Срокове за подаване на документи

Документи за кандидатстване за стипендия за зимен семестър на учебната 2022/2023 година, съгласно ПМС № 90 ще се подават от 03 септември до 15:00 ч. на 12 септември 2022 г. вкл. в счетоводството – 3 ет., стая № 45 от 10 до 12 и от 13 до 15 ч.

 


Необходими документи

 

Бележките за доходите за предходните 6 месеца да са от  март 2022 до  август 2022 г. включително.

 

 

 

  1. Заявление-декларация (може да я изтеглите от тук).
  2. Документи удостоверяващи доходите на членовете на семейството за предходните 6 /шест/ месеца.
  3. Уверение за статут на учащи се братя и/или сестри (ако има такива).

Лили Попова

Експерт

098765544333


За въпрпоси относно кандидатстване за стипендия по ПМС № 90

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Членове на семейството на студента по смисъла на постановлението са съпругът (съпругата) и децата, ако е семеен, а ако не е семеен – бащата, майката, непълнолетните братя и сестри или пълнолетните, ако са учащи се, войници или нетрудоспособни. В случаите на повторен брак на майката или на бащата за член на семейството се счита новият съпруг (съпруга).

(Изм. – ДВ, бр. 70 от 2006 г., в сила от 29.08.2006 г.) В сумата на доходите на отделните членове на семейството се включват всички получени от студента и другите членове на семейството за предходните 6 месеца доходи от: брутни заплати, включително обезщетения за временна нетрудоспособност, без командировъчните пари на работещите в страната и допълнителните плащания по чл. 19, ал. 2, т. 4 от Закона за облагане доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ на хората с трайни увреждания; обезщетения за безработица и социални помощи; месечни добавки и месечни помощи за деца; наеми; присъдени издръжки; хонорари; стипендии, без получаваните от декларатора и членове на неговото семейство по силата на постановлението и ученическите стипендии; търговия; продажба на селскостопанска продукция; занятие; свободни професии; дивиденти от акции и други доходи. Декларираните доходи се удостоверяват със съответните документи.

Висшите училища извършват проверка на не по-малко от 5 на сто от подадените документи.

Подалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до края на обучението и дължат връщане на получените суми за стипендии, отпуснати въз основа на документи с невярно съдържание.

(Изм. – ДВ, бр. 86 от 2008 г.) Студентите, докторантите и специализантите имат право на стипендия само за една образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ или „б“ и за една образователно-квалификационна степен „магистър“ по чл. 42, ал. 1, т. 2, буква „б“ или „в“ от Закона за висшето образование или за една образователно-квалификационна степен „магистър“ по чл. 42, ал. 1, т. 2, буква „а“ от същия закон, както и за една образователна и научна степен „доктор“.

Студенти, които са се преместили от една специалност в друга или от едно учебно заведение в друго, нямат право на стипендия за учебните години (семестри), които повтарят поради преместването, ако през съответните години (семестри) са получавали стипендия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 ОТ 26 МАЙ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ изтегли тук