ИНТЕГРАЛНА МУЗИКАЛНА ТЕОРИЯ

Академичен форум Интегрална музикална теория е издание на НМА „Проф. Панчо Владигеров“, в което се публикуват научните доклади от едноименната ежегодна музикалнотеоретична конференция с международно участие, организирана от катедра „Теория на музиката“ в ТКДФ на НМА „Проф. Панчо Владигеров“. Поредицата сборници с доклади от Академичен форум Интегрална музикална теория се издава от издателството на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ с ISSN 2683-0841 – принт (ISSN 2683-085X – онлайн) и е включена в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. От 2022 г. Форумът се провежда с конкретна тематична насока, а печатното издание се реализира предварително.

Сборникът Академичен форум Интегрална музикална теория включва статии, представляващи оригинални и непубликувани до момента в други издания разработки, фокусирани върху проблеми на музикалната теория и музикалното образование; изследвания в областта на музикалнонаучната методология, методическите проблеми на преподаването на музикалнотеоретични дисциплини, многостранните аспекти на музикалното творчество като креативност, стил, жанровост, формообразуване, технологии, взаимодействия с останалите изкуства.