Националната Музикална Академия “Проф.Панчо Владигеров“ работи по основните синхронизационни задачи, определени в Болонската декларация, още от периода 1999-2000г. – тристепенна форма на обучение, Европейска система за трансфер на кредити /от 2006г./, Европейско дипломно приложение.

Основен инструмент в процеса на изпълнение на всички планове на институциите в сферата на висшето образование е програма ЕРАЗЪМ+ на Европейската комисия. Създадена преди 35 години като подпомагаща академичните контакти между университетите в Западна Европа и получила ускорение със стартирането на Болонския процес, днес тя е неразделна част от всяка стратегия за международно сътрудничество на всички образователни нива. През годините тя измина дълъг път на усъвършенстване, окрупняване, обогатяване на своя арсенал от средства и днес програмата е незаменим финансов, организационен, стратегически и структуроопределящ фактор във всички директиви на Европейската комисия в сферата на образованието, както и експериментално поле за иновационни идеи, които след „изпробване“ на нейна територия, се превръщат в обща политика на Съюза. В последните години на програмния период 2014-2020 една от линиите на програмата, а именно „Стратегически партньорства“, беше преоформена и развита като идеята „Европейски университети“, чиито основни принципи залегнаха във всички проекти за бъдещото развитие на образованието в страните-членки на Европейския съюз.

НМА е активен участник в Секторна програма ЕРАЗЪМ от началото на 2009г. Беше изработена стратегия за нейното успешно провеждане. Основната цел бе да се даде възможност на нашите студенти да развият своя потенциал, да се запознаят с европейските педагогически и концертни практики, да разширят кръгозора си. На преподавателите в НМА да се осигури осъществяване на многобройните съществуващи творчески контакти в чужбина. Основна политика на НМА в периода след 2009г.е стремеж не толкова към количествено нарастване на договорите, колкото сключвани само с най-реномираните институции за обучение по музика в Европа.

Беше определен кръгът от отговорни лица – ЕРАЗЪМ координатор, секретариатите на факултетите на НМА, Зам.Ректор по учебната дейност и текущ финансов контрол. Всички междуинституционални договори се подписват от Ректора на НМА.

ЕРАЗЪМ координаторът извършва проучване на евентуалните партньори, кореспонденция и преговори, договорната документация между ВУ и НМА, индивидуалните договори с отделните студенти и преподаватели, всички финансови отчети, мониторинг на мобилностите.

Деканатите следят съответствието на Споразумението за обучение при студентските мобилности с учебния план на НМА по конкретния период и специалност и парафират Академичните справки и Споразумението за обучение. Служител от счетоводството следи и съхранява цялата договорна и финансова документация по програмата.

В 100-годишната история на НМА предложенията за творческо сътрудничество с европейски и извъневропейски институции са били изключително многобройни поради големия брой възпитаници на НМА със световна кариера , популяризирали българската музикално-педагогическа школа. Много от тях доскоро бяха затруднявани от липсата на ресурс за финансиране на дейностите. Именно програма ЕРАЗЪМ дава една адекватна финансова рамка за реализация на вече съществуващи творчески контакти . Зад всеки от тези договори стоят реални контакти и планове за бъдещо сътрудничество . Географски погледнато, договорите обхващат всички райони на Европейската общност – съседните на България държави – Турция и Румъния, от друга страна – Австрия, Германия, Белгия , Нидерландия, Полша и Унгария на север и изток, Франция, Португалия, Испания, Италия на запад и юг, Скандинавските държави Норвегия, Финландия, Швеция и Дания на север.

Студентската мобилност се поставя на първо място по важност при изпълнение на програма ЕРАЗЪМ в НМА. Стратегията за работа със студентите се основава на индивидуалния подход, който естествено допълва персонализирания характер на обучението по музика по принцип. Бяха изработени критерии за селекция с цел в мобилностите да участват най-добрите и езиково най-подготвените студенти. Участници са представители и на трите степени на обучение, като предимство се дава на Магистри и Докторанти. Критериите са обявени на информационни табла в НМА и на интернет страницата. Основните документи – Заявлението и Споразумението за обучение се изработват много внимателно с всеки студент поотделно, особено в частта за необходимите кредити по време на мобилността. Съобразно спецификата на музикалното изкуство се изготвя и видео клип с изпълнения на студента, които се изпращат в приемащата институция, където студентът бива подложен на „втора селекция“. Документите се изработват от Координатора и Деканатите. Оказва се помощ и координация за намиране на подходящо настаняване по време на мобилността, следи се студентската застраховка. По време на мобилността офис ЕРАЗЪМ е готов да реагира на всеки възникнал проблем или въпрос. След завръщането на студента той представя потвърждение и Академична справка, спрямо която придобитите кредити се признават автоматично. Мобилността е надлежно отразена в Дипломното приложение като неразделна част от Дипломата. Стремежът в бъдеще е студентската мобилност да се увеличава, като се правят опити студентите да се включват и в по-значими проекти – вкл. такива с научна стойност.

