НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

„Проф. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА „ПОП И ДЖАЗ ИЗКУСТВО“

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ

за придобиване на образователната и научна степен

ДОКТОР

Професионално направление

8.3 МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДОКТОРАНТУРА

Редовна форма на обучение

Срок на обучение: три години

 

Специалности:

 • Поп и джаз изкуство – пеене, инструмент (Пиано, Китара. Баскитара, Контрабас, Флейта, Цугтромбон, Ударни инструменти, Тромпет, Саксофон)

 

Компетенции:

Докторантите ще получат задълбочени и тясно специализирани знания в областта на музикалните изкуства и ще изградят качества за реализация на своите способности като:

 • висококвалифицирани специалисти в областта на музикално-сценичното изкуство;
 • изпълнители във всички сфери на музикално-сценичните изкуства;
 • преподаватели във висшите училища по изкуствата и университетите;
 • творци и ерудирани изследователи-музиколози.

 

Прием:

 1. Писмен конкурсен изпит по предварително обявени теми.
 2. Изпълнителска програма и събеседване по научните интереси на кандидата и идеята за докторска теза.

III. Изпит по чужд език.

 

Продължителност на редовното обучение – 6 семестъра.

 

Обучението в докторантските програми включва:

 • посещение на два специализирани задължителни курса;
 • посещение на минимум два избираеми курса;
 • самостоятелна изследователска работа в различни форми (публикации на статии и студии, участие в научни прояви и проекти);
 • преподавателска дейност;
 • изпит по докторски минимум по специалността;
 • обсъждане и защита на дисертационния труд пред катедрата, в която е осъществено обучението.

 

Присъждането на образователната и научна степен „доктор“ става след успешна публична защита на дисертационен труд пред специализирано научно  жури, съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България.

Изисквания:

 1. Научно-изследователска и изпълнителска дейност:
 • самостоятелни изследвания;
 • работа с научен ръководител;
 • научни публикации и съобщения, статии, доклади, лекции, медийни изяви;
 • самостоятелни концерти или участия, творческа продукция, конкурси, записи и др. изяви.

 

 1. Преподавателска дейност:
 • педагогическа работа – по преценка на съответната катедра на българските докторанти и на докторанти членове на ЕС може да се възлагат до 8 учебни часа седмично като педагогическа дейност по учебния план;
 • Семинари, водене на упражнения, ръководство на курсови работи и др.;
 1. Посещение на курсове по учебен план (задължителни и избираеми) и полагане на изпити.
 2. Изпит за докторски минимум по специалността.
 3. Защита на докторска дисертация.

 

Учебен план

 1. Работа с научния ръководител – 2 часа седмично (30 часа на семестър, общо за срока на обучение – 180 часа)

 

 1. Задължителни курсове и дисциплини за всички специалности:

2.1. Дисертационният труд като изследване и текст

– 30 часа за 1 семестър.

2.2.  Чужд език – 60 часа за 2 семестъра /за български докторанти/ и Български език за чужденци – 120 часа за 4 семестъра /за чуждестранни докторанти /

 

Препоръчително е задължителните дисциплини да бъдат взети в рамките на първите две години.

 

 1. Избираеми курсове и дисциплини (хорариум 30 часа за всеки):

За докторска програма по:

3.1.   Поп и джаз изкуство – пеене

3.1.1. Поп и джаз пеене

3.1.2. Актьорско майсторство

3.1.3. Музикално оформление и редакторство

3.1.4. История на българската поп и джаз музика

3.1.5. Звукозаписна практика в студио

3.1.6. Интелектуална собственост в музиката

 

3.2.  Поп и джаз изкуство – инструмент (Пиано, Китара, Бас китара, Контрабас, Цугтромбон, Ударни инструменти, Тромпет, Саксофон)

3.2.1. Поп и джаз инструмент

3.2.2. Комбо състави

3.2.3.  Музикално оформление и редакторство

3.2.4. История на българската поп и джаз музика

3.2.5. Звукозаписна практика в студио

3.2.5. Интелектуална собственост в музиката

Препоръчително е избираемите курсове и дисциплини (с хорариум 30 часа за всеки от тях) да бъдат взети в рамките на първите две години.

Докторантът е длъжен да получи оценка по два от тях.

Докторантите имат право да посещават като наблюдатели класове и курсове със съгласието на съответните преподаватели.