Катедра „ИСТОРИЯ НА МУЗИКАТА И ЕТНОМУЗИКОЛОГИЯ“
Дисциплините история на музиката и етномузикология присъстват, макар и в по-различен вид, в учебната практика на Академията още от първите години на създаването й. Израз на това са появилите се още през 20-те години на ХХ век учебни пособия по история на музиката от Димитър Хаджигеоргиев (1873-1932) и Димитър Радев (1874-1952), а също непрекъснатото позоваване на българската народна музика от страна например на такъв неин най-виден изследовател и педагог в Академията, като Добри Христов. Голяма в случая е заслугата на фактически първия български професионален музиколог проф. д-р Стоян Брашованов (1888-1956), защитил през 1923 г. докторска дисертация за българската народна песен. Още от средата на 20-те и особено през 30-те и 40-те години на ХХ век той се откроява като титуляр на дисциплината “история на музиката”. По негово предложение, в качеството му на директор на Музикалната академия, през 1937 г. настоятелно се поставя въпросът за системно изучаване на българския музикален фолклор в Академията. За утвърждаването на дисциплината етномузикология (в различни години съществувала под названията „българска народна музика”, “български музикален фолклор”) несъмнени са също заслугите и на проф. д-р Стоян Джуджев (1902-1998), възпитаник на парижката Сорбона (блестящо защитил там през 1931 г. докторска дисертация), който още от 1934 г. и в течение на следващите четири-пет десетилетия е авторитетният титуляр на тази дисциплина. Част от съдържателното пространство на бъдещата катедра е и съществувалата до 40-те години на ХХ век дисциплина църковна музика, водена от големия познавач и изследовател в тази област Петър Динев (1889-1980). През 1947 г. е учредена катедра по музикални науки, за чийто първи титуляр е избран проф. д-р Стоян Брашованов. През 50-те години той е наследен от проф. д-р Стоян Джуджев. От средата - втората половина на 60-те години постепенно се обособява днешната катедра по история на музиката и музикален фолклор. Дисциплините история на музиката и етномузикология заемат съществено място при професионалното изграждане на студентите. През последните повече от пет десетилетия, в рамките на курса по обща история на музиката са създадени специализирани учебни програми, в т.ч. по история на руската/съветската музика, по история на музиката на ХХ век. От особено практическо и възпитателно значение е обособяването на самостоятелен курс по история на българската музикална култура. Изучаването и интерпретирането на история на музиката и на етномузикология е солидна база за формирането у студентите не само на абсолютно необходимата им обща професионална музикална култура, но също и за тяхната практическа ориентация в огромния репертоар на световното и българското музикално наследство. Още повече, че преподавателите от катедрата четат лекции и водят упражнения по музикална литература пред възпитаниците не само на ТКДФ, но и на Инструменталния и Вокалния факултет, също на специалността поп и джаз изкуство. Учебните програми са съобразени със съответния профил и съществено допълват и дооформят в съдържателно и професионално отношение знанията, които студентите получават по такива теоретични дисциплини, като хармония, полифония, музикален анализ, композиция, оркестрация и др. Ръководители на катедрата в миналото са били: • проф. д-р Стоян Брашованов (след 1947 г.); • проф. д-р Стоян Джуджев (около1954-1966); • доц. Дора Георгиева-Маринска (около1967-1970); • проф. Стоян Петров (1970-1983); • проф. д.изк. Иван Хлебаров (1984-1993); • проф. д-р Лидия Литова (1994-2008). • Проф. д-р Анда ПАЛИЕВА (2008-2016) Всеки от тях е доказан професионалист, откроил своя индивидуална специфика, автор на множество различни трудове и учебни пособия. В катедрата са работили: Антон Николов (1906-1971), Благовеста Николова (1939), доц. Венелин Кръстев (1919), проф. д-р Димитрина Кауфман (1944), доц.д-р Киприяна Беливанова (1942-2001), доц. Лъчезар Каранлъков (1943), доц.Манол Тодоров (1925), Лиляна Цонева (1927), проф. д-р Николай Кауфман (1925). За по-кратко време в катедрата са работили също: доц.д-р Андрей Коралов (1938-1987), д-р Мария Костакева (1943), проф. Крум Ангелов (1918-2006), д-р Лили Крачева (1957), проф. д-р Стефан Лазаров (1935) и Янина Богданова (1957). През 30-те – 40-те години на XX век църковна музика е преподавал също Ангел Попконстантинов (1905-1981), а история на музиката – д-р Стоян Паунчев (1916-1962). Към катедрата е специализираното звено по чужди езици и дисциплината история на изкуството.