Правилник за устройството и дейността на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) Този правилник урежда предмета на дейност, функциите, устройството, управлението и финансирането на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ (НМА), взаимоотношенията между звената, направленията и секторите й, правата и задълженията на преподавателите, служителите и студентите на основата на:

а) Закона за висшето образование (ЗВО);

б) Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ);

в) Кодекса на труда (КТ);

г) Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП);

д) други нормативни актове, регламентиращи дейността на висшите училища.

(2) Решенията на органите на управление на НМА, които са взети в нарушение на законите, подзаконовите нормативни актове и на този правилник, са недействителни.

 

Чл. 2. (1) НМА е специализирано държавно висше училище за обучение и подготовка на високо квалифицирани кадри за придобиване на висше образование в областта на музиката и балета, както и за създаване на нови, съвременни методи в музикалното изкуство и на научно-приложни продукти. НМА е юридическо лице със седалище в гр. София, бул.“Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94 и с допълнителна сграда на ул. „Академик Людмил Стоянов“ № 6. Представлява се от ректора на НМА.

(2) Музикалната академия е основана през 1921 г. с Указ № 145 на Н.В. Цар Борис III (ДВ от 21.07.1921 г.). Настоящото й пълно наименование “Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” е узаконено с Решение на Народното събрание на Р. България от 19.05.2006 г.

(3) НМА „Проф. Панчо Владигеров” има институционална акредитация на основание обща оценка 9,23 (девет цяло и двадесет и три стотни) по десетобалната критериална система за институционална акредитация, с валидност шест години, съгласно чл. 79, ал. 4, т. 1 от Закона за висшето образование. (Решение на Националната агенция за оценяване и акредитация от 05.09.2013 г., Протокол № 15)

(4) Всички изучавани в НМА специалности за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” по професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство са акредитирани от НАОА с оценка 9,42 (девет цяло и четиридесет и две стотни), с валидност шест години до 26.02.2020 г. (Решение на Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства на НАОА от 26.02.2014 г., Протокол № 4).

(5) Специалността Педагогика на обучението по музика за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по …  е акредитирана от НАОА с оценка 8,52 (осем цяло и петдесет и две стотни). Решение на Постоянната комисия по педагогически науки на НАОА от 20.05.2014 г., Протокол № 10).

(6) Патронният празник на НМА е на 13 март – рождения ден на големия български композитор професор Панчо Владигеров.

 

Глава втора

ФУНКЦИИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. (1) Предмет на дейност на НМА е:

1. обучение на студенти за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” в областта на музикалното и балетното изкуство;

2. обучение на докторанти за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в научно направление ”Музикознание и музикално изкуство”;

3. обучение на специализанти за придобиване на следдипломна квалификация и преквалификация, както и за разширяване и задълбочаване на подготовката им;

4. съдействие при подготовката и защитата на дисертационни трудове за получаване на образователната и научна степен „доктор“ и научната степен “доктор на изкуствознанието”;

5. художественотворческа дейност;

6. научноизследователска дейност;

7. експертно-консултативна дейност;

8. международно сътрудничество;

9.административно-стопанска, социална, спортна, издателска, информационна и други дейности.

(2) При осъществяване предмета си на дейност НМА се ръководи от принципите на академичната автономия в съответствие със законите на страната и неприкосновеността на територията на НМА, на изборност и мандатност, на самостоятелно определяне на академичния състав и на учебните планове и учебните програми, на разделяне на функциите между управленските структури, на право на сдружаване с висши училища и други организации при изпълнение на дейностите за научна, художественотворческа и образователна дейност.

(3) Учебната, научната, художественотворческата и друга дейност в НМА  се осигурява от високо квалифициран научно-преподавателски, изследователски и художественотворчески състав, наричан „Академичен състав“.

(4) НМА осигурява качеството на образованието, научната и художественотворческата дейност чрез системата за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на Академичния състав (СОПКО), неразделна част от настоящия Правилник.

(5) На територията на НМА не се разрешава политическа, религиозна и атеистична пропаганда, противонационална дейност, хазартни игри, както и употреба на наркотици и алкохол.

(6) Не се разрешава осъществяване на дейности, нарушаващи конституционните права на членовете на академичната общност, свързани с раса, народност, етническа принадлежност, възраст, произход, религия, убеждения, политическа принадлежност. 

Глава трета

УСТРОЙСТВО И СТРУКТУРА НА НМА

Чл. 4. НМА се състои от основни звена и обслужващи направления.

Чл. 5. Основни звена в НМА ”Проф. Панчо Владигеров” са:

1. Теоретико-композиторски и диригентски факултет (ТКДФ) с катедри: „Композиция“, „Дирижиране“, „Теория на музиката“, „История на музиката и етномузикология“, „Пиано“;

2. Инструментален факултет (ИФ) с катедри: „Клавирна“, „Цигулка“, „Струнни инструменти“, „Дървени духови инструменти“, „Медни духови и ударни инструменти“, „Камерна музика и съпровод“;

3. Вокален факултет (ВФ) с катедри: „Класическо пеене“, “Музикално-сценично изкуство“, „Поп и джаз изкуство“.

 

Чл. 6. (1) Направленията в НМА ”Проф. П. Владигеров” са групирани в два вида основни дейности:

I. Учебнометодическа, творческа и научна дейност

1. Направление „Учебнометодическа и научноизследователска дейност” (УМНИД):

а) Учебен отдел;

б) факултетни секретари;

в) Академичен  център за научна и художественотворческа дейност;

г) Кариерен център;

д) Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/;

е) Академичен научноизследователски и педагогически център „Fundamenta Musicae”.

ж) Център за продължаващо обучение

2. Направление „ Художественотворческа дейност” (ХТД):

а) Академичен симфоничен оркестър при НМА;

б) Учебен музикален театър;

в) Студентски симфоничен оркестър;

г) Студентски камерен оркестър;

д) Смесен хор „Проф. Георги Димитров“

е) Камерен хор.

3. Направление „Библиотека и фонотека”.

 

II. Административна, финансова, инвестиционна и социална дейност

1. Направление „Финансово-счетоводна дейност”.

2. Направление „Стопанска, инвестиционна и социална дейност, обща администрация” включва:

а) Управление на собствеността и инвестиционна дейност;

б) Материално-техническо обслужване;

в) Социално-битово обслужване;

г) Информационно обслужване;

д) Международно сътрудничество, протокол и връзки с обществеността.

3. Сектор „Правно нормативно обслужване”.

4. Сектор „Административно и кадрово обслужване”.

5. Сектор „Вътрешен финансов контрол”.

(2) За дейността на обслужващите направления по ал. 1 от чл. 6 Академичният съвет приема правила, функционални и длъжностни характеристики. 

Глава четвърта 

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

Чл. 7. Управлението на НМА и звената й се осъществява от изборни академични органи и от назначени академични ръководители.

Чл. 8. Органи за управление на НМА са:

а) общо събрание;

б) академичен съвет;

в) ректор. 

Чл. 9. При конструирането на органите на управление на НМА се спазват следните общи изисквания:

а) мандатът на всички изборни органи за управление по чл. 8 е с продължителност от четири години;

б) всички ръководни длъжности и техните заместници (ректор, заместник-ректори, декани, заместник-декани) са с четиригодишен мандат и се заемат от лица, които са на основен трудов договор по КТ в НМА и не заемат друга ръководна длъжност в НМА;

в) едно лице не може да бъде избирано на една и съща ръководна длъжност за повече от два последователни мандата;

г) лицата на изборна ръководна длъжност се освобождават без гласуване при:

– писмено подадена оставка пред органа, който ги е избрал,

– прекратяване на основния трудов договор с НМА,

– прекратяване на обучението в НМА (студенти и докторанти);

д) лицата на изборна ръководна длъжност и членовете на колективните органи на управление могат да бъдат отзовавани предсрочно чрез гласуване с решение, взето с обикновено мнозинство (половината плюс един) от списъчния състав на органа, който ги е избрал;

е) решенията по кадровите въпроси се вземат с тайно гласуване;

ж) заседанията на колективните ръководни органи на НМА се считат за законни и на тях могат да се вземат решения, ако присъстват най-малко 2/3 от състава им, с изключение на случаите, при които със закон или с разпоредбите на този правилник е предвидено друго, при определяне на кворума от списъчния състав се изключват лицата, които са в отпуск поради временна нетрудоспособност (доказана с медицинско свидетелство), поради бременност, раждане, отглеждане на дете до три години или са в командировка в чужбина;

з) решенията на колективните органи на управление се вземат с обикновено мнозинство (половината плюс един) или с квалифицирано мнозинство от 2/3 в случаите, в които това се изисква със закон или с разпоредбите на този правилник;

и) на заседанията на колективните органи на управление могат да присъстват и лица, които не са техни членове, в случаите, в които се разглеждат въпроси, засягащи правата и интересите на тези лица;

к) в работата на колективните органи на управление могат да вземат участие и външни лица-експерти, ако това се налага с оглед необходимостта от специфични компетенции при вземане на определено решение.

Чл. 10. (1) Общото събрание (ОС) е висш колективен орган на управление на НМА.

(2) В общото събрание се включват:

а) всички хабилитирани лица от всички катедри и специалности, работещи на основен трудов договор в НМА, които съставляват не по-малко от 70% от числения състав;

б) студенти и докторанти, които са не по-малко от 15% от числения състав на общото събрание и се избират от студентски съвет;

в) нехабилитирани преподаватели на основен трудов договор в НМА, които се избират на събрания на нехабилитираните преподаватели по факултети. броят им за всеки факултет се определя от общата квота, пропорционално на броя на нехабилитираните преподаватели на основен трудов договор в НМА. Oрганизацията по свикването и провеждането на събранията се извършва от председателя на общото събрание на съответния факултет;

г) представители на административните звена и АСО, които са не повече от 5% от числения състав на общото събрание. Избират се от академичния съвет

д) разпределянето на квотите по букви а, б, в и г  се изготвя от ръководител направление УМНИД не по-късно от един месец преди провеждането на общото събрание и се утвърждават от академичния съвет

(3) При напускане на НМА или в случай на продължително отсъствие на даден член по обективни причини съставът на ОС се попълва с представител на съответната група, чрез избор с тайно гласуване. 

Чл. 11. (1) Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно.

(2) На първото си заседание ОС с тайно гласуване избира от своя състав председател и заместник-председател между хабилитираните си членове за срока на мандата си.

(3) ОС се свиква:

а) по искане на ректора;

б) по решение на академичния съвет;

в) по писмено искане на 1/4 от списъчния му състав, като в този случай събранието се насрочва в двуседмичен срок от депозирането на искането.

(4) За отсъствие от ОС без уважителни причини ректорът налага наказание по КТ.

(5) Заседанието на ОС е законно, ако присъстват най-малко 2/3 от списъчния му състав. При определяне на кворума се изключват лицата в отпуск при временна нетрудоспособност, бременност и раждане, осиновяване и отглеждане на малки деца или командировки извън страната. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от 1/4 от списъчния състав на органа.

(6) Решенията се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите, а за приемане и изменения в този правилник се изисква мнозинство от списъчния състав на ОС.

