Магистър след средно образование

Обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР след средно образование се провежда в

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

ОТ УЧЕБНАТА 2018/2019!

Кандидат-студентите в ТКДФ, кандидатствали за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след средно образование, се приемат в общ теоретичен курс след успешно издържан приемен изпит и класирани по успех. Първоначално всички се обучават по специалност “Теория на музиката“. В началото на първи курс всеки новоприет студент  заявява една или две специалности, които би желал да профилира от втори курс. Във връзка с това, през цялата първа година студентите се подготвят по избраната специалност или специалности и в края на първи курс полагат профилиращи изпити.

Профилиращите изпити се провеждат за три магистърски специалности с 5-годишен курс на обучение след средно образование – „Музикознание“, „Дирижиране“ (хорово дирижиране; оперно-симфонично дирижиране; дирижиране духов оркестър) и „Композиция“.

Студенти, които не изберат нито една от тези възможности продължават обучението си по специалност „Теория на музиката“ – с 5-годишен курс на обучение след средно образование.

ПРАВИЛА за провеждане на профилиращи изпити за студентите от първи курс в Теоретико-композиторски и диригентски факултет – от учебната 2018/2019 г.

Специалности

 • Всички
 • Теоретико‐композиторски и диригентски факултет

Приемът на студентите в Теоретико-композиторския и диригентски факултет за „магистър“ след средно образование се осъществява в общ теоретичен курс в специалност „Теория на музиката“. В края на първата учебна година се полагат профилиращи изпити за магистърските специалности: “Композиция” – 5 години, редовно обучение; “Дирижиране” (хорово дирижиране; оперно-симфонично дирижиране; дирижиране духов оркестър) – 5 години, редовно обучение,; “Музикознание” – 5 години, редовно обучение.

За обучение в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” (НМА) могат да кандидатстват чрез конкурс български граждани и граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Местата, за които се приемат студенти, са по държавна поръчка. В НМА студентите могат да изучават две специалности. Ако специалностите са в рамките на един факултет, студентът заплаща една пълна такса за обучение за едната специалност и 50% от таксата за другата; ако размерът на таксите е различен, по-ниската такса се заплаща в размер на 50 %.  Ако специалностите са в два различни факултета, студентът заплаща две пълни такси за обучение.

За повече информация относно документи, срокове и изпитни програми прочетете Кандидатстудентски справочник за уч. 2024/2025 г.

 

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ,

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ

 

     

 1. Кандидатстудентските документи се подават в периода от 17 юни до 12:00 часа на 24 юни 2024 г.
 2. Кандидатстудентските изпити ще се проведат от 25 юни до 27 юни 2024 г.
 3. Кандидат-студентите се явяват на изпитите по ред, определен чрез служебен жребий един ден преди началото на приемните изпити.
 4. При провеждане на изпитите:

а)  Кандидат-студентите за Теоретико-композиторски и диригентски факултет:

– За специалност „Теория на музиката“ и за специалностите, за които се полагат профилиращи изпити в края на първи курс „Композиция”, „Дирижиране” (хорово дирижиране; оперно-симфонично дирижиране, дирижиране духов оркестър), „Музикознание“ – ако получат оценка, по-ниска от среден (3.00) на изпита по солфеж и теория на музикалните елементи, не се допускат до изпита по пиано; получилите оценка по пиано, по-ниска от среден (3.00), не участват в класирането.

 

Приемни изпити:

І. СОЛФЕЖ И ТЕОРИЯ НА МУЗИКАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

 1. Изпяване на два солфежа, определени чрез жребий по време на изпита, в тоналност до два знака, с алтерации, по зададен тон „ла“.
 2. Познаване, построяване и изпяване на ладове, интервали и акорди (видове тризвучия и мажорно-малкия септакорд и техните обръщения) по зададен тон.
 3. Нотиране на виолинов, алтов, теноров и басов ключ.

 

 

ІІ. ПИАНО

 1. Първа част из соната по избор от Хайдн, Моцарт или Бетовен.
 2. Пиеса по избор на кандидата (без ограничения за епохи и стилове).

Забележка: Произведенията се изпълняват наизуст.

