Съгласно чл. 33, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) лицата, които
задължително се осигуряват са:
– всички български граждани, които не са граждани и на друга държава;
– българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно
живеят на територията на Република България ;
– чуждестранни граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено
дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, освен ако е
предвидено друго в международен договор, по който Република България е
страна;
– лицата с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с
предоставено право на убежище;
– чуждестранни студенти и докторанти, приети за обучение във висши
училища и научни организации у нас по реда на Постановление на
Министерски съвет №103 от 1993 г. за осъществяване на образователна
дейност сред българите в чужбина и Постановление на Министерски съвет
№228 от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за
студенти в държавните висши училища на Република България;
– лицата, извън горепосочените, за които се прилага законодателството на
Република България съгласно правилата за координация на системите за
социална сигурност.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не подлежат на задължително осигуряване лицата, които съгласно
правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на
здравно осигуряване в друга държава членка на Европейския съюз.

Студентите се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, когато
отговарят на условията по чл. 40, ал. 3, т.2 и т.3, а именно:
– студенти – редовно обучение във висши училища до навършване на 26-
годишна възраст;
– докторанти на редовно обучение по държавна поръчка;
– чуждестранни студенти – редовно обучение до навършване на 26-годишна
възраст и докторанти на редовно обучение, приети във висши училища и
научни организации по реда на Постановление на Министерския съвет №103

от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в
чужбина и Постановление на Министерския съвет №228 от 1997 г. за
приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните
висши училища на Република България.

Забележка: Студентите придобиват право на здравно осигуряване от НМА
„Проф. Панчо Владигеров“, когато за тях са изпълнени едновременно условията
по чл. 33 и чл. 40, ал. 3, т. 2 или т.3 от ЗЗО.

Данните на студентите , които се осигуряват за сметка на републиканския
бюджет се подават от НМА „Проф. Панчо Владигеров“ в електронен формат към
Национална агенция по приходите (НАП). Във връзка с изготвянето на електронния
файл са необходими следните данни на студентите:
– единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ) или
служебен номер от НАП за лицата, които нямат ЕГН или ЛНЧ;
– име, презиме и фамилия на лицето.
Чуждестранните лица, които притежават ЛНЧ следва да представят в НАП копие
от документа за самоличност с издаденият им ЛНЧ и да попълнят образец на Искане за
издаване номер на чужденец, в който вписват притежавания ЛНЧ, датата на раждане,
пол и държава на произход, постоянен адрес или адрес за кореспонденция, както и
електронна поща.
Чуждестранните лица, които не притежават ЛНЧ трябва да подадат Искане за
издаване номер на чужденец към НАП, за да получат служебен номер, чрез който ще
се идентифицират при подаване на данни за здравното им осигуряване.

Право на здравно осигуряване имат студентите, които са подали при записване
декларация за здравно осигуряване и отговарят на следните условия:
– декларациите са коректно попълнени;
– нямат навършени 26 години (не важи за докторантите);
– нямат доходи от трудова или извънтрудова дейност;
– не се осигуряват на друго място или основание;
– студентът не е прекъснал (с изключение на прекъсване в случай на болест
или майчинство).

Студентите попълват и подават декларация за здравно осигуряване (по образец)
в канцеларията на съответния факултет при всяко записване на семестър.
Всеки студент е длъжен да попълни и подаде декларация за здравно
осигуряване в съответната факултетна канцелария, дори и в случаите, когато има
навършена възраст или получава доходи от трудова или извънтрудова дейност.
Попълването и подаването на декларацията е необходимо с цел коректно отразяване
на данните, както и за разрешаването на възникнали проблеми.
Декларация за здравно осигуряване се подава при възникване на всяка една
промяна, касаеща правото на студента да се осигурява за сметка на републиканския
бюджет:
– промяна на основни данни – в имена, ЛНЧ, служебен номер;
– промяна на трудовия статус.
Здравно осигурени са всички студенти на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ в
редовна форма на обучение.
Здравното осигуряване се прекратява в следните случай:
– при навършване на 26-годишна възраст – от месеца следващ месеца, в който
се навършва възрастта;
– при семестриална завършване за последен курс на обучение през месец
Юни на съответната учебна година без значение кога ще бъде положен
държавен изпит, защита на дипломна работа или кога ще бъде получена
дипломата за завършено образование.
При прекратяване на здравното осигуряване от страна на висшето учебно
заведение студентът е длъжен сам да се осигури.
Студентите постъпващи в първи курс се осигуряват здравно от месец Септември
на годината, в която са станали студенти. За летните месеци преди да стане студент
лицето е длъжно само да се осигури здравно.
Студентите, които вече имат право на здравно осигуряване се осигуряват и за
летните месеци за времето на следването им.
Забележка: Студентите в задочна форма на обучение нямат право на
здравно осигуряване за сметка на републиканския бюджет.

Здравният статус може да се проверява на www.nap.bg
При 3 неплатени месечни вноски през последните 3 години
здравноосигурителните права на лицето се прекъсват.
При съмнения относно здравния ви статус моля да се обърнете към Красимира
Колова на тел.: 02 44 09 793
като впишете трите си име, факултет, курс, специалност на обучение и телефон за
обратна връзка; за да може да се проверят данните в декларацията, която сте подали.

Забележка: За невярно попълнени и декларирани обстоятелства лицата
носят наказателна отговорност и сами поемат задълженията си за здравно
осигуряване.