НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ 

„Проф. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” 

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ 

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

по научна специалност

МУЗИКОЗНАНИЕ И МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО

професионално направление

8.3 МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДОКТОРАНТУРА

Редовна форма на обучение

Срок на обучение: три години 

Специалности:

 • Инструментално изкуство – вид инструмент (пиано, чембало, орган, акордеон, цигулка, класическа китара, виола, виолончело, контрабас, арфа, флейта, обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбон, туба, ударни инструменти)
 • Камерна музика – вид инструмент
 • Клавирен съпровод
 • Инструментална педагогика

 

Компетенции:

Следването на докторантура в Инструменталния факултет представлява естествено продължение на обучението след образователно-квалификационната степен „Магистър”. Освен висока степен на инструментално майсторство, кандидатите трябва да имат и подчертан интерес към научна дейност. Докторантите ще получат разностранни и задълбочени знания в широк спектър от музикално-теоретични и други дисциплини. Особено внимание се обръща на тяхната самостоятелна работа и изграждането им като пълноценни творчески личности. Под ръководството на своите преподаватели, даващи им насоки в работата, и на базата на придобитите знания, докторантите реализират сами своите идеи и достигат до заключения, представляващи принос в съвременната музикална теория и практика.

Те ще изградят качества за реализация на своите способности като:

 • висококвалифицирани творци в областта на музикално-изпълнителското изкуство;
 • задълбочени изследователи на проблемите на музикално-изпълнителското изкуство и музикалната педагогика;
 • ерудирани специалисти по съвременните процеси, свързани с музикалноизпълнителското изкуство и методиката на инструменталното обучение;
 • преподаватели във висшите училища по изкуства и университетите.

 

Прием:

I. Писмен конкурсен изпит по предварително обявени теми.

II. Изпит по инструмент – изпълнение на програма, включваща произведения от различни стилове; събеседване по научните интереси на кандидата и идеята за докторска теза.

III. Изпит по чужд език.

Темите за писмения изпит включват технически и интерпретационни проблеми, характерни за спецификата на съответния инструмент, както и по-общи теми, свързани с музикалното изкуство. Темите за писмения изпит, както и програмата за инструменталното изпълнение са различни за всяка специалност и се определят от съответните катедри.

 

Продължителност на редовното обучение: 6 семестъра.

Обучението на докторантите в ИФ на НМА „Проф. Панчо Владигеров” се води съобразно спецификата на всеки отделен инструмент: пиано, чембало, орган, акордеон, цигулка, класическа китара, виола, виолончело, контрабас, арфа, флейта, обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбон, туба, ударни инструменти, камерна музика – вид инструмент, клавирен съпровод, инструментална педагогика.

Съществуването на образователната и научна степен „Доктор” в Инструменталния факултет е обусловено от необходимостта от висококвалифицирани кадри за българската музикална култура, за развитието на българското музикалноизпълнителско изкуство, за обогатяване на музикалнотеоретичната литература и за продължаване на добрите традиции в обучението по инструментално изкуство във висшите училища по музика.

Обучението в докторантските програми включва:

 • посещение на два специализирани задължителни курса;
 • посещение на минимум два избираеми курса;
 • самостоятелна изследователска работа в различни форми (публикации на статии и студии, участие в научни прояви и проекти);
 • преподавателска дейност;
 • изпит по докторски минимум по специалността;
 • обсъждане и защита на дисертационния труд пред катедрата, в която е осъществено обучението.

 

Присъждането на образователната и научна степен „доктор“ става след успешна публична защита на дисертационен труд пред специализирано научно  жури, съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България.

Изисквания:

1. Научно-изследователска и изпълнителска дейност:

 • самостоятелни изследвания;
 • работа с научен ръководител (консултант);
 • научни публикации и съобщения, статии, доклади, лекции, медийни изяви;
 • самостоятелни концерти или участия, творческа продукция, конкурси, записи и др. изяви.

2. Преподавателска дейност:

 • педагогическа работа, семинари;
 • водене на упражнения, ръководство на курсови работи и др.

3. Посещение на курсове по учебен план (задължителни и избираеми) и полагане на изпити.

4. Изпит за докторски минимум по специалността.

5. Защита на докторска дисертация.

 

Учебен план

1. Работа с научния ръководител – 2 часа седмично (30 часа на семестър, общо за срока на обучение – 180 часа)

 

2. Задължителни курсове и дисциплини за всички специалности в НМА:

2.1. Философия на музиката – 60 часа за 2 семестъра.

2.2. Чужд език – 60 часа за 4 семестъра.

Препоръчително е задължителните дисциплини да бъдат взети в рамките на първите две години.

 

3. Избираеми курсове и дисциплини  (хорариум 30 часа за всеки):

3.1. Специален предмет

3.2. Камерна музика

3.3. Дисертационният труд като изследване и текст

3.4. Научна информация в музикознанието

3.5. Нови информационни технологии

3.6. Езикова култура в българския език.

3.7. Учебни дисциплини от преподаваните в трите факултета на НМА, съобразно спецификата на избраната тема за дисертация и научните интереси на докторанта.

Препоръчително е избираемите  курсове и дисциплини (с хорариум 30 часа за всеки от тях) да бъдат взети в рамките на първите две години. Докторантът е длъжен да получи оценка по два от тях (изпит/курсова работа/друга форма).

Докторантите имат право да посещават като наблюдатели класове и курсове със съгласието на съответните преподаватели.

Индивидуален план и атестационен лист

Обучението на докторантите се извършва по предварително изготвен съвместно с научния ръководител индивидуален план, в който са отразени:

 • учебната работа и педагогическата дейност;
 • научноизследователската работа;
 • етапите и сроковете за контрол и реализация на поставените цели и задачи.
 • катедрите, в които се обучават докторанти, имат задължението да провеждат контрол върху тяхното научно развитие;
 • в края на всеки семестър докторантът представя отчет за извършената работа с попълнен атестационен лист, подписан от научния ръководител;
 • катедрата обсъжда отчета и докладва своята оценка на заседание на Факултетния съвет.