НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

„Проф. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИ И ДИРИГЕНТСКИ ФАКУЛТЕТ

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ

за придобиване на образователната и научна степен

ДОКТОР

Професионално направление

8.3 МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

 

ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДОКТОРАНТУРА

Редовна форма на обучение

Срок на обучение: три години 

 

Специалности:

 • Композиция 
 • Дирижиране  –  хорово, оперно-симфонично, духов оркестър 
 • Пиано 

 

Компетенции:

Докторантите ще постигнат високопрофесионални и артистични резултати в съответния творчески профил, ще получат задълбочени теоретични познания по отношение на всички елементи, съставляващи музикалното творчество и изпълнителство.

Докторантите ще изградят качества за реализация на своите способности като:

 • композитори-творци, владеещи съвременни композиционни средства и творчески методи на работа, подготвени за цялото приложно многообразие на съвременната звукова среда;
 • композитори-педагози, способни да обучават в сложните стилово-технологични процеси на творчеството;
 • висококвалифицирани творци в областта на музикално-изпълнителското изкуство;
 • висококвалифицирани специалисти във всички сфери на музикално-сценичното изкуство;
 • изпълнители-диригенти във всички сфери на ансамбловото изпълнителство;
 • ерудирани специалисти по съвременните процеси, свързани с музикално-изпълнителското изкуство и методиката на инструменталното обучение;
 • преподаватели във висшите училища по изкуства и университети.

Прием:

І. Писмен конкурсен изпит по предварително обявени теми.

II. Музикално изпълнение, съобразно специалността на кандидата (за музиканти-изпълнители); написване на музикална творба (за композитори); събеседване по творческите и научни интереси на кандидата.

III. Изпит по чужд език.

 

Забележка: Темите за писмения изпит включват технически и интерпретационни проблеми, характерни за спецификата на съответната специалност, както и по-общи теми, свързани с музикалното изкуство.Темите за писмения изпит,както и програмата за инструменталното изпълнение са различни за всяка специалност и се определят от съответната катедра.

 

Продължителност на редовното обучение: 6 семестъра.

 

Обучението в докторантските програми включва:

 • посещение на два специализирани задължителни курса;
 • посещение на минимум два избираеми курса;
 • работа за изграждане на високо изпълнителско/творческо майсторство в областта на основната специалност;
 • самостоятелна творческа изява в различни форми (рецитали, концерти, творческа продукция, конкурси, записи, публикации и др.);
 • преподавателска дейност;
 • изпит по докторски минимум по специалността;
 • обсъждане и защита на творческите постижения и теоретичния труд пред катедрата, в която е осъществено обучението.

 

Присъждането на образователната и научна степен „доктор” става след успешно представяне на творческата дейност и защита на теоретичния труд пред специализирано научно жури, в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България.

 

Изисквания:

1. Художественотворческа (изпълнителска/композиционна) и музикално-теоретична дейност:

 • самостоятелни изследвания, тематично насочени и свързани с творческата дейност;
 • работа с научен ръководител (консултант);
 • пропорционално балансирани с научната дейност самостоятелни концерти или участия, творческа продукция, конкурси, записи и всички други форми на творчески изяви;
 • статии, доклади, публикации, лекции, медийни изяви.

2. Преподавателска дейност:

 • самостоятелни лекции и упражнения със студенти;
 • педагогическа работа с учащи се от различни възрастови групи;
 • творчески семинари, изпълнителски курсове и др.

3. Посещение на курсове по учебен план (задължителни и избираеми) и полагане на изпити.

4. Изпит за докторски минимум по специалността.

5. Защита на дисертационния труд и художественотворческата дейност.

 

Учебен план

1. Работа по изпълнителската специалност – 1 час седмично (15 часа на семестър, за цялото обучение – 90 часа)

2. Работа с научния ръководител на дисертационния труд – 1 час седмично (15 часа на семестър, за цялото обучение – 90 часа)

3. Задължителни курсове и дисциплини:

3.1. Философия на музиката – 60 часа за 2 семестъра.

3.2. Чужд език – 60 часа за 4 семестъра.

Препоръчително е задължителните дисциплини да бъдат взети в рамките на първите две години.

4. Избираеми курсове и дисциплини (хорариум 30 часа за всеки):

4.1. Аспекти на стила в музиката

4.2. Художествени тенденции и творчески интерпретации в музиката на ХХ век

4.3. История и теория на интерпретацията в музикално-изпълнителската област

4.4. Психология на интерпретаторската работа в музикално-изпълнителската област

4.5. Стилови белези в интерпретаторското наследство на оркестровото дирижиране

4.6. Композицията – творчество и познание

4.7. Научна информация в музикознанието

4.8. Дисертационният труд като изследване и текст

4.9. Пиано

4.10. Музикален мениджмънт

4.11. Курсове по графичен и мултимедиен дизайн

4.12. Езикова култура в българския език

4.13. Учебни дисциплини от преподаваните в трите факултета на НМА, съобразно спецификата на избраната тема за дисертацията и творческите интереси на докторанта (изборът може да бъде от по-широк кръг дисциплини, освен посочените).

Препоръчително е избираемите курсове и дисциплини (с хорариум 30 часа за всеки от тях) да бъдат взети в рамките на първите две години. Докторантът е длъжен да получи оценка по два от тях.

Докторантите имат право да посещават като наблюдатели класове и курсове със съгласието на съответните преподаватели.

 

Индивидуален план и атестационен лист

Обучението на докторантите се извършва по предварително изготвен съвместно с научния ръководител индивидуален план, в който са отразени:

 • учебната работа и педагогическата дейност;
 • научноизследователската работа;
 • етапите и сроковете за контрол и реализация на поставените цели и задачи.
 • катедрите, в които се обучават докторанти, имат задължението да провеждат контрол върху тяхното научно развитие;
 • в края на всеки семестър докторантът представя отчет за извършената работа с попълнен атестационен лист, подписан от научния ръководител;
 • катедрата обсъжда отчета и докладва своята оценка на заседание на Факултетния съвет.