СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – фаза 2 в НМА

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – фаза 2” в НМА

 

Във връзка със стартирането в НМА  на дейностите по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – фаза 2 “, изпълняван от МОН по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове, е открита процедура за регистрация на студенти и академични наставници , желаещи да вземат участие в проекта.

Регистрацията се осъществява на интернет страница  http://praktiki.mon.bg

ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ СЛЕДВА ДА ПОСЕТЯТ ЗА ИНСТРУКЦИЯ  ОФИСА НА ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ-ФАЗА 2“

НМА, бул.“Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94, ст. № 19, тел. 02/4409783

ПЕТЯ КИСИМОВА – Водещ функционален експерт