Чл. 12. Общото събрание:

1. избира председател и заместник-председател съгласно чл. 11, ал. 2 от настоящия правилник;

2. приема, изменя, допълва и отменя този правилник;

3. определя броя на членовете на контролния съвет и избира с тайно гласуване за срока на мандата си председател, заместник-председател и членове на контролния съвет;

4. ОС се представлява от неговия председател;

5. избира с тайно гласуване ректор;

6. председателят на ОС сключва с избрания ректор договор по чл. 107 от КТ;

7. определя числения състав на академичния съвет и избира с тайно гласуване неговите членове;

8. обсъжда и приема годишния доклад на ректора за състоянието на НМА;

9. обсъжда и приема годишния доклад на контролния съвет;

10. при констатирана неправилност или незаконосъобразност променя/отменя решението на академичния съвет и ректора.

Чл. 13. (1) Академичният съвет (АС) е колективен орган за управление на НМА, за ръководство на учебната, научната и художественотворческата дейност и други дейности на НМА.

(2) АС се състои не по-малко от 25 и не повече от 45 членове и включва представители на академичния състав от всички катедри и специалности, работещи на основен трудов договор в НМА, студенти, докторанти и служители, като 80% от състава са лица от академичния състав, студенти и докторанти са 15%, а представителите на служителите 5%.

(3) В заседанията на АС по трудови, социални, административни и стопански въпроси имат право да вземат участие със съвещателен глас упълномощени представители на регистрираните по съответния ред синдикални организации.

(4) Председател на АС е ректорът.

(5) АС се свиква на редовни заседания с писмена покана и дневен ред от председателя (ректора), като тези заседания са най-малко два пъти в един семестър.

(6) АС се свиква на извънредно заседание от председателя или по писмено искане на не по-малко от 1/4 от членовете му в двуседмичен срок от депозиране на искането.

(7) АС може да взема решения при спазване на изискванията на чл. 11, ал. 5 от настоящия  Правилник.

(8) Гласуването е тайно при избор на заместник-ректори и при продължаване на трудовия договор или срока на пенсиониране на хабилитираните преподаватели.

Чл. 14. Академичният съвет :

1. определя образователната, научната и художественотворческата политика на НМА;

2. приема мандатната програма на НМА и контролира нейното изпълнение;

3. определя специалностите, формите и степените, по които се провежда обучението в съответствие със законите и държавните нормативни изисквания и взема решения за създаване, закриване или преобразуване на катедри;

4. утвърждава система за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав в НМА ”Проф. Панчо Владигеров” (СОПКО) в съответствие с чл. 6. ал. 3 и ал. 4 от ЗВО;

5. утвърждава броя на приетите студенти по специалности по предложения на изпитните комисии и съобразно държавната поръчка за съответната година;

6. избира с тайно гласуване за срока на мандата си хабилитирани лица за заместник-ректори по предложение на ректора;

7. приема бюджета на НМА, контролира изпълнението му и приема ежегоден отчет за резултатите от дейността и доклад за изпълнението на финансовите и натурални показатели на НМА;

8. приема тримесечни и годишни отчети за резултатите от дейността на НМА и контролира състоянието на библиотечната и информационна база;

9. приема годишния отчет на ректора за дейността на НМА;

10. утвърждава или променя квалификационните характеристики и учебните планове по предложение на съответните факултетни съвети;

11. определя научната и художественотворческата дейност и политиката по направления;

12. утвърждава предложенията на факултетите и ректорския съвет за откриване на процедури за хабилитации;

13. прави предложения до Министерството на образованието и науката и до Министерството на културата за:

– размера на субсидията в държавния бюджет, необходима за съответната година;

– броя на студентите и докторантите;

– размера на таксите по чл. 9, ал. 3, т. 7 от ЗВО за кандидатстване и обучение на студенти и докторанти, като за някои категории студенти и докторанти академичният съвет може да определи такси в намален размер от утвърдените от Министерския съвет;

14. утвърждава нормативи за аудиторната заетост на академичния състав в границите, фиксирани в указанията на чл. 49, ал. 2 от този правилник;

15. определя политиката за сътрудничество и координиране с другите специализирани висши училища и научноизследователски институти в страната и в чужбина;

16. избира постоянни и временни комисии и други помощни органи и определя задачите им;

17. приема правилници за дейността на обслужващите звена – научно-творчески, административни и финансово-стопански, които са неразделна част от настоящия Правилник;

18. за заслуги към развитието на науката, изкуството и висшето образование, специално в НМА, присъжда на български и чуждестранни граждани почетната степен „доктор хонорис кауза“;

19. решава текущи въпроси по предложение на ректора, ректорския съвет и факултетните съвети;

20. избира петима от членовете на съвета на настоятелството по предложение на ректора (останалите двама се избират съответно от министъра на образованието и от студентския съвет).

Чл. 15. (1) За длъжността ректор могат да се кандидатират хабилитирани лица на основен трудов договор в НМА, които до момента на избора имат най-малко седем последователни години трудов стаж в НМА.

(2) Процедурата по избора на ректор се извършва от ОС, съгласно ЗВО.

(3) Ректорът не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата по четири години; за един мандат се счита времето, в което ректорът е заемал длъжността повече от две години.

(4) Ректорът има следните основни правомощия:

1. представлява НМА на всички равнища и отговаря за нейната цялостна дейност;

2. по право е член на АС и е негов председател;

3. сключва, изменя и прекратява трудовите договори в НМА;

4. подписва договори за международно сътрудничество;

5. решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането, отписването и преместването на студенти, докторанти и специализанти;

6. подготвя и предлага за приемане на АС на годишния отчет на НМА;

7. предлага на АС кандидатурите на хабилитирани лица за избор на заместник-ректори;

8. при необходимост свиква колективните органи за управление на НМА;

9. назначава за срок до три месеца на незаети изборни длъжности временно изпълняващи;

10. изпълнява други функции, произтичащи от законите и спецификата на неговата дейност;

11. ръководи работата по съставяне на проектобюджета на НМА и се грижи за законосъобразното използване на материалните ресурси;

12. контролира и координира изпълнението на учебните планове, учебните програми и цялостната учебна, научна и художествена дейност на НМА;

13. подписва заедно с деканите дипломите за завършено висше образование на абсолвентите.

(5) Ректорът може с писмена заповед да предостави на други длъжностни лица в НМА изпълнението на някои от правомощията си.

(6) При отсъствие по болест или командировка, платен/неплатен /годишен, творчески/ отпуск, ректорът предоставя временно изпълнението на функциите си на един от заместник-ректорите.

Чл. 16. В своята дейност ректорът се подпомага от ректорския съвет (РС), в който освен него влизат: заместник-ректорите, деканите, заместник-деканите, помощник-ректорът, ръководителят на направление “Финансово-счетоводна дейност” и главен счетоводител, ръководителят на направление „Учебнометодическа и научноизследователска дейност“. При необходимост и по преценка на ректора в състава на РС при разглеждане на определени въпроси могат да се включат и други компетентни длъжностни лица и представители на студентския съвет и легитимните синдикати. РС подготвя въпросите, които се разглеждат на заседанията на АС.

Чл. 17. (1) Заместник-ректорите са хабилитирани лица на основен трудов договор в НМА, които се избират от АС по предложение на ректора.

(2) Заместник-ректорите имат следните правомощия:

1. подпомагат дейността на ректора и имат право да го представляват в случаите, в които са упълномощени от него;

2. организират и носят отговорност за работата на определени направления в дейността на НМА, съгласно настоящия правилник и решенията на АС;

3. ръководят комисии, чиято дейност е свързана с техните ресорни задължения;

4. участват в заседанията на АС с право на съвещателен глас, ако не са избрани за негови членове от ОС;

5. участват в работата на РС. 

Чл. 18. Помощник-ректорът  подпомага ректора при управлението на имоти и вещи държавна собственост и ръководи направление „Стопанска, инвестиционна, социална дейност и обща администрация“:

1. Организира, координира и контролира ефективното и законосъобразно ползване и опазване на държавните имоти и вещи.

2. Отговаря и упражнява контрол за техническото поддържане и ремонт на сградния фонд и техническите системи и съоръжения в учебните сгради и общежитията.

3. Организира, координира, контролира и отговаря за законосъобразното провеждане на процедури по ЗОП.

4. Отговаря за спазването на утвърдените правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарната безопасност.

Чл. 19. (1) Ръководителят направление „Финансово-счетоводна дейност” и Главен счетоводител е длъжностно лице, което:

1. ръководи и отговаря за цялостната финансово-счетоводна дейност, за законосъобразното, целесъобразно, ефективно и ефикасно управление на финансовите и материални ресурси на НМА ”Проф. П. Владигеров”;

2. ръководи дейността по съставянето и изпълнението на бюджета;

3. контролира, съгласно Закона за счетоводството и ЗВФК, правилното протичане на документооборота;

4. подписва всички финансови и банкови документи и договори като втори първи подпис след ректора. 

Чл. 20. (1) Контролният съвет (КС) се състои от председател, заместник-председател и членове, които са хабилитирани лица на основен трудов договор в НМА.

(2) Членовете на КС не могат да бъдат членове на АС или ръководни лица на изборни длъжности.

(3) КС има следните правомощия:

1. проверява законосъобразността на изборите на ръководните органи на НМА в едномесечен срок от провеждането им и докладва на АС за резултатите от проверката;

2. подготвя становище за проектобюджета на НМА и по изпълнението му и докладва пред АС и ОС на НМА;

3. участва в проверките при дисциплинарните уволнения на членове на академичния състав и на останалия персонал на НМА;

4. най-малко един път в годината се отчита за дейността си пред ОС на НМА.

Чл. 21. (1) Съгласно чл. 35а от ЗВО към НМА се създава съвет на настоятелите, който подпомага висшето училище за осъществяване на ефективно и прозрачно управление и за предоставяне на качествено образование и обучение.

(2) Съветът на настоятелите се състои от 7 членове – дарители на висшето училище, личности с активна обществена позиция, представители на студентския съвет и на министъра на образованието, избрани според изискванията на чл. 35а, ал. 4 и 5 от ЗВО.

(3) Съветът на настоятелите към НМА дава становище по:

1. основни въпроси, свързани с развитието на академията;

2. проекта на мандатната програма;

3. проекта на бюджет на НМА;

4. проекти за приемане, изменение и допълнение на правилника на НМА;

5. предложенията за броя на приеманите за обучение студенти и докторанти и за размера на таксите за кандидатстване и за обучение;

6. годишния доклад за състоянието на НМА, годишния доклад с финансовите показатели на НМА, годишния финансов отчет и отчета за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета;

7. предложения за учредяване на стипендии.

(4) Съветът на настоятелството на НМА избира свой председател и организира работа си съгласно чл. 35а, ал. 6 и чл. 35в, ал. 1, 2, 3, 4 от ЗВО.

Глава пета

ОСНОВНИ ЗВЕНА – ФАКУЛТЕТИ

Чл. 22. (1) Факултетът е основно звено за организиране на учебния процес, художественотворческата и научноизследователската дейност на НМА. Факултетът включва академичен състав на основен трудов договор в НМА.

(2) Във факултетите се осъществява ръководството на учебната, художественотворческата и научноизследователската дейност в неговата област.

