Кандидат-докторанти извън Европейския съюз

  Кандидат-докторанти – граждани на държави извън Европейския съюз

Информация за кандидат-докторанти, които са граждани на държави извън Европейския съюз за обучение в:

–  подготвителен курс

– за образователната и научна степен  “Доктор“

І. Необходими документи за кандидатстване:     

1. Заявление до Ректора, съдържащо кратки биографични данни и желана специалност:

–  бланка на заявление за прием в подготвителен курс след висше образование

бланка на заявление за допускане до изпит по български език за чужденци

2. Копие на дипломата за завършена степен „магистър“ и приложение с оценките или академична справка.

3. Документи за признаване на висше образование, придобито в чужда страна – подават се в Национална музикална академия. Накрая на приложеното заявление са посочени необходимите документи.

/Заявление за признаване на висше образование/

4. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище на Република България /ако има издаден такъв/.

5. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване.

6. Две снимки.

7. Ако документите не се подават лично от кандидата, а от друго лице, е необходимо пълномощно, което трябва  да бъде преведено на български език.

8. Декларация за информираност относно обработването на лични данни.

9. Декларация за обработка на личните относно проверката на дипломата

Документите по т. 2, т. 3 и т. 5 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред на легализациите, преводите и заверките на документи. Документите трябва да бъдат в един екземпляр с оригинален  апостил, заверки и подписи, и две копия на заверените и преведени документи, както и на  електронен носител (CD, Flash памет) като на електронния носител трябва да са сканирани цветно с резолюция 200 dpi и всеки документ трябва да е на отделен файл с оригиналните печати и заверки, сканиран на PDF, само снимката да е в JPEG.

Чуждите документи трябва да са удостоверени /заверени/ от Министерството на външните работи на издаващата страна, след което – легализирани от българските дипломатически и консулски представителства в тази държава или акредитирани за нея. Когато няма легализация от българското представителство в издаващата държава, такава легализация трябва да направи дипломатическото представителство на издаващата държава, акредитирано за България.

Документите, произхождащи от държави – страни по Хагската конвенция и снабдени с „апостил“, няма да се легализират от българското дипломатическо или консулско представителство в съответната държава или акредитирани за нея. Те ще се признават от българските органи, когато върху тях или в приложение към тях има поставен в оригинална форма „апостил“. В случай че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с „апостил“,  за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени /легализирани/ съгласно общоприетата досегашна процедура – да са заверени от Министерството на външните работи на издаващата държава, след което – легализирани от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава или акредитирани за нея.

Успех от изпитите – минималната успешна оценка на всеки един от приемните изпити за ОНС доктор е мн. добър 4,50.

 

ІІ. Български език: за тези, които нямат документ, посочен в т.4                          

  1. Кандидат-докторантите, които са преминали езикова и специализирана подготовка в подготвителен курс към Национална музикална академия, или владеят български език, трябва да положат писмен и устен изпит по български език. До конкурсния изпит по избраната специалност се допускат само тези, които имат оценка минимум мн. добър /4.50/ на всеки един от изпитите по български език – писмен и устен.
  2. Кандидат-докторантите, които не владеят български език, могат да преминат подготвителен курс – езикова /български език/ и специализирана подготовка в рамките на една учебна година. Курсът завършва с изпити по всички изучавани дисциплини. За кандидатстване в подготвителен курс се подават изброените по-горе документи.

ІІІ. Срокове за подаване на документите:                                                                  

  1. За образователната и научна степен „Доктор“ – за процедурата по признаване на висше образование придобито в чужда държава документи се подават до 25 юни; след този срок от 01 до 30 септември в годината на кандидатстване – при кандидатстване в подготвителен курс, който стартира през м. февруари и приключва през м. януари на следващата година.
  2. За кандидатите, които владеят български език – от 15 ноември до 15 декември за кандидатстване за обучение от втория семестър на съответната учебна година /след успешно премината процедура по признаване на висше образование, ако дипломата за магистър е от чуждестранно висше училища/.

Приемните изпити се провеждат след представяне в срок на пълния комплект от документи, посочени по-горе.

След подаването на документите в НМА, по служебен път те се изпращат в Министерството на образованието и науката на Република България за издаване на удостоверение за виза D.

ІV. Годишни такси за обучение:

– За подготвителен курс – 4000 евро

– За образователната и научна степен „Доктор“ – 8000 евро

  1. Продължителност на обучението:

– подготвителен курс – една учебна година

– редовна докторантура – три учебни години.