Документи и процедури

Документи и процедури

Документи и процедури

 Документация за студентска мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ 

  1. Условия за кандидатстване. 
  2. Споразумение. 
  3. Апликационна форма. 

 

Процедура за студентска мобилност по програма ЕРАЗЪМ+

 

1. Утвърждаване сключените от НМА ЕРАЗЪМ двустранни споразумения от страна на ЦРЧР

2. Обявяване на броя договори с университети от програмни страни, условия за кандидатстване

3. Определяне краен срок за подаване на документи

4. Изготвяне и подаване на необходимите документи до приемащите институции

5. Сключване индивидуални договори с утвърдените от приемащите институции студенти

6. ДОКУМЕНТИТЕ НА ЗАМИНАВАЩИТЕ СТУДЕНТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ СЕ ПОДАВАТ ПРЕЗ ПОРТАЛА НА ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОНСЕРВАТОРИИТЕ, МУЗИКАЛНИ АКАДЕМИИ И ВИСШИ УЧИЛИЩА  E A S Y   https://aec.dreamapply.com/

 

ИНФОРМАЦИОННИ  МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАМИНАВАЩИ СТУДЕНТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

 

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – hrdc.bg

 

-OLS - Програма за езиково обучение към ЕРАЗЪМ+ - https://erasmusplusols.eu/bg/

-Издаване на Европейска здравно-осигурителна карта - https://www.nhif.bg/page/227

-Платформа за настаняване на студенти в Европа – ERASMUSU – https://erasmusu.com/

- Платформа за настаняване на студенти в Европа  - Housing anywhere

https://housinganywhere.com/

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + В НМА  - СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ

В програма ЕРАЗЪМ+, КД1, КА103 могат да участват ВУЗ от страни, членки на Европейския съюз и асоциираните страни, притежатели на Европейска ЕРАЗЪМ харта

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ

СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА

 

Процедура „ПРЕДИ МОБИЛНОСТТА“

Предварително условие за осъществяване на  всяка мобилност е наличието на подписан Двустранен ЕРАЗЪМ договор между НМА и приемащата институция.

-          Всяка учебна година, между януари и март, се обявява кампания за набиране на кандидати за участие в програма ЕРАЗЪМ+ – заминаващи студенти, която следва да се осъществи през следващата учебна година. На базата на обявените на табла и в интернет страницата на НМА дестинации и условия студентите, желаещи да пътуват по програмата, представят в офиса ЕРАЗЪМ необходимите документи:

-           Уверение от съответния Секретариат на факултет и

-          Собственоръчно написано заявление, където се описват ВУЗ, в които студентът желае да следва, /до три възможности/.

-          На основание на желанията на студента в офиса ЕРАЗЪМ, съвместно с координатора, се съставят два задължителни документа – Learning agreement /Споразумение за обучение/ и Application form /Апликационна форма/

-          Learning agreement /Споразумение за обучение/: Основен документ за работа по ЕРАЗЪМ+ студентска мобилност. Съдържа данни за студента, изпращащия и приемащия ВУЗ, учебната програма на НМА за периода на мобилност и учебната програма на приемащия ВУЗ, заедно с прилежащите кредити по всяка дисциплина. Изготвя се съвместно от студента и ЕРАЗЪМ координатора. Подписва се от студента, координатора и съответното отговорно лице в приемащия ВУЗ.

Документът е интегрален и се състои от три части :“Преди мобилността“, „По време на мобилността“ и „След приключване на мобилността“. Всички данни и промени в този период се отбелязват в него, така както и окончателно присъдените кредити и оценки в приемащия ВУЗ.

-          Апликационна форма – разработка на офис ЕРАЗЪМ+ в НМА на базата на изискванията на програмата и добри практики в европейските ВУЗ: Съдържа отново данни за студента /по-подробни/ и двете ВУЗ, както и учебния план в приемащия ВУЗ. Подписва се от студента, ЕРАЗЪМ координатора, преподавателя по специален предмет и Декана на съответния факултет.

-          Студентът има право да избере какви дисциплини да изучава в приемащия ВУЗ, т.е. не е задължително той да набере изискуемите се кредити за периода на мобилност изцяло в чужбина.

-          Документите се подават в приемащите ВУЗ съобразно предвидените срокове  за всяка учебна година.

-          Специално изискване за ВУЗ в областта на музикалното изкуство е представянето на записи с изпълнения на кандидата, както и предварителен избор на преподавател по специален предмет в приемащия ВУЗ.

-          В зависимост от регламентите на отделните ВУЗ в чужбина, но не по-късно от края на месец май, в офис ЕРАЗЪМ+ се получава информация относно броя на приетите ЕРАЗЪМ студенти. Приемащият ВУЗ си запазва правото да не одобри кандидати.