(3) Факултетът обединява катедри за осъществяване на обучението на студентите по отделните специалности или по групи сродни специалности, както и на научноизследователската и художественотворческата работа в техните направления.

(4) Във факултетите се осъществява административното обслужване на преподавателите и студентите.

Чл. 23. Органи на управление са:

1. общо събрание на факултета;

2. факултетен съвет;

3. декан.

Чл. 24. (1) Общото събрание на факултета (ОСФ) е висш орган за управление на факултета.

(2) Структурният състав на ОСФ се формира при спазване на следните съотношения на квотите:

а) членове на академичния състав на основен трудов договор – 80%;

б) студенти и докторанти – 15%;

в) лица от учебно-обслужващите направления и администрацията – 5%.

(3) Изборът на представителите на ОСФ се извършва:

а) за хабилитираните и нехабилитираните преподаватели – от действащия в момента факултетен съвет;

б) за студентите и докторантите – от студентския съвет;

в) за представителите на учебно-обслужващите звена и администрацията – от съответните звена.

(4) При напускане на факултета или при продължително отсъствие на даден член по уважителни причини съставът на ОСФ се попълва с представител на съответната група, чрез избор с тайно гласуване.

(5) На първото си заседание ОСФ избира с тайно гласуване председател и заместник-председател за срока на мандата си, които са хабилитирани лица и на основен трудов договор в НМА.

(6) Деканът и заместник-деканите не могат да бъдат избирани за председател и заместник-председател на ОСФ.

Чл. 25. (1) ОСФ се свиква най-малко веднъж в годината.

(2) ОСФ се свиква от неговия председател с предложение за дневен ред в следните случаи:

а) по решение на ФС;

б) по искане на декана;

в) според указанията на чл. 11, ал. 3, буква „г“ от този правилник.

(3) ОСФ може да взема решения, ако на него присъстват най-малко 2/3 от списъчния му състав.

(4) При непопълване на кворума на първоначално обявената дата председателят насрочва ново заседание в срок от една седмица. Това заседание се счита за редовно и може да взема решения, ако на него присъстват половината от списъчния състав на ОСФ.

(5) Решенията на ОСФ се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите. Тайно е гласуването, когато се избира декан и членове на факултетния съвет.

Чл. 26. Основни правомощия на ОСФ са:

1. контролира учебния процес и неговото качество;

2. избира председател и заместник-председател;

3. избира декан за срока на мандата си, който е лице в научното направление на факултета и на основен трудов договор в НМА;

4. приема правила за устройството и дейността на факултета, които не могат да противоречат на този правилник;

5. определя числения състав и структурата на факултетния съвет и избира неговите членове с тайно гласуване, като деканът по право е член на ФС;

6. приема годишния отчет на декана за резултатите от учебния процес и от научноизследователската и художественотворческата дейност на академичния състав на факултета;

7. променя, изменя или отменя решенията на декана и на факултетния съвет, ако те противоречат на действащата нормативна уредба и на този правилник;

8. в съответствие с решенията на ОС на НМА приема насоки за бъдещата работа на факултета.

Чл. 27. (1) Факултетният съвет (ФС) е колективен орган за управление на факултета.

(2) ФС се състои от не по-малко от 21 члена, избрани с тайно гласуване от ОСФ, от които 80% са хабилитирани членове на академичния състав на основен трудов договор в НМА, 10% са студенти и докторанти, 10% са нехабилитирани членове на академичния състав на основен трудов договор в НМА.

(3) Деканът е председател на ФС по право.

(4) Със съвещателен глас на заседанията на ФС участват заместник-деканите и ръководителите на катедри, ако не са избрани за членове на ФС.

(5) Редовните заседания на ФС се провеждат най-малко два пъти в един семестър по покана на декана с предложение за дневен ред.

(6) Извънредни заседания на ФС се свикват от декана или по разпорежданията на чл. 11, ал. 3, буква „г“ от този правилник.

Чл. 28. (1) Основните задачи на ФС са да определя насоките на учебната, научноизследователската, художественотворческата и кадровата дейност на факултета, както и стопанисването на материалната му база.

(2) ФС е упълномощен:

1. по предложение на декана да избира с тайно гласуване заместник-декани (един или повече), които са хабилитирани лица в научното направление на факултета и са на основен трудов договор в НМА;

2. да утвърждава с тайно гласуване ръководителите на катедри след избирането им от съответните катедри;

3. да утвърждава с явно гласуване и обикновено мнозинство щатните главни асистенти, както и хоноруваните доценти и професори.

4. да взема решения по учебната дейност на факултета, като приема учебните планове, утвърждава учебните програми и квалификационните характеристики, индивидуалните планове на студентите и докторантите и други документи в рамките на поставените му от АС правомощия;

5. да прави предложения пред АС за откриване, преобразуване и закриване на катедри и други структурни звена във факултета, както и на специалности и специализации, като се съобразява с държавните разпоредби;

6. да взема решения за професионалното развитие на научно-преподавателския състав на факултета чрез докторантури, специализации и други форми, както и за попълването му;

7. да взема решения за зачисляване на редовните докторанти и на докторантите на самостоятелна подготовка;

8. да следи подготовката на докторантите като утвърждава отчетите за изпълнение на техните индивидуални планове, представени от научните ръководители и катедрените съвети;

9. да определя в посочените в ЗРАСРБ срокове състава на научното жури за провеждане на защита на докторска дисертация и за избор в академична длъжност „главен асистент“, „доцент“ и „професор“;

10. да предлага на Ректора на НМА за назначаване кандидатите, издържали успешно конкурсите за академични длъжности;

11. да взема решения по въпроси, свързани с научноизследователската и творческа работа на факултета и по препоръка на съответната катедра да утвърждава отпечатването на научни разработки;

12. да приема вътрешни правила за своята дейност, които не противоречат на този правилник;

13. да избира помощно-консултативни органи (комисии, работни групи) и да утвърждава състава им;

14. в началото на всеки семестър да разглежда и одобрява учебната натовареност на академичния състав на факултета, като упражнява контрол за запазване на утвърдените нормативни изисквания според чл. 49, ал. 2 от този правилник.

(3) ФС приема предложения за обявяване на конкурси за академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“, които предлага на РС и АС.

Чл. 29. (1) Деканът ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на факултета и има следните правомощия:

1. представлява факултета и участва в АС и РС;

2. по право е член на ФС и е негов председател;

3. предлага заместник-декани, които се избират от ФС по указанията на чл. 28, ал. 2, т. 1 от този правилник;

4. упражнява ръководство и контрол в съответствие с действащата нормативна уредба, разпоредбите на този правилник и взетите решения от висшестоящите органи, като издава административни заповеди в рамките на своята компетентност, разпределя и насочва текущата документация, свързана с организирането на работата;

5. осигурява изпълнението на учебната, научната и художествената дейност във факултета;

6. ръководи дейността по подготвянето, приемането и изпълнението на учебните планове и учебните програми, на плановете за научноизследователската и художественотворческа дейност;

7. представя доклади до Ректора на НМА за изпълнение на изискванията за обучение в докторантура;

8. създава условия за професионалната реализация и за развитието на академичния състав;

9. решава студентските въпроси във факултета по учебните, творческите и социалните проблеми;

10. подписва заедно с ректора дипломите за завършено висше образование на абсолвентите от факултета;

11. предлага на РС отпуски на членове на академичния състав на факултета, както и отлагане на изпитните сесии, отпуски и други проблеми, свързани със студентите от факултета;

12. управлява предоставените материални ресурси в съответствие с нормативните изисквания.

(2) В изпълнение на своите правомощия деканът се подпомага от заместник-декани, на които предоставя част от правомощията си.

Чл. 30. (1) Катедрата е първично звено на факултета, в което се осъществява учебна, научноизследователска и художественотворческа дейност по една или група сродни дисциплини, съгласно чл. 26д, ал. 1 от ЗВО.

(2) Органи на управление на катедрата са:

а) катедрен съвет;

б) ръководител на катедра. 

Чл. 31. (1) Катедреният съвет (КС) се състои от членовете на академичния състав в катедрата, които са на основен трудов договор в НМА.

(2) Хоноруваните преподаватели и докторантите присъстват на заседанията на КС и имат съвещателен глас.

(3) Списъчният състав на Катедрата включва преподавателите и докторантите по ал. 1 и 2 и се утвърждава от декана на факултета.

(4) КС се ръководи от ръководителя на катедрата, който го свиква на редовни заседания най-малко четири пъти в един семестър.

(5) КС избира от своите членове секретар на катедрата (хабилитирано или нехабилитирано лице), който изпълнява технически функции.

(6) Извънредни заседания на КС се свикват от ръководителя на катедрата или по разпорежданията на чл. 11, ал. 3, буква „г“ от този правилник.

(7) На заседание на КС може да се взема решение, ако на него присъстват най-малко 2/3 от списъчния му състав. Списъчният състав може да се редуцира, като се изключат отсъстващите по болест, командированите и временно нетрудоспособните, при спазване изискванията на ал. 5 от чл. 11. 

Чл. 32. (1) Катедреният съвет има следните правомощия;

1. избира с тайно гласуване и обикновено мнозинство ръководител на катедра;

2. обсъжда и предлага за решаване във ФС всички въпроси, свързани със специалностите и учебните дисциплини, застъпени в катедрата;

3. предлага на ФС промени в учебните планове и учебните програми по специалностите и учебните дисциплини, застъпени в катедрата;

4. разпределя учебната заетост на преподавателите в катедрата съобразно чл. 49, ал. 2 от този правилник;

5. предлага на ФС обявяване на конкурси за редовни докторанти и за академични длъжности;

6. обсъжда материалите за зачисляване в докторантура и материалите за кандидатстване за академични длъжности;

7. предлага на ФС зачисляването в докторантури, оценява готовността за защита на дисертационни трудове и приносните качества на материалите за кандидатстване за академичните длъжности „доцент” и „професор”;

8. приема становище за изпълнение на индивидуалния план и оценява дейността на докторанта;

9. предлага на ФС членовете на научните журита за придобиване на научната и образователна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките”, както и за академичните длъжности „главен асистент”, „доцент” и „професор”;

10. обсъжда дипломни работи на студенти и специализанти към катедрата, определя рецензенти и дава предложения за дати на защита на дипломните работи;

11. обсъжда и оценява научни трудове, учебници и учебни помагала на членове на катедрата или на специалисти извън катедрата.

(2) При обсъждане на конкретни въпроси от учебно-творчески характер, които засягат работата на друга катедра, на заседанията на КС могат да присъстват и представители на други катедри.

(З) При необходимост в работата на КС могат да вземат участие и представители на студентите, докторантите и специализантите. 

Чл. 33. Ръководителят на катедра има следните пълномощия:

1. ръководи и отговаря за дейността на катедрата;

2. представлява катедрата в рамките на неговата компетентност;

3. отговаря за използването по предназначение на предоставената на катедрата материално-техническа база и за нейното опазване;

4. осигурява изпълнението на учебния, художественотворческия и научноизследователския процес;

5. контролира спазването на трудовата дисциплина и правилата на вътрешния ред в катедрата;

6. организира и ръководи подготовката на учебните планове и учебните програми в катедрата;

7. прави предложения до декана за стимулиране или за наказание на членове на катедрата;

8. изготвя оценяващи доклади за индивидуалната учебна, научна и художественотворческа дейност на членовете на академичния състав, във връзка с тяхното атестиране;

9. координира и подпомага професионалното развитие на научно-преподавателския състав на катедрата. 

