Правила за библиографско описание

Стандарт на Издателството на НМА „Проф. Панчо Владигеров“

за библиографско цитиране и описание на информационни източници

 

Стандартът на Издателството на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ за библиографско цитиране и описание на информационни ресурси (самостоятелни печатни, електронни, онлайн издания, ръкописи; материали от периодични/продължаващи издания, нотни и графични материали, аудио-визуални документи, уебсайтове) предполага пълно библиографско цитиране под линия чрез индекс (цифрова препратка) от съответното място в текста, където е използван цитатът.

Правилата на Издателството за пълно библиографско описание включват задължителни данни за: името на цитирания автор, заглавието на произведението, мястото на издаване, името на издателството, годината на издаване и страницата, на която се намира приведеният цитат. Препоръчителният шрифт е Times New Roman, размер 14, текстова разредка 1,5. Придружаващите текста нотни примери, схеми, таблици, илюстрации се привеждат във формат и качество, подходящи за публикация – .tiff, .jpg, .pdf или друг – с резолюция на изображението не по-малка от 300 dpi.

  1. Името на автора се дава в инверсия и чрез удебеляване (болд) на фамилията, обхващащо и следващата запетая. Личното име, което я следва, е без съкращения, когато е приложимо. След него има точка и интервал. Когато авторите са повече от един (до трима), името на първия е в инверсия, а останалите две имена са дадени в прав ред, отделени със запетая. Ако авторите са повече от трима, се изписва само първият, а след него се поставя „и др.“, при заглавия на латиница – „et al.“. При посочване и на друга авторска отговорност – преводач, рецензент, редактор и т.н. – имената се изписват след заглавието след точка без инверсия. Когато се цитира цялото издание, съставителството на сборници се указва като авторство с уточнение (съст.) в скоби след името.
  2. След заглавието на книгата или статията също има точка и интервал. Ако цитираният текст е статия от сборник или периодично издание, веднага след интервала се изписва комбинацията „ – В:“ или „ – In:“ (без болд) и след още един интервал – наименованието на сборника или заглавието на периодичното издание в италик (курсив). Когато в такива случаи може да бъде указано съставителство, заглавието на сборника се предшества от „Фамилия, Име (съст.).“ Евентуална допълваща информация за сборника се посочва с нормален шрифт.
  3. Информацията за място на издаване, име на издателството, година на издаване и страница, на която се намира приведеният цитат, следва да бъде посочена по начина, даден по-долу:

„място на издаване: име на издателството, година на издаване, точна страница на цитата.“.

  1. При посочване на страницата на цитиране от източници на кирилица, преди номера на страницата/страниците се използва съкращението „с.“, за латиница – „p.“ (при немски издания – „S.“). При позоваване на дадена статия без привеждане на конкретен цитат от нея, в библиографското описание се отбелязват страниците от – до (с дълго тире, оградено с интервали), на които тя е поместена в съответния сборник или периодично издание.
  2. При цитиране на интернет материали изискването за точна страница на цитата отпада, но се добавя URL – пълен интернет адрес + дата на достъп или DOI – digital object identifier, последван от точка. При цитиране на книжно издание през интернет с липсващи данни по стандарт се посочват само наличните, но при задължително отбелязан линк и уточнена дата на достъп. Ако липсва и автор, това изрично се посочва в скоби: (без автор), на лат. (s. a.).
  3. При последователно цитиране на един и същ източник се използват означенията „Пак там, с. … “ (за латиница „Ibid., p. …“), след което се посочват страниците. Ако повторното цитиране е на същата страница, тя не се пише.
  4. Повторно цитиране на описан по-рано източник се означава по следния начин: „Фамилия, Име. Цит. съч., с. …“ (за латиница „Op. cit., р. …“, за руски език „Цит. соч., с. …“), след което се посочват страниците.
  5. При непряко цитиране на източник чрез друга публикация се използва означението „Цит. по:“ с привеждане на пълни библиографски данни на съответната публикация.
  6. За да се избегне повтаряща се информация под линия, когато един автор е представен с повече публикации, вече дадени с пълното си библиографско описание, при повторно/поредно тяхно цитиране след името на автора се дава само началото на цитираното заглавие, последвано от многоточие (заместващо всички останали данни) и точната страница.
  7. При самото цитиране ограденият в кавички („“) текст се поставя в италик (курсив).