Преподавателската мобилност по програма ЕРАЗЪМ е една отлична възможност за осмисляне на вече съществуващи творчески контакти, които да получат развитие, както и търсене на нови хоризонти за обмяна на педагогически опит и популяризиране на българската музикална традиция. Повечето преподаватели в НМА владеят отлично някой от трите най-разпространени в Общността езици, така че Майсторските и лекционни курсове, които провеждат в партньорските институции, преминават изключително успешно. Непрекъснато получаваме предложения за нови партньори и инициативи в рамките на програмата. Някои лекционни курсове на наши преподаватели ще бъдат издадени в страната-партньор. Тук целта е съществуващите ценни договорни отношения да бъдат продължени и укрепени, като се превърнат в трайна традиция на педагогическо и иновативно сътрудничество, включително техническо .

Езикова политика: Почти всички студенти в НМА имат добра езикова подготовка. В НМА се изучават на сериозно равнище италиански език /за певци/ , английски, немски и френски език за музиканти. Всички чуждестранни студенти, записани в пълния курс на обучение, преминават задължително през Подготвителен едногодишен курс с интензивно изучаване на български език. Това е застъпено и в по-нататъшната учебна програма. Студентите, пристигащи по мобилности, имат право да се включат в курсовете по български език, в зависимост от нивото си и за допълнителна езикова подготовка във или извън институцията в периода, предшестващ мобилността, осигурена от програмата.

Комуникационната стратегия е важна част от успешното изпълнение на всяка европейска програма. Правят се непрекъснати усилия за развитието на възможностите на НМА в това направление – обновен интернет сайт, регулярна информация, подавана в социалните мрежи, където имаме активни профили, своевременна реакция и обратна връзка с потребителите.

В международен план , имайки предвид индивидуалния подход при работа с участниците в съответни прояви, се налага с особена упоритост да се търсят гъвкави методи на комуникация

В една постоянна дейност винаги се набелязват приоритети, които в даден период са особено актуални. Такъв е специалният акцент върху изграждане и разширяване на връзките със сродни ВУ в Балканския регион, както сред членове на ЕС, така и извън тях. Бяха установени контакти с ръководителите на музикалните академии и муз. Деканати в Сърбия, Сев. Македония, Хърватска, Словения, Черна гора, Турция, Гърция, като към тях бяха отправени конкретни предложения по подготовка и осъществяване на различни форми на сътрудничество, като групи и състави с участие на представители на сродни ВУ, които да действат на постоянна основа.

Естествено, НМА има многобройни контакти и със страни и институции извън ЕС – САЩ, Бразилия, Руската федерация, Южна Корея, Китай, Македония и др. ,откъдето идват повечето чуждестранни студенти, следващи пълен курс на обучение , както и краткосрочни специализации. Наши преподаватели често биват канени за провеждане на майсторски класове и концертна дейност. Единствено ограниченото финансиране пречи тези отношения да се развиват адекватно на интереса към тях. В новия програмен период 2021-2027 се дава възможност при определени условия да бъдат осъществявани изходящи мобилности с държави извън ЕС, от която НМА има намерение пълноценно да се възползва.

НМА към настоящия момент не участва в международни коопериращи проекти в ЕС и извън ЕС. Независимо от това активно се търсят възможности за включване на институцията като партньор , а защо не и като координатор в проекти с регионална насоченост /напр. Дунавския и Балканския региони/ или в научни проекти с цел развитие на нови учебни програми. Продължаваме да проучваме възможности за иницииране или включване в такива проекти.

