ПРАВИЛНИК

ЗА ПУБЛИКУВАНЕ ЧРЕЗ ИЗДАТЕЛСТВОТО

НА НМА „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“

  

Чл. 1. (1) Издателството на НМА издава специализирана научна, научно-популярна и учебна литература в областта на музикалното и танцовото изкуство: научни списания, монографии, сборници със статии, нотни издания – в печатен и електронен вид.

 (2) Работата на издателството се ръководи от Редакционен съвет, оглавяван от Заместник-ректора по научната и художественотворческата дейност и включващ представители от всички факултети. Съставът на Редакционния съвет е не по-малко от 7 души.

 (3) От състава на Редакционния съвет се определя Отговорен редактор, чиято функция включва връзката с авторите, с научните редактори, с лицата, осъществяващи предпечатната подготовка и печата, осигуряването на ISBN, ISMN, ISSN от НБКМ, контрола върху последната коректура преди окончателното подаване на изданието за печат, контрола за задължителното предаване на необходимите екземпляри в отдел „Депозит“ на НБКМ. За предпечатната подготовка и окончателното оформление на всяко отделно издание Редакционният съвет излъчва от своя състав Помощник отговорен редактор.

 (4) Издателството на НМА следва и прилага приетите международни стандарти в книгоиздаването.

 (5) Издателството има своя електронна система за проследяване на цитиранията. Индексират се библиографиите към публикациите на Издателството, включващи пълното описание на всички използвани в текстовете извори. По този начин системата отчита броя на цитиранията за всеки автор, включен в справочния апарат на съответното издание.

 

Общи правила за издаване на книги, сборници със статии,

периодични издания, нотни издания

 Чл. 2 (1) Всяка постъпила в Издателството на НМА кандидатури за издаване на книга, сборник със статии, периодично издание, учебник, ноти или др. трябва да бъде придружена от Препоръка за издаване от страна на първичното академично звено – катедрата на кандидата. Препоръката трябва да съдържа детайлно аргументирана мотивация въз основа на обсъждането на кандидатурата от членовете на катедрата и да бъде подписана от ръководителя на катедрата.

 (2) Всяка постъпила в Издателството на НМА кандидатура подлежи на обсъждане от Редакционния съвет на Издателството. Съобразно международната практика и общоприетите стандарти за публикуване на научна литература, предложените с кандидатурите текстове подлежат на анонимно рецензиране от поне двама експерти в съответната научна област. Задължително условие при подаване на кандидатура за издаване на монография, колективен сборник и учебник е да бъде посочен научният редактор на бъдещото издание. Редакторът може да бъде както член на академичния състав на НМА, така и външен специалист в областта. Той следва да е професионалист с доказан опит в редакторската дейност.

(3) Въз основа на препоръката от катедрата, обсъждането от Редакционния съвет на Издателството и анонимните рецензии Редакционният съвет се консолидира около едно от следните три възможни решения:

а) да приеме материала за публикация без възражения и без препоръки;

б) да върне материала с конкретни препоръки за преработването му и/или за оформянето му в отговарящ на научните стандарти вид, за да бъде повторно обсъден след нанасянето на необходимите корекции;

в) да отхвърли материала без право на преразглеждане.

Чл. 3 (1) Финансирането на изданията на Издателството на НМА става по един от следните възможни начини:

а) чрез одобрен проект към ежегодно организираните от НМА „Проф. Панчо Владигеров“ конкурси за финансиране на научната и художественотворческата дейност (НХТД);

б) чрез собствено финансиране от страна на кандидата;

в) чрез финансиране от друга институция;

г) чрез смесена форма на финансиране от гореизброените опции.

(2) Независимо от вида на предвижданата форма на финансиране на бъдещото издание, кандидатурата задължително трябва да бъде придружена от Препоръка за издаване от страна на първичното научно звено на кандидата по смисъла на чл. 2 (1).

(3) Във финансовия разчет на проекта задължително се отбелязва и размерът на възнаграждението за труда на редактора.

Чл. 4. (1) Авторът представя в Издателството редактирания текст на електронен и на книжен носител в напълно готов за предпечатна обработка вид – с осъществена научна и стилова редакция и корекция, с посочено име на редактора, с коректно библиографско оформление според стандартните изисквания, публикувани на сайта на Издателството, с приложени нотни примери и друг илюстративен материал с необходимото качество.

(2) Всички нотни примери и допълнителни илюстративни материали трябва да са на отделни файлове с разширение .jpeg или .tiff или да бъдат компресирани в общ архив с разширение .zip. Изображенията трябва да са сканирани или експортирани с резолюция минимум 300 dpi, като дългата им страна да не е по-къса от 20 см. Изображенията с по-ниска резолюция или с по-малък размер, както и тези със завишена резолюция и/или размер във фотообработващата програма не са подходящи и не се приемат за печат.

(3) Ако изискванията по ал. 1 и 2 на настоящия член не са спазени, Издателството има право да върне ръкописа и допълнителните материали за допълнителна редакция или преработка, както и да ги отхвърли без право на преразглеждане.

(4) В случай на финансиране на изданието по проект за НХТД авторът следва да представи текста и всички прилежащи към него допълнителни материали в окончателен вид в срок, който да позволи издаването на книжното тяло да не надхвърли обявения в проекта краен срок за осъществяването му.

(5) Издателството публикува книги и в електронен вид на свободен достъп (при желание от страна на автора).

Чл. 5. (1) Всяко от периодичните издания на Издателството на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – „Алманах“, „Докторантски четения“, „Академични пролетни четения“ „Integral Music Theory“, „Музикална критика“, “Studentum opera scripta” – следва своите допълнителни правила и условия за издаване.

Чл. 6. (1) При извършената предпечатна подготовка изданието следва да бъде оформено коректно, според публикувания на сайта образец[1].

 

Права на авторите

 Чл. 7. (1) Авторите имат право да включват в национални и международни репозиториуми части от своите текстове или статии, които са вече публикувани или които предстои да бъдат публикувани от Издателството на НМА. За целта трябва да бъде уведомен Редакционният съвет.

Чл. 8. (1) Авторите имат право да изискват информация за броя на цитиранията на публикациите си след излизането им от печат и включването им в системата за индексиране на справочния апарат.

 

Задължения на авторите

Чл. 9. (1) Авторите се задължават да депозират в Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ необходимите 3 или 6 (според тиража) екземпляра от изданието непосредствено след излизането му от печат. За периодичните издания това задължение е на ръководителя на проекта.

Чл. 10. (1) При издания на авторски книги в срок от две седмици след излизането им от печат авторите следва да предоставят в Издателството в електронен вариант кратко описание (резюме) на книгата, библиографията към нея и своята снимка, публикувана на корицата (в jpeg формат).

 

 

[1] С посочен ISSN, ISBN или ISMN на необходимото място, с отбелязано на титулната страница име на Издателството на НМА и на годината на издание, с посочен редактор – за книгите и колективните сборници), както и с информация (ако е налице това обстоятелство), че се осъществява по проект на НМА или с друга финансова подкрепа.