Глава шеста 

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ, 

ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКИЯ

И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПРОЦЕС

Чл. 34. (1) Учебният процес в НМА се организира и провежда по учебна документация за всяка специалност, която включва квалификационни характеристики по образователно-квалификационни степени, учебни планове и учебни програми на изучаваните дисциплини.

(2) Учебният план е основен документ, в който се отбелязват образователно-квалификационните степени и специалностите според ЗВО и действащите нормативни документи; видът и времето на обучение; наименованията, редът и хорариумът на изучаваните дисциплини по семестри; кредитите, които носят и изпитите към тях; формите и организацията на учебната работа.

(3) Учебните програми се изготвят по дисциплини и специалности на основата на учебните планове. В тях се определят целите, съдържанието и структурата на учебния процес по дадената дисциплина. Приемат се от съответния ФС и се утвърждават от АС.

(4) ФС може преди началото на всяка учебна година да предлага частични изменения на учебния план по предложение на съответната катедра.

(5) Учебната работа в НМА се извършва чрез лекции, семинари, групови и практически упражнения, консултации, разработване на курсови и дипломни работи и други форми на организирана и самостоятелна подготовка на студентите. Според специфичната им форма на обучение занятията биват групови и индивидуални.

(6) Занятията на всяка специалност се водят по седмично разписание, изготвено за всеки семестър.

(7) При провеждане на учебния процес се прилагат принципите на традиционната музикална педагогика, съчетани със съвременните методи на преподаване.

(8) Учебните планове съдържат задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, като за процентното им съотношение се спазват единните държавни изисквания.

(9) Времетраенето на един академичен час е 45 минути.

Чл. 35. (1) В НМА се провежда тристепенно висше обучение за степените „бакалавър”, „магистър” и „доктор”.

(2) Образователно-квалификационната степен „бакалавър“ се придобива след завършено средно образование, четиригодишен срок на обучение, не по-малко от 240 учебни кредита и успешно положен държавен изпит или защита на дипломна работа;

(3) Образователно-квалификационната степен „магистър“ се придобива:

1. със срок на обучение от 5 (пет) години след завършено средно образование, не по-малко от 300 кредита, държавен изпит и защита на магистърска теза;

2. с едногодишен срок на обучение след придобиване на ОКС “бакалавър” по същата специалност, не по-малко от 60 кредита, държавен изпит и защита на магистърска теза;

3. с двугодишен курс на обучение, не по-малко от 120 кредита, държавен изпит и защита на магистърска теза, в случаите, когато магистърската специалност е различна от придобитата бакалавърска;

4. приемът на студенти в НМА за ОКС “магистър” след „бакалавър” в рамките на утвърдения брой студенти по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование /по държавна поръчка/ е по същата специалност от дипломата за „бакалавър”, провежда се по време на държавните изпити за завършване на съответната учебна година;

5. документи за магистратура срещу заплащане се подават по време на кандидат магистърската кампания през м. юни и през м. септември, конкретните срокове се публикуват ежегодно в справочник.

(4) Третата степен в системата на висшето образование е с минимален срок от 3 (три) години след придобита образователно-квалификационната степен „магистър“, като на защитилите успешно дисертацията си при условията на ЗРАСРБ се присъжда образователната и научна степен „доктор“.

(5) Диплома за завършена степен се издава след успешно изпълнение на всички задължения, предвидени в учебния план, независимо от календарния срок на обучение.

(6) В НМА не се предвижда обучение за образователно-квалификационна степен ”професионален бакалавър по”.

Чл. 36. (1) В НМА се провеждат специализации и курсове за следдипломна квалификация и преквалификация, както и за разширяване и задълбочаване на подготовката в определена творческо-професионална или научна област.

(2) Специализантите не придобиват по-висока образователна степен; след завършване на курса на обучение и успешно полагане на изпитите те получават съответен сертификат (удостоверение).

(3) Специализантите заплащат такса за обучението си, утвърдена от АС.

(4) Обучението на специализантите се извършва от преподавателския състав на НМА по учебни планове, одобрени от АС.

(5) Обучението на специализантите е групово или индивидуално и се провежда чрез една от следните алтернативни форми: редовно, задочно, дистанционно.

Чл. 37. (1) В НМА се провежда и обучение за чуждестранни студенти, докторанти и специализанти.

(2) Обучението е на български език.

(3) Обучението на чуждестранните студенти, граждани на държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, е платено. Таксите се одобряват от АС в съответствие с действащата правна уредба.

(4) Чуждестранни граждани от страните на Европейския съюз, кандидатствали при условията за приемане на български студенти, след успешно издържан конкурсен изпит придобиват същите права.

Чл. 38. Кандидатстудентските изпити, конкурсните изпити и изпитите по специалността на докторантите се провеждат от компетентни комисии, назначени със заповед от ректора.

Чл. 39. (1) Научните изследвания в НМА са насочени към създаване на нови научни знания или научно-приложни продукти, както и към развитие на обучението.

(2) Научните изследвания са неотделима част от дейността на академичния състав.

(3) Насоките на научните изследвания се определят от катедрите, а резултатите им се контролират от ФС и АС.

Чл. 40. (1) Научноизследователската работа се координира от творческо-обслужващото звено Академичен център за научна и художественотворческа дейност.

(2) Структурата и функционирането на Академичния център за научна и художественотворческа дейност се определя от АС, а неговата работа се контролира от заместник-ректора по учебната и научната дейност и се финансира от бюджета на НМА.

Чл. 41. Научните изследвания, проекти и разработки, както и програмите по музикално творческата дейност се организират и провеждат съгласно чл. 61-65 от ЗВО.

Чл. 42. В съответствие с утвърдената “Система за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав” се приемат ежегодно оценки за качеството на музикалното образование по професионални направления и на академичния състав, които включват и проучване на студентското мнение.

Глава седма

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

Чл. 43. (1) Академичният състав на НМА осъществява дейностите, свързани с провеждане на научно-образователния процес и включва:

а) професори и доценти;

б) главни асистенти и асистенти;

в) старши преподаватели и преподаватели.

(2) ”Професор”, „доцент”, „главен асистент и „асистент” са академични длъжности, заемани по реда и при условията, регламентирани в ЗРАСРБ.

(3) Старши преподаватели и преподаватели са лица, които водят учебни дисциплини по езици, спорт и корепетиторите в НМА.

(4) Корепетиторите се приравняват към следните академични длъжности: корепетитор I и ІІ степен – към старши преподавател, корепетитор IІІ степен – към преподавател.

Чл. 44. (1) Лицата по чл. 43, ал. 1 работят на щат по основен трудов договор, на допълнителен трудов договор и като хонорувани. Те се назначават и освобождават по реда и при условията, регламентирани в ЗВО, ЗРАСРБ, КТ и този правилник.

(2) Решенията за обявяване на конкурси за академични длъжности се вземат от АС по предложение на съответната катедра и факултет.

(3) Членовете на академичния състав стриктно трябва да изпълняват задълженията си в съответствие с длъжностната си характеристика, в която се включват: аудиторна заетост, провеждане на годишни изпити, консултации и методическа помощ, участие в изпитни комисии, в колективни и индивидуални органи на управление (ако са избрани в тях), в катедрени съвети и др., както и художествена и/или научноизследователска дейност.

(4) НМА оценява приноса на всеки член на академичния състав в учебната, художественотворческата, научноизследователската, административната и други дейности, като атестирането на нехабилитираните преподаватели е веднъж на три години, а на хабилитираните – веднъж на пет години. Критериите за оценяване се определят според чл. 57, ал. 2 от ЗВО.

Чл. 45. (1) Броят на членовете на академичния състав се определя от:

а) хорариума на учебните дисциплини в лекции, упражнения или други форми на учебни занятия в съответствие с учебните планове и учебните програми;

б) броя на студентите и студентските потоци;

в) характера и спецификата на преподаваните дисциплини, на учебно-преподавателската работа и практическото обучение.

(2) Когато член на академичния състав не може да осигури изпълнението на преподавателската си дейност, не съществува възможност за прехвърляне или преквалификация в сродна научна дисциплина, след решение на катедрата се освобождава от длъжност със заповед на ректора.

Чл. 46. (1) При необходимост, след осигуряване на пълна натовареност на щатните преподаватели, за подпомагане на научно-преподавателската дейност се назначават хонорувани преподаватели по предложение на катедрата.

(2) Хабилитирани преподаватели на допълнителен трудов договор или съвместители се назначават по предложение на катедрата.

Чл. 47. (1) Участието на пенсионирани лица в учебния процес става с решение на АС, съгласно и на основание ЗВО, КТ и подзаконовите нормативни актове.

(2) Хонорувани преподаватели, навършили 70 годишна възраст, могат да преподават в НМА само с разрешението на АС.

Чл. 48. (1) В НМА могат да бъдат привличани за срочна работа по договор учени и преподаватели от други висши училища в страната и от чужбина, както и изявени специалисти от практиката.

(2) Предложенията за гост-преподаватели се правят от съответните ФС.

(3) За гост-преподаватели не се обявява конкурс.

Чл. 49. (1) Учебната заетост на членовете на академичния състав се определя семестриално, като се предлага от катедрите и факултетите, утвърждава се от РС и се подписва от деканите и ректора.

(2) Задължителната аудиторна заетост на членовете на академичния състав, които са на основен трудов договор в НМА, се определя, както следва, изчислено седмично и по брой на часовете:

а) за професор – 10-12 часа;

б) за доцент – 12-14 часа;

в) за главен асистент и старши преподавател – 14-16 часа;

г) за асистент и преподавател – 16-18 часа;

(3) Към посочените в ал. 2 часове, членовете на академичния състав могат да вземат безвъзмездно допълнително до 50% от нормативната натовареност със студенти на държавна поръчка.

(4) Участието на корепетиторите в продукции, концерти, конкурси и др. не се заплаща допълнително.

(5) Щатните преподаватели могат да вземат хонорувани часове, ако имат чуждестранни студенти (с изключение на такива от Европейския съюз, приети чрез конкурс наравно с българските) и студенти на платено обучение както следва:

а) професори – до 6 часа седмично;

б) доценти – до 7 часа седмично;

в) ст. преподаватели и гл. асистенти – до 8 часа седмично;

г) преподаватели и асистенти – до 9 часа седмично.

(6) Отчитането на учебната заетост става в рамките на 30 седмици за учебна година и по съответния установен ред.

(7) Формирането на учебната заетост се регламентира от правилник, утвърден от АС.

(8) Обучението на чуждестранни студенти (с изключение на тези от Европейския съюз съгласно ал. 3) се отразява с отделна заповед за заетост, като всеки учебен час се хонорува съобразно академичната длъжност на преподавателя.

(9) Отчитането на учебната заетост в подготвителния клас, платеното обучение, с чуждестранните студенти и по линията на ОПКП се извършва чрез дневници, подписани от ръководителите на катедри, като взетите часове не се включват в хорариума на преподавателите и се хоноруват отделно.

