Кандидат-студенти извън ЕС

Информация за кандидат-студенти, граждани на държави, извън Европейския съюз за обучение в:

–         подготвителен курс,

–         първи курс за образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР или МАГИСТЪР след средно образование,

–         за степен МАГИСТЪР след придобита степен бакалавър или  магистър,

–         за кандидат-докторанти

 

        І. Необходими  документи за кандидатстване:

1. Заявление до ректора, съдържащо кратки биографични данни и желана специалност:

бланка на заявление за допускане до изпит по български език за чужденци;

бланка на заявление за прием в подготвителен курс след средно образование;

бланка на заявление за прием в подготвителен курс след висше образование.

 1. За кандидатите за първи или подготвителен курс – копие на документа за завършено средно образование и копие на приложението с оценките, в което е задължително да е вписана ОЦЕНКА ПО МУЗИКАЛНА ДИСЦИПЛИНА, която не може да бъде по-ниска от 62 на сто от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование.

За кандидатите за степен МАГИСТЪР + подготвителен курс – копие на дипломата за средно образование и копие на дипломата за висше образование – степен бакалавър или магистър и приложението с оценките, среден успех от дипломата не по-малко от „добър“, академична справка.

За кандидатите за ДОКТОРАНТУРА + подготвителен курс – копия на дипломите за висше образование – степен бакалавър и степен магистър и приложенията с оценките.

 1. За кандидат-студентите за първи курс с или без подготвителен курс – документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.
 2. Удостоверение за признато средно образование, придобито в чужда държава, издадено от Регионалното управление на образованието – София – за кандидатите за първи курс, подготвителен курс и за степен магистър след бакалавър. Документите, необходими за издаване на това удостоверение, се подават от кандидата в Регионалното управление на образованието – София, ул. „Антим І“ № 17, след издаване  на удостоверението, то се представя в Национална музикална академия, заедно с останалите документи.

За обучение в магистратура, докторантура или следдипломно обучение – документи за признаване на висше образование, придобито в чужда държава се подават в Национална музикална академия. Признаване на висше образование.

 1. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище на Република България.
 2. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване – САМО ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДОКТОРАНТУРА.
 3. Две снимки.
 4. Ако документите не се подават лично то кандидата, а от друго лице, е необходимо пълномощно, което трябва да бъде преведено на български език.
 5.  Декларация за информираност относно обработването на личните данни.   
 6. Декларация за обработка на личните данни относно проверката на дипломата
 7. Копие на паспорта.
 8. Документите на всички кандидати се подават на хартиен и електронен носител (CD, Flash памет) като на електронния носител трябва да са сканирани цветно с резолюция 200 dpi и всеки документ трябва да е на отделен файл и да носи името на документа.

 

Документите по точка 2, 3 и 6 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи. Документите трябва да бъдат  на хартиен носител в един екземпляр с оригинален апостил/легализация, заверки и подписи, едно копие на легализираните, заверените и преведени документи, както и на  електронен носител (CD, Flash памет) като на електронния носител трябва да са сканирани цветно с резолюция 200 dpi и всеки документ трябва да е на отделен файл с оригиналните печати и заверки; името на файла трябва да е името на документа. Всички документи се сканират в PDF, само СНИМКАТА на кандидата трябва да е в JPEG. Всички сканирани файлове да са до 20 МВ.

            Чуждите документи трябва да са удостоверени (заверени) с „апостил“ или от Министерството на външните работи на издаващата държава, след което – легализирани от българските дипломатически и консулски представителства в тази държава или акредитирани за нея. Когато няма легализация от българското представителство в издаващата държава, такава легализация трябва да направи дипломатическото представителство на издаващата държава, акредитирано за България.

Документите, произхождащи от държави-страни по Хагската конвенция и снабдени с „апостил“, няма да се легализират от българското дипломатическо или консулско представителство в съответната държава или акредитирани за нея. Те ще се признават от българските органи, когато върху тях или в приложение към тях има поставен в оригинална форма „апостил“. В случай че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с „апостил“, за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата досегашна процедура – да са заверени от Министерството на външните работи на издаващата държава, след което – легализирани от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава или акредитирани за нея.

