ПРОЕКТ: BG05M2OP001-2.016-0034-C01 – Модернизация на учебния процес в НМА “Проф. Панчо Владигеров” и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ Основна цел на проектното предложение

 

ПРОЕКТ: BG05M2OP001-2.016-0034-C01 – Модернизация на учебния процес в НМА “Проф. Панчо Владигеров” и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“

 

Основна цел на проектното предложение е модернизацията и дигитализацията на учебния процес в НМА “Проф. П.Владигеров” и АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев” за постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на пазара на труда. Това ще се осъществи чрез въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност в обучението на студентите по новите учебни програми, включително и чрез широко прилагане на цифрова трансформация на образованието.

 

В резултат на изпълнението на дейностите по проекта НМА “Проф. Панчо Владигеров” и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев ще постигнат:

 • Модернизация на учебните програми и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание;
 • Професионално развитие на преподавателите от партниращите ВУ и подобряването на езиковите им умения, както и уменията им за използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии;
 • Интернационализация на ВУ и по-добро позициониране в Европейското пространство за висше образование.

 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 1 979 188.20 ЛВ.,

 

ОТ КОИТО 1 682 309.97 ЛВ. ЕВРОПЕЙСКО И 296 878.23 ЛВ. НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ.

 

НАЧАЛО: 15.07.2021 Г.

 

КРАЙ: 31.12.2023 Г.

 1. Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с АМТИИ – Пловдив
 2. Разработване и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание
 3. Разработване на дигитално образователно съдържание
 4. Внедряване на дигитално образователно съдържание и електронни ресурси в образователния процес
 5. Закупуване на софтуер и ИКТ оборудване, необходими за разработване и въвеждане на дигитално образователно съдържание и програми в образователния процес
 6. Обучения на преподаватели в България
 7. Краткосрочни специализации в асоциираните партньори
 8. Изходяща мобилност на студенти, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени, в т.ч. мобилност за обучение и мобилност за научноизследователска дейност
 9. Мултиплициране на резултатите от проведените краткосрочни специализации чрез споделяне на преподаватели между българските висшите училища, участващи в проекта
 10. Кариерно ориентиране на студенти
 11. Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност

ОСНОВНА ЦЕЛ

Модернизацията и дигитализацията на учебния процес в НМА “Проф. П.Владигеров” и АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев” за постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на пазара на труда. Това ще се осъществи чрез въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност в обучението на студентите по новите учебни програми, включително и чрез широко прилагане на цифрова трансформация на образованието.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

vМодернизация на учебните програми и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание, както и използване на електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес;

vПрофесионалното развитие на преподавателите от партниращите академии и подобряването на езиковите им умения, както и уменията им за използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии.

vИнтернационализация на партниращите висши училища и по-добро позициониране в Европейското пространство за висше образование.

 • Разработени и въведени 2 съвместни магистърски програми;
 • Разработени и въведени 4 програми с дигитално образователно съдържание;
 • Проведени езикови обучения и обучения за дигитални умения на преподаватели;
 • Проведени обучения на студенти за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност;
 • Две кариерни борси и обща информационна мрежа на кариерните центрове на НМА и АМТИИ;
 • Мобилност за студенти и преподаватели;
 • Споделяне на преподаватели  между партниращите ВУ;
 • Хардуерно и софтуерно обезпечаване на дейностите по проекта.
 1. ОБУЧЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ

 

Курсове

 

 • „Предприемачество“
 • „Презентационни умения“
 • „Дигитални умения и креативност“

Учебна програма предприемачески умения

Учебен график дигитални умения и креативност

Курсовете се провеждат присъствено и онлайн. Всеки курс носи 2 кредита, които се признават в учебния план на студентите.

 

За контакт – д-р Мариян Георгиев и Студентски съвет на НМА

 

 

 

 1. МОБИЛНОСТ

 

Мобилността по проекта се осъществява в 3 европейски висши училища:

– mdw – Виена  https://www.mdw.ac.at/

– KUG – Грац  https://www.kug.ac.at/

– Кралска консерватория – Хага  https://www.koncon.nl/

 

Мобилността е тримесечна, а периодите са два:

– средата на март – средата на юни 2023

– октомври – декември 2023

 

ВАЖНО! В момента за първия период все още сформираме група за Виена. Може да има още няколко студенти, но трябва да заявят участие до 15 февруари.

