09.01.2024

09.01.2024 г.

09.01.2024 г. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.3, АЛ.1 ОТ ЗРАСРБ НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „ ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“, СОФИЯ  ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 8.3 […]
03.01.2024

Процедури за заемане на академични длъжности 2024

2024 Процедура за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в катедра „Класическо пеене“, Вокален факултет при Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в професи­онално направление 8.3. Музикално и […]
03.01.2024

2024

2024 Образователна и научна степен „ДОКТОР“ по „Музикознание и музикално изкуство“, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Музикотерапия/ Наталия Христова-Крачанова – редовен докторант към катедра […]
20.10.2023

Обяви за конкурси за докторанти 2023/2024

Обява за конкурси за докторанти – 2023/2024 20.10.2023 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, обявява конкурси за прием на редовни докторанти за учебната 2023/2024 […]
20.10.2023

20.10.2023 г.

20.10.2023 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално […]
08.02.2023

Процедури за заемане на академични длъжности 2023

2023 Процедура за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в катедра „Класическо пеене“ Вокален факултет при Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в професи­онално направление 8.3. Музикално и […]
16.01.2023

2023

2023 Образователна и научна степен „ДОКТОР“ по „Музикознание и музикално изкуство“, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Класическо пеене/ Джан Юен – редовен докторант към […]
03.01.2023

03.01.2023 г.

03.01.2023 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс в професионално направление 8.3. Музикално и танцово […]
21.10.2022

21.10.2022 г.

21.10.2022 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс в професионално направление 8.3. Музикално и танцово […]
14.10.2022

14.10.2022 г.

14.10.2022 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално […]
14.10.2022

Обяви за конкурси за докторанти 2022/2023

Обява за конкурси за докторанти – 2022/2023 14.10.2022 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, обявява конкурси за прием на редовни докторанти за учебната 2022/2023 […]
10.01.2022

Процедури за заемане на академични длъжности 2022

2022 Процедура за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в катедра „Теория на музиката“, Теоретико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в професи­онално направление […]
10.01.2022

2022

2022 Образователна и научна степен „ДОКТОР“ по „Музикознание и музикално изкуство“, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Фагот/ Сабина Йорданова – редовен докторант към катедра […]
04.01.2022

31.12.2021 г.

31.12.2021 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс в професионално направление 8.3. Музикално и танцово […]
29.10.2021

29.10.2021 г.

29.10.2021 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс в професионално направление 8.3. Музикално и танцово […]
28.09.2021

Обяви за конкурси за докторанти 2021/2022

Обява за конкурси за докторанти – 2021/2022 28.09.2021 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, обявява конкурси за прием на редовни докторанти за учебната 2021/2022 […]
28.09.2021

28.09.2021 г.

28.09.2021 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични  длъжности в професионално […]
08.07.2021

Процедури за заемане на академични длъжности 2021

2021 Процедура за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в катедра ,,Музикално-сценично изкуство“, Вокален факултет при Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово […]
08.07.2021

Обяви за конкурси за докторанти 2020/2021

Обява за конкурси за докторанти 2020 29.09.2020 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, обявява конкурси за прием на редовни докторанти за учебната 2020/2021 г. […]
08.07.2021

Процедури за заемане на академични длъжности 2020

2020 Процедура за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в катедра „Пиано“, Теоретико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в професи­онално направление 8.3. Музикално и […]