Редовен прием /юни/ – 2023/2024

Проверка на резултатите от кандидат-студентските изпити можете на направите на следния линк – Резултати НМА (nma.bg)

Сигнатурата е входящият номер на кандидат-студента.

 

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

 1. Записването на новоприетите студенти се извършва със Заповед на Ректора, онлайн или присъствено.
 2. Информация за новоприетите студенти ще бъде обявена след 10:30 ч. на 30 юни 2023 г. на сайта на НМА.
 3. Записване на новоприетите студенти, заедно с класираните от предварителния прием, ще се извърши на 30 юни, 03, 04 и 05 юли 2023 г. от 10:30 до 12:00 и от 13:00 до 15:00.
 4. Незаписалите се без уважителни причини в определения срок губят придобитите студентски права.

         Записването ще бъде онлайн или присъствено /по избор на студента/.

 

Онлайн записване – посочените по-долу документи се изпращат по имейл на съответната факултетна канцелария:

 

– Теоретико-композиторски и диригентски факултет – e-mail: sbogdanova@nma.bg, тел. 0882 33 50 43

– Инструментален факултет – e-mail: deni@nma.bg, тел. 0882 33 50 39

– Вокален факултет – e-mail: juliana@nma.bg, тел. 0882 33 50 42

– Поп и джаз изкуство – e-mail: verageorgieva@nma.bg, тел. 0886 81 69 03

 

 1. Новоприетите студенти представят при записването си следните документи:

а) Снимано/сканирано цветно копие на диплома за завършено средно образование, ако дипломата е издадена в чужбина – снимано/сканирано цветно Удостоверение от РУО за признато средно образование, придобито в чужбина и копие на дипломата с оригинален апостил, превод и заверка;

б) снимано/сканирано цветно копие на документа за платена семестриална такса, таксата се заплаща само по банков път на следната сметка:

Наименование: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

Банка: БНБ

Клон: София

Адрес на банката: пл. „Княз Александър І“ № 1

IBAN сметка в лева: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

В платежното нареждане се изписват задължително следните данни:

 • трите имена на студента;
 • факултет;
 • курс;
 • учебна година;
 • семестър.

 

в) документи по утвърден образец, които се изтеглят от сайта и се изпращат попълнени, подписани и снимани/сканирани и изпратени като прикачени файлове:

именник;

декларация за здравно осигуряване;

декларация за запознаване с правилата за вътрешния ред в НМА;  (правила)

декларация – държавна поръчка;

декларация за информираност относно обработването на личните данни;

молба за разпределение по специален предмет.

 

Студентска книжка, студентска лична карта, четири снимки, както и оригиналните документи изпратени на e-mail, ще се представят във факултетните канцеларии в началото на учебната година. Студентската книжка и лична карта следва да бъдат попълнени четливо и където е необходимо да бъдат залепени снимки. Кредитен лист се получава в началото на учебната година от съответната факултетна канцелария.

 

Присъствено записване

Студентите се записват в следните канцеларии:

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94

– за Теоретико-композиторски и диригентски факултет –  ет. 1, стая № 20; 

– за Вокален факултет – ет. 1, стая № 19;

ул. „Акад. Людмил Стоянов“ № 6

– за Инструментален факултет – ет. 2, стая № 216.

– за Поп и джаз изкуство – ет. 3, стая № 319.

 

 1. Новоприетите студенти представят при записването си следните документи:

а) диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие (оригиналът се връща след сверка с ксерокопието), ако дипломата е издадена в чужбина – оригинално Удостоверение от РУО за признато средно образование, придобито в чужбина и копие на дипломата с оригинален апостил, превод и заверка;

б) документ за платена семестриална такса, таксата се заплаща само по банков път на следната сметка:

Наименование: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

Банка: БНБ

Клон: София

IBAN сметка в лева: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

В платежното нареждане се изписват задължително следните данни:

 • трите имена на студента;
 • факултет;
 • курс;
 • учебна година;
 • семестър.

 

в) документи по утвърден образец, които включват:

– студентска книжка;

– студентска лична карта;

– именник;

– четири снимки паспортен формат;

г) документи, които се получават от факултетната канцелария:

– декларация за здравно осигуряване;

– декларация за запознаване с правилата за вътрешния ред в НМА;

– декларация за информираност относно обработването на личните данни;

– молба за разпределение по специален предмет;

– кредитен лист;

 

Забележка: Документите трябва да бъдат попълнени четливо и където е необходимо, да бъдат залепени снимки.