(10) Отсъствията на преподавателите от занятия се регламентират от правилник за дългосрочните и краткосрочните отсъствия, утвърден от АС.

(11) Работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение.

(12) Преподавателите имат право на една година творчески отпуск на всеки седем години. Творческият отпуск се предлага от катедрата за определен период и се мотивира с научната целесъобразност. Утвърждава се с тайно гласуване от ФС. Окончателното решение се взема от АС и се отразява в  заповед на ректора. 

Глава осма 

СТУДЕНТИ

 

Чл. 50. (1) За студенти в НМА се приемат лица със завършено средно образование, съгласно държавните изисквания в Република България.

(2) Студентите в НМА се приемат с конкурс, който включва определен брой изпити за всяка отделна специалност и чрез класиране по бал и по условия, определени от АС.

(3) Броят на приетите студенти в НМА се утвърждава по специалности от АС въз основа на РМС за всяка учебна година.

(4) За студенти в НМА се приемат успешно издържалите приемния конкурс кандидат-студенти с еднакъв бал, както и близнаци, които са кандидатствали едновременно в НМА и единият от тях е приет.

(5) За студенти в НМА се приемат и чуждестранни граждани по поръчка от МОН при спазване на действащата нормативна уредба и след успешно издържан изпит, определен от АС.

(6) НМА не приема за обучение по държавна поръчка лица, които вече са придобили съответната степен (бакалавър/магистър/доктор) с държавна субсидия в НМА или друго висше училище в България (съгл. ЗВО, чл. 91, ал. 7, т. 2).

Чл. 51. Студентите, завършили дадена образователно-квалификационна степен, имат право да продължат образованието си в по-висока ОКС или ОНС при ред и условия определени от АС.

Чл. 52. (1) Студентите заплащат такси за обучението си, размерите на които се определят с ПМС по предложение на АС за всяка учебна година, в съответствие с действащите в страната разпоредби. Таксите се внасят на равни вноски не по-късно от  две седмици от началото на всеки семестър.

(2) От заплащане на такси се освобождават: лица с трайни увреждания и намалена трудоспособност 70 и над 70% и военноинвалиди без ограничение на възрастта, кръгли сираци и лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца до навършване на 26-годишна възраст.

(3) Студенти полусираци, братя и сестри, обучаващи се едновременно в НМА и самотни майки, ползват до 50% отстъпка от таксата за обучение по решение на РС, при подадено заявление и приложени документи до началото на всеки семестър. Размерът на намалението се определя от АС за всяка учебна година.

(4) Правото по ал. 2 и ал.3 се ползва само за обучение по държавна поръчка и при подадено заявление от страна на студента.

(5) Заплатена семестриална такса не подлежи на възстановяване.

(6) Заплатена семестриална такса може да се възстанови само в случаите, в които студентът не започне обучението си по независещи от него причини, но не по-късно от 30 дни след започване на занятията от съответния семестър.

Чл. 53. Студентите в НМА имат право:

1. да получават своевременна и пълна информация за учебния процес в НМА;

2. да получават квалифицирана помощ и ръководство от научно-преподавателския състав за своето обучение и професионално-творческо развитие;

3. да посочват в началото на учебната година до трима щатни преподаватели, при които желаят да изучават специален предмет, като окончателното решение за избора на един от тях се взема от съответната катедра;

4. да се преместят от един преподавател по специален предмет при друг, като това се разрешава преди началото на учебната година от декана, след подадено заявление от студента, съгласувано с ръководителя на катедрата.

5. да се обучават едновременно по две специалности в един или два факултета, след успешно издържан приемен изпит във всеки от тях, като заплащат такса и половина за обучение в един факултет и две такси за обучение в два факултета;

6. да изучават допълнителни курсове по ред и условия, одобрени от АС;

7. да избират учебни дисциплини от избираемата и факултативната програма на учебния план;

8. при отличен успех (6.00) по специален предмет и много добър общ успех (5.00), при подадено заявление, одобрено от катедрата и с решение на РС, да завършват в съкратени срокове образованието си или да се обучават по индивидуален учебен план, утвърден от РС, като взимат две учебни години за една – студентът заплаща две годишни такси за обучение;

9. да прекъсват обучението си, съгласно изискванията на чл. 54.

10. да ползват материалната база и социалните придобивки – студентско общежитие и стол, по ред и условия, одобрени с отделни правила от АС, както и намаление на градския и железопътния транспорт;

11. да ползват ваканция не по-малка от 30 дни в рамките на една учебна година;

12. да получават при определени условия държавна стипендия или стипендия на физическо или юридическо лице, както и кредит за обучението си;

13. да участват в художественотворческата и научноизследователската дейност на НМА под ръководството на преподавател при гарантиране на всички права, регламентирани  в Закона за авторското право и сродните му права;

14. да участват пряко в колективните органи на управление в НМА;

15. за защита и удовлетворяване на интересите си да се сдружават в учебни, научни, културни и спортни общества, както и да членуват в международни организации, чийто устав не противоречи на законите на страната и на този правилник.

Чл. 54 Студентите на НМА имат право да прекъсват обучението си при следните условия:

(1) Всеки студент за целия курс на обучение има право на едно едногодишно прекъсване по семейни причини, но не преди завършване на първи курс за студентите в ОКС бакалавър и ОКС магистър след средно образование. Прекъсването се разрешава след приключване и заверка на семестъра.

(2) При заболяване, доказано с медицинско свидетелство, студентът може да прекъсне обучението си за една година или за по-дълъг период и по всяко време.

(3) Студент, който следва повече от една специалност, има право временно да прекъсне обучението си по някоя от тях, но за не повече от две години. Продължаване на срока може да се разреши от ректора.

(4) При незаверен семестър студентът прекъсва обучението си в НМА. За да продължи следването си, повтаря семестъра, като е длъжен да заплати отново таксата за обучение за съответния семестър в размера определен за настоящата учебна година. Ако студентът не направи това, следващата учебна година се отстранява за определен срок и губи студентски права. Възстановяването на студентски права става след успешно полагане на приемни изпити.

(5) При неиздържани повече от един изпит.

(6) При бременност и майчинство на студентките се разрешава едногодишно прекъсване на обучението. През това време те могат да се явяват на отделни изпити при изпълнение на задълженията по учебен план и учебна програма за съответната дисциплина, без да се изисква цялостна заверка на семестъра.

(7) Прекъсването на обучението се разрешава отделно за всяка учебна година със заповед на ректора и по предложение на декана, при подадено заявление от студента с основанията по предходните алинеи. Студенти, които не са се записали в срок след прекъсване на обучението си, или не са подали ново заявление за прекъсване се отстраняват за определен срок

(8) Прекъсване по ал. 4 и 5 се ползва еднократно за целия период на обучение.

 

Чл. 55. (1) Студентите в НМА са длъжни:

1. да спазват установените със законите и с този правилник ред и условия за провеждане на учебния процес и изпитите в НМА;

2. да не накърняват доброто име и авторитета на НМА и да помагат, според възможностите си, за издигане на нейния престиж;

3. да посещават редовно учебните занятия;

а. При направени повече от три отсъствия по неуважителни причини по дадена дисциплина студентът може да не получи подпис от преподавателя в края на семестъра.

б. Студентът може да отсъства от учебните занятия само по уважителни причини с разрешение на декана, но не повече от 30 дни за цялата учебна година.

4. да се явяват подготвени на семинарните упражнения;

5. да полагат изпитите си в определените срокове;

6. да опазват имуществото на НМА;

7. да спазват правилата на вътрешния ред в НМА и хигиенните условия.

(2) По-продължително отсъствие от занятия, но не повече от 50% от учебното време на семестъра, се разрешава от РС по предложение на декана при бременност, майчинство, участие в конкурси или при заболяване, доказано с медицинско  свидетелство.

(3) При отсъствие над 50 % от лекционното време студентът повтаря семестъра.

 

Чл. 56. (1) Студент, който нарушава ЗВО и правилника на НМА – доказано недобросъвестно отношение към учебния процес, безпричинно неявяване на лекции, слаби резултати по отделни дисциплини и системно неизпълнение на задълженията си по учебния план без уважителни причини, както и за нарушаване на вътрешния ред на НМА, също за представяне на неверни данни или подправяне на документи за студентското му положение или при осъждане на лишаване от свобода, се наказва:

1. със забележка;

2. с предупреждение за отстраняване;

или

3. с отстраняване от НМА:

– за определен срок;

– без право да се обучава повече в НМА.

(2) Наказанията по предходната алинея се налагат от ректора по предложение на декана.  Преди налагане на наказанието деканът изисква писмени обяснения от провинилия се студент, като се взема и мнението на студентския съвет, с изключение на отстранените за определен срок.

(3) Отстранените студенти за определен срок по причини, посочени в ал.1, с изключение на лишаване от свобода и фалшифициране на документи, могат да кандидатстват отново в НМА по реда, установен за прием на нови студенти.

(4) Особени случаи, свързани с отстраняване на студенти от НМА, презаписване или прекъсване на обучението, непосочени в този правилник, се решават от ректора.

(5) Жалба срещу наказанието се подава в двуседмичен срок след връчване на копие от заповедта или уведомяването на провинилия се и се разглежда от АС, който може да отмени наложеното наказание, ако при извършената проверка се съберат достатъчно основания за това.

Чл. 57. (1) В края на всеки семестър преподавателите удостоверяват с подпис участието на студентите в преподаваната от тях учебна дисциплина, а деканите заверяват семестъра на студентите в техните студентски книжки.

(2) Деканът може служебно да завери семестъра, без да има подпис от преподавателя по една дисциплина.

(3) Всеки студент има право само на един условно заверен семестър при неполучен подпис по дадена учебна дисциплина, която не е специален предмет.

(4) За всяка учебна година се определят две редовни и две поправителни сесии – зимна и лятна, както и една окончателна есенна сесия (до две седмици от началото на текущата учебна година).

(5) До редовна, поправителна и окончателна изпитна сесия се допускат студенти, които имат заверен семестър.

(6) До поправителна изпитна сесия се допускат студенти с неположени за съответната редовна сесия не повече от два изпита за текущата учебна година.

(7) Деканите имат право да разрешават перманентна сесия при заболяване, удостоверено с медицинско свидетелство; при бременност и майчинство; при участие на студента в отговорни творчески изяви.

(8) Явяването на студентите извън посочените в ал. 4 изпитни сесии и извън правата по ал. 7 става с разрешение на декана, като студентите, които полагат изпити от минали учебни години след утвърдените със заповед на ректора редовна, поправителна и окончателна сесия (до две седмици от началото на текущата учебна година), заплащат по 50 лв. за всяко явяване пред изпитната комисия/изпитващия преподавател.

(9) Начинът на оценяване при изпит се определя от чл. 44 от ЗВО.

(10) С разрешение на декана студентите от I, II, III и IV курс, които имат общ успех най-малко много добър (4.50) от положените изпити от съответния курс, при един невзет изпит (с изключение на специален предмет), могат да се запишат в следващ семестър, като са длъжни да го положат в срок до първа поправителна сесия на текущия семестър. При неполагане на изпита в оказаните срокове студентът прекъсва обучението си.

