Магистър след бакалавър

В Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ се организира обучение за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР, за придобиването на която в съответствие с учебния план се изискват:

1. С ЕДНОГОДИШЕН СРОК НА ОБУЧЕНИЕ, след придобита образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР по същата специалност, не по-малко от 60 кредита.

2. С ДВУГОДИШЕН СРОК НА ОБУЧЕНИЕ, не по-малко от 120 кредита, след придобита образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР, когато магистърската специалност е различна от придобитата бакалавърска или магистърската програма е само с утвърден двугодишен учебен план.

Кандидатмагистърски справочник 2024/2025 година

Заявление

Декларация за информираност относно обработка на лични данни

Специалности

  • Всички
  • Вокален факултет
  • Инструментален факултет
  • Теоретико‐композиторски и диригентски факултет

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

Приемът на студенти от НМА за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР след придобита образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР за обучение по ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА, се определя на държавните изпити за завършващите съответната учебна година със средния успех от държавните изпити и успеха от дипломата, съгласно чл. 35 ал. 3, т. 4 от Правилника за устройството и дейността на НМА.

Кандидатите за редовно обучение по държавна поръчка за придобиване на ОКС „магистър“ след „бакалавър“, които притежават диплома за висше образование, издадена от друго висше училище, се явяват на приемни изпити в НМА на обявените дати за държавните изпити и с програмата за държавните изпити по съответната специалност.

Условията и редът за кандидатстване са публикувани в кандидатмагистърския справочник.

ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

Документи за кандидатстване за обучение в образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР срещу заплащане се подават по време на кандидатстудентската кампания. Право да кандидатстват за платено обучение ползват лицата, които имат успех не по-малко от „ДОБЪР“ от диплома за завършена степен на висшето образование.

Условията и редът за кандидатстване са публикувани в кандидатмагистърския справочник.

Съгласно Закона за висшето образование УСПЕХ ОТ ДИПЛОМАТА Е   е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

При кандидатстване за обучение в образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР след придобита образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР или МАГИСТЪР се подават следните документи:

1. Заявление, в което се посочва специалност и успех от дипломата за „бакалавър“; желаната специалност; основание за прием.

2. Диплома – оригинал за завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър” и копие от нея, оригиналът се връща след сверка.

3. Приложение към дипломата или академична справка – оригинал и  копие.

4. Кандидатите, дипломирани в друго висше училище, които към момента на подаване на документите все още нямат издадена диплома за ОКС „бакалавър”, подават Академична справка и Уверение за придобита степен „бакалавър“, в което се вписват – специалност, успех и предстоящо издаване на дипломата. Кандидатите, дипломирани в НМА в друг факултет, подават Уверение за придобита степен „бакалавър“, в което се вписват – специалност, успех и предстоящо издаване на дипломата.

5. Документ за платена такса за кандидатстване.

6. Декларация за информираност относно обработването на личните данни в кандидатстудентската кампания.

Кандидатите  –  българи и чужденци, които притежават диплома за висше образование, издадена от чуждестранно висше училище, се допускат до приемни изпити след като преминат успешно процедурата на НМА за признаване на придобито висше образование в чужбина, съгласно Правилника на НМА за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

За чужденците се изисква да владеят български език.

1.  Владеенето на български език се удостоверява с документ, издаден от висше училище на Република България

или

2. Чрез успешно полагане на писмен и устен изпит по български език пред комисия, назначена със заповед на ректора на НМА,

или

3. Кандидатите преминават обучение в рамките на една учебна година в подготвителен курс за езикова и специализирана подготовка в НМА. Курсът завършва с полагане на изпити по всички изучавани дисциплини, вкл. писмен и устен изпит по български език.

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Записването на новоприетите студенти се извършва със Заповед на Ректора.

Незаписалите се без уважителни причини в определения срок губят придобитите студентски права.

Новоприетите студенти представят при записването си следните документи: 

1. Копие от дипломата за висше образование /за тези, които са кандидатствали с академична справка/.

2. Копие от диплома за завършено средно образование.

3. Документ за платена семестриална такса.

4. Автобиография.

5. Документи за записване на нови студенти (по утвърден образец):

– студентска книжка;

– студентска лична карта;

именник;

– четири снимки паспортен формат.

6. Документи, които се получават от съответната факултетна канцелария:

декларация за запознаване с правилата за вътрешния ред в НМА;

молба за разпределение по специален предмет;

– кредитен лист.

 

Документите трябва да бъдат попълнени четливо и където е необходимо да бъдат залепени снимки.

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР /всички специалности без Педагогика на обучението по музика/

 

Педагогика на обучението по музика

800 лева

430 лева

1600 лева

860 лева

 

ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

– ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

МАГИСТЪР СЛЕД БАКАЛАВЪР

всички специалности без изброените по-долу

1900 лева

 

 

З800 лева

 

 

 – Педагогика на обучението по музика
800 лева 1600 лева
 – Музикотерапия  1600 лева 3800 лева
 – Медийна композиция и електроакустична музика
1500 лева 3000 лева
 – Мениджмънт на музикалните индустрии
1250 лева 2500 лева

– Звукорежисура и звуков дизайн за игри                        1500 лева                   3000 лева

 

 

– ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ПО ЧЛ.95, АЛ. 8 ОТ ЗВО /в евро/, граждани на държави извън Европейския съюз.

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪ

 

3500 ЕВРО

7000 ЕВРО