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаеми кандидат-студенти,

РЕДОВНИТЕ приемни изпити в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ за учебната 2023/2024 г.  за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ след средно образование за български граждани и за граждани на Европейския съюз /с успешно положен изпит по български език за гражданите на ЕС/

ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПРИСЪСТВЕНО НА 27, 28 и 29 ЮНИ 2023 г.

Изпитите ще се проведат в сградите на Национална музикална академия:

 • на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94 – ТКДФ, ИФ, ВФ
 • на ул. „Акад. Людмил Стоянов“ № 6 – ПДИ

СРОКОВЕ  И ДОКУМЕНТИ

Подаването на документи за кандидатстване в НМА за ОКС Бакалавър и ОКС Магистър след средно образование e от 19 юни до 15:00 часа на 23 юни 2023 г.

Документите за кандидатстване се подават ОНЛАЙН по e-mail снимани с телефон или сканирани цветно, така че да се вижда само целият документ.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ  ДОКУМЕНТИ

 1. диплома за завършено средно образование – снимано/сканирано цветно изображение. В случай, че дипломата не е изготвена към датата на подаване на документите, кандидат-студентът представя служебна бележка за успешно издържани държавни зрелостни изпити и предстоящо издаване на диплома за средно образование от съответното средно училище;

– снимано/сканирано цветно изображение на документ за успешно издържани държавни изпити по теория и практика на професията, с вписани отделни оценки за учебната 2022/2023 година – за желаещите да кандидатстват с резултатите от тези изпити в съответната специалност в: Инструментален факултет – всички специалности, Вокален факултет – Класическо пеене, Поп и джаз инструментално изкуство – вид инструмент, Поп и джаз пеене, Балетно изкуство/Балетна педагогика, Фолклорна хореография.

– български граждани и граждани на държави-членки на Европейския съюз, завършили средно образование в чуждестранни училища, подават легализирана, преведена и заверена диплома, както и Удостоверение за признато средно образование, издадено от Регионалното управление на образованието – снимани/сканирани цветни изображения. За чуждестранните кандидати /ЕС/ – и всички документи, посочени в кандидатстудентския справочник;

 1. Заявление и Декларация – попълнени, подписани и снимани/сканирани;
 2. снимано/сканирано цветно изображение на документ за платена такса за явяване на кандидатстудентски изпити (таксата се заплаща по банков път);

– такси за приемни изпити по факултети/специалности:

ТКДФ – 75 лева /без специалност Звукорежисура, звуков и медиен дизайн/

за специалност Звукорежисура, звуков и медиен дизайн – 100 лева

ИФ – 75 лева /за всички специалности, в т.ч. Фолклорно пеене и Фолклорни инструменти/

ВФ – Класическо пеене – 100 лева

ВФ – Музикално-сценична режисура – 75 лева

ВФ – Балетно изкуство/Балетна педагогика – 75 лева

ВФ – Фолклорна хореография – 75 лева

ПДИ – Инструментално изкуство – 75 лева /за всички специалности/

ПДИ – Пеене – 100 лева

Кандидатстващите с оценка от Държавния изпит по теория и практика на професията заплащат такса от 50 лева.

Таксите се заплащат по банков път. В платежния документ се изписват имената на кандидат-студента и специалността/специалностите, за която/които кандидатства.  Ако се кандидатства за две специалности се заплаща такса за всяка специалност поотделно (на едно платежно нареждане); ако специалностите са в различни факултети, документите се изпращат на двата е-mail адреса, посочени по-долу.  

Банкова сметка:

Наименование: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”

Банка: БНБ

Клон София

Адрес на банката:  пл. „ Княз Александър І“ №1

IBANBG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

 

Имейли на факултетните канцеларии, на които се изпращат документите за кандидатстване:

Теоретико-композиторски и диригентски факултет – e-mail: sbogdanova@nma.bg, тел. 4409 746, 0882 33 50 43

Инструментален факултет – e-mail: deni@nma.bg тел. 870 30 49, 0882 33 50 39

Включително Фолклорно пеене и Фолклорни инструменти

– Вокален факултет – e-mail: juliana@nma.bg, тел. 0882 33 50 42

Класическо пеене, Музикално-сценична режисура, Балетно изкуство/Балетна педагогика, Фолклорна хореография

Поп и джаз изкуство – e-mail: verageorgieva@nma.bg , тел. 4237 657, 0886 81 69 03

Поп и джаз инструментално изкуство /вид инструмент/

Поп и джаз пеене

След изпращане на документите по имейл всеки кандидат-студент ще  получи кандидатстудентски номер от съответната факултетна канцелария на посочената от него електронна поща. При две специалности кандидатът получава само един номер за специалността, посочена от него в заявлението за кандидатстване като първа. Той важи и за двете специалности.

Кандидатстудентски справочник 2023-2024