АКАДЕМИЧНИ ПРОЛЕТНИ ЧЕТЕНИЯ

АКАДЕМИЧНИ ПРОЛЕТНИ ЧЕТЕНИЯ

тематични сборници с научни материали

(ISSN 1314-9261)

В поредицата сборници Академични пролетни четения се публикуват научните доклади и съобщения от ежегодно провежданата едноименна национална конференция с международно участие, организирана от катедра „История на музиката и етномузикология“ към Теоретико-композиторския и диригентски факултет на НМА.

Всяко издание е посветено на определена тема с актуално значение за музикалната наука – както по отношение на нови или недостатъчно изследвани обекти, така и във връзка с прилагането на съвременна научна методология.

Основни задачи на научната поредица са критическият препрочит на музикалната история, попълването на изворите с нови свидетелства, осветляването на малко разработвани изследователски теми и обекти.

Автори в сборниците са изследователи от България и чужбина, както музиколози, така и учени от сферите на другите изкуства. Редакционният екип на изданията включва преподаватели по история на музиката в НМА.

Поредицата се издава от издателството на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ с ISSN 1314-9261 и е включена в националния референтен списък на НАЦИД със съвременните български специализирани издания с научно рецензиране.