(11) Студент, успешно положил даден изпит на редовна изпитна сесия, има право да се яви за повишаване на оценката по този изпит на поправителната сесия, в рамките на същата учебна година. Новата оценка е окончателна.

(12) Не се допуска допълнително явяване за повишаване на оценка от държавен изпит и/или защита на дипломна работа.

(13) Студентите полагат изпитите си от всички сесии при същите преподаватели, при които се е провеждал учебният процес. По изключение РС може да разпореди друг ред за полагане на изпитите.

(14) След успешно полагане на всички семестриални изпити студентите придобиват качество на абсолвенти и се допускат до държавен/и изпит/и и/или защита на дипломна работа, като за тях се предвиждат две сесии, за съответната учебна година. Желаещите да се явят на държавен изпит подават заявление до Декана на съответния факултет, в който се обучават.

(15) При участие в значими музикално-сценични изяви студентите в последен семестър на обучението си могат да подадат заявление да им бъде призната изявата като държавен изпит. Това става с разрешение на декана и назначена със заповед на ректора държавна изпитна комисия. Изпитът се признава и се нанася в протокола само при условие, че абсолвентите вземат всичките си годишни и семестриални изпити до първа поправителна сесия на настоящата учебна година (месец септември). При неизпълнение на това условие изпитът не се признава. Не се допуска частично признаване на държавен изпит.

(16) Абсолвентите могат да отлагат явяването си на държавен изпит до пет години; след този срок се заплаща една годишна такса за текущата учебна година за възстановяване на студентски права.

(17) Абсолвентите полагат държавен изпит пред държавна изпитна комисия, назначена от ректора. В нея влизат хабилитирани преподаватели и по изключение преподаватели с образователна и научна степен „доктор“.

(18) Издържалите успешно държавния изпит абсолвенти получават диплома за завършено висше образование за съответната образователно-квалификационна степен и специалност по образец. Заедно с дипломата се издава и приложение, в което се вписват оценките от семестриалните изпити по дисциплини, оценката/ите от държавния/ите изпит/и и от дипломната защита. Студентите са длъжни лично да положат подпис върху дипломата си.

(19) Студенти, докторанти и специализанти сираци, лица с трайни увреждания и намалена трудоспособност 70 и над 70%, както и майки с деца до 6-годишна възраст, имат право на облекчения при обучението си с решение на РС.

(20) Студенти, приети в чуждестранни висши училища по музика, запазват студентските си права в НМА до четири години (само след успешно завършен първи курс в НМА).

(21) Новоприети студенти, които не са се записали в първи курс в определения срок без уважителни причини, губят студентските си права.

Чл. 58. (1) Общите интереси на студентите и докторантите в НМА се защитават от студентски съвет (СС), в който влизат студентите и докторантите, избрани за ОС на НМА и ОС на факултетите.

(2) СС се състои от председател, заместник-председатели, секретар и членове.

(3) СС се избира от легитимно общо събрание на студентите и докторантите (ОССД) с обикновено мнозинство. На ОССД се водят протоколи, а новоизбраният СС изготвя свой правилник, който не може да противоречи на ЗВО, на този правилник и на други действащи в страната нормативни актове. Протоколите и правилникът се предоставят на АС.

(4) АС разглежда и одобрява правилника на СС и определя правила на финансиране на СС, необходими за културната, спортната, научната, творческата и международната дейност на студентите в НМА. Финансирането е в размер на 1% от таксите за обучение на студентите.

(5) ОССД може да се проведе по факултети или по курсове и е легитимно, когато на неговите заседания присъстват най-малко половината от списъчния състав на дадения факултет (курс) плюс един, като докторантите условно се причисляват към горните студентски курсове. ОССД се свиква най-малко веднъж годишно от председателя на СС или по писмено искане най-малко на 1/4 от състава на даден факултет (курс).

(6) В края на последната година от обучението си студентите освобождават местата си в СС, които се заемат от нови членове, избрани от съответния факултет и по-долен курс.

Чл. 59. Студентският съвет има право:

1. да участва чрез свои представители в заседанията на ОС на НМА и ОС на факултетите, в АС и в съответния ФС с избраните от ОССД представители;

2. да прави предложения за подобряване на учебния процес и за въвеждане на нови актуални специалности;

3. да организира анкети за проучване на студентското мнение относно качеството на преподаването и да оповестява публично резултатите;

4. да прави предложения за поканване на външни преподаватели;

5. да инициира организирането на студентски научни и творчески общности;

6. да установява контакти в страната и в чужбина със сходни формации във висшите училища;

7. да участва в организацията на учебния процес с цел оптимизиране на резултатите и подобряване на връзките между преподаватели и студенти;

8. да участва в управлението на социалните дейности – студентски общежития, обществено хранене, спортна дейност (в конкретните правила за работа на съответните звена се урежда редът за участие на СС);

9. да участва при разпределяне на студентските стипендии и помощи;

10. да предлага свой представител или представители – председателя на СС и делегирани негови членове – в Представителството на студентските съвети като национален орган за управление на общите интереси на студентите и докторантите;

11. да предлага свой представител в съвета на настоятелите в НМА.

Глава девета

ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ

 

Чл. 60. (1) За докторанти в НМА се приемат лица, които притежават образователно-квалификационната степен „магистър“. Минималният срок на обучение е три години.

(2) Докторантите се приемат с конкурсен изпит.

(3) Докторантите заплащат такса за обучението си, одобрена от АС.

(4) Обучението на докторантите се провежда по ред и условия, приведени в съответствие със ЗРАСРБ.

Чл. 60 а. Всеки докторант има право:

1. да има определен научен ръководител, който трябва да бъде хабилитирано лице;

2. да взема участие при формиране на индивидуалния си учебен план;

3. за целия срок на докторантурата да получава квалифицирана помощ и ръководство;

4. да взема участие в научната дейност на НМА при гарантиране на всички права, регламентирани със законодателството в страната;

5. по решение на ФС, в границите на срока на обучението му в НМА, да му се възлагат без конкурс водене на упражнения по дисциплината, от чиято област е заявената тема на дисертационния му труд. Лимитът за заетостта му се предлага от ФС и се одобрява от АС за всеки конкретен случай;

6. да избира и да бъде избиран в ръководните органа на НМА при спазване на изискванията на този правилник;

7. да ползва студентското общежитие и стола, медицинското обслужване и спортната база, а също и цялата материална база на НМА;

8. да се сдружава в учебни, културни и други общности с идеална цел, които не противоречат на законите на страната, както и да участва в сходни такива в чужбина;

9. да защити докторската си дисертация в съкратени срокове при условия, определени от съответния ФС;

10. да ползва ваканция от 30 дни в рамките на една учебна година;

11. да получава при определени условия държавна стипендия или кредит за срока на докторантурата си;

12. да прекъсва обучението си по уважителни причини и да го продължава по ред, определен от АС.

Чл. 60 б. Приемът и обучението на специализанти  в НМА се осъществява според изискванията на Правилника за повишаване квалификацията в системата на висшето образование, публикуван на сайта на Академията.

Глава десета

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

  

Чл. 61. (1) Международното сътрудничество на НМА създава, разширява и задълбочава контактите й със сродни висши училища по музика, академии, консерватории, университети и други институции в областта на учебно-преподавателската, творческата, изпълнителската и научноизследователската дейност посредством двустранни и многостранни договори.

(2) Формите на международно сътрудничество са:

1. разработване на програми и планове за съвместни мероприятия, обмяна на опит, изнасяне на лекции и концерти и др.;

2. участие в международни организации или асоциации, в симпозиуми и научни конференции;

3. привличане на изтъкнати чуждестранни композитори, изпълнители и учени като гост-преподаватели, водещи майсторски класове или под друга форма;

4. изпращане на хабилитирани кадри на НМА за преподаватели по определени дисциплини в чуждестранни висши училища по музика;

5. изпращане на краткосрочни или дългосрочна специализации на преподаватели и студенти в сродни висши училища;

6. изпращане на преподаватели и студенти на НМА за изнасяне на концерти и гастроли в чужбина;

7. обучение на чуждестранни студенти в НМА и на наши студенти в чуждестранни висши училища по музика, съгласно действащите в страната нормативни разпореждания;

8. участие в международните проекти на Европейската комисия по образованието, насочени към обмен на преподаватели и студенти, взаимно признаване периодите на следване в чужбина, по-тясно сътрудничество в областта на методиката на преподаване, съвместни разработки и изследвания.

Глава единадесета

ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл. 62. (1) НМА е субект на всички имуществени и неимуществени права на Академията от нейното основаване до днес.

(2) Правата на НМА включват право на собственост върху недвижими имоти и движими вещи, имуществени и неимуществени права върху обекти на интелектуалната собственост.

Чл. 63. (1) Имуществото на НМА се формира от: земи, сгради, движими вещи и други обекти:

1. предоставени от държавата за ползване;

2. придобити със собствени средства или със средства, предоставени от юридически и физически лица.

(2) Управлението и разпореждането с имуществото се извършва при условия и ред, определени със Законодателството и в съответствие със ЗДС, ППЗДС, ЗВО, Правилника за устройство и дейността на НМА и Вътрешните правила за управление на имоти и вещи държавна собственост.

(3) Недвижимите имоти, предоставени на НМА от държавата, както и обособени части от тях, могат да се отдадат под наем в съответствие с функционалното им предназначение и реда, определен от МС.

(4) В дълготрайните активи се включват и дарения на продукти на интелектуална собственост от чужди и български автори и на библиотечни и фонотечни фондове, както и Автоматизираната библиотечна система като част от Националната автоматична библиотечно-информационна мрежа.

(5) Контролът по опазването и ефективното използване на дълготрайните материални активи и по дейността на материално отговорните лица се осъществява от ректора, пом.-ректора и ръководителя на направление „Финансово-счетоводна дейност” и главен счетоводител.

Чл. 64. НМА ежегодно съставя, изпълнява, приключва и отчита самостоятелен бюджет, който се утвърждава от АС в съответствие със Закона за висшето образование , Закона за изпълнение на държавния бюджет и Закона за публичните финанси.

(2) Приходната и разходната част на бюджета се съставят по класификация на приходите и разходите на държавния бюджет.

Чл. 65. (1) Приходната част на бюджета се формира от:

а) бюджетната субсидия, предназначена за:

1. издръжка на обучението по държавна поръчка;

2. научни изследвания и художествени дейности;

3. издаване на учебници и научни трудове;

4. социално-битови разходи;

5. капитални вложения;

б) собствени приходи от:

1. художественотворческа дейност, научноизследователска дейност, авторски права и интелектуална собственост;

2. такси за кандидатстване и обучение на български и чуждестранни студенти;

3. приходи от образователни услуги и следдипломна квалификация;

4. наеми, съвместни дейности с други организации.

в) дарения:

1. дарения от физически и юридически лица, спонсорство;

2. финансова помощ от международни организации и община.

(2) Финансовите постъпления се извършват по разплащателната сметка на НМА в левове и валута.

(3) Приходите, придобити от продажба на основни средства, се използват и за дълготрайни активи.

