НМА“П.Владигеров“.работи по основните синхронизационни задачи, определени в Болонската декларация, още от периода 1999-2000г. – тристепенна форма на обучение, Европейска система за трансфер на кредити /от 2006г./, Европейско дипломно приложение.

През ноември 2008г. НМА кандидатства за участие в Секторна програма ЕРАЗЪМ и в началото на 2009г. беше одобрена. В изминалите  2009 и 2010 г. нашата задача бе да сключим двустранни договори със сродни ВУЗ в цяла Европа, с които да бъде осъществен обмен на преподаватели и студенти .

Беше изработена стратегия за нейното успешно провеждане. Основната цел бе да се даде възможност на нашите студенти да развият своя потенциал, да се запознаят с европейските педагогически и концертни практики, да разширят кръгозора си. На преподавателите в НМА да се осигури осъществяване на многобройните съществуващи творчески контакти в чужбина.

Беше определен кръгът от отговорни лица – ЕРАЗЪМ координатор, Селекционна комисия, секретариатите на  факултетите на НМА и текущ финансов контрол. Всички междуинституционални договори се подписват от Ректора на НМА.

ЕРАЗЪМ координаторът извършва проучване на евентуалните партньори, кореспонденция и преговори, договорната документация между ВУ и НМА, индивидуалните договори с отделните студенти и преподаватели, всички  финансови отчети, мониторинг на мобилностите.

Селекционна комисия, която прави преглед на заявленията на студентите според приетите и обявени изисквания – състои се от Деканите на трите факултета и Зам.ректорът по учебната дейност.

Деканатите следят съответствието на Споразумението за обучение при студентските мобилности с учебния план на НМА по конкретния период и специалност и парафират Академичните справки и Споразумението за обучение. Служител от счетоводството следи и съхранява цялата договорна и финансова документация по програмата.

Основна политика на НМА в периода след 2009г.е стремеж не толкова към количествено нарастване на  договорите, колкото сключвани само с най-реномираните институции за обучение по музика в Европа. Много често поканата за парнтьорство идва от чуждестранния ВУЗ.

В над 90-годишната история на НМА предложенията за творческо сътрудничество с европейски и извъневропейски институции са били изключително многобройни поради големия брой възпитаници на НМА със световна кариера , популяризирали българската музикално-педагогическа школа. Много от тях  доскоро бяха затруднявани от липсата на ресурс за финансиране на дейностите. Именно програма ЕРАЗЪМ  дава една адекватна финансова рамка за реализация на вече съществуващи творчески контакти и за това не е чудно, че през първата година на работа по програмата – 2010-2011, имахме три сключени договора, през 2011-2012 – 9, а през 2012-2013 – вече около 20. Зад всеки от тези договори стоят реални контакти и планове за бъдещо сътрудничество . Географски погледнато, договорите обхващат всички райони на Европейската общност – съседните на България държави – Турция и Румъния, от друга страна – Австрия, Германия, Белгия и Полша на север и изток,  Франция, Португалия, Испания, Италия на запад и юг.

Студентската мобилност се поставя на първо място по важност при изпълнение на програма ЕРАЗЪМ в НМА. Бяха изработени критерии за селекция с цел в мобилностите да участват най-добрите и езиково най-подготвените студенти. Участници са представители и на трите степени на обучение, като предимство се дава на Магистри и Докторанти. Критериите са обявени на информационни табла в НМА и на интернет сайта. Основните документи  – Заявлението и Споразумението за обучение  се изработват много внимателно с всеки студент поотделно, особено в частта за необходимите кредити по време на мобилността. Съобразно спецификата на музикалното изкуство се изготвя и СД с изпълнения на студента, които се изпращат в приемащата институция, където студентът бива подложен на „втора селекция“. Документите се изработват от Координатора и Деканатите. Оказва се помощ и координация за намиране на подходящо настаняване по време на мобилността, следи се студентската застраховка. По време на мобилността офис ЕРАЗЪМ е готов да реагира на всеки възникнал проблем или въпрос. След завръщането на студента той представя потвърждение и Академична справка, спрямо която придобитите кредити се признават автоматично. Мобилността е надлежно отразена в Дипломното приложение като неразделна част от Дипломата. Стремежът в бъдеще е студентската мобилност да се увеличава, като се правят опити студентите да се включват и в по-значими проекти – вкл.такива с научна стойност.

Преподавателската мобилност по програма ЕРАЗЪМ е една отлична възможност за осмисляне на вече съществуващи творчески контакти, които да получат развитие, както и търсене на нови хоризонти за обмяна на педагогически опит и популяризиране на българската музикална традиция. Повечето преподаватели в НМА владеят отлично някой от трите най-разпространени в Общността езици, така че Майсторските и лекционни курсове, които провеждат в партньорските институции, преминават изключително успешно. Непрекъснато получаваме предложения за нови партньори и  инициативи в рамките на програмата. Някои лекционни курсове на наши преподаватели ще бъдат издадени в страната-партньор. Тук целта е съществуващите ценни договорни отношения да бъдат продължени и укрепени, като се превърнат в трайна традиция на педагогическо и иновативно сътрудничество, включително техническо .

