Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“, в съответствие с учебния план, осигурява широкопрофилна подготовка и специализирана професионална подготовка по специалностите от професионално направление Музикално и танцово изкуство и специалност и Педагогика на обучението по музика.Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“, в съответствие с учебния план, осигурява широкопрофилна подготовка и специализирана професионална подготовка по специалностите от профедсионално направление Музикално и танцово изкуство и специалност и Педагогика на обучението по музика.

УСЛОВИЯ

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ

В НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

“Проф. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

/прием след средно образование по държавна поръчка/

За обучение в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” (НМА) могат да кандидатстват чрез конкурс български граждани и граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Местата, за които се приемат студенти, са по държавна поръчка.

В НМА студентите могат да изучават две специалности. Ако специалностите са в рамките на един факултет, студентът заплаща една пълна такса за обучение за едната специалност и 50% от таксата за другата; ако размерът на таксите е различен, по-ниската такса се заплаща в размер на 50 %.  Ако специалностите са в два различни факултета, студентът заплаща две пълни такси за обучение.

Кандидат-студентите подават документи за участие в приемните изпити или документи за кандидатстване в съответната специалност с оценките от Държавните изпити по теория и практика на професията. Успешно издържалите приемните изпити и кандидатстващите с оценките от Държавните изпити по теория и практика на професията, имащи минимален бал, участват наравно в класирането.

За повече информация – Кандидатстудентски справочник – 2021/2022

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ,

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ

 

         В зависимост от пандемичната обстановка провеждането на приемните изпити ще бъде или онлайн и дистанционно, или присъствено. Допълнително на интернет страницата на НМА ще бъде обявен начинът на провеждането им.

1. Кандидатстудентските документи се подават в периода от 14 юни до 15:00 часа на 24 юни 2021 г.

2. Кандидатстудентските изпити ще се проведат от 28 юни до 30 юни 2021 г.

3. Кандидат-студентите се явяват на изпитите по ред, определен чрез служебен жребий един ден преди началото на приемните изпити.

4. При провеждане на изпитите:

а)  Кандидат-студентите за Теоретико-композиторски и диригентски факултет:

– За специалността „Педагогика на обучението по музика“ – ако получат оценка, по-ниска от среден (3.00) на изпита по солфеж и теория на музикалните елементи, не се допускат до изпита по инструмент или пеене; получилите оценка по инструмент или пеене, по-ниска от среден (3.00), не участват в класирането.

– За специалността „Звукорежисура, звуков и медиен дизайн“ – ако  на първия етап от изпита получат оценка, по-ниска от среден (3.00), не се допускат до втория етап; ако на втори етап получат оценка, по-ниска от среден (3.00), не се допускат до трети етап; ако на трети етап получат оценка, по-ниска от среден (3.00), не участват в класирането.

б) Кандидат-студентите за Инструментален факултет, ако получат на изпита по специалността оценка, по-ниска от добър (4.00), не участват в класирането.

Държавният зрелостен изпит в музикалните училища по теория и практика (тест и специалност –  инструмент и фолклорно пеене) се признава за приемен в Инструменталния факултет за съответната специалност. Балът се образува от утроената оценка по специалността. Ако тя е по-ниска от добър (4.00), кандидатът няма право да участва в класирането и може да кандидатства в НМА, като се яви на приемен изпит.

в) Кандидат-студентите за Вокалния факултет:

– За специалността ”Класическо пеене” кандидатите, получили оценка по-ниска от добър (4.00) на I или на ІІ етап не се допускат до участие в следващите конкурсни изпити. Изпитът по солфеж и теория на музикалните елементи се оценява с “да” и “не”. Балът на кандидат-студентите, получили оценка “не” на този изпит, се намалява с една единица.

Държавният зрелостен изпит в музикалните училища по теория и практика по специалност Класическо пеене се признава за приемен. Балът се образува от сбора на удвоената оценка по практика /не по-ниска от добър 4,00/ и годишната оценка по актьорско майсторство /не по-ниска от добър 4,00/ от дипломата за средно образование. Оценката от теоретичния тест се приема за „да“, ако е над добър (4.00), и за „не“, ако е под добър (4.00). При оценка „не“ балът се намалява с една единица.

