Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014г. и обединява в себе си седем програми, съществували до края на 2013г.: Програма „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“, „Учебни визити”), „Младежта в действие“, „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Алфа“, „Edulink“ и програмата за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни.
Програмата се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта. Тя подкрепя дейности в сферата на:

 • училищното образование,
 • висшето образование,
 • професионалното образование и обучение,
 • образованието за възрастни,
 • младежкия сектор.

Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

В новата програма се предвиждат три основни Ключови дейности:

 1. Образователна мобилност за граждани;
 2. Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики;
 3. Подкрепа за реформа на политиките.

Програма Еразъм+ допринася за постигането на:

 • Целите на стратегия Европа 2020, със специален акцент върху целите в областта на образованието;
 • Целите на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението „Образование и обучение 2020”;
 • Устойчивото развитие на партньорските държави в областта на висшето образование;
 • Общите цели на обновената рамка за европейско сътрудничество в младежкия сектор (2010-2018);
 • Целите за развитие на европейското измерение в спорта; .
 • Насърчаване на европейските ценности, формулирани в чл. 2 от Договора за Европейския съюз.

Специфични цели в областта на образованието и обучението:

 • Подобряване нивото на ключовите компетентности и умения по отношение на важността им за пазара на труда и за развитието на сплотено общество, в частност чрез повишаване на възможностите за образователна мобилност и чрез засилване на сътрудничеството между света на образованието, обучението и бизнеса;
 • Повишаване на качеството в областта на иновациите и интернационализацията на образователните и обучителните институции, в частност чрез повишаване на транснационалното сътрудничество между доставчиците на образователни услуги и заинтересованите страни;
 • Повишаване на осведомеността за Европейското пространство за учене през целия живот, създадено за да подкрепя реформите в политиките на национално ниво и модернизацията на системите за образование и обучение, в частност чрез повишаване на сътрудничеството в областта на политиките, по-добро използване на прозрачността в ЕС и инструменти за признаване и разпространение на добрите практики;
 • Повишаване на международното измерение на образованието и обучението чрез сътрудничеството между институциите в страните участнички и страните партньори.
 • Повишаване атрактивността на Европейските институции в сферата на висшето образование, в областта на професионалното образование и обучение и подкрепа на европейската външна дейност.
 • Подобряване на чуждоезиковото обучение, на езиковото многообразие и междукултурното разбирателство..

Специфични цели в областта на младежта:

 • Повишаване нивото на ключовите компетенции и умения на младите хора, включително за тези с по-малко възможности, както и насърчаване на участието в демократичния живот на Европа и пазара на труда, активното гражданство, междукултурния диалог, социалното  включване, солидарността;
 • Повишаване на качеството на работата с младежта, в частност чрез разширяване на сътрудничеството между младежките организации в Европа и/или други заинтересовани страни;
 • Допълване на политическите реформи на местно, регионално и национално ниво и подкрепа за развитието на младежката политика, основана на теорията и практиката, както и признаване на неформалното и самостоятелно учене;
 • Разширяване на международното измерение на младежките дейности и ролята на младежките работници и организации като структури, подкрепящи и допълващи външната дейност на Европейския съюз.

Страните участнички в програмата са държавите членки на Европейския съюз, както и Лихтенщайн, Исландия, Норвегия, Швейцария, Република Македония и Турция.