Б. Самостоятелна форма на обучение

Заявление за разглеждане на материали за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка – изтегли

Чл. 27. (1) Приемът в самостоятелна форма на обучение на докторанти, разработили в основната част дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, се извършва без изпит, през цялата академична година.

(2) Кандидатът подава лично или чрез упълномощено лице в Учебен отдел на НМА: заявление до ректора на НМА; проект на дисертационния труд (в 3 екземпляра) с точно формулирана тема, основната част от текста и библиография; списък на творческите изяви (при кандидатстване за художественотворческа докторантура); автобиография с актуален адрес и електронен адрес за кореспонденция; диплома за образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложение или нотариално заверено копие; квитанция за платена такса за разглеждане на труда от катедрата.

(3) В срок не по-късно от 14 дни заместник-ректорът по УМНИД  насочва проекта на дисертационния труд за разглеждане към катедра, в чийто научен обхват влиза темата на дисертационния труд.

(4) Представената част от дисертационния труд се обсъжда от катедрения съвет в присъствието на кандидата. При кандидатстване за художественотворческа докторантура се обсъжда и представената от кандидата творческа дейност. Ако катедреният съвет одобри работата на кандидата, ръководителят на катедрата прави предложение до декана за темата на дисертацията, вида докторска програма (научноизследователска или художественотворческа), индивидуалния учебен план и – при желание на кандидата – научния ръководител, който трябва да е хабилитирано лице. При неодобрение на представения труд таксата за разглеждане не се възстановява.

(5) Въз основа на предложението по ал. 4 ФС взема решение за зачисляване на кандидата за докторант, като утвърждава темата на дисертационния труд, вида на докторската програма (научноизследователска или художественотворческа), индивидуалния учебен план, научния ръководител (ако е предложен такъв).

(6) Въз основа на решението на ФС по ал. 5 ректорът издава заповед за зачисляването на кандидата, в която се посочват: самостоятелната форма на докторантурата; съответната катедра; видът на докторската програма – научноизследователска или художественотворческа; срокът на обучение; темата на дисертационния труд; научният ръководител (ако е предложен такъв).

Чл. 28. За зачисляването кандидатът представя следните документи: заявление до ректора на НМА; протокол от катедрата за обсъждането на представената част от дисертационния труд, при художественотворческата докторантура – и на творческите изяви, с предложението за зачисляване; решението на ФС за зачисляване.

Чл. 29. (1) Обучението се извършва по утвърдената докторска програма – научноизследователска или художественотворческа. Въз основа на нея докторантът (при утвърден научен ръководител – заедно с него) изготвя индивидуален учебен план, който се утвърждава от ФС. Индивидуалният план включва обучението по години, план за провеждане на изследването по см. на чл. 15, ал. 3 от ППЗРАСРБ, при художественотворческата докторантура – и разпределение на творческите изяви.

(2) При художественотворческата докторантура творческите изяви на докторанта трябва да са не по-малко от 6 за целия курс на обучение, като задължително се документират (на CD/DVD) и предоставят заедно с писмената част на доктората.

(3) Промяна в темата на дисертационния труд и на научния ръководител се допуска по изключение, но не по-късно от 3 месеца преди датата на заседанието на катедрата за предварителното обсъждане (вътрешната защита). Новата тема и/или научен ръководител се утвърждават със заповед на ректора въз основа на решение на ФС по предложение на катедрения съвет.

(4) Изпълнението на индивидуалния план и отчетът за извършената от докторанта дейност се осъществява в изпълнение на чл. 17 от ППЗРАСРБ.

Чл. 30. (1) Кандидатите за образователната и научна степен „доктор“ при самостоятелна форма на обучение заплащат следните такси:

 1. първо заседание на катедрата – обсъждане на труда за откриване на процедура по зачисляване: 2 минимални работни заплати за страната (заплаща се при подаване на документите за кандидатстване);
 2. административно обслужване (еднократно) – 1 минимална работна заплата за страната (в срок от 5 работни дни след заповедта на ректора за зачисляване);
 3. работа с научен ръководител (при желание на докторанта) – 2 минимални работни заплати за страната за 30 учебни часа  (в срок от 5 работни дни след заповедта на ректора за зачисляване);
 4. второ заседание на катедрата – обсъждане готовността за защита (вътрешна защита): 2 минимални работни заплати за страната (преди заседанието на катедрата);
 5. заседания на журито и публична защита – 3 минимални работни заплати за страната (в срок от 5 работни дни след заповедта на ректора за утвърждаване на научното жури и датата на защита);

(2) Таксите се превеждат по банков път.

Чл. 31. (1) Докторантът полага изпитите по индивидуалния учебен план пред назначени от декана на съответния факултет комисии в състав най-малко 3 хабилитирани лица (с участието на научния ръководител, ако е утвърден такъв).

 

(2) Докторант, положил всички изпити по индивидуалния си учебен план, включително изпита за докторски минимум, се отчислява с право на защита със заповед на ректора.

 

(3) В срок до 1 месец след изтичането на срока по чл. 10 ал. 1 на този правилник съответната катедра (с решение на свое заседание) предлага на ФС докторантът да бъде отчислен с право или без право на защита.

 

(4) ФС се произнася с решение по предложението на катедрата на първото си заседание след заседанието на катедрата по ал. 3.

 

(5) Отчислените  докторанти  имат право на защита до 3 години след датата на заповедта на ректора за отчисляване. След този период те губят правото на защита по тази процедура.

