НАЦИОНАЛНА  МУЗИКАЛНА  АКАДЕМИЯ 

„Проф. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” 

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ 

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

по научна специалност

МУЗИКОЗНАНИЕ И МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО

професионално направление

8.3 МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДОКТОРАНТУРА

Редовна форма на обучение

Срок на обучение: три години 

 

Специалности:

 • Класическо пеене – оперно пеене, камерно пеене, вокална педагогика
 • Музикално-сценична режисура
 • Балетно изкуство
 • Балетна режисура

 Компетенции:

Докторантите ще получат задълбочени и тясно специализирани знания в областта на музикалните изкуства и ще изградят качества за реализация на своите способности като:

 • висококвалифицирани специалисти в областта на музикално-сценичното изкуство;
 • изпълнители във всички сфери на музикално-сценичните изкуства;
 • преподаватели във висшите училища по изкуствата и университетите;
 • творци и ерудирани изследователи-музиколози.

 

Прием:

I. Писмен конкурсен изпит по предварително обявени теми.

II. Изпълнителска програма и събеседване по научните интереси на кандидата и идеята за докторска теза.

III. Изпит по чужд език.

 

Продължителност на редовното обучение – 6 семестъра.

Обучението в докторантските програми включва:

 • посещение на два специализирани задължителни курса;
 • посещение на минимум два избираеми курса;
 • самостоятелна изследователска работа в различни форми (публикации на статии и студии, участие в научни прояви и проекти);
 • преподавателска дейност;
 • изпит по докторски минимум по специалността;
 • обсъждане и защита на дисертационния труд пред катедрата, в която е осъществено обучението.

 

Присъждането на образователната и научна степен „доктор“ става след успешна публична защита на дисертационен труд пред специализирано научно  жури, съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България.Изисквания:

1. Научно-изследователска и изпълнителска дейност:

 • самостоятелни изследвания;
 • работа с научен ръководител (консултант);
 • научни публикации и съобщения, статии, доклади, лекции, медийни изяви;
 • самостоятелни концерти или участия, творческа продукция, конкурси, записи и др. изяви.

 

2. Преподавателска дейност:

 • педагогическа работа, семинари;
 • водене на упражнения, ръководство на курсови работи и др.

 

3. Посещение на курсове по учебен план (задължителни и избираеми) и полагане на изпити.

4. Изпит за докторски минимум по специалността.

5. Защита на докторска дисертация.

 

Учебен план

1. Работа с научния ръководител – 2 часа седмично (30 часа на семестър, общо за срока на обучение – 180 часа)

 

2. Задължителни курсове и дисциплини за всички специалности:

2.1. Философия на музиката – 60 часа за 2 семестъра.

2.2. Чужд език – 60 часа за 4 семестъра.

Препоръчително е задължителните дисциплини да бъдат взети в рамките на първите две години.

 

3. Избираеми курсове и дисциплини (хорариум 30 часа за всеки):

3.1.  Класическо пеене

3.2.  Актьорско майсторство

3.3.  Оперно пеене с диригент

3.4.  Камерно пеене

3.5.  Вокална методика

3.6.  Педагогическа практика

3.7. Дисертационният труд като изследване и текст

3.8. Научна информация в музикознанието

3.9. Оперна драматургия

3.10. Музикален театър на ХХ век

3.11. Танцова техника

3.12. Езикова култура в българския език.

3.13. Нови информационни технологии.

3.14. Учебни дисциплини от преподаваните в трите факултета на НМА, съобразно спецификата на избраната тема за дисертация и научните интереси на докторанта.

Препоръчително е избираемите  курсове и дисциплини (с хорариум 30 часа за всеки от тях) да бъдат взети в рамките на първите две години. Докторантът е длъжен да получи оценка по два от тях (изпит/курсова работа/друга форма). 

Докторантите имат право да посещават като наблюдатели класове и курсове със съгласието на съответните преподаватели.

 

Индивидуален план и атестационен лист

Обучението на докторантите се извършва по предварително изготвен съвместно с научния ръководител индивидуален план, в който са отразени:

 • учебната работа и педагогическата дейност;
 • научноизследователската работа;
 • етапите и сроковете за контрол и реализация на поставените цели и задачи.
 • катедрите, в които се обучават докторанти, имат задължението да провеждат контрол върху тяхното научно развитие;
 • в края на всеки семестър докторантът представя отчет за извършената работа с попълнен атестационен лист, подписан от научния ръководител;
 • катедрата обсъжда отчета и докладва своята оценка на заседание на Факултетния съвет.