Пресконференция на НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ “ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” за стартирането на проект BG05M2OP001-2.016-0034-C01 “Модернизация на учебния процес в НМА “Проф. Панчо Владигеров” и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“.