Чл. 66. (1) Разходната част на бюджета се съставя по класификатор на разходите по държавния бюджет. Субсидията от държавния бюджет се използва за:

1. издръжка на обучението;

2. присъщата на НМА научна и художественотворческа дейност;

3. издаване на учебници, музикални творби, научни трудове;

4. социални и битови разходи, в т.ч. стипендии, студентски стол, общежития и интернет клубове;

5. разходи за материални вложения – музикални инструменти и пособия, ремонт и възстановяване на учебни сгради и общежития.

(2) Издръжката на обучението се определя въз основа на:

1. определени от Министерския съвет нормативи за един студент по професионални направления;

2. броя на студентите и докторантите;

3. резултатите от оценката при институционалната акредитация на НМА и програмните акредитации по професионални направления и по научни специалности.

(3) Средствата за научноизследователска и художественотворческа дейност на НМА се формират от държавна субсидия, определени от академичния съвет собствени средства и средства от дарения и спонсорство.

(4) Средствата за издателска дейност и за капиталови вложения се утвърждават от академичния съвет по предложение на ректора.

(5) Средствата за социално-битови дейности се определят на основата на законодателството в тази област.

(6) Определяне на възнагражденията на преподавателите, служителите и  обслужващия персонал и стимулирането им се извършва съгласно приетите от АС „Вътрешни правила за работната заплата“, неразделна част от настоящия  Правилник, както и КТД и КТ.

(7) Всички въпроси, свързани със социално-битовото подпомагане на студентите и докторантите, се утвърждават съгласно нормативните разпоредби.

(8) Превишаването на приходите над разходите в края на годината преминава като наличност в бюджета на следващата година.

Чл. 67. (1) Студентите, докторантите и специализантите заплащат такси за обучението си в НМА.

(2) Таксите за обучение в НМА се определят в годишен размер:

1. от Министерски съвет – за студентите и докторантите български граждани, обучавани във всички степени на висшето образование, приети в рамките на утвърдения годишен прием и за чуждестранни студенти и докторанти;

2. от академичния съвет при условията и изискванията на ЗВО за обучаваните срещу заплащане докторанти и студенти в бакалавърска и магистърска степен и специализанти български граждани.

(3) Таксите за обучение се заплащат:

1. от студентите – на равни вноски в началото на всеки семестър;

2. от докторантите – в началото на първата учебна година;

3. от специализантите – в началото на учебния курс.

(4) Таксите за обучение на студенти срещу заплащане за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” се формират в съответствие и на основание на чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за висшето образование, като към норматива, определен по реда на чл. 91, ал. 2, т. 1, се добавя размерът на таксата по ал. 2 за съответното професионално направление.

(5) Таксите за обучение на докторанти срещу заплащане по чл. 21, ал. 5 от Закона за висшето образование не могат да бъдат по-ниски от 70 на сто от нормативите за издръжка, определени по чл. 91, ал. 3, т. 1.

Чл. 68. Отчитането на бюджета се извършва пред АС на всеки три месеца, а по решение на АС и по-често.

Чл. 69. (1) Основни функции на Направление „Финансово-счетоводна дейност” са:

1. организиране и изпълнение на финансово-счетоводната дейност;

2. организиране, координиране и изпълнение на бюджетното финансиране и валутното осигуряване;

3. изготвяне на проектобюджета на НМА и представянето му за утвърждаване от МОН;

4. изготвяне на бюджета на НМА за приходите и разходите от субсидии и собствени средства;

5. контролиране на спазването на финансовата дисциплина в съответствие със Закона за счетоводството;

6. осигуряване на правилна парична и материална отчетност и правилното й и своевременно осчетоводяване;

7. упражняване на контрол за законосъобразното и целесъобразното събиране, съхраняване, стопанисване, разходване и отчитане на паричните средства и материалните ценности;

8. организиране на разработването и провеждането на мероприятия по разкриване на резерви, най-рационално използване на собствените и предоставените материални ресурси;

9. следене за своевременното събиране на приходи от такси за кандидатстване и платеното индивидуално обучение на български и чуждестранни граждани;

10. събиране на документи за стипендии и следене за тяхната редовност, извършване на класация на стипендиантите и подготвяне на заповедта за плащане, на основата на тази заповед подготвяне на месечните ведомости и извършване на плащането;

11. изготвяне на всички ведомости за възнаграждение на щатните и нещатните преподаватели и служители в НМА и изплащане на техните възнаграждения;

12. на основание на чл. 21, глава IV от Закона за счетоводството, извършване на текущите и годишните инвентаризации на активите и пасивите на НМА, инвентаризация при промяна на МОЛ и по инициатива на ректора и съгласно правилата за извършване на годишна инвентаризация на имуществото на НМА“Проф. Панчо Владигеров“.

13. изготвяне на месечните, тримесечните и годишните счетоводни отчети и баланси на НМА и внасянето им в компетентните държавни органи, академичния съвет и деканския съвет.

(2) Финансово-счетоводната дейност се извършва съгласно Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, Счетоводната политика и индивидуалния сметкоплан на НМА и Правилника за документооборота на счетоводните документи в НМА утвърден и приет от АС, който е неразделна част от този правилник.

Чл. 70. (1) В НМА е въведена и функционира система за финансово управление и контрол, която е съвкупност от политики и процедури съгласно ЗФУКПС за:

1. формиране на контролна среда за икономично, ефективно и ефикасно управление на финансовите и материални ресурси;

2. системен контрол за опазване на активите, информацията и интелектуалния продукт;

3. управление на риска за предотвратяване, разкриване, коригиране на пропуски и грешки и финансовото и материално осигуряване на образователния процес;

4. достоверност на счетоводната информация.

(2) Задължителни елементи на системата за финансово управление и контрол в НМА са: предварителният контрол и системата на двойния подпис и последващ контрол – системни проверки (тримесечни) на ефикасността и ефективността при разходването на средствата и управление на фондовете (ресурсите).

(3) Длъжностното лице, което извършва „предварителния контрол” по поемане на задължения е „финансовият контрольор”.

(4) АС утвърждава „Вътрешни правила за изграждане и функциониране на системата за финансово управление и контрол”, които са неразделна част от настоящия правилник.

Глава дванадесета

ОБСЛУЖВАЩА ДЕЙНОСТ – СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ

 

Чл. 71. Учебнометодическото, творческото, научното и социално обслужване в НМА ”Проф. П. Владигеров” се осъществява съгласно чл. 6, ал. 1 от настоящия правилник.

Чл. 72. (1) Направление „Учебнометодическа и научноизследователска дейност“ (УМНИД) осъществява следните основни функции:

1. изготвя учебната заетост по семестри на българските и чуждестранни студенти;

2. изготвя семестриалната програма на учебните занятия по факултети, дисциплини и преподаватели и осигурява текущото обезпечаване с учебни стаи за учебния процес;

3. извършва компютърна обработка за отчитане на учебната заетост на щатните и хоноруваните преподаватели и съвместители;

4. подготвя за счетоводството сведения относно:

а) наднормените часове на щатните преподаватели;

б) часовете на хоноруваните преподаватели;

в) часовете с чуждестранните студенти;

г) часовете с българските специализанти;

д) часовете с чуждестранните специализанти;

5. осъществява техническата обработка и води протоколите на РС, АС и на научните журита за присъждане на образователна и научна степен „доктор”, научна степен „доктор на изкуствознанието” и за академични длъжности;

6. подготвя обявяването на конкурси за редовни докторантури и за академични длъжности и организира административната дейност във връзка с тях;

7. води цялостния отчет за обучението на редовните докторанти – изпълнение на индивидуалните планове, отчети на докторантите, отчети на научните ръководители, доклади на катедрите и факултетите за хода на обучението на докторантите;

8. подготвя дейността на специализантите, квалификациите и преквалификациите на българи и чужденци, както и необходимите документи за определяне на хорариума и план-сметките за обучението им, изготвя свидетелствата и съответните удостоверения;

9. осъществява връзката на НМА със СМУ по въпросите на методическото ръководство, участва в подготовката на конкурсните изпити за преподаватели в СМУ;

10. осъществява връзката и кореспонденцията на НМА с Министерството на образованието и науката и Министерството на културата по учебни и творчески въпроси и по законовите предпоставки;

11. извършва организация по приемане на чуждестранните студенти и специализанти и води документацията по тези въпроси между НМА и външните институти и организация (МВР и МОН, посолства, фондации и др.);

12. изготвя статистически справки по учебните въпроси;

13. обобщава направените от факултетите изменения и подготвя за печат справочника за кандидатстудентските изпити;

14. участва в организирането и провеждането на кандидатстудентските приемни изпити;

15. обобщава документацията, получава от МОН холограмните стикери за дипломите и ги разпределя по факултети;

16. води цялостната документация във връзка с проектите за научната и художественотворческа дейност на преподавателите;

17. обобщава и съгласува броя на студентите с регистъра към МОН.

(2) Факултетните секретари осъществяват следната дейност:

1. ежегодно записват студентите по курсове и следят положението им през учебната година;

2. изготвят уверения, академични справки и издават документи по утвърдените видове административни услуги;

3. организират изпитните сесии, подготвят изпитните протоколи и водят главните книги по факултети;

4. издават дипломи за завършена образователно-квалификационна степен;

5. подготвят документацията за получаване на стикери за дипломираните студенти.

5. подготвят сведенията за взетите часове от преподавателите и ги предават за обработка в съответните служби;

6. подготвят всички видове справки за студентите в НМА;

7. изчисляват успеха на студентите във връзка с получаването на стипендии и в други случаи, в които това е необходимо;

8. изготвят сведения за броя на изпитаните студенти от хоноруваните преподаватели;

9. събират документи за кандидатстудентските изпити и участват в провеждането им.

10. включват данните на студентите в регистъра на МОН.

Чл. 73. (1) Направление “Художественотворческа дейност (ХТД) организира, координира и контролира художественотворческите изяви на следните обслужващи звена:

1. Академичен симфоничен оркестър при НМА (АСО);

2. Студентски симфоничен оркестър;

3. Учебен музикален театър;

4. Студентски камерен оркестър;

5. Камерен хор.

(2) Основна функция на Направление “ХТД” е организирането на творческите планове, програми и изяви на студентите, свързани с учебния процес от ТКДФ, ИФ и ВФ, както и всичко необходимо за нормално протичане на занятията – декори, реквизит, гардероб, грим и др.

(3) Координира и осигурява синхрон на сценичната дейност при репетициите, представленията на студентите-актьори и сценичните работници.

(4) Осъществява контрол за присъствието и движението на творческия състав, рекламата и материално-техническото осигуряване.

(5) За дейностите на щатните състави АС утвърждава правилник.

Чл. 74. (1) Направление “Библиотека и фонотека” има следните функции:

1. спомага за обезпечаване на учебната, концертната и научно-изследователската дейност на НМА, като издирва, набавя, обработва, анализира и документира библиотечните, фонотечните и информационните материали, включващи ноти, музикална и друга литература, рефератни бюлетини, грамофонни плочи, аудио-касети, компактдискове, магнетофонии ленти и др.;

2. осигурява библиографско-информационно обслужване на преподавателския състав, докторантите, специализантите и студентите;

3. координира дейността си с ръководството на НМА в съответствие с нейните учебни, научни и концертни планове и програми.

