Предварителен прием 2023-2024

ГРАФИК НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:

Инструментален факултет – 25 МАРТ, от 10:00 часа – първи етап /изпит по специалност/ в зала № 48, намираща се в сградата на НМА на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94. След успешно положен изпит на първи етап, кандидат-студентът се допуска до втори етап /Теория на музикалните елементи/, който ще се проведе по поименен график в същия ден – 25 март.

 

Поп и джаз изкуство – 25 МАРТ, от 10:00 часа – първи етап /инструмент; пеене/ в зала „Алтернатива“, намираща се в сградата на НМА на ул. „Акад. Людмил Стоянов“ № 6. След успешно положен изпит на първи етап се преминава на следващ етап, който ще се проведе по поименен график в същия ден – 25 март. Третият етап за специалност Поп и джаз пеене ще се проведе след успешно положен изпит на втори етап по поименен график в същия ден – 25 март.

 

Теоретико-композиторски и диригентски факултет – 26 МАРТ, от 10:00 часа – първи етап:

За специалност Звукорежисура, звуков и медиен дизайн – зала № 43;

За специалности Теория на музиката и Педагогика на обучението по музика – зала № 41,

намиращи се в сградата на НМА на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94. След успешно положен изпит на първи етап се преминава на следващ етап, който ще се проведе по поименен график в същия ден – 26 март. Третият етап за специалност Звукорежисура, звуков и медиен дизайн ще се проведе след успешно положен изпит на втори етап по поименен график в същия ден – 26 март.

 

 

 

Уважаеми кандидат-студенти,

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ обявява предварителни приемни изпити за учебната 2023/2024 г.  за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ след средно образование във всички специалности БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ: КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ, МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНА РЕЖИСУРА, ФОЛКЛОРНА ХОРЕОГРАФИЯ И БАЛЕТНО ИЗКУСТВО/БАЛЕТНА ПЕДАГОГИКА за български граждани и за граждани на Европейския съюз /с успешно положен изпит по български език за гражданите на ЕС/.

ИЗПИТИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПРИСЪСТВЕНО НА 25 и 26 МАРТ 2023 г.

Изпитите ще се проведат в сградите на Национална музикална академия на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94 и на ул. „Акад. Людмил Стоянов“ № 6.

СРОКОВЕ  И ДОКУМЕНТИ

Подаването на документи за кандидатстване в НМА за ОКС Бакалавър и ОКС Магистър след средно образование e от 16 март до 12:00 ч. на 23 март 2023 г.

Документите за кандидатстване се подават ОНЛАЙН по e-mail снимани с телефон или сканирани цветно, така че да се вижда  само целият документ.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ  ДОКУМЕНТИ

  1. Заявление и Декларация
  2. Копие на дипломата за средно образование или удостоверение от училище, че кандидат-студентът се обучава в последна година (12 клас).
  3. Документ за платена ТАКСА за приемни изпити:

– такси за приемни изпити по факултети/специалности:

ТКДФ – 75 лева /без специалност Звукорежисура, звуков и медиен дизайн/

за специалност Звукорежисура, звуков и медиен дизайн – 100 лева

ИФ – 75 лева /за всички специалности, в т.ч. Фолклорно пеене и Фолклорни инструменти/

ПДИ – Инструментално изкуство – 75 лева /за всички специалности/

ПДИ пеене – 100 лева

Таксите се заплащат по банков път. В платежния документ се изписват имената на кандидат-студента и специалността/специалностите, за която/които кандидатства.  Ако се кандидатства за две специалности се заплаща такса за всяка специалност поотделно (на едно платежно нареждане); ако специалностите са в различни факултети, документите се изпращат на двата е-mail адреса, посочени по-долу.  

Банкова сметка:

Наименование: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”

Банка: БНБ

Клон София

Адрес на банката:  пл. „ Княз Александър І“ №1

IBANBG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

 

Имейли на факултетните канцеларии, на които се изпращат документите за кандидатстване:

Теоретико-композиторски и диригентски факултет – e-mail: sbogdanova@nma.bg, тел. 4409 746, 0882 33 50 43

Инструментален факултет – e-mail: deni@nma.bg тел. 870 30 49, 0882 33 50 39

Включително Фолклорно пеене и Фолклорни инструменти

Поп и джаз изкуство – e-mail: verageorgieva@nma.bg , тел. 4237 657, 0886 81 69 03

Поп и джаз инструментално изкуство /вид инструмент/

Поп и джаз пеене

След изпращане на документите по имейл всеки кандидат-студент ще  получи кандидатстудентски номер от съответната факултетна канцелария на посочената от него електронна поща. При две специалности кандидатът получава само един номер за специалността, посочена от него в заявлението за кандидатстване като първа. Той важи и за двете специалности.

Успешно издържалите предварителните приемни изпити участват в общото класиране след провеждането на основния прием в края на месец юни.

 

Кандидатстудентски справочник 2023-2024