ПРОВЕДЕНА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0034-C01 “МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В НМА “ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” И АМТИИ „ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ“