Кандидат-докторанти извън Европейския съюз

  Кандидат-докторанти – граждани на държави извън Европейския съюз

Информация за кандидат-докторанти, които са граждани на държави извън Европейския съюз за обучение в:

–  подготвителен курс

– за образователната и научна степен  “Доктор“

І. Необходими документи за кандидатстване:     

1. Заявление до Ректора, съдържащо кратки биографични данни и желана специалност:

–  бланка на заявление за прием в подготвителен курс след висше образование

бланка на заявление за допускане до изпит по български език за чужденци

2. Копие на дипломата за завършена степен „магистър“ и приложение с оценките или академична справка.

3. Документи за признаване на висше образование, придобито в чужда страна – подават се в Национална музикална академия. Накрая на приложеното заявление са посочени необходимите документи.

/Заявление за признаване на висше образование/

4. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище на Република България /ако има издаден такъв/.

5. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване.

6. Две снимки.

7. Ако документите не се подават лично от кандидата, а от друго лице, е необходимо пълномощно, което трябва  да бъде преведено на български език.

8. Декларация за информираност относно обработването на лични данни.

Документите по т. 2, т. 3 и т. 5 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред на легализациите, преводите и заверките на документи. Документите трябва да бъдат в един екземпляр с оригинален  апостил, заверки и подписи, и две копия на заверените и преведени документи, както и на  електронен носител (CD, Flash памет) като на електронния носител трябва да са сканирани цветно с резолюция 200 dpi и всеки документ трябва да е на отделен файл с оригиналните печати и заверки, сканиран на PDF, само снимката да е в JPEG.

Чуждите документи трябва да са удостоверени /заверени/ от Министерството на външните работи на издаващата страна, след което – легализирани от българските дипломатически и консулски представителства в тази държава или акредитирани за нея. Когато няма легализация от българското представителство в издаващата държава, такава легализация трябва да направи дипломатическото представителство на издаващата държава, акредитирано за България.

Документите, произхождащи от държави – страни по Хагската конвенция и снабдени с „апостил“, няма да се легализират от българското дипломатическо или консулско представителство в съответната държава или акредитирани за нея. Те ще се признават от българските органи, когато върху тях или в приложение към тях има поставен в оригинална форма „апостил“. В случай че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с „апостил“,  за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени /легализирани/ съгласно общоприетата досегашна процедура – да са заверени от Министерството на външните работи на издаващата държава, след което – легализирани от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава или акредитирани за нея.

Успех от изпитите – минималната успешна оценка на всеки един от приемните изпити за ОНС доктор е мн. добър 4,50.

 

ІІ. Български език: за тези, които нямат документ, посочен в т.4                          

  1. Кандидат-докторантите, които са преминали езикова и специализирана подготовка в подготвителен курс към Национална музикална академия, или владеят български език, трябва да положат писмен и устен изпит по български език. До конкурсния изпит по избраната специалност се допускат само тези, които имат оценка минимум мн. добър /4.50/ на всеки един от изпитите по български език – писмен и устен.
  2. Кандидат-докторантите, които не владеят български език, могат да преминат подготвителен курс – езикова /български език/ и специализирана подготовка в рамките на една учебна година. Курсът завършва с изпити по всички изучавани дисциплини. За кандидатстване в подготвителен курс се подават изброените по-горе документи.

ІІІ. Срокове за подаване на документите:                                                                  

  1. За образователната и научна степен „Доктор“ – за процедурата по признаване на висше образование придобито в чужда държава документи се подават до 25 юни; след този срок от 01 до 30 септември в годината на кандидатстване – при кандидатстване в подготвителен курс, който стартира през м. февруари и приключва през м. януари на следващата година.
  2. За кандидатите, които владеят български език – от 15 ноември до 15 декември за кандидатстване за обучение от втория семестър на съответната учебна година /след успешно премината процедура по признаване на висше образование, ако дипломата за магистър е от чуждестранно висше училища/.

Приемните изпити се провеждат след представяне в срок на пълния комплект от документи, посочени по-горе.

След подаването на документите в НМА, по служебен път те се изпращат в Министерството на образованието и науката на Република България за издаване на удостоверение за виза D.

ІV. Годишни такси за обучение:

– За подготвителен курс – 4000 евро

– За образователната и научна степен „Доктор“ – 8000 евро

  1. Продължителност на обучението:

– подготвителен курс – една учебна година

– редовна докторантура – три учебни години.