Програма ЕРАЗЪМ + в НМА

Програма ЕРАЗЪМ + в НМА

Още в периода 1999-2000г., когато НМА започна да работи по проекти на ФАР и в частност по ЕРАЗЪМ, пред институцията бяха поставени основните синхронизационни задачи, определени в Болонската декларация. Успоредно с обновяващото се българско законодателство в тази област, НМА възприе и осъществи главните изисквания, анонсирани в Декларацията. Тъй като през цялата история на своето съществуване Академията е имала престижа на високо качество на обучение, международно признание и успешна реализация на голяма част от своите възпитаници, както и добра информираност за образователните процеси и практики в Европа, прилагането на директивите от Болоня беше извършено поетапно. Първоначално бяха придвижени напред двустепенната форма на обучение – Бакалавър-Магистър, и следдипломната-Доктор, в съответствие с европейските изисквания за хорариум и качество.

Заедно с това бе увеличена мобилността на преподавателските и студентски кадри посредством двустранни договори с висши институти в чужбина, финансирани в рамките на ЕРАЗЪМ в периода 1999-2003. Това допринесе за още по-голямо отваряне на нашата академична среда към европейската култура.

Въвеждането на Кредитната система /ESTC/ през 2006г. бе ключов момент в интегрирането на НМА в европейското образование, като основен измерител на принципите, залегнали в учебните програми и тяхната адекватност към висшето музикално образование в Европа. Съществува готовност и за предоставяне на Европейско дипломно приложение в съответствие с изискванията на ЕС.

На базата на консенсус за подновяване на кандидатурата на НМА за участие в програма ЕРАЗЪМ, бяха подадени необходимите документи в Брюксел през ноември 2008г. През март 2009г. беше получено потвърждение за нашето успешно присъединяване към голямото семейство на Висшите училища и Академии, ползващи се от привилегиите, които програмата предоставя.

В изминалите години, от 2009 до 2019 г. нашата задача бе да сключим двустранни договори със сродни ВУЗ в цяла Европа, с които да бъде осъществен обмен на преподаватели и студенти – с цел да се разшири кръгозора и академичния им опит, да се споделят успешни практики, да се популяризира нашата музикално-педагогическа школа.

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ В НМА – НОВА ХАРТА ЗА ЦЕЛИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

В края на 2013г., на базата на успешната ни кандидатура на към Европейската Комисия за участие в програмен период 2014-2020г. по програма „ЕРАЗЪМ+“ на ЕС, НМА“П.Владигеров“ беше удостоена с Харта „ЕРАЗЪМ+“ за целия програмен период.

Желаещите да участват могат да се запознаят с новите условия за кандидатстване и практики в сектор „Международно сътрудничество – Програма ЕРАЗЪМ+“, на информационните табла на програмата, както и в Офис ЕРАЗЪМ+ /Ректорат, 1.ет. ст.№ 16/, тел.02/4409783