-          През месец септември студентите, които са получили потвърждение за ЕРАЗЪМ мобилност от приемащия ВУЗ, сключват договори с НМА за финансиране на мобилностите /520.00Евро месечно/, в зависимост от периода на следване в чужбина.

 

Процедура „ПО ВРЕМЕ НА МОБИЛНОСТТА“

 

1.Студентите от НМА, получили потвърждение за ЕРАЗЪМ мобилност, се записват за учебната година по общия ред и плащат дължимата на НМА семестриална такса. В приемащия ВУЗ не заплащат такси. По същия начин се процедира и при записването за втория семестър.

2.След заминаването си в приемащия ВУЗ студентите са длъжни да следват регламента му и да посещават редовно лекциите по всички дисциплини, които са отбелязани в техните Споразумения за обучение, включително относно изисквания за заверки, участия в колоквиуми, семинари и изпити, ако това е условие за признаване на кредити по съответната дисциплина. ЕРАЗЪМ СТУДЕНТИТЕ НЕ СЪБИРАТ ПОДПИСИ В НМА И НЕ ЗАВЕРЯВАТ СЕМЕСТРИ ПО ВРЕМЕ НА МОБИЛНОСТТА!

3.Тъй като те реално не присъстват и не посещават лекции на територията на НМА, няма основание да им бъде изисквано удостоверяване на присъствие с подписи в студентска книжка, както не може да се изисква и от преподавателите да заверяват присъствия на студент, докато той  е извън страната.

Семестрите на ЕРАЗЪМ студентите се заверяват служебно.

4.В случаите, когато по време на ЕРАЗЪМ мобилността са настъпили изменения в учебния план на студента в приемащия ВУЗ, ЕРАЗЪМ координаторът му уведомява ЕРАЗЪМ координатора на НМА посредством специално предвиден дял в Споразумението за обучение на студента.

 

5.ЕРАЗЪМ студентът не е длъжен да полага изпити в приемащия ВУЗ, освен ако това не е условие за признаването на кредити по съответната дисциплина. Той има право да държи всички полагащи се изпити след завръщането си в НМА.

 

6.По време на ЕРАЗЪМ мобилността студентът запазва правото си да кандидатства за стипендии и студентски заеми

 

Процедура „СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА МОБИЛНОСТТА“  

1.След изтичане на периода на мобилност, определен в Споразумението за обучение, студентът е длъжен да представи в офис ЕРАЗЪМ АКАДЕМИЧНА СПРАВКА, издадена му от приемащия ВУЗ, в която са описани всички дисциплини, които той е посещавал там, присъдените му кредити, както и оценките от положени изпити, ако има такива. Представя се също и общо потвърждение за престоя.

 

2.Академичната справка се превежда в офис ЕРАЗЪМ, като заедно с това се прави приравняване на системите за оценяване в съответствие с българските такива / информация по този въпрос се съдържа в Институционалния ЕРАЗЪМ Договор между НМА и приемащия ВУЗ/ и се предоставя на Секретариатите на факултети. Там се извършва сравняване на придобитите от студента в чужбина кредити с изискванията на нашата учебна програма по съответната специалност и курс на обучение и се установява дали и  какви допълнителни изпити трябва да положи студентът, за да ги изпълни. НМА ДЪЛЖИ ПЪЛНО АКАДЕМИЧНО ПРИЗНАВАНЕ НА ВСИЧКИ ДИСЦИПЛИНИ, КРЕДИТИ И ОЦЕНКИ, ПРИДОБИТИ В ПРИЕМАЩИЯ ВУЗ, КОИТО СЪОТВЕТСТВАТ НА ДИСЦИПЛИНИТЕ В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА КОНКРЕТНИЯ СТУДЕНТ. /вж.Приложение 2/.Кредитите се присъждат съобразно съответния учебен план на НМА. Всички учебни дисциплини, по които студентът е получил кредити в чужбина, но не са част от  неговия учебен план в НМА, се описват в Европейското дипломно приложение.

 

 

ЕРАЗЪМ студентът държи Държавни изпити в НМА, а не в приемащия  ВУЗ.   

 

-В случай, че ЕРАЗЪМ студентът не представи в НМА в срок Академична справка и Потвърждение за престоя от приемащия ВУЗ, съответният период на следване не му се зачита. Открива се процедура за възстановяване и на получения ЕРАЗЪМ грант.

 

-ЕРАЗЪМ студентът е задължен в 30 дневен срок след приключване на мобилността да попълни и изпрати в електронен вид Отчет за мобилността, предоставен от Електронната система за работа с програмата Mobility Tool.

 

В Правилника са използвани насоки и инструкции, залегнали в:
Европейска Харта ЕРАЗЪМ, Студентска Харта ЕРАЗЪМ, Инструкции за работа със Споразумението за обучение.