 

За авторите на монографии изложените условия са препоръчителни, но са с диспозитивен характер. Задължително изискване на Издателството на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ спрямо монографичните текстове е стриктното и последователно спазване в тях на единен стандарт на цитиране и описание на информационните източници. Монографията (според дефиницията в Закона за изменение и допълнение на ЗРАСРБ, § 38, т. 10) задължително трябва да има (в края, на нова страница) библиография, включваща пълното описание на всички използвани в текста извори. Библиографията се подрежда по азбучен ред на фамилиите на авторите, като първо се дават българските заглавия, а след това – тези на латиница.

 

За периодични издания с вече утвърден стандарт са в сила Изискванията за публикуване в съответното издание, посочени на неговата интернет страница.

 

 

Примери:

Книги:

Позоваване на книга без конкретен цитат:

Кърклисийски, Томи. Музикално-жанров анализ. Ч. 2. Жанрът „Концерт за оркестър“ в музиката на ХХ век. София: Хайни, 2011.

 

Привеждане на цитат от конкретна страница:

Мурдаров, Владко и др. Официален правописен речник на българския език. БАН, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. София: Просвета, 2012, с. 124.

 

При цитиране и на друга авторска отговорност:

Далхауз, Карл. Музикална естетика. Прев. П. Куюмджиева. Пловдив: Пигмалион, 2004.

 

Статии в сборници, енциклопедии, речници:

Видински, Васил. Експериментална рецепта за култура. – В: Култура, медии, публичност. Сборник от конференцията, посветена на 50-годишнината на вестник „Култура“. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2010, с. 38.

 

Стоянов, Веселин. За българския музикален стил. – В: Баларева, Агапия (съст.). Българските музикални дейци и проблемът за националния музикален стил. София: БАН, 1968, с. 89.

 

Букурещлиев, Михаил. Джуджев, Стоян. – В: Енциклопедия на българската музикална култура. София: Наука и изкуство, 1967, с. 226.

 

Utz, Christian. Erinnerte Gestalt und gebannter Augenblick. Zur Analyse und Interpretation post-tonaler Musik als Wahrnehmungspraxis – Klangorganisation und Zeiterfahrung bei Morton Feldman, Helmut Lachenmann und Brian Ferneyhough. – In: Ans Licht gebracht. Zur Interpretation neuer Musik heute. Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt 53. Mainz: Schott, 2013, S. 40 – 66.

 

Статии в списания:

Холопов, Юрий. Музикално-теоретичната система на Хайнрих Шенкер. – В: Музикални хоризонти, 1978, № 12, с. 14.

 

Найденова, Горица. Езикът и музиката във възгледите на Стоян Джуджев. – В: Българско музикознание, 2009, № 1, с. 3 – 20.

 

Интернет източници:

Кастальский, Александр. О моей музыкальной карьере и мои мысли о церковной музыке. – В: Русская духовная музыка в документах и материалах. Москва: Языки русской культуры, 1998. http://www.biblioteka-regenta.ru/stati/kast_avtobiogr.pdf (посетен на 20 февруари 2014).

 

Квадратная хоральная, готическая и квадратная русская нотации (без автор). – В: Большой энциклопедический словарь. Москва: Музыка, 1998. http://www.canto.ru/index.php?menu=refer&id=quadra (посетен на 25 август 2014).

 

О’Loughlin, Niall. Music in Slovenia. – In: The Musical Times, 1993, Vol. 134, No. 1801, p. 130 – 133. DOI: 10.2307/1193855.

 

Музыкальные формы и жанры (без автор). http://www.olofmp3.ru/index.php/Muzykalynye-formy-i-zhanry/ (посетен на 11 юли 2013).

 

Непряко цитиране на оригинала, чрез друг източник:

Из писмо на Димитър Ненов до Иван Стайков. Цит. по: Божикова, Милена. Димитър Ненов и екзистенциализмът. – В: Българско музикознание, 2011, № 3 – 4, с. 97.

 

Dahlhaus, Carl. Was heißt Improvisation? – In: Improvisation und neue Musik. Hrsg. von R. Brinkmann. Mainz: 1979. Цит. по: Малцев, Сергей. Психологически аспекти на музикалната импровизация. – В: Музикални хоризонти, 1987, № 20, с. 3.

 

Повторно съкратено цитиране:

Кърклисийски, Томи. Критично-аналитични…, с. 32.