НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

„Проф. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА „ПОП И ДЖАЗ ИЗКУСТВО“

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ

за придобиване на образователната и научна степен

ДОКТОР

Професионално направление

8.3 МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДОКТОРАНТУРА

Редовна форма на обучение

Срок на обучение: три години 

 

Специалности:

 • Поп и джаз пеене
 • Поп и джаз инструмент – пиано, акордеон, китара, баскитара, контрабас, флейта, саксофон, тромпет, цугтромбон, ударни инструменти

 

Компетенции:

Предизвикателствата на професионалната практика водят до необходимостта от израстване на завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър“ и повишаване тяхната квалификация. Обучението на докторантите в катедра „Поп и джаз изкуство” се провежда в съответствие със съвременните тенденции в развитието на художественотворческата дейност и технологиите. Те ще получат задълбочени и тясно специализирани знания в областта на поп и джаз инструменталното и вокално изкуство и ще изградят качества за реализация на своите способности като:

 • висококвалифицирани инструменталисти в областта на поп и джаз музиката;
 • висококвалифицирани вокални изпълнители в областта на поп и джаз музиката;
 • композитори-творци, владеещи съвременни композиционни средства;
 • специалисти по съвременните процеси, свързани с музикалната педагогика и методиката на инструменталното  и вокално обучение в жанра;
 • преподаватели във висшите училища по изкуства и университетите.

 

Прием:

I. Писмен конкурсен изпит по предварително обявени теми.

II. Изпит по инструмент – за инструменталисти, по пеене – за певци, събеседване върху писмената работа на кандидата и плановете му за неговото бъдещо научно развитие.

III. Изпит по чужд език.

Темите за писмения изпит, както и програмата за изпълнението  са различни за всяка специалност.

Продължителност на редовното обучение: 6 семестъра.

Обучението в докторантските програми включва:

 • посещение на два специализирани задължителни курса;
 • посещение на минимум два избираеми курса;
 • самостоятелна изследователска работа в различни форми (публикации на статии и студии, участие в научни прояви и проекти);
 • преподавателска дейност;
 • изпит по докторски минимум по специалността;
 • обсъждане и защита на дисертационния труд пред катедрата, в която е осъществено обучението.

Присъждането на образователната и научна степен „доктор“ става след успешна публична защита на дисертационен труд пред специализирано научно  жури, съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България. 

Изисквания:

I. Научно-изследователска и изпълнителска дейност:

 • самостоятелни изследвания;
 • работа с научен ръководител (консултант);
 • научни публикации и съобщения, статии, доклади, лекции, медийни изяви;
 • самостоятелни концерти или участия, творческа продукция, конкурси, записи и др. изяви.

 

II. Преподавателска дейност:

 • педагогическа работа, семинари;
 • водене на упражнения, ръководство на курсови работи и др.

 

III. Посещение на курсове по учебен план (задължителни и избираеми) и полагане на изпити.

IV. Изпит за докторски минимум по специалността.

V. Защита на докторска дисертация.

 

Учебен план

1. Работа с научния ръководител – 2 часа седмично (30 часа на семестър, общо за срока на обучение – 180 часа)

 

2. Задължителни курсове и дисциплини за всички специалности:

2.1. Философия на музиката – 60 часа за 2 семестъра.

2.2. Чужд език – 60 часа за 4 семестъра.

Препоръчително е задължителните дисциплини да бъдат взети в рамките на първите две години.

 

3. Избираеми курсове и дисциплини (хорариум 30 часа за всеки:

3.1. Поп и джаз инструмент

3.2. Поп и джаз пеене

3.3. Пиано (за всички специалности).

3.4. Поп и джаз композиция

3.5. Интерпретация в поп и джаз пеенето

3.6. Импровизация

3.7. Аранжимент

3.8. Оркестрови ансамбли

3.9. Брас ансамбли

3.10. Вокални ансамбли

3.11. Студийна техника

3.12. Музикален театър на ХХ век

3.13. Музикален мениджмънт

3.14. Музикално оформление и редакторство на музика

3.15. Актьорско майсторство и сценична реч

3.16. История на световната поп музика

3.17. История на българската поп и джаз музика

3.18. Музикална психология

3.19. Съвременни музикално-педагогически системи в Европа

3.20. Музикално-фолклорна и етнографска литература в България и

съвременни актуални чужди етноизследвания

3.21. Нови информационни технологии.

3.22. Дисертационният труд като изследване и текст

3.23. Научна информация в музикознанието

3.24. Езикова култура в българския език

 

Препоръчително е избираемите курсове и дисциплини (с хорариум 30 часа за всеки от тях) да бъдат взети в рамките на първите две години. Докторантът е длъжен да получи оценка по два от тях.

 

Индивидуален план и атестационен лист

Обучението на докторантите се извършва по предварително изготвен съвместно с научния ръководител индивидуален план, в който са отразени:

 • учебната работа и педагогическата дейност;
 • научноизследователската работа;
 • етапите и сроковете за контрол и реализация на поставените цели и задачи.
 • катедрите, в които се обучават докторанти, имат задължението да провеждат контрол върху тяхното научно развитие;
 • в края на всеки семестър докторантът представя отчет за извършената работа с попълнен атестационен лист, подписан от научния ръководител;
 • катедрата обсъжда отчета и докладва своята оценка на заседание на Факултетния съвет.