Поля Велкова  Главен експерт „Човешки ресурси“  02 / 4409 741