Кандидат-студенти от ЕС

Информация за кандидат-студенти, граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Кандидат-студентите, граждани на Европейския съюз, кандидатстват при условията и реда, определени за българските граждани. След подаване на необходимите документи в посочените по-долу срокове, кандидат-студентите се явяват на приемни изпити, които са определени за българските граждани /справка – Справочник на НМА за съответната учебна година.

        І. Необходими  документи за кандидатстване:

1. Заявление до ректора, съдържащо кратки биографични данни и желана специалност:

бланка на заявление за допускане до изпит по български език за чужденци;

бланка на заявление за прием в подготвителен курс след средно образование;

бланка на заявление за прием в подготвителен курс след висше образование.

2. Копие на документа за завършено средно образование и копие на приложението с оценките, в което е задължително да е вписана ОЦЕНКА ПО МУЗИКАЛНА ДИСЦИПЛИНА – за кандидатите за първи или подготвителен курс. За кандидатите за степен МАГИСТЪР или за следдипломна специализация – копие на дипломата за средно образование и на дипломата за висше образование – степен бакалавър или магистър и приложението с оценките, среден успех от дипломата не по-малко от „добър“ /за платено обучение/, академична справка.

3. За кандидат-студентите за първи или подготвителен курс – документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.

4. Удостоверение за признато средно образование, придобито в чужда държава, издадено от Регионалното управление на образованието – София – за кандидатите за първи, за подготвителен курс и за степен магистър /документите, необходими за издаването на това удостоверение, се подават от кандидата в Регионалното управление на образованието – София, ул. „Антим І“ № 17, след издаване  на удостоверението, то се представя в Национална музикална академия. За обучение в магистратура или за следдипломна специализация – документи за признаване на висше образование, придобито в чужда държава се подават в Национална музикална академия. Признаване на висше образование.

5. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище на Република България.

6. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване – САМО ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДОКТОРАНТУРА /със или без подготвителен курс/.

7. Две снимки.

8. Ако документите не се подават лично то кандидата, а от друго лице, е необходимо пълномощно, което трябва да бъде преведено на български език.

9. Декларация за информираност относно обработването на личните данни.

10.Декларация за обработка на личните относно проверката на дипломата

 

Документите по точка 2, 3 и 6 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи. Документите трябва да бъдат – в един екземпляр с оригинален апостил, заверки и подписи, и едно копие на заверените и преведени документи.

             Чуждите документи трябва да са удостоверени (заверени) с „апостил“ или от Министерството на външните работи на издаващата държава, след което – легализирани от българските дипломатически и консулски представителства в тази държава или акредитирани за нея. Когато няма легализация от българското представителство в издаващата държава, такава легализация трябва да направи дипломатическото представителство на издаващата държава, акредитирано за България.

Документите, произхождащи от държави-страни по Хагската конвенция и снабдени с „апостил“, няма да се легализират от българското дипломатическо или консулско представителство в съответната държава или акредитирани за нея. Те ще се признават от българските органи, когато върху тях или в приложение към тях има поставен в оригинална форма „апостил“. В случай че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с „апостил“, за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата досегашна процедура – да са заверени от Министерството на външните работи на издаващата държава, след което – легализирани от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава или акредитирани за нея.

         ІІ Български език:  за тези, които нямат документ, посочен по-горе в точка 5:

1. Кандидат-студентите, които са преминали езикова и специализирана подготовка в подготвителен курс към Национална музикална академия, или владеят български език, трябва да положат писмен и устен изпит по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. До конкурсни изпити се допускат само тези, които са издържали успешно изпитите по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Кандидат-студентските изпити се провеждат на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК!

       2. Кандидат-студентите, които не владеят български език, могат да преминат подготвителен курс – езикова и специализирана подготовка, в рамките на една учебна година. Курсът завършва с изпити по всички изучавани дисциплини, след което се полагат приемни изпити, по програма и график, определени за българските граждани. За кандидатстване в подготвителен курс се подават изброените по-горе документи. 

      3. Тези, които владеят български език, но нямат документ за това, се явяват на изпит по български език – писмен и устен.

Минималната оценка за успешно положени изпити по български език е добър 4,00 на всеки един от изпитите по отделно – писмен и устен за кандидатстване за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.

 

Важно за кандидатите за първи курс без подготвителен – подават документи по описания по-горе начин до 20 май 2024 г. Кандидатите, чиито документи бъдат одобрени, ще бъдат допуснати до изпити по български език – писмен и устен на 23 май от 10 часа. След успешно полагане на изпитите по български език ще бъдат допуснати до специализираните изпити, които ще се проведат по утвърден график.

      ІІІ Срокове за подаване на документите:

  1.  За подготвителен курс – от 1 септември до 20 септември.
  2.  За първи курс – датите се посочват в кандидатстудентския справочник на НМА.
  3.  За образователно-квалификационна степен „магистър“ след „бакалавър“ – датите и изпитните програми са публикувани в кандидатмагистърския справчник за съответната учебна година. За процедурата по признаване на висше образование придобито в чужда държава документи се подават – до 25 юни в годината на кандидатстване и заплащане на такса от 300 лева, след този срок – от 1 до 03 септември /в работни дни/ и заплащане на такса от 450 лева за извършване на бърза услуга за проверка на документите.

      ІV Продължителност на обучението:

–         Подготвителен курс – една учебна година;

–         За степен бакалавър – четири учебни години;

–         За степен магистър след придобита степен бакалавър – една учебна година при обучение по същата специалност; две учебни години при обучение по специалност, различна от придобитата в дипломата за бакалавър;

–         За следдипломна специализация – една или две години.