Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“, в съответствие с учебния план, осигурява широкопрофилна подготовка и специализирана професионална подготовка по специалностите от професионално направление Музикално и танцово изкуство.

Специалности

УСЛОВИЯ

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ

В НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

“Проф. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

/прием след средно образование по държавна поръчка/

За обучение в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” (НМА) могат да кандидатстват чрез конкурс български граждани и граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Местата, за които се приемат студенти, са по държавна поръчка.

В НМА студентите могат да изучават две специалности. Ако специалностите са в рамките на един факултет, студентът заплаща една пълна такса за обучение за едната специалност и 50% от таксата за другата; ако размерът на таксите е различен, по-ниската такса се заплаща в размер на 50 %.  Ако специалностите са в два различни факултета, студентът заплаща две пълни такси за обучение.

Кандидат-студентите подават документи за участие в приемните изпити или документи за кандидатстване в съответната специалност с оценките от Държавните изпити по теория и практика на професията. Успешно издържалите приемните изпити и кандидатстващите с оценките от Държавните изпити по теория и практика на професията, имащи минимален бал, участват наравно в класирането.

За повече информация – Кандидатстудентски справочник за уч. 2024/2025 г.

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ,

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ

 

      

 1. Кандидатстудентските документи се подават в периода от 17 юни до 12:00 часа на 24 юни 2024 г.
 2. Кандидатстудентските изпити ще се проведат от 25 юни до 27 юни 2024 г.
 3. Кандидат-студентите се явяват на изпитите по ред, определен чрез служебен жребий един ден преди началото на приемните изпити.
 4. При провеждане на изпитите:

а)  Кандидат-студентите за Теоретико-композиторски и диригентски факултет:

– За специалността „Звукорежисура, звуков и медиен дизайн“ – ако  на първия етап от изпита получат оценка, по-ниска от среден (3.00), не се допускат до втория етап; ако на втори етап получат оценка, по-ниска от среден (3.00), не се допускат до трети етап; ако на трети етап получат оценка, по-ниска от среден (3.00), не участват в класирането.

б) Кандидат-студентите за Инструментален факултет, ако получат на изпита по специалността оценка, по-ниска от добър (4.00), не се допускат до участие в следващия конкурсен изпит. Оценяването на изпита по теория на музикалните елементи става с “да” или “не”. Балът на кандидат-студентите, получили оценка “не”, се намалява с една единица.

Държавният зрелостен изпит в музикалните училища по теория и практика (тест и специалност –  инструмент и фолклорно пеене) се признава за приемен в Инструменталния факултет за съответната специалност. Балът се образува от утроената оценка по специалността. Ако тя е по-ниска от добър (4.00), кандидатът няма право да участва в класирането и може да кандидатства в НМА, като се яви на приемен изпит. Оценката от изпита по теория се приема за „да“, ако е минимум добър (4.00), и за „не“, ако е под добър (4.00). При оценка „не“ балът се намалява с една единица.

 

в) Кандидат-студентите за Вокалния факултет:

– За специалността ”Класическо пеене” кандидатите, получили оценка по-ниска от добър (4.00) на I или на ІІ етап не се допускат до участие в следващите конкурсни изпити. Изпитът по солфеж и теория на музикалните елементи се оценява с “да” и “не”. Балът на кандидат-студентите, получили оценка “не” на този изпит, се намалява с една единица.

Държавният зрелостен изпит в музикалните училища по теория и практика по специалност Класическо пеене се признава за приемен. Балът се образува от сбора на удвоената оценка по практика /не по-ниска от добър 4,00/ и годишната оценка по актьорско майсторство /не по-ниска от добър 4,00/ от дипломата за средно образование. Оценката от теоретичния тест се приема за „да“, ако е минимум добър (4.00), и за „не“, ако е под добър (4.00). При оценка „не“ балът се намалява с една единица.

– За специалността “Музикално-сценична режисура” кандидат-студентите, получили оценка, по-ниска от добър (4.00) на I етап, не се допускат до участие в следващия конкурсен изпит. Получилите оценка, по-ниска от добър (4.00) на II етап не участват в класирането.

– За специалността ”Поп и джаз инструментално изкуство”, които се явяват с изпълнение на музикални инструменти, ако получат на изпита по специалността оценка, по-ниска от добър (4.00), не се допускат до участие в следващия конкурсен изпит. Оценяването на изпита по Солфеж и теория на музикалните елементи става с “да” или “не”. Балът на кандидат-студентите, получили оценка “не”, се намалява с една единица.