– За специалността “Музикално-сценична режисура” кандидат-студентите, получили оценка, по-ниска от добър (4.00) на I етап, не се допускат до участие в следващия конкурсен изпит. Получилите оценка, по-ниска от добър (4.00) на II етап не участват в класирането.

– За специалността ”Поп и джаз инструментално изкуство”, които се явяват с изпълнение на музикални инструменти, ако получат на изпита по специалността оценка, по-ниска от добър (4.00), не участват в класирането.

Държавният зрелостен изпит в музикалните училища по теория и практика по специалност ”Поп и джаз инструментално изкуство  вид инструмент“ се признава за приемен в съответната специалност. Балът се образува от утроената оценка по практика. Ако тя е по-ниска от добър (4,00), кандидатът няма право да участва в класирането и може да кандидатства в НМА, като се яви на приемен изпит.

– За специалността “Поп и джаз пеене”, получили по пеене оценка, по-ниска от добър (4.00) на I или II етап не се допускат до участие в следващите конкурсни изпити, или получили оценка по-ниска от добър (4.00) по актьорско майсторство не участват в класирането.

Държавният зрелостен изпит в музикалните училища по теория и практика по специалност ”Поп и джаз пеене” се признава за приемен. Балът се образува от сбора на удвоената оценка по практика и годишната оценка по актьорско майсторство от дипломата за средно образование. Ако една от двете оценки е по-ниска от добър (4,00), кандидатът няма право да участва в класирането и може да кандидатства в НМА, като се яви на приемен изпит.

– За специалността “Балетно изкуство – Балетна педагогика” кандидат-студентите, получили оценка, по-ниска от добър (4.00) на I етап – практически изпит, отпадат от участие в следващия конкурсен изпит. Получилите оценка, по-ниска от добър (4.00)  на II етап – теоретичен изпит, не участват в класирането.

Държавният зрелостен изпит по теория и практика на професията по специалност ”Балетно изкуство – Балетна педагогика” се признава за приемен. Балът се образува от сбора на двете оценки, като всяка от тях трябва да е минимум добър 4,00. Ако една от двете оценки е по-ниска от добър (4,00), кандидатът няма право да участва в класирането и може да кандидатства в НМА, като се яви на приемен изпит.

 

Кандидатстващите с оценките от Държавния зрелостен изпит по теория и практика на професията  придобиват право на участие в общата класация наравно с положилите кандидатстудентски изпити, ако имат минимален бал за съответната специалност. 

 

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

 

1. Записването на новоприетите студенти се извършва със Заповед на Ректора, онлайн или присъствено.

2. Информация за новоприетите студенти ще бъде обявена след 10:30 ч. на 01 юли 2021 г. на следния линк – http://ns.nma.bg/.

3. Записване на новоприетите студенти, заедно с класираните от предварителния прием, ще се извърши на 01, 02, 05 и 06 юли от 10:30 до 12:00 и от 13:00 до 15:00.

4. Незаписалите се без уважителни причини в определения срок губят придобитите студентски права.

 

         В зависимост от пандемичната обстановка записването ще бъде или изцяло онлайн, или изцяло присъствено. Допълнително на интернет страницата на НМА ще бъде обявен начинът на записване.