 

Чл. 32. (1) За да бъде допуснат до защита, дисертационният труд трябва да бъде подготвен изцяло и кандидатът да отговаря на минималните национални изисквания (по Приложение I:  Област 8. Изкуства) и на допълнителните изисквания на НМА съгласно чл. 1а, ал. 2 на  ППЗРАСРБ: при научноизследователската докторантура за група Г от Приложение I (Област 8. Изкуства) следва да се покрият най-малко 60 точки по показатели 8, 9, 10, 11 и 15, а при художественотворческата, освен посочените в група Г 30 точки, да се изпълнят и изискванията по чл. 29, ал. 2 на този правилник – 6 творчески изяви.

(2) Дисертационният труд трябва да отговаря на разпоредбите на ЗРАСРБ и на специфичните изисквания на катедрата.

Чл. 33. (1) Процедурата за предварително обсъждане (вътрешна защита) се провежда пред катедрения съвет. За предварителното обсъждане докторантът предоставя 3 екземпляра на дисертационния си труд.

(2) При провеждане на процедурата по  ал. 1  катедрения съвет обсъжда дисертацията, а при художественотворческата докторантура – и значимостта на творческата дейност на докторанта, и взема решение относно готовността за публична защита.

(3) При положително решение за готовността на кандидата за публична защита катедреният съвет обсъжда и прави предложение за състава на научното жури. Научният ръководител (ако има такъв) и дисертантът задължително участват в обсъждането на състава на научното жури и могат да дават свои предложения за членове.

(4) Ръководителят на катедрата представя предложението на катедрения съвет с доклад до ФС.

Чл. 34. (1) Въз основа на предложението по чл. 33, ал. 3 на  този правилник, ФС в срок не по-късно от 1 месец след предложението определя научното жури и от своя страна прави предложение до ректора на НМА за утвърждаване на състава му.

(2) В 7-дневен срок от предложението на ФС ректорът със заповед утвърждава научното жури.

(3) Докторантът осигурява за всички членове на журито екземпляр на труда и автореферата на хартиен и/или eлектронен носител (по желание на всеки от членовете).

Чл. 35. (1) Научното жури е в състав от пет хабилитирани лица. Най-малко един от членовете на журито е професор. Двама от членовете са вътрешни, а трима – външни за НМА. Избират се и двама резервни членове – вътрешен и външен. Научният ръководител (ако има такъв) не може да бъде член на журито.  За председател на журито се определя вътрешен член на академична длъжност.

(2) Членовете на журито изготвят 2 рецензии и 3 становища. Рецензиите и становищата се изготвят в срок до 3 месеца от  избора на журито. Една от рецензиите задължително се изготвя от външен за НМА член на журито. Рецензиите и становищата завършват с положителна или отрицателна оценка и се предават на хартиен и електронен носител в катедрата. Авторефератът, рецензиите и становищата, включително  решението за съответствие с минималните национали изисквания и изискванията на НМА съгласно чл. 32, ал. 1 се публикуват на интернет страницата на НМА 1 месец преди публичната защита. Датата на защитата се обявява на интернет страницата не по-късно от 15 дни преди нея.

Чл. 36. (1) Докторантът представя в Учебен отдел следните документи: протокол от катедрата за готовността за защита; дисертационния труд и автореферата на хартиен и електронен носител в 2 екземпляра; списък на публикациите; при художественотворческата докторантура – списък на творческите изяви; справка за покрити точки съгласно минималните национални изисквания (по Приложение I: Област 8: Изкуства) и изискванията на НМА по условието на чл. 32, ал. 1 на този правилник.

(2) Материалите по труда могат да са публикувани или да са под печат (последното се удостоверява със служебна бележка от издателството или специализираното научно издание).

Чл. 37. (1) След едномесечния срок от публикуването на автореферата, рецензиите и становищата, включително решението за съответствие с минималните национални изисквания и изискванията на НМА по условието на чл. 32, ал. 1 на този правилник, научното жури провежда открито заседание за защита на дисертационния труд.

(2) На откритото заседание:

 1. председателят на научното жури представя докторанта и членовете на научното жури;
 2. докторантът прави кратко изложение на основните резултати от дисертационния труд;
 3. членовете на научното жури представят рецензиите и становищата си;
 1. членовете на журито и всеки от присъстващите на публичната защита могат да задават въпроси и да правят изказвания;
 2. всеки член на научното жури публично обявява своята оценка – положителна или отрицателна;
 3. председателят на научното жури обявява резултата от защитата.

 

(3) За успешно защитен се смята дисертационен труд, получил на защитата най-малко 3 положителни оценки, като всеки член от журито публично обявява своята оценка.

 

(4) Ако дисертационният труд не бъде защитен, се връща за преработване. Ако кандидатът желае, не по-късно от 1 година след датата на връщането се открива нова процедура за защита, която е окончателна.

 

(5) Образователната и научна степен „доктор“ се придобива от деня, в който дисертационният труд е защитен успешно.

Чл. 38. (1) Протоколът от заседанието на журито с резултата от защитата се подготвя в срок от 15 дни след датата на заседанието и се подписва от всички членове на журито.

(2) Образователната и научна степен „доктор“ се удостоверява с диплома, издадена по единен образец, утвърден от МОН.

Чл. 39. Докторантите заплащат сами печатните екземпляри на дисертационния труд и отпечатването на автореферата. Материалната база и финансовите средства за обучението и защитата се осигуряват от НМА.