 

За втория период, октомври-декември, също трябва да се направят заявки отсега.

 

ВАЖНО! Кандидатстването за октомври – декември за Хага става до 28 февруари, така че е необходимо веднага да заявите желание и да подготвите необходимите документи и запис. Кандидатства се по процедурата за Еразъм, независимо че мобилността е по проект. Копирам текста от писмото от Хага с линкове за документи, кандидатстване и информация за специалности.

Applications for Erasmus+ mobility for academic year 2023/2024 are open from 1 January 2023 until 1 March 2023. Applications can be submitted via EASY:https://aec.dreamapply.com/ . We have a strict deadline, which means applications need to be submitted by 28 February 2023 00.00 hrs CET at the latest. The deadline of 1 March 2023 applies to all terms (fall/winter, spring/summer and academic year).

 

Please note that we can only accept applications that are send in via EASY before 1 March 2023 and that are nominated by the home institution. The home institution will receive a notification from EASY to nominate a student once the student has submitted the application in EASY.

 

On our website, you can find what documents are needed for your application: https://www.koncon.nl/international/exchange-incoming-students/pre-departure#content

 

More detailed entry requirements for each programme can be found over here: https://www.koncon.nl/en/programmes . The repertoire mentioned over there is for your inspiration (not mandatory). Students should choose the repertoire that reflects their level best. There is no time limit for video recordings. In general, a video of around 20 minutes is sufficient.

 

Erasmus students follow the regular curriculum. Students can create a studyplan with our curriculum handbooks. All our curriculum handbooks can be found via this link: https://www.koncon.nl/en/programmes

 

For more information, please have a look at our website: https://www.koncon.nl/international/exchange-incoming-students .

 

За контакт по всички въпроси за мобилността – проф. д-р Кремена Ангелова, 0885001109 

 1. ОБУЧЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ

 

 

Курсове

 

 • Английски език (различни нива)
 • Специализиран английски за академични цели
 • „Работа с платформи за електронно обучение“
 • „Разработване на интерактивни мултимедийни ресурси“
 • „Работа с ИКТ устройства за създаване и внедряване на ДОС и електронни ресурси“

 

Курсовете се провеждат присъствено и онлайн.

Учебен график специализиран

01 Учебен график група 1 – В1

01 Учебен график група 1 – А2

За график и контакт – д-р Мариян Георгиев

„Разработване на интерактивни мултимедийни ресурси“ – група 1 – Учебна програма и график гр.1

„Разработване на интерактивни мултимедийни ресурси“ – група 2 –  Учебна програма и график гр.2

 

 

 

 1. МОБИЛНОСТ

 

Мобилността по проекта се осъществява в 3 европейски висши училища:

– mdw – Виена  https://www.mdw.ac.at/

– KUG – Грац  https://www.kug.ac.at/

– Кралска консерватория – Хага  https://www.koncon.nl/

 

Мобилността за преподаватели е с продължителност 2 седмици. Има и 4 едномесечни специализации за млади преподаватели. Периодите са два:

– април – юни 2023

– октомври – ноември 2023

 

Субсидията при двуседмична специализация е 4380 лева + пътни

 

Моля да заявите период и училище.

 

За контакт по всички въпроси за мобилността – проф. д-р Кремена Ангелова, 0885001109

Проф. д-р КРЕМЕНА АНГЕЛОВА – ръководител

Д-р МАРИЯН ГЕОРГИЕВ – координатор

СОНЯ ХАНДЖИЕВА – счетоводител

Проф. д-р САВА ДИМИТРОВ – координатор учебни програми за НМА

Проф. д-р ТОНИ ШЕКЕРДЖИЕВА-НОВАК – координатор учебни програми за АМТИИ

Доц. д-р ВЕЛИСЛАВА КАРАГЕНОВА – координатор обучения в България за АМТИИ

ЛИЛИЯ ЦЕКОВА – технически сътрудник АМТИИ

ПОЛЯ ВЕЛКОВА – технически сътрудник НМА