Подготвителен курс ‐ езикова и специализирана подготовка

В Национална музикална академия се провежда езикова и специализирана подготовка ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ в подготвителен курс, в който се изучава в рамките на една учебна година:

за Теоретико-композиторски и диригентски факултет:

–          Български език, Солфеж и теория на музикалните елементи, Пиано

за Инструментален факултет:

–         Български език,  Солфеж и теория на музикалните елементи, и специален предмет – Пиано, Цигулка, Класическа китара, Виола, Виолончело, Контрабас,  Флейта, Обой, Кларнет, Фагот, Валдхорна, Тромпет, Тромбон, Ударни инструменти

за Вокален факултет:

–         Български език,  Солфеж и теория на музикалните елементи, и специален предмет – Класическо пеене, Актьорско майсторство, Поп и джаз пеене и Актьорско майсторство или вид инструмент, Вокална методика /за кандидат-докторантите/

Подготвителният курс завършва с изпити по всички изучавани дисциплини, изпитите по Български език са писмен и устен:

– за степен бакалавър и за магистърска степен минималната успешна оценка за всеки един от изпитите е добър 4,00, включително и за всеки един от изпитите по български език – писмен и устен.

– За ОНС доктор минималната успешна оценка на всеки един от изпитите е мн. добър 4,50, включително е за всеки един от изпитите по български език – писмен и устен.

 

Годишна такса за обучение – 4000 евро.

Документи  за прием в подготвителен курс се подават от 01 до 20 септември в годината на кандидатстване – за кандидати за ОКС бакалавър

Документи  за прием в подготвителен курс се подават от 01 до 03 септември в годината на кандидатстване – за кандидати за ОКС магистър

Документи  за прием в подготвителен курс се подават от 01 до 30 септември в годината на кандидатстване – за кандидати за ОНС доктор

1. Заявление за прием в подготвителен курс:

бланка на заявление за прием в подготвителен курс след средно образование;

бланка на заявление за прием в подготвителен курс след висше образование.

2. копие от документа за завършено средно образование и от приложението с оценките /оценка по музика/ или копие от документа за висше образование – за образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър, приложението с оценките и академична справка. Кандидатите с висше образование трябва да са преминали процедурата по признаване на висше образование, придобито в чужда държава;

3. документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование – за кандидатите за първи курс;

4. удостоверение, издадено от Регионалното управление на образованието – София /Ул. Антим I“ № 17/, за признато средно образование, придобито в чужда държава, за кандидатите за първи курс и за магистър;

5. медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства – само за кандидатите за докторанти;

6. четири снимки.

Документите по точка 2, 3 и 5 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи. Документите трябва да бъдат в един екземпляр с оригинални заверки и две копия. Всички документи трябва да бъдат сканирани цветно и качени на диск или флаш памет. Всеки документ е един файл. Името на файла е името на документа. Сканираните файлове трябва да са в PDF, само снимката в JPEG. Освен документите на хартия се подават и сканираните на диск или флаш памет.