Подготвителен курс ‐ езикова и специализирана подготовка

В Национална музикална академия се провежда езикова и специализирана подготовка ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ в подготвителен курс, в който се изучава в рамките на една учебна година:

за Теоретико-композиторски и диригентски факултет:

–          Български език, Солфеж и теория на музикалните елементи, Пиано

за Инструментален факултет:

–         Български език,  Солфеж и теория на музикалните елементи, и специален предмет – Пиано, Цигулка, Класическа китара, Виола, Виолончело, Контрабас,  Флейта, Обой, Кларнет, Фагот, Валдхорна, Тромпет, Тромбон, Ударни инструменти

за Вокален факултет:

–         Български език,  Солфеж и теория на музикалните елементи, и специален предмет – Класическо пеене, Актьорско майсторство, Поп и джаз пеене и Актьорско майсторство или вид инструмент

Подготвителният курс завършва с изпити по всички изучавани дисциплини, изпитът по Български език е писмен и устен.

Годишна такса за обучение – 3200 евро.

Документи  за прием в подготвителен курс се подават до 20 септември в годината на кандидатстване – за кандидати за ОКС бакалавър

Документи  за прием в подготвителен курс се подават до 03 септември в годината на кандидатстване – за кандидати за ОКС магистър и докторанти

1. молба, съдържаща кратки автобиографични данни и специалност, в която кандидатът желае да се обучава;

2. копие от документа за завършено средно образование и от приложението с оценките /оценка по музика/ или копие от документа за висше образование – за образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър, приложението с оценките и академична справка. Кандидатите с висше образование трябва да са преминали процедурата по признаване на висше образование, придобито в чужда държава;

3. документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование – за кандидатите за първи курс;

4. удостоверение, издадено от Регионалното управление на образованието – София, за признато средно образование, придобито в чужда държава, за кандидатите за първи курс;

5. медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;

6. четири снимки.

Документите по точка 2, 3 и 5 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи. Документите трябва да бъдат в един екземпляр с оригинални заверки и две копия.