 

Онлайн записване – посочените по-долу документи се изпращат по имейл на съответната факултетна канцелария:

 

– Теоретико-композиторски и диригентски факултет – e-mail: sbogdanova@nma.bg, тел. 0882 33 50 43

– Инструментален факултет – e-mail: deni@nma.bg, тел. 0882 33 50 39

– Вокален факултет – e-mail: juliana@nma.bg, тел. 0882 33 50 42

– Поп и джаз изкуство – e-mail: verageorgieva@nma.bg, тел. 0886 81 69 03

 

5. Новоприетите студенти представят при записването си следните документи:

а) Снимано/сканирано цветно копие на диплома за завършено средно образование, ако дипломата е издадена в чужбина – снимано/сканирано цветно Удостоверение от РУО за признато средно образование, придобито в чужбина и копие на дипломата с оригинален апостил, превод и заверка;

б) снимано/сканирано цветно копие на документа за платена семестриална такса, таксата се заплаща само по банков път на следната сметка:

Наименование: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

Банка: БНБ

Клон: София

Адрес на банката: пл. „Княз Александър І“ № 1

IBAN сметка в лева: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

В платежното нареждане се изписват задължително следните данни:

  • трите имена на студента;
  • факултет;
  • курс;
  • учебна година;
  • семестър.

 

в) документи по утвърден образец, които се изтеглят от сайта и се изпращат попълнени, подписани и снимани/сканирани и изпратени като прикачени файлове:

– именник;

– декларация за здравно осигуряване;

– декларация за запознаване с правилата за вътрешния ред в НМА;  (правила)

– декларация – държавна поръчка;

– декларация за информираност относно обработването на личните данни;

– молба за разпределение по специален предмет.

 

Студентска книжка, студентска лична карта, четири снимки, както и оригиналните документи изпратени на e-mail, ще се представят във факултетните канцеларии в началото на учебната година. Студентската книжка и лична карта следва да бъдат попълнени четливо и където е необходимо да бъдат залепени снимки. Кредитен лист се получава в началото на учебната година от съответната факултетна канцелария.

 

 

Присъствено записване

Студентите се записват в следните канцеларии:

– за Теоретико-композиторски и диригентски факултет –  ет. 1, стая № 20; 

– за Вокален факултет – ет. 1, стая № 14;

– за Инструментален факултет – ет. 1, стая № 6.

– за Поп и джаз изкуство – ет. 1, стая № 7.

 

6. Новоприетите студенти представят при записването си следните документи:

а) диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие (оригиналът се връща след сверка с ксерокопието), ако дипломата е издадена в чужбина – оригинално Удостоверение от РУО за признато средно образование, придобито в чужбина и копие на дипломата с оригинален апостил, превод и заверка;

б) документ за платена семестриална такса, таксата се заплаща само по банков път на следната сметка:

Наименование: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

Банка: БНБ

Клон: София

IBAN сметка в лева: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

В платежното нареждане се изписват задължително следните данни:

  • трите имена на студента;
  • факултет;
  • курс;
  • учебна година;
  • семестър.

 

в) документи по утвърден образец, които включват:

– студентска книжка;

– студентска лична карта;

– именник;

– четири снимки паспортен формат;

г) документи, които се получават от факултетната канцелария:

– декларация за здравно осигуряване;

– декларация за запознаване с правилата за вътрешния ред в НМА;

– декларация за информираност относно обработването на личните данни;

– молба за разпределение по специален предмет;

– кредитен лист;

 

Забележка: Документите трябва да бъдат попълнени четливо и където е необходимо, да бъдат залепени снимки.

ЗА УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

–  РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

БАКАЛАВЪР

___________________________

спец. Педагогика на обуч. по музика:

първи курс

втори, трети и четвърти курс

650 лева

________________

325 лева

250 лева

1300 лева

______________

650 лева

500 лева

 

– ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

БАКАЛАВЪР

БАЛЕТНО ИЗКУСТВО/БАЛЕТНА ПЕДАГОГИКА

550 лева

1100 лева

 

ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ за учебната 2020/2021 година

– ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

БАКАЛАВЪР

2383 лева

4766 лева

 

– ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ПО ЧЛ.95, АЛ. 8 ОТ ЗВО /в евро/ (граждани на държави извън Европейския съюз) за учебната 2021/2022 година

Образователно-квалификационна степен

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

БАКАЛАВЪР

първи и втори курс

трети и четвърти курс

2250 ЕВРО

2000 ЕВРО

4500 ЕВРО

4000 ЕВРО