Пълноценно използване на ресурсите и възможностите, които предлага програма ЕРАЗЪМ+ в подготовката и проучване на най-подходящите, съобразени със спецификата на конкретното ВУ, форми на съвместна учебна дейност – магистратури, издаване на общи дипломи, майсторски класове. Непрекъснато се следи развитието на идеята за все по-тясно сътрудничество между европейските ВУ, създаване на университетски мрежи, споделяне на ресурси, добри практики, управленски и преподавателски капацитет. Винаги в такива случаи институции като НМА се изправят пред определени трудности, свързани със спецификата на обучението по музикални дисциплини, която в много случаи не може да съответства на стандартизираните постулати и процедури в директивите на Европейската комисия. Затова ежедневна грижа на отговорните за това лица е да дискутират, предлагат и консултират пред администрациите на по-високо, дори европейско ниво, своите виждания за най-ползотворен и гъвкав подход в прилагането на общата идея към конкретната реалност на една музикална образователна институция.

Участието в международни програми и конкретно в програма Еразъм+ изключително допринася за развитието на институцията, нейното отваряне към добрите практики на Европейско и световно ниво, стремежът да се осигурят все по-добри материални, технически и програмни условия за едно съвременно обучение. Това даде силен МОДЕРНИЗАЦИОНЕН тласък и повишаване на КАЧЕСТВОТО на обучение в иначе считаната за консервативна музикална институция. Много позитивно въздейства и наличието на определен административен и финансов ред в програмата .

ЕРАЗЪМ дава възможност да се изучава практиката в другите висши училища в чужбина – някои с дългогодишна история – без да се налага прекъсване на обучението, повторно полагане на изпити и други съпътстващи проблеми . Като се добави и финансовата подкрепа, се оказва, че ЕРАЗЪМ е намерила много добър и ползотворен начин за взаимно изучаване на практиките на преподаване в европейските университети. Това прави престоя на студентите и преподаватели в чужбина по програмата особено полезен.

Независимо, че българското музикално-изпълнителско изкуство е добре познато по целия свят и възпитаниците на НМА са получавали широко признание и преди наличието на програма ЕРАЗЪМ, участието на нашите студенти и преподаватели в нея им дава много по-широки и богати възможности – за контакти с оглед БЪДЕЩАТА ИМ КАРИЕРА като музиканти, за вникване в начина на мислене , работа и практики в Европа, за рекламиране на българския музикален талант, за увеличаване на привлекателността на НМА като водеща музикална институция в България. Това съдейства и за ПРИВЛИЧАНЕ НА ПОВЕЧЕ СТУДЕНТИ, желаещи да учат в НМА.

Студентите се връщат с разширен кръгозор, много нови професионални контакти, много нови идеи и планове за бъдещата кариера. Отделен плюс е изключителното ПОДОБРЯВАНЕ НИВОТО НА ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ. Те получават възможност за преоценка на качествата си и за утвърждаване на професионалното си самочувствие. Тъй като НМА от много години работи „за експорт” и голяма част от нейните възпитаници получават своята професионална реализация в чужбина, програма ЕРАЗЪМ особено сполучливо подпомага този процес. Чрез участието си в нея КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА на нашите студенти на европейския музикален трудов пазар се увеличава. Те биват също така окуражавани да участват в дейности за придобиване на допълнителни умения в приемащите институции, каквито НМА в този момент не може да предложи. Това увеличава въздействието на програмата.

В програма ЕРАЗЪМ на този етап участват като заминаващи преподаватели предимно такива с голям международен опит и перфектно владеене на чужди езици. Според нас значението на тяхната дейност в чуждите висши училища има огромен РЕКЛАМИРАЩ БЪЛГАРСКАТА МУЗИКАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ШКОЛА ЕФЕКТ пред партньорите. Заедно с това е начин самите личности да се утвърдят отново на международна арена , допринася за професионалното им и педагогическо развитие, става повод да получат признание, нови покани за бъдещи проекти – преподавателски и изпълнителски.

НМА активно се стреми да работи по новите приоритети на програма ЕРАЗЪМ+ в периода 2021-2027, а именно по приобщаване на хора с увреждания, социални и икономически пречки, културни различия, географска изолираност и др. под. със средствата на музикалното изкуство и сътрудничество. Голяма роля в този процес играе и напредващата дигитализация на програмата, в която НМА участва, с цел максимално улесняване на работата с всички участници. Стремежът към активна социална позиция в качеството си на европейски граждани е заложен във всички дейности по мобилност и в бъдещите планове за по-широка консолидация между ВУ в нашата област.