Следдипломно обучение

Следдипломното обучение и повишаването на квалификацията в НМА се провежда с наличния научно-преподавателски състав на Академията. При необходимост се привличат и други преподаватели.

Обучението в различните видове и форми на следдипломна квалификация се осъществяват чрез заявка, в зависимост от нуждата от допълнителни знания и умения, по всички специалности в НМА. Съгласно чл.43 от Закона за висше образование това обучение не е основание за придобиване на нова специалност или образователна степен.

Продължителността на обучението се определя от първоначалното образование и квалификация и може да бъде от един семестър до две години.

Издръжката на следдипломното обучение е за сметка на възложителя  /специализанта/.

Размерът на таксите за специализации и преквалификации се определя ежегодно от Академичния съвет на НМА.

Следдипломното обучение завършва с полагане на годишни изпити по всички изучавани дисциплини и с държавен изпит.

Курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти от средните общообразователни училища, училищата по изкуства и музикалните училища.

Програма за обучение за повишаване квалификацията на преподаватели по клавирен съпровод и корепетитори в музикални училища и училища по изкуствата

Курсове на доц. д-р Николай Градев „Хармония. Практически курс“ и на проф. д-р Ангелина Петрова „Музикално-слуховата подготовка на учителя по музика“.

Заявление за квалификационен курс за учители

Курс за повишаване квалификацията на преподаватели по клавирен съпровод и корепетитори в музикални училища и училища по изкуствата – 12 май 2018 година

В Национална музикална академия се провежда следдипломно обучение, съгласно Закона за висшето образование и Правилника на НМА, което е свързано с повишаване квалификацията на специалисти.

     Обучението за повишаване на квалификацията не е основание за придобиване на образователна степен или специалност. Специализант е този, който повишава квалификацията си по специализиран учебен план, без да придобива по-висока образователна степен или нова специалност. 

Следдипломното обучение дава възможност за повишаване на притежаваната квалификация или придобиване на нова квалификация, както и актуализиране на професионалните знания и умения, а на успешно завършилите се издава свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за преминат курс на обучение.

Следдипломното обучение сe провежда под формата на специализации и преквалификации, в зависимост от специалността на кандидата.

Специализации – организират се с цел повишаване на ква­ли­фи­ка­ци­ята на специалисти, разширяването и задълбочаването на подготовката им в определена творческо-професионална или научна област.

Специализантите не придобиват по-висока образователна степен. След завършване на курса на обучение и полагане на изпитите, те получават съответен сертификат /Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за преминат курс на обучение./

Специализациите могат да бъдат с продължителност от един семестър до четири семестъра. Обучението се осъществява по индивидуален учебен план.

Специализантите заплащат такса за обучението си, утвърдена от АС.

        Документи за кандидатстване и записване:

1. Заявление /молба/ до Ректора.

2. Копие на дипломата.

3. Удостоверение от съответната факултетна канцелария за редовните студенти.

4. Удостоверение от съответната факултетна канцелария за завършилите семестриално.

5. За завършилите преди 1995 г. – Удостоверение за придобита образователно-квалификационна степен.

6. Две снимки.

 

ПРАВИЛНИК

Срокове за кандидатстване и място на подаване на документите:

Обучението може да започне както от зимния, така и от летния семестър на съответната учебна година. Документи за кандидатстване за специализации се подават в Учебен отдел.

Следдипломното обучение за преквалификация се провежда по специалност, различна от специалността на кандидата от дипломата му за висше образование.

Кандидатите за преквалификация се явяват на приемен изпит. Програми за тези изпити се съставят от катедрата по съответната специалност. Същата излъчва и изпитна комисия, съставена най-малко от трима членове. За резултата от проведения изпит се съставя протокол, в който се вписва оценката и мнението на комисията. Протоколът се подписва от всички членове на комисията. Преквалификацията завършва с полагане на изпити по всички дисциплини, включени в учебния план и държавен изпит. Успешно завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация.

Документи за кандидатстване:

–   Заявление до Ректора;

–   Копие от дипломата за висше образование;

–   Удостоверение за придобита  образователно-квалификационна   степен, за завършилите преди 1995 г;

–   Две снимки;

–  Уверение от съответната факултетна канцелария за тези, които са завършили семестриално;

–  Уверение от съответната факултетна канцелария за редовните студенти.

  ОТ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИИ

Специален предмет – 570 лв.

Специален предмет с корепетитор – 700 лв.

Специален предмет с една допълнителна дисциплина – 830 лв.

Специален предмет с корепетитор и една допълнителна дисциплина – 960 лв.

Специален предмет с една допълнителна дисциплина с корепетитор – 960 лв.

Специален предмет с две допълнителни дисциплини – 960 лв.

Специален предмет с корепетитор с две допълнителни дисциплини – 1250 лв.

Специален предмет с три допълнителни дисциплини – 1350 лв.

Всяка следваща допълнителна дисциплина – по 310 лв.

Семестриална такса за специализация по Орган – 800 лв.

 

– ЕДНОГОДИШНА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ по ОПЕРНО-СИМФОНИЧНО ДИРИЖИРАНЕ

за ЗАВЪРШИЛИ НМА с ОКС МАГИСТЪР по ХОРОВО ДИРИЖИРАНЕ – 2100 лева.

– ДВУГОДИШНА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ ПО ОПЕРНО-СИМФОНИЧНО ДИРИЖИРАНЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

И ГРАЖДАНИ НА ЕС И ЕИП С ВИСШЕ МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, годишна такса – 3000 лева.

– ДВУГОДИШНА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДИРИЖИРАНЕ ДУХОВ ОРКЕСТЪР ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

И ГРАЖДАНИ НА ЕС И ЕИП С ВИСШЕ МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, годишна такса – 3000 лева.

– ДВУГОДИШНА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ ПО ХОРОВО ДИРИЖИРАНЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

И ГРАЖДАНИ НА ЕС И ЕИП С ВИСШЕ МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, годишна такса – 3000 лева.

 

ГОДИШНА ТАКСА от уч. 2020/2021 г. за

– СЛЕДДИПЛОМНО обучение за придобиване на квалификация „учител“ по

Педагогика на обучението по музика – 1700 лв.