     ІІ Български език: за тези, които нямат документ, посочен в точка 5:

 1. Кандидатите, които са преминали езикова и специализирана подготовка в подготвителен курс към Национална музикална академия, или владеят български език, трябва да положат писмен и устен изпит по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. До конкурсни изпити се допускат само тези, които са издържали успешно изпитите по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.
 2.   Кандидатите, които не владеят български език, могат да преминат подготвителен курс – езикова /български език/ и специализирана подготовка, в рамките на една учебна година. Курсът завършва с изпити по всички изучавани дисциплини. За кандидатстване в подготвителен курс се подават изброените по-горе документи.
 3. Тези, които владеят български език, но нямат документ за това, се явяват на изпити по български език – писмен и устен.

 

      ІІІ Срокове за подаване на документите:

 1.  За първи курс + подготвителен курс – до 25 юни, след това от 1 септември до 20 септември /в работни дни/. Подготвителният курс стартира през м. октомври и приключва през май-юни.
 2.  За образователно-квалификационна степен магистър + подготвителен курс – за процедурата по признаване на висше образование придобито в чужда държава документи се подават – до 25 юни в годината на кандидатстване и заплащане на такса от 300 лева, след този срок – от 01 до 03 септември /в работни дни/ и заплащане на такса от 450 лева за извършване на бърза услуга за проверка на документите. Подготвителният курс стартира през м. октомври и приключва през май-юни, по изключение – през юли /при по-късно стартиране/.
 3. За ОНС доктор + подготвителен курс – за процедурата по признаване на висше образование придобито в чужда държава документи се подават – до 25 юни, след този срок – от 01 до 30 септември /в работни дни/ в годината на кандидатстване. Обучението в подготвителен курс стартира през м. февруари /от втория семестър на съответната учебна година/ и приключва през м. януари следващата година.

При подготвителен курс – изпитите се провеждат след приключване на подготвителния курс.

Важно за кандидатите за първи курс без подготвителен – подават документи по описания по-горе начин до 20 май 2024 г. Кандидатите, чиито документи бъдат одобрени, ще бъдат допуснати до изпити по български език – писмен и устен на 23 май от 10 часа. След успешно полагане на изпитите по български език ще бъдат допуснати до специализираните изпити, които ще се проведат по утвърден график.

При директно кандидатстване за съответната степен – приемните изпити се провеждат след представяне в срок на пълния комплект от документи, посочени по-горе и по утвърден график.

След подаването на документите в НМА, по служебен път те се изпращат в Министерството на образованието и науката на Република България за издаване на удостоверение за виза D.

        ІV ГОДИШНИ такси за обучение за новоприети:

 

–         За подготвителен курс – 4000 евро

–         За първи курс за степен БАКАЛАВЪР – 5000 евро

–         За магистратура – 7000 евро

–         За докторантура – 8000 евро

  V Продължителност на обучението:

–         Подготвителен курс – една учебна година;

–         За степен бакалавър – четири учебни години;

–         За степен магистър след средно образование – пет учебни години;

–         За степен магистър след придобита степен бакалавър – една учебна година при обучение по същата специалност; две учебни години при обучение по специалност, различна от придобитата в дипломата за бакалавър;

 

Подготвителният курс завършва с приемни изпити:

– За прием в първи курс за степен бакалавър и за прием в магистърска степен минималната успешна оценка за всеки един от изпитите е добър 4,00, включително и за всеки един от изпитите по български език – писмен и устен по отделно.

– За прием в степен бакалавър – оценяването на изпита по Солфеж и теория на музикалните елементи е с “да” или “не”. Балът на кандидат-студентите, получили оценка “не”, се намалява с една единица. Кандидат-студенти, които не формират минимален бал, не се класират за прием.

– За прием за обучение в ОНС доктор минималната успешна оценка на всеки един от изпитите е мн. добър 4,50, включително е за всеки един от изпитите по български език – писмен и устен по отделно.