Система на висшето образование в България

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ИЗСКВАНИЯ

КЪМ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ГРАЖДАНИ, КАНДИДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

В НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

            Системата на висшето образование организира обучение след завършено средно образование и се състои от следните степени:

• ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР” – с минимален срок на подготовка по учебен план 4 години

• ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР” – с минимален срок за подготовка 5 години след средно образование или не по-малко от една година след степента “БАКАЛАВЪР”.

• ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР”– с минимален срок на подготовка 3 години след придобита степен “МАГИСТЪР”.

       Лицата, завършили висше образование, субсидирано от държавата, и придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ с 5-годишен срок на обучение, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-квалификационна степен.

Чуждестранни граждани могат да кандидатстват:

 • в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;
 • съгласно актове на Министерския съвет на Република България;
 • срещу заплащане на обучението. 

Чуждестранни граждани могат да кандидатстват за обучение:

 • в бакалавърски и магистърски програми за пълен срок на обучение;
 • обучение по български език една академична година (езикова и специализирана подготовка);
 • следдипломни специализации (от 1 семестър  до 4 семестъра);
 • докторантура  (PhD).

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • за бакалавърски програми – кандидатите трябва да имат завършено средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;
 • за магистърски програми – кандидатите трябва да имат завършено висше образование (минимум степен бакалавър със среден успех минимум „добър” за платено обучение);
 • за специализации – завършено висше образование;
 • за докторантура – висше образование (магистър).

За бакалавърски и магистърски програми кандидатите трябва да владеят български език или да преминат обучение по български език (езикова и специализирана подготовка) една учебна година.

Кандидатите по междуправителствени спогодби подават документи в Министерството на образованието и науката чрез компетентните институции в страна, от която кандидатстват. Кандидат-студентите се приемат при условията и по реда, определен в междуправителствените спогодби, след съгласуване с НМА.

Кандидатите от българска народност, желаещи да се обучават съгласно актове на Министерския съвет на Република България, подават документи в Министерството на образованието, младежта и науката на Република България. Приемат се при условията и по реда, определени в съответния акт на МС и след успешно полагане на специализираните изпити в НМА.

Кандидатите за обучение срещу заплащане подават документите си в НМА. След одобряване на кандидатурата Академията изпраща документите за съгласуване в Министерството на образованието, младежта и науката. МОН издава Удостоверение за получаване на виза за обучение.

Кандидатите с двойно гражданство, едно от които българско, подават документите си в НМА.

Чуждестранни граждани могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани, ако:

1.      имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;

2.      имат статут на бежанци;

3.      са от българска народност, удостоверена по реда на ПМС № 103 от 1993 г. Или ПМС №228 за осъществяване на образователната дейност сред българите в чужбина;

4.     са граждани на държава-членка на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство.

Кандидатите за обучение при условията и по реда за приемане на българските граждани, вкл. кандидатите по т. 3 и т. 4, се приемат в рамките на ежегодно утвърждавания от Министерския съвет брой студенти.

Кандидатстващите при условията и по реда за приемане на българските граждани по т.1 ,2 и 4, подават документите си и се явяват на приемни изпити в определените за българските граждани срокове. Кандидатите от българска народност подават документи в срокове, определени от МОН и се явяват на специализирани изпити в НМА през месец септември в годината на кандидатстване.

В момента на подаване на документите дипломите на кандидатите трябва да са преминали процедурата по признаване от българското Министерство на образованието и науката. Кандидатите представят дипломата и Удостоверение за признаване, издадено от МОН. 

Срокове за кандидатстване

Кандидатите за обучение в НМА срещу заплащане подават документите си в Академията  лично или чрез упълномощен представител, както следва

 • след средно образование  от 1 септември до 20 септември;
 • за магистърски програми за  притежаващите  степен  “бакалавър”  или  “магистър”  от 1 септември до 3 септември или до 20 януари;
 • за специализации – преди началото на зимния или летния семестър.

В момента на подаване на документите дипломите на кандидатите трябва да са преминали процедурата по признаване от българското Министерство на образованието, младежта и науката. Кандидатите представят дипломата и Удостоверение за признаване, издадено от МОМН.

Визи за обучение

Одобрените кандидати подават документи за получаване на виза за обучение в българска дипломатическа мисия в страната, чийто граждани са.

Приетите за задочно обучение получават, след записване в НМА, удостоверение и подават документи в българската дипломатическа мисия в страната, чийто граждани са, за получаване на многократна виза за целите на обучението.

Виза за обучение не е необходима на:

 • гражданите на страни-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство;
 • постоянно пребиваващите в Република България чужденци, които са кандидатствали и са приети при условията и по реда за българските граждани;
 • кандидати с двойно гражданство, едно от които българско;