Обща информация за програма „Еразъм+“

„Еразъм+“ е програмата на ЕС в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2021—2027 г. Образованието, обучението, младежта и спортът са ключови области, които подпомагат личностното и професионалното развитие на гражданите. Висококачественото приобщаващо образование и обучение, както и формалното и неформалното учене, са изключително важни, тъй като дават отлична възможност на младежите и участниците от всички възрасти да придобият необходимите квалификации и умения за пълноценното си участие в демократичното общество, междукултурно разбирателство и успешен преход към пазара на труда. Въз основа на успеха, постигнат през периода 2014—2020 г., в рамките на програмата „Еразъм+“ се полагат по-големи усилия за увеличаване на възможностите, предлагани на повече участници и на по-широк кръг организации, като се обръща специално внимание на качественото въздействие на програмата и се допринася за по-приобщаващи и сплотени, по-екологични и адаптирани към цифровите технологии общества.

Обща цел

Общата цел на програмата е чрез учене през целия живот да подкрепя образователното, професионалното и личностното развитие на хората в областта на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа и извън нея, като по този начин допринася за устойчив растеж, качествени работни места и социално сближаване, за насърчаване на иновациите, както и за укрепване на европейската идентичност и активното гражданство. Предвид посоченото по-горе програмата следва да бъде ключов инструмент за изграждане на европейско пространство за образование, подкрепа за изпълнението на европейското стратегическо сътрудничество в областта на образованието и обучението и свързаните с него секторни програми. Освен това тя е от ключово значение за постигане на напредък в сътрудничеството в областта на политиката за младежта в рамките на стратегията на Европейския съюз за младежта за периода 2019—2027 г. и за развитие на европейското измерение в спорта.

Специфични цели

Програмата има следните специфични цели:

  • да насърчава образователната мобилност за граждани и групи, както и сътрудничеството, качеството, приобщаването и равнопоставеността, високите постижения, творчеството и иновациите на равнището на организациите и политиките в областта на образованието и обучението;
  • да насърчава образователната мобилност за неформално и информално учене и активното участие на младежите, както и сътрудничеството, качеството, приобщаването, творчеството и иновациите на равнището на организациите и политиките в областта на младежта;
  • да насърчава образователната мобилност на персонала в спорта, както и сътрудничеството, качеството, приобщаването, творчеството и иновациите на равнището на спортните организации и политиките в областта на спорта.

Приоритети на програмата „Еразъм+“

Приобщаване и многообразие

Програмата има за цел да насърчава равните възможности и достъпа, приобщаването, многообразието и справедливостта посредством всички включени в нея действия. Организациите и самите участници с по-малко възможности са в основата на тези цели и с оглед на това програмата предоставя механизми и ресурси на тяхно разположение. Организациите следва да възприемат приобщаващ подход при разработването на своите проекти и дейности , така че те да са достъпни за различни участници.

  • Увреждания: Тук се включва физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с различни пречки от обкръжаващата среда би могла да възпрепятства пълноценното и ефективно участие на даден човек в обществото равноправно с останалите2 .
  • Здравословни проблеми: Пречките могат да възникнат в резултат на здравословни проблеми, включително тежки заболявания, хронични заболявания или всяко друго състояние, свързано с физическото или психичното здраве, което възпрепятства участието в програмата.
  • Пречки, свързани със системите за образование и обучение: Хората, които по различни причини трудно се справят в системите за образование и обучение, както и преждевременно напускащите училище, хората, незаети с работа, учене или обучение (NEET) и нискоквалифицираните възрастни могат да срещнат пречки.

Културни различия: Културните различия могат да бъдат възприемани като пречки от хора от различни среди, но те могат да засегнат особено сериозно хората с по-малко възможности. Подобни различия могат да представляват значителна пречка пред ученето като цяло, още повече за мигрантите или бежанците — и особено за новопристигналите мигранти, за хората, принадлежащи към национално или етническо малцинство, за хората, използващи жестомимичен език, за хората, които изпитват трудности, свързани с езиковото им адаптиране или културното им интегриране, и т.н.

Социални пречки: Трудностите, свързани със социалното приспособяване, като ограничени социални компетентности, антисоциално или високорисково поведение, (предишни) закононарушения, (предишна) злоупотреба с наркотици или с алкохол или социална маргинализация, могат да представляват пречка.

Икономически пречки: Икономически неравностойното положение, свързано например с нисък стандарт на живот, ниски доходи, учещи, които трябва да работят, за да се издържат, зависимост от системата за социално подпомагане, дългосрочна безработица, несигурно положение или бедност, липса на жилище, задлъжнялост или финансови проблеми и т.н., може да представлява пречка.

Пречки, свързани с дискриминация: Такива пречки могат да възникнат в резултат на дискриминация, свързана с пол, възраст, етническа принадлежност, религия, убеждения, сексуална ориентация, увреждане или с комбинирани фактори (комбинация от две или няколко от посочените пречки, свързани с дискриминация).

Географски пречки: Животът в отдалечени или селски райони, на малки острови или в периферни/най-отдалечени райони3 , в градски предградия, в райони със слабо развити услуги (ограничен обществен транспорт, неразвита инфраструктура) или в по-слабо развити райони в трети държави и т.н., може да представлява пречка.

Цифрова трансформация

В съответствие със стратегическите приоритети на плана за действие в областта на цифровото образование (2021—2027 г.) програмата има за цел да подкрепя това начинание за ангажиране на учащите, преподавателите, младежите и организациите по пътя към цифровата трансформация. Ще бъде създаден Европейски център за цифрово образование с цел да се укрепи сътрудничеството в областта на цифровото образование на равнището на ЕС и да се допринесе за обмена на добри практики, съвместното създаване и извършването на експериментални изследвания.

Околна среда и борба с изменението на климата

Околната среда и действията в областта на климата са ключови приоритети за ЕС понастоящем и за в бъдеще. Съобщението относно Европейския зелен пакт5 е нова европейска стратегия за растеж, в която се признава ключовата роля на училищата, институциите за обучение и университетите за ангажиране на учениците, родителите и по-широката общественост с промените, необходими за успешния преход към постигането на неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Участие в демократичния живот, общи ценности и гражданска ангажираност

В програма „Еразъм“ се отчита ограниченото участие на гражданите в демократичните процеси и недостатъчните им знания за Европейския съюз и им се предлага съдействие в преодоляването на трудностите да се ангажират и да участват активно в своите общности или в политическия и социалния живот на Съюза. Укрепването на разбирането на гражданите за Европейския съюз от ранна възраст е от решаващо значение за бъдещето на Съюза. Редом с формалното образование неформалното учене може да подобри разбирането на гражданите за Европейския съюз и да насърчи чувството на принадлежност към него.