(2) Направление “Библиотека и фонотека” извършва следните дейности:

1. организиране и комплектуване на библиотечните и фонотечните фондове;

2. обработване и каталогизиране, справочно-информационна и библиографска работа;

3. обслужване на читателите, озвучаване на лекциите по теоретичните и историческите дисциплини, осигуряване на поддръжка на творческото обзавеждане;

4. изграждане на компютризирана библиотечна система като част от националната автоматизирана библиотечно-информационна мрежа.

Чл. 74а. Центърът за продължаващо обучение е специализирано академично звено по смисъла на чл. 43 от ЗВО. Той има за цел да разшири и допълни основното тристепенно обучение, като предостави възможност на различни заинтересовани групи от хора и отделни лица да повишават професионалната си квалификация, както и да развиват знания и умения в област, в която желаят и която може да не е областта на тяхната професия.

Центърът предлага обучение по инструменти, пеене, дирижиране, композиция, както и по предварително обявени теоретични курсове. Организира също и провеждането на курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти от средните общообразователни училища, училищата по изкуства и музикалните училища (съгласно Закона за предучилищно и училищно образование и НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. на МОН).  

Центърът изпълнява следните функции:

1) организира, координира и контролира осъществяването на цялостната програма по специализираните индивидуални и групови занимания;

2) организира учебните занятия по дисциплини, преподаватели, корепетитори и текущото обезпечаване на обучението с учебни стаи и инструменти;

3) изготвя информацията за провежданите курсове (включително курсовете за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти) и осигурява електронния достъп до нея;

4) изготвя необходимата документация (договори между НМА и обучаваните лица, удостоверения за осъщественото продължаващо обучение – брой посетени учебни часове/семестри, репертоар, брой на присъдените квалификационни кредити за педагогическите специалисти).

Чл. 74а. Центърът за продължаващо обучение е специализирано академично звено по смисъла на чл. 43 от ЗВО. Той има за цел да разшири и допълни основното тристепенно обучение, като предостави възможност на различни заинтересовани групи от хора и отделни лица да повишават професионалната си квалификация, както и да развиват знания и умения в област, в която желаят и която може да не е областта на тяхната професия.

Центърът предлага обучение по инструменти, пеене, дирижиране, композиция, както и по предварително обявени теоретични курсове. Организира също и провеждането на курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти от средните общообразователни училища, училищата по изкуства и музикалните училища (съгласно Закона за предучилищно и училищно образование и НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. на МОН).  

Центърът изпълнява следните функции:

1) организира, координира и контролира осъществяването на цялостната програма по специализираните индивидуални и групови занимания;

2) организира учебните занятия по дисциплини, преподаватели, корепетитори и текущото обезпечаване на обучението с учебни стаи и инструменти;

3) изготвя информацията за провежданите курсове (включително курсовете за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти) и осигурява електронния достъп до нея;

4) изготвя необходимата документация (договори между НМА и обучаваните лица, удостоверения за осъщественото продължаващо обучение – брой посетени учебни часове/семестри, репертоар, брой на присъдените квалификационни кредити за педагогическите специалисти).

Чл. 75. Експерименталната лаборатория за звукови изкуства и технологии е звено, което обслужва учебно-научния процес в НМА в специалност “звуков и медиен дизайн“. Наред с това той рекламира творческия и изпълнителския потенциал на НМА и се грижи за създаването и осъвременяването на творческия й фонд.

Чл. 76.Направление „Стопанска, инвестиционна и социална дейност, обща администрация” има следните функции:

1. организира, координира и контролира ефективното експлоатиране, опазване и възстановяване на материално-техническата база на Академията – сграден фонд, машини, апаратура, музикални инструменти, обзавеждане;

2. разработва и организира изпълнението на инвестиционни и ремонтни програми и проекти съгласно ЗОП и ЗУТ и ги внася за одобрение в АС;

3. организира и контролира транспортното обслужване, абонаментното поддържане на сградния фонд и техническите системи в учебните сгради, студентските общежития и столове;

4. организира и координира управлението, стопанисването и експлоатацията на студентските общежития в бл. 22 и бл. 10 – Студентски град, съгласно утвърдения от АС “Правилник за ползване на студентските общежития и стол”, и студентския стол, в съответствие с “Наредба за ползване на студентските общежития и столове” приета с ПМС № 235 от 25.09.2008 г., ДВ бр. 86/03.10.2008 г.;

5. осигурява и контролира дейностите по охраната на труда, охранителната дейност и пропускателния режим и хигиената в НМА.

Чл. 77. “Информационно обслужване” е административно звено, което има следните функции:

1. организира и отговаря за нормалната работа на всички компютри, компютърни модули и периферия, както и на компютърната мрежа на НМА;

2. в съответствие със ЗОП осигурява програмни продукти (софтуер), разработването на нови такива, подходящата компютърна учебна литература и други помагала;

3. контролира необходимостта от компютри, компютърни модули, периферни устройства, консумативи за тях, както и целесъобразното разпределение на наличната техника;

4. следи за спазване забраната за достъп на всякакви външни лица, респ. деца, до компютърната техника на НМА, с оглед предотвратяването на загуба на ценни данни;

5. За информационното обслужване отговаря системен администратор, който единствен има право да инсталира компютърни програми в системата на НМА, както и да бъде уведомяван за инсталирането на програми от страна на оторизираните за това представители на фирмата-автор на съответната програма, или при възникнал софтуерен проблем, изискващ външна квалифицирана намеса.

Чл. 78. Звено “Международно сътрудничество и връзки с обществеността”:

(1) “Международно сътрудничество” осигурява цялостното документално обезпечаване на международните контакти на НМА, координацията на планираните съвместни дейности, преводите и съхранението на текущата международна кореспонденция, включително чрез електронна поща, ежегодното актуализиране на информацията за НМА в Интернет, изготвянето на споразумения и договори между НМА и сродни институции в чужбина в съответствие с решенията на РС, както и придвижването на цялата визова процедура, свързана с международните контакти.

За международното сътрудничество отговаря експерт, чието задължение е да бъде и официален координатор на всички проекти по линията на Европейската комисия по образованието, в които НМА участва.

(2) „Връзки с обществеността“ осъществява контактите в сферата на комуникациите – преса, радио, телевизия. Задача на тази служба е да се покажат творческите изяви и успехите на НМА, да се даде гласност на актуалните за нея въпроси, които вълнуват и обществеността. Активността на службата се основава на целенасочени,  планирани действия, утвърдени от РС и АС.

Чл. 79. Сектор “Административно и кадрово обслужване” осъществява следната дейност:

1. осигурява правилното водене и съхраняване на личните кадрови досиета на преподавателите и служителите;

2. съставя всички индивидуални трудови договори на служителите и работниците, промените в тях поради навършване на трудов стаж или изменение на образователен ценз, длъжност, обем на извършената работа, придобиване научна степен, също поради възникване на други допълнителни споразумения, както и поради заповеди за уволнение (прекъсване на трудово-правните отношения), като всичко съгласува с ректора;

3. разработва и представя за утвърждаване от АС и ректора щатното разписание за съответната година, съгласно ЗВО и указанията на МОН;

4. оказва методическа помощ за изчисляване на платения отпуск на служителите и работниците;

5. приема, разпределя и насочва входящо-изходящата кореспонденция и води общи и специални регистри;

6. извършва архивирането на документите и осигурява тяхното съхранение съгласно нормативните срокове и изисквания;

7. организира и осъществява деловодно, копирното и размножителното обслужване.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на този Правилник:

1. ”Академична общност” са членовете на академичния състав и работниците и служителите от основните и обслужващи звена по основно трудово правоотношение с НМА ”Проф. П. Владигеров”.

2. ”Научно-преподавателският състав” включва професорите, доцентите, асистентите, главните асистенти, старши преподавателите и преподавателите, които работят по трудово правоотношение с НМА ”Проф. П. Владигеров”.

§ 2 Неразделна част от настоящия Правилник са:

1. Системата за осигуряване и поддръжка качеството на обучението (СОПКО) – Приложение № 1

2. Правилник за атестиране на преподавателите – Приложение № 2

3. Правилник за учебната натовареност на преподавателите – Приложение №3

4. Правилник за регулиране на учебната заетост на преподавателите в НМА „Проф. Панчо Владигеров” при краткосрочни и дългосрочни отсъствия от учебни занятия – Приложение № 4

5. Правилник на НМА „Проф. Панчо Владигеров” за прилагане на Закона на Академичния състав в Република България – Приложение № 5

6. Правилник за повишаване на квалификацията в системата на висшето образование – Приложение № 6

7. Етичен Кодекс – Приложение № 7

8. Правилник за вътрешния ред на АСО – Приложение № 8

9. Правила за провеждане на изпитни процедури – Приложение № 9

10. Правила за организация и провеждане на подготвителни и кандидатстудентски курсове – Приложение № 10

11. Правила  за  прием  на  студенти  в  НМА „Проф. Панчо Владигеров” за придобиване на ОКС „Магистър” след ОКС „Бакалавър” – Приложение № 11

12. Правила за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити – Приложение № 12

13. Правилник на НМА „Проф. Панчо Владигеров” за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища – Приложение № 13

14. Система от показатели за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите от научната и художественотворческа дейност по проекти, субсидирани целево от МОН – Приложение № 14

15. Правила за изграждане и функциониране на СФУК – Приложение № 15

16. Счетоводна политика – Приложение № 16

17. Правилник за документооборота и счетоводните документи – Приложение № 17

18. Методика за наблюдение и оценка на риска и Таблица № 1 за определяне рисковете в дейността на НМА „Проф. Панчо Владигеров” – Приложение №18

19. Правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки – Приложение № 19

20. Правила за управление на имоти и вещи, държавна собственост – Приложение № 20

21. Правила за организация и финансиране на научната и художествено-творческа дейност – Приложение № 21

22. Правила за извършване на годишни инвентаризации на имуществото на НМА „Проф. Панчо Владигеров” – Приложение № 22

23. Вътрешни правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни – Приложение № 23

24. Колективен трудов договор – Приложение № 24

25. Правила за условията и реда на планиране, разпределение и разходване на средствата, отпуснати и включени в бюджета на НМА „Проф. Панчо Владигеров” за научната и художественотворческа дейност – Приложение №25

26. Правилник за ползване на библиотеката – Приложение № 26

27. Правилник за ползване на студентските общежития – Приложение № 27

28. Правилник за ползване на студентския стол – Приложение № 28

§ 3 Всички вътрешни правила и норми, установени със специални правилници, следва да бъдат приведени в съответствие с разпоредбите на ЗВО и с този Правилник и се актуализират след всяка промяна на ЗВО и други нормативни актове.

§ 4 Притежателите на диплома за старата научна степен „Кандидат на науките”  се  ползват  с  правата на образователната и научна степен „Доктор”, а притежателите на старата научна степен „Доктор” – с правата на научната степен „Доктор на науките”.

§ 5 Изпълнението на този Правилник се възлага на Академичния съвет на НМА „Проф. Панчо Владигеров”.

§ 6 Правилникът влиза в сила с приемането му от Общото събрание на НМА „Проф. Панчо Владигеров” на 23.05.2014  г. и отменя досегашния Правилник за устройството и дейността на НМА. Последна актуализация – 07.10.2021 г.