Държавният зрелостен изпит в музикалните училища по теория и практика по специалност ”Поп и джаз инструментално изкуствовид инструмент“ се признава за приемен в съответната специалност. Балът се образува от утроената оценка по практика. Ако тя е по-ниска от добър (4,00), кандидатът няма право да участва в класирането и може да кандидатства в НМА, като се яви на приемен изпит. Оценката от изпита по теория  се приема за „да“, ако е минимум добър (4.00), и за „не“, ако е под добър (4.00). При оценка „не“ балът се намалява с една единица.

– За специалността “Поп и джаз пеене”, получили по пеене оценка, по-ниска от добър (4.00) на I или II етап, както и по актьорско майсторство, не се допускат до участие в следващите конкурсни изпити. Оценяването на изпита по солфеж и теория на музикалните елементи е с “да” или “не”. Балът на кандидат-студентите, получили оценка “не”, се намалява с една единица.

Държавният зрелостен изпит в музикалните училища по теория и практика по специалност ”Поп и джаз пеене” се признава за приемен. Балът се образува от сбора на удвоената оценка по практика и годишната оценка по актьорско майсторство от дипломата за средно образование. Ако една от двете оценки е по-ниска от добър (4,00), кандидатът няма право да участва в класирането и може да кандидатства в НМА, като се яви на приемен изпит. Оценката от изпита по теория  се приема за „да“, ако е минимум добър (4.00), и за „не“, ако е под добър (4.00). При оценка „не“ балът се намалява с една единица.

– За специалността “Балетно изкуство – Балетна педагогика” кандидат-студентите, получили оценка, по-ниска от добър (4.00) на I етап – практически изпит, отпадат от участие в следващия конкурсен изпит. Получилите оценка, по-ниска от добър (4.00)  на II етап – теоретичен изпит, не участват в класирането.

Държавният зрелостен изпит по теория и практика на професията по специалност ”Балетно изкуство – Балетна педагогика” се признава за приемен. Балът се образува от сбора на двете оценки, като всяка от тях трябва да е минимум добър (4,00). Ако една от двете оценки е по-ниска от добър (4,00), кандидатът няма право да участва в класирането и може да кандидатства в НМА, като се яви на приемен изпит.

– За специалността “Фолклорна хореография” кандидат-студентите, получили оценка, по-ниска от мн. добър (4.50) на I етап – практически изпит, отпадат от участие в следващия конкурсен изпит. Получилите оценка, по-ниска от мн. добър (4.50)  на II етап – събеседване, не участват в класирането.

Държавният зрелостен изпит по теория и практика на професията по специалност „Български танци“  се признава за приемен за I етап. Балът се образува от сбора на двете оценки, като всяка от тях трябва да е минимум мн. добър (4.50). Ако оценката е по-ниска от мн. добър (4.50), кандидатът няма право да участва в класирането и може да кандидатства в НМА, като се яви на приемен изпит. Кандидатстващите с оценка по Главен специален предмет „Български танци“ се явяват на II етап в общия график. Минималната оценка от II етап за участие в класирането е мн. добър (4.50).

 

Кандидатстващите с оценките от Държавния зрелостен изпит по теория и практика на професията  придобиват право на участие в общата класация наравно с положилите кандидатстудентски изпити, ако имат минимален бал за съответната специалност.

С оценки от Държавния зрелостен изпит по теория и практика на професията

се кандидатства само в годината, в която е положен.

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

 

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

 1. Записването на новоприетите студенти се извършва със Заповед на Ректора, онлайн или присъствено.
 2. Информация за новоприетите студенти ще бъде обявена след 10:30 ч. на 28 юни 2024 г. на сайта на НМА.
 3. Записване на новоприетите студенти, заедно с класираните от предварителния прием, ще се извърши на 28 юни, 01, 02 и 03 юли 2024 г. от 10:30 до 12:00 и от 13:00 до 15:00.
 4. Незаписалите се без уважителни причини в определения срок губят придобитите студентски права.

 

         Записването ще бъде онлайн или присъствено /по избор на студента/.

