Признаване на висше образование, придобито в чужбина или периоди на обучение в чуждестранно висше училище

Признаване на висше образование, придобито в чужда държава

Висшите училища в Република България имат право, съгласно Закона за висшето образование, на признаване в съответствие с държавните изисквания на придобита в чужбина степен на висше образование или на периоди на обучение, завършени в чуждестранни висши училища, признати по законодателството на съответната държава, с цел продължаване на обучението във висшето училище, което извършва признаването.

Заявление за признаване на висше образование, придобито в чуждестранно висше училище.

Указания за попълване на заявление за признаване на висше образование, придобито в чуждестранно висше училище.

 

Признаване на завършени периоди на обучение, проведено в чуждестранно висше училище

Признаване на периоди на обучение означава установяване на съответствието на част от програма за висше образование, която е била оценена и документирана от чуждестранно висше училище, с програмата на НМА.

НМА организира дейността по признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, при спазване на установените изисквания за придобиване на висше образование по същата и/или по сродна специалност в НМА.

Признаването на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища се извършва от Експертна комисия, назначена със заповед на ректора на НМА.

Периодите на обучение като част от програма за висше образование, завършени в чуждестранно висше училище, признато от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава, се удостоверява с академична справка или с друг аналогичен документ.

Заявление за признаване на завършени периоди на обучение, което е проведено в чуждестранно висше училище.

Признаване на висше образование, придобито в чужда държава

Висшите училища в Република България имат право, съгласно Закона за висшето образование, на признаване в съответствие с държавните изисквания на придобита в чужбина степен на висше образование или на периоди на обучение, завършени в чуждестранни висши училища, признати по законодателството на съответната държава, с цел продължаване на обучението във висшето училище, което извършва признаването.

Заявление за признаване на висше образование, придобито в чуждестранно висше училище.

Указания за попълване на заявление за признаване на висше образование, придобито в чуждестранно висше училище.

 

Признаване на завършени периоди на обучение, проведено в чуждестранно висше училище

Признаване на периоди на обучение означава установяване на съответствието на част от програма за висше образование, която е била оценена и документирана от чуждестранно висше училище, с програмата на НМА.

НМА организира дейността по признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, при спазване на установените изисквания за придобиване на висше образование по същата и/или по сродна специалност в НМА.

Признаването на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища се извършва от Експертна комисия, назначена със заповед на ректора на НМА.

Периодите на обучение като част от програма за висше образование, завършени в чуждестранно висше училище, признато от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава, се удостоверява с академична справка или с друг аналогичен документ.

Заявление за признаване на завършени периоди на обучение, което е проведено в чуждестранно висше училище.