Езикова политика: Почти всички студенти в НМА имат добра езикова подготовка. В НМА се изучават на сериозно равнище италиански език /за певци/ , английски, немски и френски език за музиканти. Всички чуждестранни студенти, записани в пълния курс на обучение, преминават задължително през Подготвителен едногодишен курс с интензивно изучаване на български език. Това е застъпено и в понататъшното учебна програма. Студентите, пристигащи по мобилности, имат право да се включат в курсовете по български език, в зависимост от нивото си.. В селекционната  процедура на заминаващите студенти е залегнало изискването за езикова подготовка на определено ниво /В1/, като се дава възможност за полагане на изпит по език в НМА и за допълнителна езикова подготовка във или извън институцията в периода, предшестващ мобилността.

Естествено, НМА има многобройни контакти и със страни и институции извън ЕС – САЩ, Бразилия, Руската федерация, Южна Корея, Китай, Македония и др. ,откъдето идват повечето чуждестранни студенти, следващи пълен курс на обучение , както и краткосрочни специализации. Наши преподаватели често биват канени за провеждане на майсторски класове и концертна дейност. Единствено ограниченото финансиране пречи тези отношения да се развиват адекватно на интереса към тях.

НМА към настоящия момент не участва в международни коопериращи проекти в ЕС и извън ЕС. Независимо от това активно се търсят възможности за включване на институцията като партньор , а защо не и като координатор в проекти с регионална насоченост /напр. Дунавския регион/ или в научни проекти с цел развитие на нови учебни програми. НМА вече направи опит за участие в Еразъм Интензивна програма  като координатор, която за съжаление не можа да стартира. Продължаваме да проучваме  възможности за иницииране или включване в такива проекти.

Участието в международни програми и конкретно в програма Еразъм изключително допринася за развитието на институцията, нейното отваряне към добрите практики на Европейско и световно ниво, стремежът да се осигурят все по-добри материални, технически и програмни условия за едно съвременно обучение. Това даде силен МОДЕРНИЗАЦИОНЕН тласък и повишаване на КАЧЕСТВОТО на обучение в иначе считаната за консервативна музикална институция. Много позитивно въздейства и наличието на определен административен и финансов ред в програмата .

ЕРАЗЪМ дава възможност да се изучава практиката в другите висши училища в чужбина – някои с дългогодишна история – без да се налага прекъсване на обучението, повторно полагане на изпити и други съпътстващи проблеми . Като се добави и финансовата подкрепа, се оказва, че ЕРАЗЪМ  е намерила много добър и ползотворен начин за взаимно изучаване на практиките на преподаване в европейските университети. Това прави престоя на студентите и преподаватели в чужбина по програмата особено полезен.

Независимо, че българското музикално-изпълнителско изкуство е добре познато по целия свят и възпитаниците на НМА са получавали широко признание и преди наличието на програма ЕРАЗЪМ, участието на нашите студенти и преподаватели в нея им дава много по-широки и богати възможности – за контакти с оглед БЪДЕЩАТА ИМ КАРИЕРА като музиканти, за вникване в начина на мислене , работа и практики в Европа, за рекламиране на българския музикален талант, за увеличаване на привлекателността на НМА като водеща музикална институция в България. Това съдейства и за ПРИВЛИЧАНЕ НА ПОВЕЧЕ СТУДЕНТИ, желаещи да учат в НМА.

Студентите се връщат с разширен кръгозор, много нови професионални контакти, много нови идеи и планове за бъдещата кариера. Отделен плюс е изключителното ПОДОБРЯВАНЕ НИВОТО НА ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ. Те получават възможност за преоценка на качествата си и за утвърждаване на професионалното си самочувствие. Тъй като НМА от много години работи „за експорт” и голяма част от нейните възпитаници получават своята професионална реализация в чужбина, програма ЕРАЗЪМ особено сполучливо подпомага този процес. Чрез участието си в нея КОНКУРЕНТНОСПОКОБНОСТТА на нашите студенти на европейския музикален трудов пазар се увеличава. Те биват също така окуражавани да участват в дейности за придобиване на допълнителни умения в приемащите институции, каквито НМА в този момент не може да предложи. Това увеличава въздействието на програмата.

В програма ЕРАЗЪМ на този етап участват като заминаващи преподаватели предимно такива с голям международен опит и перфектно владеене на чужди езици. Според нас значението на тяхната дейност в чуждите висши училища има огромен РЕКЛАМИРАЩ БЪЛГАРСКАТА МУЗИКАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ШКОЛА ЕФЕКТ пред партньорите. Заедно с това е начин самите личности да се утвърдят отново на международна арена , допринася за професионалното им и педагогическо развитие, става повод да получат признание, нови покани за бъдещи проекти – преподавателски и изпълнителски.

НМА активно участва и в проекти на национално равнище, финансирани от Европейски социален фонд, за модернизиране на обучението, провеждане на практики, електронно дистанционно обучение, обновяване на оборудването.