Такси за обучение

ЗА УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

–  РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Образователна и научна степен

ДОКТОР

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

1800 лева

3600 лева

 

Докторантите редовно обучение по държавна поръчка заплащат такса само за първия и втория семестър от обучението си.

 

 

 

ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

– ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ПО ЧЛ.95, АЛ. 8 ОТ ЗВО /в евро/ (граждани на държави извън Европейския съюз)

Образователна и научна степен

ДОКТОР

за първа и втора  година

 трета година

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ГОДИШНА ТАКСА

4000 ЕВРО

3600 ЕВРО

8000 ЕВРО

7200 ЕВРО