 

Онлайн записване – посочените по-долу документи се изпращат по имейл на съответната факултетна канцелария:

 

– Теоретико-композиторски и диригентски факултет – e-mail: sbogdanova@nma.bg, тел. 0882 33 50 43

– Инструментален факултет – e-mail: deni@nma.bg, тел. 0882 33 50 39

– Вокален факултет – e-mail: juliana@nma.bg, тел. 0882 33 50 42

– Поп и джаз изкуство – e-mail: verageorgieva@nma.bg, тел. 0886 81 69 03

 

 1. Новоприетите студенти представят при записването си следните документи:

а) Снимано/сканирано цветно копие на диплома за завършено средно образование, ако дипломата е издадена в чужбина – снимано/сканирано цветно Удостоверение от РУО за признато средно образование, придобито в чужбина и копие на дипломата с оригинален апостил, превод и заверка;

б) снимано/сканирано цветно копие на документа за платена семестриална такса, таксата се заплаща само по банков път на следната сметка:

Наименование: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

Банка: БНБ

Клон: София

Адрес на банката: пл. „Княз Александър І“ № 1

IBAN сметка в лева: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

В платежното нареждане се изписват задължително следните данни:

 • трите имена на студента;
 • факултет;
 • курс;
 • учебна година;
 • семестър.

 

в) документи по утвърден образец, които се изтеглят от сайта и се изпращат попълнени, подписани и снимани/сканирани и изпратени като прикачени файлове:

именник;

декларация за здравно осигуряване;;

декларация за запознаване с правилата за вътрешния ред в НМА;  (правила)

декларация – държавна поръчка;

декларация за информираност относно обработването на личните данни;

молба за разпределение по специален предмет.

 

Студентска книжка, студентска лична карта, четири снимки, както и оригиналните документи изпратени на e-mail, ще се представят във факултетните канцеларии в началото на учебната година. Студентската книжка и лична карта следва да бъдат попълнени четливо и където е необходимо да бъдат залепени снимки. Кредитен лист се получава в началото на учебната година от съответната факултетна канцелария.

 

Присъствено записване

Студентите се записват в следните канцеларии:

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94

– за Теоретико-композиторски и диригентски факултет –  ет. 1, стая № 20; 

– за Вокален факултет – ет. 1, стая № 19;

ул. „Акад. Людмил Стоянов“ № 6

– за Инструментален факултет – ет. 2, стая № 216.

– за Поп и джаз изкуство – ет. 3, стая № 319.

 

 1. Новоприетите студенти представят при записването си следните документи:

а) диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие (оригиналът се връща след сверка с ксерокопието), ако дипломата е издадена в чужбина – оригинално Удостоверение от РУО за признато средно образование, придобито в чужбина и копие на дипломата с оригинален апостил, превод и заверка;

б) документ за платена семестриална такса, таксата се заплаща само по банков път на следната сметка:

Наименование: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

Банка: БНБ

Клон: София

IBAN сметка в лева: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

В платежното нареждане се изписват задължително следните данни:

 • трите имена на студента;
 • факултет;
 • курс;
 • учебна година;
 • семестър.

 

в) документи по утвърден образец, които включват:

– студентска книжка;

– студентска лична карта;

– именник;

– четири снимки паспортен формат;

г) документи, които се получават от факултетната канцелария:

– декларация за здравно осигуряване;

– декларация за запознаване с правилата за вътрешния ред в НМА;

– декларация за информираност относно обработването на личните данни;

– молба за разпределение по специален предмет;

– кредитен лист;

 

Забележка: Документите трябва да бъдат попълнени четливо и където е необходимо, да бъдат залепени снимки.

 

 

ЗА УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

–  РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

БАКАЛАВЪР

първи и втори курс

трети и четвърти курс

___________________________

спец. Педагогика на обуч. по музика:

/приетите от уч. 2021/2022 г. са освободени от такса/

първи и втори курс

трети курс

четвърти курс

750 лева

650 лева

________________

400 лева

325 лева

250 лева

1500 лева

1300 лева

______________

800 лева

650 лева

500 лева

 

– ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

БАКАЛАВЪР

БАЛЕТНО ИЗКУСТВО/БАЛЕТНА ПЕДАГОГИКА

Първи и втори курс

трети и четвърти курс

600 лева

550 лева

1200 лева

1100 лева

 

ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ за учебната 2022/2023 година

– ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

БАКАЛАВЪР

2500 лева

5000 лева

 

– ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ПО ЧЛ.95, АЛ. 8 ОТ ЗВО /в евро/ (граждани на държави извън Европейския съюз) за учебната 2023/2024 година

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ:

БАКАЛАВЪР

първи и втори курс

трети и четвърти курс

2500 ЕВРО

2250 ЕВРО

5000 ЕВРО

4500 ЕВРО

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ:

БАКАЛАВЪР

БАЛЕТНО ИЗКУСТВО/БАЛЕТНА ПЕДАГОГИКА

 

първи и втори курс                                                      1750 ЕВРО                 3500 ЕВРО

трети и четвърти курс                                                1500 ЕВРО                 3000 ЕВРО

пети курс                                                                       1250 ЕВРО                 2500 ЕВРО