Кръстев (1919 – 2015)

проф. Стоян Петров (1916 – 1994)

Любомир Сагаев (1917 – 2001), хоноруван преподавател по история на операта

проф. д-р Стефан Лазаров, хоноруван преподавател по история на операта

проф. д.изк. Иван Хлебаров (1934 – 2015)

доц. д-р Киприана Беливанова (1942 – 2001)

д-р Лили Крачева (1957 – 2019), хоноруван преподавател

проф. д-р Мария Костакева

Янина Богданова, хоноруван преподавател

доц. Лъчезар Каранлъков

проф. д-р Анда Палиева

проф. д-р Емилия Коларова

 

Български музикален фолклор

проф. д-р Стоян Джуджев (1902 – 1997)

Антон Николов (1906 – 1971)

Лиляна Цонева

доц. Манол Тодоров (1925 – 2019)

акад. Николай Кауфман (1925 – 2018)

Емил Георгиев (1925 – 1992)

доц. Светлана Захариева (1937 – 2013), хоноруван преподавател

доц. Мария Самоковлиева, хоноруван преподавател

Благовеста Николова

проф. д-р Димитрина Кауфман

проф. Лидия Литова-Николова

 

Църковна музика

Петър Динев (1889 – 1980), хоноруван преподавател

Ангел Попконстантинов (1905 – 1981), хоноруван преподавател

 

История на изкуството

проф. Атанас Божков (1929 – 1995), хоноруван преподавател

доц. Димитър Димитров (1939 – 2009)

проф. Иван Маразов, хоноруван преподавател

извънр. доц. Радостин Чомаков (1937 – 2016)

д-р Пенка Казанджиева

 

Английски език

Веселина Захариева-Коровска (1947 – 2003)

Марин Сираков, хоноруван преподавател

Ани Джелепова

 

Френски език

Надежда Бакалова

Снежина Бежкова

проф. Благой Мавров (1897 – 1969)

Стефан Мавров

 

Немски език

Радка Казанджиева-Пъдева

д-р Тодор Иванов

Анна Пъдева, хоноруван преподавател

 

Италиански език

проф. Благой Мавров (1897 – 1969)

Валентина Топузова, хоноруван преподавател

Люба Никифорова, хоноруван преподавател

Искра Арнаудова

Камелия Върбанова, хоноруван преподавател

Петя Добрева (Милкова)

 

Руски език

Вера Оранска, хоноруван преподавател

Иван Раев

Николай Мънзов, хоноруван преподавател

Валентина Полянова, хоноруван преподавател

Рейна Лиджи

Нина Костенко

Людмила Пешева

 

Латински и старогръцки език

Рада Григорова, хоноруван преподавател

Елена Василева, хоноруван преподавател

Стефан Мавров (латински език)

 

Български език като чужд

Стефка Бъчварова

Гергана Холянова

 

* * *

 

РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРАТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

проф. д-р Стоян Брашованов (1888 – 1956)

проф. д-р Стоян Джуджев (1902 – 1997)

доц. Дора Георгиева-Маринска (1914 – 2002)

проф. Стоян Петров (1916 – 1994)

проф. д.изк. Иван Хлебаров (1934 – 2015)

проф. д-р Лидия Литова

проф. д-р Анда Палиева

доц. д-р Мануела Бончева

доц. д-р Илия Граматиков