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

 

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

 1. Записването на новоприетите студенти се извършва със Заповед на Ректора, онлайн или присъствено.
 2. Информация за новоприетите студенти ще бъде обявена след 10:30 ч. на 28 юни 2024 г. на сайта на НМА.
 3. Записване на новоприетите студенти, заедно с класираните от предварителния прием, ще се извърши на 28 юни, 01, 02 и 03 юли 2024 г. от 10:30 до 12:00 и от 13:00 до 15:00.
 4. Незаписалите се без уважителни причини в определения срок губят придобитите студентски права.

 

         Записването ще бъде онлайн или присъствено /по избор на студента/.

 

Онлайн записване – посочените по-долу документи се изпращат по имейл на факултетната канцелария:

 

– Теоретико-композиторски и диригентски факултет – e-mail: sbogdanova@nma.bg, тел. 0882 33 50 43

 

 1. Новоприетите студенти представят при записването си следните документи:

а) Снимано/сканирано цветно копие на диплома за завършено средно образование, ако дипломата е издадена в чужбина – снимано/сканирано цветно Удостоверение от РУО за признато средно образование, придобито в чужбина и копие на дипломата с оригинален апостил, превод и заверка;

б) снимано/сканирано цветно копие на документа за платена семестриална такса, таксата се заплаща само по банков път на следната сметка:

Наименование: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

Банка: БНБ

Клон: София

Адрес на банката: пл. „Княз Александър І“ № 1

IBAN сметка в лева: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

В платежното нареждане се изписват задължително следните данни:

 • трите имена на студента;
 • факултет;
 • курс;
 • учебна година;
 • семестър.

 

в) документи по утвърден образец, които се изтеглят от сайта и се изпращат попълнени, подписани и снимани/сканирани и изпратени като прикачени файлове:

именник;

декларация за здравно осигуряване;;

декларация за запознаване с правилата за вътрешния ред в НМА;  (правила)

декларация – държавна поръчка;

декларация за информираност относно обработването на личните данни;

молба за разпределение по специален предмет.

 

Студентска книжка, студентска лична карта, четири снимки, както и оригиналните документи изпратени на e-mail, ще се представят във факултетните канцеларии в началото на учебната година. Студентската книжка и лична карта следва да бъдат попълнени четливо и където е необходимо да бъдат залепени снимки. Кредитен лист се получава в началото на учебната година от съответната факултетна канцелария.

 

Присъствено записване

Студентите се записват в следните канцеларии:

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94

– за Теоретико-композиторски и диригентски факултет –  ет. 1, стая № 20; 

 

 1. Новоприетите студенти представят при записването си следните документи:

а) диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие (оригиналът се връща след сверка с ксерокопието), ако дипломата е издадена в чужбина – оригинално Удостоверение от РУО за признато средно образование, придобито в чужбина и копие на дипломата с оригинален апостил, превод и заверка;

б) документ за платена семестриална такса, таксата се заплаща само по банков път на следната сметка:

Наименование: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

Банка: БНБ

Клон: София

IBAN сметка в лева: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

В платежното нареждане се изписват задължително следните данни:

 • трите имена на студента;
 • факултет;
 • курс;
 • учебна година;
 • семестър.

 

в) документи по утвърден образец, които включват:

– студентска книжка;

– студентска лична карта;

– именник;

– четири снимки паспортен формат;

г) документи, които се получават от факултетната канцелария:

– декларация за здравно осигуряване;

– декларация за запознаване с правилата за вътрешния ред в НМА;

– декларация за информираност относно обработването на личните данни;

– молба за разпределение по специален предмет;

– кредитен лист;

 

Забележка: Документите трябва да бъдат попълнени четливо и където е необходимо, да бъдат залепени снимки.

ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА –  РЕДАВНО ОБУЧЕНИЕ

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

МАГИСТЪР след средно образование І, II и III курс

МАГИСТЪР след средно образование ІV курс

750 лева

650 лева

1500 лева

1300 лева

МАГИСТЪР след средно образование – V курс

750 лева

1500 лева

ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ – ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО за учебната 2024/2025 година

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

МАГИСТЪР след средно образование

2500 лева

5000 лева

– ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ПО ЧЛ.95, АЛ. 8 ОТ ЗВО /в евро/ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025  ГОДИНА

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

МАГИСТЪР след средно образование I, II и III курс

IV и V курс

3500 ЕВРО

3400 ЕВРО

7000 ЕВРО

6800 ЕВРО